Економіка підприємства: теорія і практика (частина 2)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Інфологічне моделювання як основа створення об’єкта розвитку, орієнтованого на знання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna
  У статті розглянуто інфологічне моделювання у процесі управління сучасним підприємством. Вказано на необхідність побудови інфологічної моделі, яка дозволяє розробити механізм формування конкурентних переваг сучасного підприємства на основі інформаційних і логічних взаємозв’язків.
 • Item
  Ефективність діяльності машинобудівних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia
  Проаналізовано особливості розвитку машинобудівних підприємств, визначено причини їх кризового стану, досліджен та сформовано напрями стимулювання фінансування інноваційної діяльності машинобудівного виробництва.
 • Item
  Загрози ресурсному забезпеченню економічної безпеки машинобудівних підприємств Луганської області: систематизація і характеристики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Чорна, А. М.
  Обґрунтовано необхідність дослідження загроз ресурсному забезпеченню економічної безпеки машинобудівних підприємств. Проведено аналіз сучасного стану підприємств машинобудівної галузі Луганської області. Систематизовано загрози ресурсному забезпеченню економічної безпеки підприємств машинобудування.
 • Item
  Пріоритети інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств житомирщини в сучасних умовах господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Ходаківський, В. М.
  Розглянуто пріоритети інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Встановлено нераціональність існуючої системи інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіону. Висвітлено причину ризиків інвестування в аграрному секторі Житомирського регіону.
 • Item
  Інноваційна складова потенціалу машинобудівного підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Хомяков, В. І.; Федоренко, О. В.
  У статті досліджено поняття «інноваційна складова потенціалу машинобудівного підприємства». Авторами запропоновано формування інноваційної складової потенціалу машинобудівного підприємства в рамках створення регіонального кластеру. Сформовано схему впровадження інноваційної продукції на прикладі НВК «Фотоприлад».
 • Item
  Особливості вивчення поведінки споживачів у системі управління якістю товарів підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Федорченко, Андрій Васильович; Пшенична, Тетяна Миколаївна
  Центром уваги сучасної маркетингової діяльності підприємств та організацій виступає споживач. Тому виробництво товарів і послуг, управління їх якістю необхідно розглядати не як суто виробничий процес. Маркетингово-орієнтована система управління підприємством концентрує свою діяльність на визначенні потреб споживачів і на їх задоволенні з метою досягнення власних цілей та отримання стійких конкурентних переваг.
 • Item
  Еволюція теоретичних підходів до визначення категорії «людські ресурси»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Суворова, Т. В.
  У статті розглянуто еволюцію теоретичних підходів до визначення категорії «людські ресурси», приведено окремі визначення кадрових термінів різних авторів. Представлено таблицю, у якій висвітлено певну послідовність появи термінів відповідно до етапів суспільного розвитку.
 • Item
  Системно-структурний підхід до формування машинобудівних інноваційно-технологічних кластерів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Стеченко, Д. М.; Жигалкевич, Ж. М.
  Визначено поняття кластера та його характерні ознаки; на основі аналізу наукових досліджень, виявлено основні етапи формування машинобудівних кластерів; представлено концептуальну схему розробки кластерної стратегії.
 • Item
  Організаційні аспекти конкурентоспроможності потенціалу промислового підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Сабадирьова, Антоніна Леонідівна; Салавеліс, Д. Є.
  У статті автори розглядають організаційні аспекти конкурентоспроможності потенціалу промислового підприємства, необхідність критеріїв вибору пріоритетних конкурентів.
 • Item
  Обгрунтування теоретичних основ конкурентної політики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Савченко, І. А.
  У статті розглянуто теоретичні основи конкурентної політики. Обґрунтовано основні аспекти формування і реалізації конкурентної політики.
 • Item
  Створення організаційно-правових умов у сфері бухгалтерського обліку спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності підприємств України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Олійник, Яна Вікторівна
  Інтеграційні процеси в Україні обумовлені сучасними економічними, соціальними, а також політичними факторами. Євроінтеграція вимагає адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Адаптація нормативних актів, які регламентують бухгалтерський облік, здійснюється з метою уніфікації та прозорості фінансової звітності суб’єктів господарювання, що виходять на міжнародні ринки, сприяння залученню іноземних інвестицій.
 • Item
  Концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємств при формуванні кластерних структур
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Невідома, М. В.
  Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних положень щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств, визначення життєвого циклу кластеру, його розвитку та еволюції. Розкрито такі поняття як кластер, аутсорсинг та їх вплив на розвиток підприємств.
 • Item
  Основні тенденції іноземного інвестування регіонального розвитку України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Москалюк, Наталія Петрівна
  У статті проведено аналіз надходження іноземних інвестицій в економіку України, обчислено групувальний інтервал іноземного інвестування в регіонах, проведено групування областей за рівнем обсягів іноземних інвестицій та визначено області: лідери, домінанти, аутсайдери, з помірним рівнем іноземних інвестицій, виділено пріоритетні зони для іноземного капіталу в Україні.
 • Item
  Системи і форми заробітної плати ТНК у кризових умовах господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Мазур, В. С.; Мазур, Н. С.
  Проаналізовано зарубіжний досвід використання систем і форм оплати праці в ТНК, узагальнено погляди вчених та практиків на зміну форм заробітної плати в умовах кризи.
 • Item
  Сучасний стан рекламної діяльності молокопереробних підприємств Житомирської області
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Луференко, Л. Ю.
  Визначено сутність та значення реклами для підприємства і суспільства загалом. Проаналізовано теперішній стан та перспективи розвитку рекламної діяльності молокопереробних підприємств Житомирської області.
 • Item
  Механізми регулювання потреби ринку праці у молодих фахівцях з вищою освітою
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Лавриненко, Л. М.
  Проаналізовано специфіку проблеми збалансування попиту і пропозиції у кваліфікованій робочій силі, відповідність ринку освітніх послуг ринку праці. У статті розглянуто заходи удосконалення механізму визначення щорічної потреби ринку праці у фахівцях з вищою освітою та кваліфікованих робітниках.
 • Item
  Вплив глобалізації та інновацій на світові процеси у сфері фінансів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Кублікова, Т. Б.
  Аналіз проблем взаємозв’язку розвитку міжнародної економічної інтеграції, посилення інноваційного розвитку та їх взаємний вплив на світову економіку.
 • Item
  Необхідність впровадження українськими банками чипових платіжних карток для підвищення якості обслуговування клієнтів та посилення рівня своєї конкурентоспроможності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Кірєєва, Катерина Олександрівна
  Обґрунтовується доцільність використання українськими суб’єктами економіки переваг чипових платіжних карток НСМЕП для отримання високого рівня захисту розрахунків і можливості користуватися зручними неплатіжними додатками до них. Орієнтація українських банків на масове впровадження платіжних карток з чипами дозволить їм посилити конкурентоспроможність за рахунок підвищення якості обслуговування клієнтів.
 • Item
  Позиціонування індустріального сектора регіонів України: інноваційний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Заблодська, Інна Володимирівна; Zablodska, Inna; Мельникова, О. А.
  У статті наведено результати ранжування регіонів України за такими показниками, як: обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг); обсяги виконаних наукових та науково-технічних робіт; інноваційна активність промислових підприємств (загальна сума витрат); капітальні інвестиції у регіоні; прямі іноземні інвестиції у регіоні. Пропонується вивести загальний ранг розвитку кожного регіону, який назвемо параметричний рейтинг інноваційного розвитку (ПРІР). Побудовано карту позиціонування регіонів Україні.
 • Item
  Розвиток методичних підходів до обґрунтування та оцінки глобальних інвестиційних проектів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Діброва, Олексій Юрійович
  У статті розглянуто сучасні методичні підходи до оцінки ефективності глобальних проектів та обґрунтовваноя пропозиції щодо прогнозування очікуваних результатів на основі параметрів їх статусу.