Розвиток промислових підприємств України: багатовимірний аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку вітчизняних промислових підприємств за допомоги методів багатовимірного аналізу. Представлено авторське бачення дескриптивної теоретико-методичної моделі багатовимірного аналізу на базі показників ефективності формування та використання активів підприємства.
The article investigates the trends in the development of domestic enterprises by means of multivariate analysis. The article presents the author's vision of the descriptive theoretical and methodological model of multivariate analysis on the basis of performance indicators formation efficiency and the use of company assets.
Статья посвящена исследованию тенденций развития отечественных промышленных предприятий при помощи методов многомерного анализа. Представлено авторское виденье дескриптивной теоретико-методической модели многомерного анализа на базе показателей эффективности формирования и использования активов предприятия.
Description
Keywords
багатовимірний аналіз, таксономічний показник, активи підприємства, прямий і модифікований коефіцієнт розвитку, multidimensional analysis, taxonomical index, assets of enterprise, direct and modified coefficient of development, многомерный анализ, таксономический показатель, активы предприятия, прямой и модифицированный коэффициент развития
Citation
Рєпіна І. М. Розвиток промислових підприємств України: багатовимірний аналіз / І. М. Рєпіна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 58–68.