Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств швейної промисловості України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На основі статистичної інформації за останні три роки проаналізовано сучасний стан швейного виробництва в Україні, визначено першочергові заходи щодо стабілізації діяльності швейних підприємств в кризових умовах та досліджено перспективи розширення їх діяльності на внутрішньому ринку.
Based on statistics for the past three years the author analyzes the current status of Ukrainian clothing manufacture, offeres immediate measures for the stabilization of sewing enterprises in crisis and explores the prospects of expanding their activity in the home market.
На основе статистической информации за последние три года проанализировано современное состояние украинского швейного производства, определены первоочередные меры по стабилизации деятельности швейных предприятий в кризисных условиях, исследованы перспективы расширения их деятельности на внутреннем рынке.
Description
Keywords
швейна промисловість, криза, фінансові результати, sewing industry, crisis, financial results, швейная промышленность, кризис, финансовые результаты
Citation
Ганнеча О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств швейної промисловості України / О. М. Ганнеча // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 109–118.
Collections