Роль соціального партнерства у вирішенні проблем оплати праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено та визначено роль профспілкових організацій як суб’єктів соціального партнерства у захисті інтересів найманих працівників та у вирішенні проблем оплати праці. Розроблено заходи щодо активізації діяльності профспілок під впливом сучасних змін у сфері зайнятості.
The article explores the role of trade unions and organizations as subjects of social partnership in protecting the interests of employees and to address pay. Measures of revitalization under the influence of trade unions in the modern changes in employment.
В статье исследовано и определено роль профсоюзных организаций как субъектов социального партнерства в защите интересов наемных работников и в решении проблем оплаты труда. Разработаны мероприятия по активизации деятельности профсоюзов под воздействием современных изменений в сфере занятости.
Description
Keywords
соціальне партнерство, суб’єкти соціального партнерства, профспілкові організації, заробітна плата, social partnership, subjects of social partnership, tradeunion organizations, wages, социальное партнерство, субъекты социального партнерства, профсоюзные организации, заработная плата
Citation
Слівінська Н. М. Роль соціального партнерства у вирішенні проблем оплати праці / Н. М. Слівінська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 319-326.