Вплив трудових ресурсів на конкурентоспроможність підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто трудові ресурси як складову конкурентоспроможності підприємств. Визначено конкурентні переваги працівників та їх зв’язок із конкурентними перевагами підприємства. Запропоновано напрямки розвитку кадрової політики для досягнення найефективнішого використання трудових ресурсів підприємства.
The article deals with human resources as a component of the competitiveness of enterprises. We define competitive advantage of workers and their relationship with the competitive advantages of companies. Proposed direction of personnel policies to achieve the most efficient use of labor resources of the enterprise.
В статье рассматриваются трудовые ресурсы как составная конкурентоспособности предприятий. Определяются конкурентные преимущества работников и их связь с конкурентными преимуществами предприятия. Предлагаются направления развития кадровой политики для достижения наиболее эффективного использования трудовых ресурсов предприятия.
Description
Keywords
Трудові ресурси, людський капітал, персонал, кадровий потенціал, кадрова політика, конкурентоспроможність, Human resources, human capital, personnel, human resources, personnel policy, competitiveness, Трудовые ресурсы, человеческий капитал, персонал, кадровий потенциал, кадровая политика, конкурентоспособность
Citation
Мажар М. А. Вплив трудових ресурсів на конкурентоспроможність підприємства / М. А. Мажар // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 112-118.