Інституціалізація краудфандінгу в контексті глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обмеженість фінансових можливостей в умовах тривалого кризового стану в економіці обумовлює необхідність використання додаткових джерел і фінансових механізмів для реалізації інноваційних проектів. У сучасному світі глобальним феноменом у вирішенні питань фінансового забезпечення проектів розвитку став краудфандінг. Але в Україні такий механізм міжнародного фінансування інноваційних ідей не отримав належного розповсюдження і використання. Тому встановлення чинників, які гальмують використання потенціалу краудтехнологій для активізації інноваційної діяльності в Україні, є актуальною проблемою економічної науки та суспільної практики. У зв’язку зі стрімким поширенням краудфандінгу зарубіжними і вітчизняними вченими досліджуються різні аспекти цього явища з метою встановлення його наукової суті, тенденцій розвитку, факторів впливу, особливостей поводження інвесторів проектів, класифікації видів краудфандінгу тощо. Незважаючи на наявні наукові напрацювання питання його інституціалізації залишаються не достатньо вивченими і розвиненими, що перешкоджає усвідомленню його суті, формуванню потенціалу для використання та розповсюдження в Україні. Тому метою статті є визначення інститутів краудфандінгу, які потребують становлення в Україні для використання потенціалу краудтехнологій в активізації інноваційної діяльності, та окреслення першочергових заходів для ефективного функціонування створюваних інститутів. У статті проаналізовано стан розвитку краудтехнологій у світі та в Україні, визначено проблеми і особливості інституціалізації краудфандінгу в Україні та встановлено чинники, що перешкоджають розвитку краудтехнологій. Проведені дослідження засвідчили, що в Україні інституціалізація краудфандінгу знаходиться на початковому етапі розвитку, що не дозволяє повноцінно використовувати краудтехнології для залучення міжнародних фінансових потоків для реалізації інноваційних проектів. У статті доведено, що формування інституту права, інституту інформаційних технологій, інституту підприємництва на краудфандінгових платформах, соціальних інститутів і визначення інституції з питань управління краудтехнологіями має забезпечити реалізацію потенціалу краудфандінгу для активізації інноваційної діяльності в Україні. Процес формування зазначених інститутів вимагає комплексного підходу, оскільки стан розвитку одного з них безпосереднім чином впливає на результативність функціонування іншого та в цілому на ефективність краудтехнологій. Для України формування інститутів краудфандінгу має стати стратегічним напрямом розвитку інноваційного підприємництва та перспективним напрямом подальших досліджень щодо вивчення та аналітичної оцінки їхнього становлення і розвитку. The limited financial capacity in the face of a prolonged crisis in the economy necessitates the use of additional sources and financial mechanisms for the implementation of innovative projects. In today’s world, crowdfunding has become a global phenomenon in addressing financial support for development projects. But in Ukraine, such a mechanism for international financing of innovative ideas has not been properly disseminated and used. Therefore, the establishment of factors hampering the use of the potential of crowdsourcing technologies to stimulate innovation in Ukraine is an urgent problem of economic science and social practice. Due to the rapid spread of crowdfunding by foreign and domestic scientists, various aspects of this phenomenon are investigated in order to establish its scientific nature, development trends, factors of influence, peculiarities of investor behavior of projects, classification of types of crowdfunding, etc. Despite the available scientific developments, the issues of its institutionalization remain insufficiently studied and developed, which impedes awareness of its essence, formation of potential for use and dissemination in Ukraine. Therefore, the purpose of the article is to identify crowdfunding institutions that need to be established in Ukraine to harness the potential of crowdfunding technology in enhancing innovation, and to outline priority measures for the effective functioning of established institutions. The article analyzes the state of development of crowdfunding technologies in the world and in Ukraine, identifies problems and features of institutionalization of crowdfunding in Ukraine and identifies factors that impede the development of crowdfunding technologies. The conducted researches have shown that in Ukraine institutionalization of crowdfunding is at an initial stage of development, which does not allow to make full use of crowdtechnology for attraction of international financial flows for realization of innovative projects. The article proves that the formation of a law institute, an information technology institute, an institute of entrepreneurship on crowdfunding platforms, social institutes, and the designation of an institution for the management of crowdfunding technologies should ensure the realization of the potential of crowdfunding to stimulate innovative activity in Ukraine. The process of forming these institutions requires a comprehensive approach, as the state of development of one of them directly affects the performance of the other and, in general, the efficiency of crowdsourcing technologies. For Ukraine, the formation of crowdfunding institutions should become a strategic direction for the development of innovative entrepreneurship and a promising direction for further research on the study and analytical evaluation of their formation and development.
Description
Keywords
ініціативні проекти, інновації, інститути, краудфандінг, міжнародне фінансування, initiative projects, innovations, institutions, crowdfunding, international financing
Citation
Фролов Д. К. Інституціалізація краудфандінгу в контексті глобалізації / Фролов Дмитро К. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 233–245.