Нормативне регулювання обліку інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто питання регулювання облікових операцій із визнання та оцінки фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні компанії. Визначено основні відмінності у розкритті інформації про інвестиційну діяльність банків відповідно до міжнародних і вітчизняних стандартів обліку та нормативних актів НБУ.
The questions of regulation of accounting confessing and estimating operations with subsidiaries and associates are considered. The basic differences between the methods of informational disclosure of bank financial investment activities according to international and domestic accounting standards and NBU normative acts are determined.
Рассмотрены вопросы регулирования учетных операций по признанию и оценке финансовых инвестиций в ассоциированные и дочерние компании. Определены основные отличия в раскрытии информации относительно инвестиционной деятельности банков в соответствии с международными и отечественными стандартами учета и нормативными актами НБУ.
Description
Keywords
облік, асоційована компанія, дочірня компанія, метод участі в капіталі, зменшення корисності, непоточні активи, гудвіл, accounting, associates, subsidiaries, equity method, impairment, non-current assets, goodwill, учет, ассоциированная компания, дочерняя компания, метод долевого участия, обесценение активов, внеоборотные активы, гудвил
Citation
Амбарчян В. С. Нормативне регулювання обліку інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії / В. С. Амбарчян // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 228–236.