Recent Submissions

 • Основні проблеми контролю заробітної плати на підприємствах України 

  Булкот, Ганна Вікторівна; Bulkot, Hanna; Булкот, Анна Викторовна; Дурова, О. В. (София : «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018-10)
 • Особливості проведення контролю людського капіталу як основного ресурсу 

  Булкот, Ганна Вікторівна; Bulkot, Hanna; Булкот, Анна Викторовна; Семенюк, І. О. (София : «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018-10)
 • Аудит фінансової звітності підприємства-боржника у процедурах відновлення платоспроможності: до та після реалізації санаційних заходів 

  Петрик, Олена Анатоліївна; Petryk, Olena; Петрик, Елена Анатольевна; Битківська, Анна Вікторівна (Тернопільський національний економічний університет, 2017-06-30)
 • Криптовалюта: перспективи облікового відображення у складі нематеріальних активів підприємства 

  Дядюн, Олена Олександрівна; Diadiun, Olena; Дядюн, Елена Александровна (Чернігівський національний технологічний університет, 2019-11-27)
 • Бухгалтерский учет создания объектов права промышленной собственности 

  Кузьминский, Юрий Анатольевич; Kuzminskyi, Yurii; Кузьмінський, Юрій Анатолійович; Воронова, Марина Александровна; Voronova, Maryna; Воронова, Марина Олександрівна (Финансовый университет, 2015)
  Статья посвящена учету операций по созданию объектов права промышленной собственности и особенностей их признания в бухгалтерском учете либо в качестве нематериальных активов, либо в качестве расходов на исследования и ...
 • Conceptual framework of social, ecological and financial audit of integrated reporting 

  Kuzminskyi, Yurii; Кузьмінський, Юрій Анатолійович; Кузьминский, Юрий Анатольевич; Naumenko, S. M.; Науменко, С. М. (ТОВ «Видавництво «СОВА», 2017)
  In order to achieve the informational transparency by the business entity and to increase the confidence of stakeholders to indicators of the integrated report the most actual questions are investigation of conceptual ...
 • Innovativeness as the characteristic of intellectual capital in accounting 

  Kuzminskyi, Yurii; Кузьмінський, Юрій Анатолійович; Кузьминский, Юрий Анатольевич; Voronova, Maryna; Воронова, Марина Олександрівна; Воронова, Марина Александровна (ТОВ «Видавництво «СОВА», 2015)
  The article deals with the investigation of the problem of accounting of intellectual capital as the source of innovative activity of the enterprise. Approaches to its evaluation and recognition on characteristic of ...
 • Система бухгалтерского учета 

  Кузьминский, Юрий Анатольевич; Kuzminskyi, Yurii; Кузьмінський, Юрій Анатолійович; Позов, А. Х. (Полоцкий государственный университет, 2015-06)
 • Managerial accounting system as information environment of strategic management 

  Kuzminskyi, Yurii; Кузьмінський, Юрій Анатолійович; Кузьминский, Юрий Анатольевич; Rizvanli, M. B.; Різванли, М. Б.-огли; Ризванли, М. Б.-оглы (ТОВ «Видавництво «СОВА», 2018)
  The article investigates the information environment as the direct source of satisfying the needs of strategic management that allows speaking about the information environment as the system of its accounting and analytical ...
 • The Usage of Technology of the AB-Costing and the Balanced Scorecard in Enterprise’s Business-Process Management 

  Kuzminskyi, Yurii; Кузьмінський, Юрій Анатолійович; Кузьминский, Юрий Анатольевич; Kryshtopa, Iryna; Криштопа, Ірина Ігорівна; Криштопа, Ирина Игоревна; Voronova, Maryna; Воронова, Марина Олександрівна; Воронова, Марина Александровна; Kuzminskyi, Bohdan; Hushko, Serhii; Shaikan, Andrii; Шайкан, Андрій В. (Atlantis Press, 2020-03-23)
  The development of the digital economy has intensified competition in world markets and necessitated the need for search for new approaches to information support for enterprise activity management. The way of solving ...
 • Некоммерческие организации в Украине: бухгалтерский учет, налогообложение и аудит 

  Слободяник, Юлия Борисовна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлія Борисівна (Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», 2013)
  В статье рассмотрены особенности бухгалтерского учёта, отчётности, налогообложения и аудита некоммерческих организаций в Украине. The article describes the features of accounting, reporting, tax and audit of non-profit ...
 • Предмет і об’єкти державного аудиту 

  Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення предмету і об’єкту в сфері контролю. На основі філософського значення понять «предмет» і «об’єкт» обґрунтоване авторське розуміння предмету і об’єкту державного ...
 • Проблеми реалізації державного аудиту в Україні 

  Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна (Аудиторська палата України, 2014)
  У статті представлено результати дослідження експертної думки щодо організації проведення державного аудиту, а також необхідності та можливості залучення до цього процесу незалежних аудиторів. The paper presents the results ...
 • Забезпечення контролю якості державного аудиту 

  Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України", 2013)
  Проаналізовано проблеми забезпечення контролю якості державного аудиту в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. The article analyzes problems of ensuring quality control of the state audit in Ukraine and ways of their ...
 • Digital-технології у підготовці фахівців з обліку та оподаткування 

  Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна; Сиротенко, Наталія Анатоліївна; Syrotenko, Nataliia (Одеський національний економічний університет, 2019)
  Проаналізовано сучасний стан і перспективи застосування digital-технологій у підготовці фахівців з обліку і оподаткування. The current state and prospects of the use of digital technologies in the training of accounting ...
 • Проблеми професійної підготовки державних аудиторів 

  Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019-04-18)
 • Реформа аудиторської діяльності в Україні: проблеми забезпечення якості 

  Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економікиі торгівлі», 2018-05)
  Проаналізовано сучасні трансформації у сфері аудиту у зв’язку з оновленням законодавчих вимог. Theses analyze the current transformations in the sphere of auditing in connection with the updating of legislative requirements.
 • Перспективи запровадження дуальної форми навчання при підготовці фахівців з обліку і оподаткування 

  Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна; Сиротенко, Наталія Анатоліївна; Syrotenko, Nataliia (Одеський національний економічний університет, 2018-02)
  Проаналізовано перспективи запровадження дуальної форми навчання при підготовці фахівців з обліку і оподаткування в Україні. Prospects of introduction of dual form of training in preparation of accounting and tax specialists ...
 • Передумови становлення і розвитку державного аудиту в Україні 

  Максімова, Валентина Федорівна; Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна (Національний університет водного господарства, 2014-10)
  Сформульовано передумови становлення і розвитку державного аудиту. Formulated preconditions formation and development of public audit. Сформулированы предпосылки становления и развития государственного аудита.
 • Організаційно-методичні аспекти підготовки магістрів спеціальності «Облік і аудит» 

  Максімова, Валентина Федорівна; Слободяник, Юлія Борисівна; Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлия Борисовна (Одеський національний економічний університет, 2015)
  Проаналізовано проблеми підготовки магістрів з обліку і аудиту на сучасному етапі. The problems of training magisters in accounting and auditing analyzed at the present stage. Проанализированы проблемы подготовки магистров ...

View More