Менеджмент регіонального інноваційного розвитку

Thumbnail Image
Date
2014-02-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено дослідженню питання ефективності менеджменту регіонального інноваційного розвитку. Узагальнено модель механізму інноваційного розвитку регіону та виділено складові механізму менеджменту регіонального інноваційного розвитку. Надано рекомендації щодо активізації регіональної інноваційної політики.
The investigates the effectiveness of management of regional innovation development in the article. The model of the mechanism of innovation development in the region and highlighted components of the management of regional innovation development. Recommendations on areas increased regional innovation policy.
Статья посвящена исследованию эффективности менеджмента регионального инновационного развития. Обобщена модель механизма инноваци- онного развития региона и выделены составляющие механизма менеджмента регионального инновационного развития. Предложены рекомендации по направлениям активизации региональной инновационной политики.
Description
Keywords
регіональний розвиток, інновації, менеджмент інновацій, регіональна конкурентоспроможність, regional development, innovation, management innovation, regional competitiveness, региональное развитие, инновации, менеджмент инноваций, региональная конкурентоспособность
Citation
Носирєв О. О. Менеджмент регіонального інноваційного розвитку / О. О. Носирєв // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 102–107.