Майбутнє соціальної держави — в пошуках нової моделі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-06-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена розгляду проблеми кризи сучасної європейської моделі соціальної держави, її причини та наслідки. З’ясовується можливість усунення кризисних проявів в рамках діючої суспільної моделі або необхідність виходу за рамки даної моделі і перехід до використання принципово нових методів управління.
The article discusses the problem of the crisis of the welfare state, its causes and consequences. It turns out the possibility of eliminating manifestations of the crisis within the existing social model or the need to go beyond this model and the transition to a fundamentally new management techniques.
Статья посвящена рассмотрению проблемы кризиса социального государства, его причины и последствия. Выясняется возможность устранения кризисных проявлений в рамках действующей социальной модели или необходимости выхода за рамки данной модели и переход к использованию принципиально новых методов управления.
Description
Keywords
криза соціальної держави, європейська соціальна модель, соціальна політика, глобалізація, crisis of the welfare state, European social models, social policy, globalization, кризис социального государства, европейская социальная модель, социальная политика, глобализация
Citation
Пищуліна О. М. Майбутнє соціальної держави — в пошуках нової моделі / О. М. Пищуліна // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 14–20.
Collections