Корпоративна соціальна відповідальність: модель для України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядаються передумови виникнення, сутність і механізм реалізації концепції корпоративної соціальної відповідальності, її роль у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку.
Pre-conditions of origin, essence and mechanism of realization of conception of corporate social responsibility, its role in providing sustainable social & economic development are examined.
Description
Keywords
корпоративна соціальна відповідальність, соціальне партнерство, людський і соціальний капітал, концепція «гідної праці», corporate social responsibility, social partnership, human and social capital, conception of «decent work»
Citation
Лебедєв І. В. Корпоративна соціальна відповідальність: модель для України / І. В. Лебедєв // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : у 2 ч. – Ч. 2. — С. 63–69.