Випуск № 1 (29)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Основні аспекти бухгалтерського обліку об’єктів основних засобів в державному секторі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна
  Мета дослідження. Ґрунтовне дослідження організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. Методологія дослідження. Загальнонаукові (узагальнення, дедукція, індукція, абстрагування, моделювання, аналогії) та специфічні методи дослідження. Отримані результати. Базуються на ґрунтовному аналізі змін які сприяють вдосконаленню та модернізації бухгалтерського обліку об’єктів основних засобів. Зокрема з 2017 року бюджетні установи застосовують окремий субрахунок, на якому ведуть облік коштів для придбання, модернізації, реконструкції, реставрації основних засобів та інших необоротних активів. Крім того, встановлено, що під час введення об’єктів ОЗ, інших необоротних активів в експлуатацію їх вартість не відноситься до складу фактичних видатків, як це було раніше. Замість цього тепер вартість уведених в експлуатацію необоротних активів слід відносити на фактичні видатки протягом строку їх корисного використання шляхом нарахування амортизації (раз на рік або щокварталу за рішенням установи). Цінність дослідження. Полягає у розкритті практичних засад з методики організації бухгалтерського обліку об’єктів основних засобів і має вагоме значення, як теоретико-методичне підґрунтя для подальшого дослідження обліку основних засобів, та цінним інформаційним джерелом для практики.
 • Item
  Архітектоніка управлінської звітності виробничих підприємств: методичні підходи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Ходзицька, Валентина Василівна; Khodzitskaya, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна
  Мета дослідження. У статті висвітлено основні методичні засади формування управлінської звітності виробничих підприємств. Методологія. Стаття досліджує основні причинно-факторні умови, що конкурентно мотивують оптимізувати склад і структуру управлінської звітності виробничих підприємств. Отримані результати. Однією із основних проблем у формуванні управлінської звітності залишається її довільна форма. Концептуальні та організаційні етапи формування управлінської звітності виробничого підприємства характеризуються складністю як самих процесів, що відбуваються на такому підприємстві, так і різноманітністю та стрімким розвитком сучасних інформаційних технологій. Однак застосування єдиних розроблених звітних управлінських форм для усіх підприємств виробничої галузі є досить таки проблематичним у зв’язку із широкою різноманітністю самої виробничої специфіки діяльності підприємств. Цінність дослідження. Розглянуті концептуальні засади формування управлінської звітності надають можливість оптимізувати архітектоніку управлінської звітності виробничих компаній. Відображені підходи виступають основою формування сучасних облікових концепцій, спрямованих на забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень і створення стійких конкурентних переваг.
 • Item
  Аналіз фінансової звітності банк: проблемні аспекти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Самборська-Музичко, Юлія Олександрівна; Samborska-Muzychko, Yuliia; Самборская-Музычко, Юлия Александровна; Тютюкіна, Олена Сергіївна; Tiutiukina, Olena
  Мета дослідження. Стабільність банківського сектору забезпечує економічне зростання країни. Проте ефективні управські рішення стосовно змін у банку та банківській системі загалом, неможливі без аналітичного обґрунтування. У той же час існують перепони для проведення всестороннього аналізу результатів діяльності установи банку. Серед таких: сумнівна достовірність фінансової звітності, відсутність вичерпної аналітичної інформації для здійснення аналізу, небажання банків здійснювати діяльність відкрито та прозоро. Методологія. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, а також фахівців у галузі проблем стратегічного аналізу конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, законодавчі акти і постанови Верховної Ради України, Національного банку України, методичні рекомендації з оцінки конкурентоспроможності банків. У ході оброблення, вивчення та аналізу науково-методичних і інформаційних матеріалів було використано комплекс методів економічних досліджень, об’єднаних системним підходом до вивчення даної проблеми. Отриманні результати. На основі досліджених проблеми, у статті запропоновано шлях їх вирішення, що мають не лише теоретичне, але й практичне спрямування. Також, зазначається необхідність інформаційного і методичного забезпечення аналізу фінансового стану, з метою оптимізації процесу прийняття управлінських рішень. Цінність дослідження. У статті розгорнуто основні методичні аспекти аналізу фінансового стану банківської установи. Обґрунтовано необхідність формування інтегрованої звітності, що включає не фінансові показники.
 • Item
  Аналіз кредитних ризиків комерційних банків України в умовах впровадження вимог Базеля III
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Сівта, Юлія Миколаївна; Sivta, Yuliia
  Мета дослідження. Криза 2006–2009 років змусила світові банківські інституції переглянути основні принципи здійснення банківської діяльності в сфері кредитування, оцінки кредитного ризику та формування резервних і буферних капіталів. Стабільність банківської системи є запорукою ефективного економічного зростання. Саме тому Україна почала процес запровадження принципів Базелю ІІІ в управлінні та контролі банками. В той же час постає питання спроможності системи витримати та ефективно здійснити перехід до нових умов. Методологія. Інформаційною базою дослідження стали матеріали Національного банку України, офіційні звітні дані банків, матеріали науково-практичних конференцій, монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, а також особисті спостереження авторів. Окрім того, в ході дослідження використовувались методи «мозкового штурму», аналіз і синтез, порівняння, спостереження, методи експертних оцінок. Отримані результати. Велику увагу зосереджено на особливостях контролю за кредитним ризиком в банках України згідно принципів Базелю III. В роботі увага приділялась дослідженню проблемних аспектів переходу України до Базелю III та контролю за кредитним ризиком у банках. Цінність дослідження. У статті досліджено особливості та перепони у банківській системі в процесі переходу до вимог Базеля ІІІ з точки зору теоретичних поглядів. Також показано головні зміни, які передбачені в нових стандартах стосовно контролю за банківськими ризиками і використання коефіцієнтів, які враховуватимуть дані ризики.
 • Item
  Методика обліку витрат та порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна
  Мета дослідження. Визначити сутність витрат за обмінними та необмінними операціями та узагальнити методику їх обліку згідно Плану рахунків від 31.12.2013 р. № 1203. Методологія. Для досягнення поставленої мети використано методи конкретизації, узагальнення теоретичного та практичного матеріалу для вирішення проблемних питань облікового механізму витрат в державному секторі. Отримані результати. Визначено сутність і класифікую витрат за обмінними та необмінними операціями. Узагальнено методику обліку витрат і визначено порядок заповнення фінансової звітності державного сектору у розрізі статей витрат за обмінними та необмінними операціями. Цінність дослідження. Полягає у прикладній спрямованості визначених теоретико-практичних положень обліку витрат за обмінними та необмінними операціями в державному секторі.
 • Item
  Організація документування бізнес-процесів операційної діяльності підприємства в умовах фінансового інжинірингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Герасимович, Інна Анатоліївна; Herasymovych, Inna; Герасимович, Инна Анатольевна
  Мета дослідження. Обґрунтування методики організації системи документування, для контролю бізнес-процесів, в умовах впровадження на українських підприємствах нового економічного механізму – фінансового інжинірингу операційної діяльності. Методологія дослідження. Розробки відомих зарубіжних і вітчизняних вчених та узагальнення практики українських підприємств, що дало можливість сформулювати її концепцію, стосовно особливостей впровадження в них ринкових відносин. Отримані результати. Концептуально базуються на таких науково-обґрунтованих організаційних процедурах: ідентифікації бізнес-процесів, що підлягають документуванню; блок-схемі кожного бізнес-процесу; міжфункціональній схемі виконавців; реєстрі документів; картах маршруту кожного документа; 6) алгоритмі документування кожного бізнес-процесу. Цінність дослідження. Полягає в розкритті практичних засад з методики організації системи документування бізнес-процесів, як складової обліково-аналітичних механізмів фінансового інжинірингу.
 • Item
  Користувачі інтегрованої звітності підприємства та їх інформаційні запити
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
  Мета дослідження. Виділити та уточнити склад користувачів інтегрованої звітності підприємства та їх інформаційні запити. Методологія. Методи аналізу та синтезу використані для виокремлення складу користувачів інтегрованої звітності та їх інформаційних запитів, що ґрунтуються на основі фундаментальних положеннях економічної теорії та бухгалтерського обліку, які опубліковані провідними вченими-економістами у статтях і монографіях. Отримані результати. Встановлено, що Міжнародний стандарт інтегрованої звітності не дає повного переліку користувачів інтегрованої звітності та їх інформаційні потреби. Рекомендується доповнити Міжнародний стандарт інтегрованої звітності користувачами інтегрованої звітності, які наведені у даному дослідженні. Цінність дослідження. Наукова цінність полягає у подальшому розвитку складу користувачів інтегрованої звітності підприємства. Практичні цінність даного дослідження полягає у розширенні кола користувачі інтегрованої звітності підприємства, що потребує урахування їх інформаційних потреб і відображення відповідної інформації в інтегрованій звітності. Соціальна цінність проявляється у задоволенні інформаційних потреб більшості користувачів інтегрованої звітності.
 • Item
  Вплив функціонування електронної системи Prozorro на сферу публічних закупівель України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Конащук, Надія Едуардівна; Konashchuk, Nadiia
  Мета дослідження. Таким чином, мета статті – дослідити функціонування системи публічних закупівель і провести аналіз впливу електронної системи Prozorro на сферу публічних закупівель України. Методологія. У статті розглянуто основні джерела фінансування та підтримки електронної системи публічних закупівель, проаналізовані основні показники сфери публічних закупівель, проведене порівняння функціонування «паперової» системи закупівель та електронної. Отримані результати. Встановлено ефективність функціонування електронної системи закупівель України на основі проведення порівняльного аналізу закупівель у 2015–2016 рр. Визначено основні напрямки удосконалення діючої системи закупівель Prozorro: підвищення рівня професіоналізації усіх суб’єктів публічних закупівель, рівня конкуренції на торгах за рахунок зменшення бар’єрів для участі, підвищення рівня прозорості закупівель і здійснення професійного всебічного контролю за здійсненням закупівель за рахунок бюджетних коштів. Цінність дослідження. Вперше проведене порівняння електронної системи закупівель із «паперовою» системою. Визначено переваги та окреслено подальші напрямки удосконалення системи публічних закупівель України.
 • Item
  Закони діалектики в дослідженні розвитку фінансових послуг на ринку цінних паперів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana
  Мета. Теоретичний розгляд фінансових послуг на основі аналізу еволюції історично обумовлених фінансових відносин на ринку цінних паперів. Методологія. У статті досліджено розвиток фінансової послуги як економічного явища за допомогою сформульованих Гегелем законів діалектики. Отримані результати. Закон єдності та боротьби протилежностей має важливе методологічне значення: з однієї сторони, єдність фінансових послуг виступає у формі їх сили, з іншої, сучасний ринок цінних паперів потребує їх трансформації внаслідок постійної боротьби. Закон переходу кількісних змін у якісні розкриває зміст процесу розвитку фінансових послуг на макрорівні, кількість і якість як філософські категорії відображають їх сутність, розглядаються в єдності, а формування фінансових відносин, які виникають між учасниками послуг, історично відбувається шляхом переходу кількісних змін на якісні. Закон заперечення характеризує загальний результат і напрям руху процесу розвитку фінансових послуг: заперечення означає трансформацію одного якісного стану в інший, кожен наступний етап розвитку фінансових послуг є глибшим за змістом, оскільки включає нагромаджений у минулому історичний досвід, а заперечення є необхідною формою дослідження минулого та прогнозування майбутнього. Цінність дослідження. Полягає в тому, що доведено значущість діалектичного методу дослідження внутрішніх джерел розвитку фінансових послуг, їх історичної трансформації; окреслено окремі періоди розвитку фінансових послуг на ринку цінних паперів та максимально наближено пояснено їх, проникаючи в їх сутність.
 • Item
  Іноземні банки в Україні під час системної кризи 2014–2016 рр.
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman; Корнилюк, Роман Васильевич
  Мета дослідження. У статті досліджено діяльність групи іноземних банків в Україні під час системної кризи 2014–2016 рр. з точки зору внеску у формування та реалізацію системного ризику. Методологія. Проведено ретроспективний аналіз динаміки фінансових індикаторів іноземних банків, здійснено порівняння їх участі у формуванні та реалізації системного ризику з групою локальних банків, а також виявлено структурні відмінності у реакції на кризу в рамках досліджуваної групи. Отримані результати. Встановлено, що іноземні банки виявилися більш стійкими до економічної кризи в порівнянні з приватними вітчизняними, не дивлячись на істотне погіршення фінансового стану. Замість посилення транскордонного каналу зараження, діяльність іноземних банків, вища лояльність клієнтів і капітальна підтримка з боку материнських структур сприяли утриманню значної частини депозитів і зменшили потенційні наслідки фінансової нестабільності в Україні протягом поточної кризи. Цінність дослідження. Результати дослідження дозволили на основі емпіричного аналізу даних встановити важливі закономірності у сфері транскордонного каналу поширення та мінімізації системного ризику, точніше оцінити переваги та ризики присутності іноземних банків в Україні.
 • Item
  Розвиток фінансового сектору України та захист прав інвесторів у контексті інтеграції міжнародних інвестиційних ринків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Корнєєв, Володимир Вікторович; Korneev, Vladimir; Терещенко, Ганна Миколаївна; Tereshchenko, Anna
  Мета дослідження. Таким чином, мета статті – дослідити функціонування системи публічних закупівель і провести аналіз впливу електронної системи Prozorro на сферу публічних закупівель України. Методологія. У статті розглянуто основні джерела фінансування та підтримки електронної системи публічних закупівель, проаналізовані основні показники сфери публічних закупівель, проведене порівняння функціонування «паперової» системи закупівель та електронної. Отримані результати. Встановлено ефективність функціонування електронної системи закупівель України на основі проведення порівняльного аналізу закупівель у 2015–2016 рр. Визначено основні напрямки удосконалення діючої системи закупівель Prozorro: підвищення рівня професіоналізації усіх суб’єктів публічних закупівель, рівня конкуренції на торгах за рахунок зменшення бар’єрів для участі, підвищення рівня прозорості закупівель і здійснення професійного всебічного контролю за здійсненням закупівель за рахунок бюджетних коштів. Цінність дослідження. Вперше проведене порівняння електронної системи закупівель із «паперовою» системою. Визначено переваги та окреслено подальші напрямки удосконалення системи публічних закупівель України.
 • Item
  Ефекти митної політики України у сфері експ6орту насіння соняшнику
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Герасимюк, Павло Валерійович; Herasymiuk, Pavlo
  Мета дослідження. Метою даної статті є демонстрація як засобами ефективної митної політики можливо досягти позитивних внутрішніх і зовнішніх ефектів у розвитку окремої галузі промисловості з власною сировинною базою, на противагу простого експорту такої сировини. Методологія. Застосувавши метод аналізу та синтезу, визначено внутрішні та зовнішні ефекти митної політики у сфері експорту насіння соняшнику. На основі методів порівняння та моделювання розраховано фінансовий ефект від експорту продуктів переробки насіння соняшнику, замість самої сировини. Отримані результати. У статті досліджено внутрішні та зовнішні ефекти митної політики України у сфері експорту насіння соняшнику та продуктів його переробки. З’ясовано стан і динаміку розвитку виробництва соняшникової олії в Україні в 1991–2016 роках. Наведено розрахунки фінансових ефектів митної політики для економіки країни у галузі. Цінність дослідження. Визначено головні ефекти, досягнуті завдяки ефективній митній політиці у галузі. Вперше розраховано фінансовий ефект для бюджету держави від експорту продуктів переробки соняшнику замість експорту сировини.
 • Item
  Оптимізація структури капіталу6 підприємств України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Грицино, Олена Миколаївна; Hrytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; Бусленко, Віктор Валерійович; Buslenko, Viktor
  Мета дослідження. Метою дослідження є визначення переваг і недоліків кожного з існуючих критеріїв оптимізації структури капіталу таобґрунтування на цій основі ефективних шляхів раціоналізації управління фінансуванням підприємств. Методологія. Методологічний апарат дослідження складають: загально-наукові методи дослідження: абстрагування, індукції та дедукції, метод аналізу і синтезу та спеціальні економічні методи – графічний метод, метод використання абсолютних і відносних показників, методи кількісного та якісного аналізу; емпірично-статистичний – у процесі аналізу діяльності підприємства, його фінансового стану та оцінки результативності. Отримані результати. На сьогодні є три основні методи визначення оптимальної структури капіталу, проте кожен з них має як свої переваги, так і недоліки. Визначення оптимального співвідношення між позиковим і власним капіталом слід визначати з урахуванням у структурі активів частки активів, які потребують довгострокових джерел. Оптимальне співвідношенням між власним і позиковим капіталом визначається для кожного підприємства індивідуальне залежно від його особливостей. При виборі джерел фінансування необхідно враховувати як їх вартість(ціну), так і доступність. Цінність дослідження. Практична цінність полягає у структуруванні переваг і недоліків кожного з методів визначення оптимальної структури капіталу залежно від цілей його використання та з урахуванням золотого правила фінансування.
 • Item
  Нові підходи до формування структури фінансів місцевого самоврядування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич
  Мета дослідження. Фінансова складова органів місцевого самоврядування, її склад і функції. Методологія. Проведено аналіз останніх досліджень, що були зроблені вітчизняними науковцями, щодо вивчення можливості використання принципів бюджетного федералізму в побудові бюджетної системи України, визначено у широкому та вузькому понятті сутність фінансів органів місцевого самоврядування, розглянуто їх структуру та функції. Отримані результати. Фінанси місцевого самоврядування мають соціальну спрямованість, тому необхідним є розширення переліку притаманних їм функцій, долучивши до них соціальну функцію. Також, в умовах дії ринкових відносин у державі, необхідно переглянути традиційні форми та методи впливу фінансів на ефективність розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Необхідно встановити обґрунтовані пропорції між обсягами фінансування сфери матеріального виробництва і фінансуванням інфраструктури нових територіальних комплексів Цінність дослідження. У статті обґрунтовано необхідність дослідження фінансової компоненти діяльності органів місцевого самоврядування. Запропоновано підходи для аналізу структури фінансів місцевого самоврядування. З’ясовано функції, які властиві фінансам місцевого самоврядування. Приділено увагу бізнес-партнерству господарюючих суб’єктів і місцевої влади. Запропоновано авторський погляд на склад і функції фінансів місцевого самоврядування.
 • Item
  Інноваційні послуги та підвищення конкурентоспроможності банків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Алексеєнко, Максим Дмитрович; Alekseienko, Maksym; Алексеенко, Максим Дмитриевич; Денисенко, Антоніна Валентинівна; Denysenko, Antonina; Денисенко, Антонина Валентиновна
  Мета дослідження. Мета статті полягає в поглибленні теоретичних і практичних засад використання інноваційних послуг як чинників підвищення конкурентоспроможності банків на ринках фінансових послуг. Методологія. У процесі дослідження для висвітлення основних питань статті було використано історичний метод і метод аналізу при вивченні економічної суті інновацій та інноваційних послуг банків. Отримані результати. Результати дослідження полягають в обґрунтуванні теоретичних засад підвищення ролі інноваційних послуг у забезпечені конкурентоспроможності банків на ринках фінансових послуг. Цінність дослідження. Основні положення і висновки статті можуть бути використанні для розробки практичних заходів з удосконаленням практики надання банками інноваційних послуг.
 • Item
  Діагностика стану антикризового управління на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Азаренкова, Галина Михайлівна; Azarenkova, Halyna; Легостаєв, Дмитро Ігорович; Liehostaiev, Dmytro; Жовнір, Віталій Ігорович; Zhovnir, Vitalii
  Мета дослідження. Дослідити сутність процесу діагностики кризового стану, розробки стратегії антикризового управління та запропонувати шляхи вдосконалення цього процесу. Методологія. При написанні роботи використовувались такі методи дослідження – систематизація, узагальнення, аналіз, синтез, економічний аналіз, графічний метод. Отримані результати. Здійснено аналіз фінансового стану ПАТ «ХТЗ» і побудовано універсальну дискримінаційну функцію. На основі результатів отриманого аналізу розроблено систему заходів антикризового управління для досліджуваного підприємства. Цінність дослідження. Подальшого розвитку набуло використання кластерного аналізу, як основи для розробки стратегії антикризового управління на підприємстві.