Становлення громадсько-політичного руху на півдні України (кінець 1980-х — початок 1990-х рр.): історичний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У дослідженні висвітлено проблему становлення громадсько-політичного руху на Півдні України кінця 1980-х — початку 1990-х рр. На основі архівних джерел та матеріалів місцевої преси проаналізовано форми і напрями діяльності неформальних організацій у південних областях УРСР, показано зв’язок місцевого екологічного, національно-культурного руху з загальноукраїнським демократичним поступом. На відміну від компартійного керівництва, з їхніми абстрактними лозунгами та ідеологемами, неформали фокусували увагу громадян на цілком конкретних, актуальних проблемах регіону, пропонували дієві шляхи вирішення. Назрілі соціально-політичні питання спонукали активне населення до вступу в екологічні, культурні, а в подальшому і суто політичні товариства. Впродовж 1989 року у досліджуваному регіоні створено низку обласних і районних осередків націонал-демократичних об’єднань з широкою соціальною базою. Авторка доводить, що громадські товариства «Зелений світ», «Меморіал», ТУМ були першою організованою формою опозиції в південних областях УРСР. Вказані неформальні об’єднання заклали підвалини політичної боротьби за незалежність України, популяризували ідеї державного суверенітету і українського відродження. На базі цих осередків, засновано першу громадсько-політичну організацію Народний Рух України, яка відіграла важливу роль в утвердженні та проголошенні незалежності України. Архівні джерела свідчать, що владні структури південного регіону чинили значний супротив діяльності активістів НРУ, ТУМ, УГС. Партійні функціонери перешкоджали проведенню установчих зборів, на шпальтах радянської преси активістів звинувачували в екстремізмі та націоналізмі, програмні документи неформалів не допускалися до публікації у місцевих ЗМІ.
The research is attempted to highlight the problem of the formation of the sociopolitical movement in the South of Ukraine in the late 1980s and early 1990s. On the basis of archival sources and materials of the local press, the forms and directions of activity of informal organizations in the southern regions of the Ukrainian SSR were analyzed, the connection of the local ecological, national-cultural movement with the all-Ukrainian democratic progress. Unlike the Communist Party leadership, with their abstract slogans and ideologues, non-formals focused on the citizens’ attention to very specific, topical issues in the region, and offered effective solutions. Mature socio-political issues prompted the active population to enter the ecological, cultural, and in the future, and purely political societies. During 1989, a number of regional and district centers of national-democratic associations with a broad social base were created in the studied region. The author argues that the public associations «Green World», «Memorial», «Ukrainian Society named after T. G. Shevchenko» were the first organized form of opposition in the southern regions of the Ukrainian SSR. The indicated informal associations laid the foundations for a political struggle for Ukraine’s independence, popularized the ideas of state sovereignty and Ukrainian revival. On the basis of these centers, the first publicpolitical organization Narodny Rukh of Ukraine was founded, that played an important role in establishing and proclaiming Ukraine’s independence. Archival sources are indicated that the power structures of the southern region have significantly resisted the activities of the activists of the NRU, «Ukrainian Society named after T. G. Shevchenko», UHU. Party functionaries prevented constituent assembly, activists in the Soviet press accused of extremism and nationalism, programmatic documents of non-formals were not allowed to be published in local mass media.
Description
Keywords
«Зелений світ», «Меморіал», Товариство української мови імені Т. Г. Шевченка, Народний Рух України, Українська гельсінська спілка, «Green World», «Memorial», «Ukrainian Society named after T. G. Shevchenko», Narodny Rukh of Ukraine, Ukrainian Helsinki Union
Citation
Шипотілова О. П. Становлення громадсько-політичного руху на півдні України (кінець 1980-х — початок 1990-х рр.): історичний аспект / Шипотілова О. П. // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; [редкол.: І. Д. Дудко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 1. – С. 115–124.
Collections