Managing activities in the classroom

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-05
Authors
Чеботарьова, Людмила Іванівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The author underlines the importance of the role of the Business English teacher in the classroom. The teachers should mostly concentrate on the course syllabus, preparing their students to acquire the necessary language skills in different areas. The author dedicates much effort to creating possible ways of developing communicative environment in the classroom. The importance of roleplays and simulations has been stressed and explained. Many ideas on creating the necessary feedback helping the students to understand the importance of their efforts on the way to real life situations have been outlined.
У статті підкреслено актуальність ролі викладача ділової англійської мови в аудиторії. Пояснена важливість рольових ігор та симуляції. Визначені ідеї щодо створення необхідного зворотного зв’язку, який допомагає студентам зрозуміти важливість їхніх зусиль на шляху до життєвих ситуацій.
Автор подчеркивает важность роли преподавателя делового английского языка в аудитории. Представлены возможные пути создания необходимой обратной связи, помогающей студентам понять важность их усилий на пути к жизненным ситуациям.
Description
Keywords
Business English, course syllabus, skills, communication, role-plays, simulations, interaction, ділова англійська мова, програма курсу, навички, спілкування, рольові ігри, симуляція, взаємодія, деловой английский язык, программа курса, умения, общение, ролевые игры, симуляция, взаимодействие
Citation
Чеботарьова Л. І. Managing activities in the classroom / Л. І. Чеботарьова // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 402–408.