Побудова моделі внутрішньофірмового навчання як засіб забезпечення розвитку професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядається необхідність проведення внутрішньофірмового навчання, визначено умови та проблеми побудови ефективної моделі навчання персоналу підприємства для забезпечення функціонування його професійно-кваліфікаційної структури.
In article necessity of carrying out of intrafirm study is considered, conditions and problems of construction of effective model of study of the personnel of the enterprise for maintenance of functioning of its vocational structure are defined.
В статье рассматривается необходимость проведения внутрифирменной учебы, определены условия и проблемы построения эффективной модели учебы персонала предприятия для обеспечения функционирования его профессионально-квалификационной структуры.
Description
Keywords
Професійно-кваліфікаційна структура, навчання персоналу, технології навчання, модель навчання, компетенції, Professionally qualifying structure, study of the personnel, technology of study, model of study, competence, Профессионально квалификационная структура, учеба персонала, технологии учебы, модель учебы, компетенции
Citation
Синякова К. М. Побудова моделі внутрішньофірмового навчання як засіб забезпечення розвитку професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства / К. М. Синякова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 312-318.