Кадрова безпека — основа економічної безпеки підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання кадрової безпеки підприємства як основи економічної безпеки підприємства. Систематизовано підходи щодо визначення сутності поняття «кадрова безпека. Визначено зовнішні та внутрішні фактори виникнення загрози для кадрової безпеки підприємства. Сформульовано інноваційні ролі.
This article looks at the security personnel as a basis of economic safety of the enterprise. Systematized approaches, definition of the notion of «human security». The external and internal factors of enterprise’s personnel security threats. Formulated innovative role.
В статье рассмотрены вопросы кадровой безопасности как основы экономической безопасности предприятия. Систематизированы подходы, определения сущности понятия «кадровая безопасность». Определены внешние и внутренние факторы возникновения угроз кадровой безопасности предприятия. Сформулированы инновационные роли.
Description
Keywords
кадрова безпека, економічна безпека підприємства, зовнішні загрози персоналу, внутрішні загрози персоналу, інноваційні ролі керівників, лідер, інноватор, стратег, personnel security, economic security, external threats, internal threats staff personnel, innovative leadership, innovator, leader, strategist, кадровая безопасность, внешние угрозы персонала, внутренние угрозы персонала, инновационные роли руководителя, инноватор, лидер, стратег
Citation
Кравченко В. О. Кадрова безпека — основа економічної безпеки підприємства / В. О. Кравченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 301-306.