Випуск № 26

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Формування інвестиційних ресурсів підприємства за рахунок іпотечного кредиту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Мякишевська, Олена Миколаївна
  У статті розглядається необхідність використання іпотеки підприємства з метою формування його інвестиційних ресурсів. Визначено поняття іпотеки і іпотечного кредиту, висвітлено особливості іпотеки підприємства як цілісного майнового комплексу та її правові аспекти.
 • Item
  Сучасні аспекти дослідження змісту поняття «інвестиційний ризик»
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна
  У статті досліджено сутність економічної глобалізації, виокремлено її основні суперечності, позитивні та негативні прояви на соціально-економічний розвиток країн, що розвиваються. Проаналізовано наукові підходи вітчизняних та іноземних вчених до визначення змісту економічної глобалізації та охарактеризовано специфіку глобальних проблем розвитку.
 • Item
  Роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Зарицька, Наталія Петрівна; Zarizka Natalya
  Дослідження присвячене розвитку агрохолдингів в Україні. Висвітлено роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин. Розглянуто ефективність діяльності даних компаній в умовах оренди землі на сучасному етапі.
 • Item
  Взаємозв’язок потреб, мотивів і стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Стрельбіцька, О. П.; Strelbizka O.
  Стаття містить основні результати досліджень проблематики теоретико-методологічних особливостей взаємозв’язку потреб, мотивів, стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань. Розглянуто сутність основних факторів мотивації.
 • Item
  Шляхи залучення інвестиційного капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Саханда, Владислав Володимирович; Sahanda Vladyslav
  Стаття присвячена класифікації шляхів залучення інвестиційного капіталу для підприємств аграрного сектора в сучасних умовах функціонуваннях.
 • Item
  Системи підтримки прийняття рішень та експертні системи: історія, зміст, перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Білоус, Є. Є.; Bilous E.
  У даній статті наголошується на проблемах, які виникають під час використання технологій управління. Здійснено огляд історичного розвитку двох типів інформаційних систем — систем підтримки прийняття рішень та експертних систем. Наведено основні сфери їх застосування та перелік завдань, які вони вирішують. Розглянуто світову практику використання вказаних інформаційних систем та перспективи в сільському господарстві України.
 • Item
  Кредитування суб’єктів малого підприємництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Буряк, Леонід Дмитрович; Павліковський, Анатолій Миколайович
  У статті проведено критичний огляд літератури щодо визначення поняття «кредитоспроможність», визначено основні недоліки кредитування суб’єктів малого підприємництва, розкрито особливість аналізу фінансового стану малих підприємств, визначено умови щодо надання кредиту малим підприємствам, обґрунтовано необхідність державної підтримки мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва.
 • Item
  Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вівдюк, Євген Валерійович
  В цій статті показані особливості інвестування активів фонду недержавного пенсійного забезпечення. Відображені основні групи фінансових інструментів, придатних для використання недержавного пенсійного фонду. Пропонуються нові механізми інвестиційної діяльності НПФ і намічені шляхи підвищення їх ефективності.
 • Item
  Теорія дистанційного роздрібного банкінгу: класичні та новаторські концепції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Шалига, Т. С.
  Інноваційні технології у банківництві формують прецедент для зміни поглядів на концептуальні засади теорії банківської справи. У статті досліджено основоположні категорії традиційного банкінгу та запропоновано їх актуалізацію в контексті появи нових форм обслуговування. Дистанційне банківське обслуговування (ДБО) розглянуто як альтернативну форму сучасного банкінгу, що виявляє нові підходи до ієрархії понять банківська операція, продукт та послуга. ДБО виокремлюється в складове явище роздрібного банкінгу й формує потенціал для нових теоретичних досліджень.
 • Item
  Право оренди землі як вид нематеріального активу підприємства: аспекти обліку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Литвинець, Ю. І.
  Відображено шляхи подальшого розвитку інституту орендного використання земель сільськогосподарського призначення та становлення права оренди земель як нематеріального активу сільськогосподарських підприємств. Визначено методологічні засади проведення амортизації та переоцінки права оренди земель сільськогосподарського призначення. Запропоновано внести зміни до відомості обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу).
 • Item
  Оцінка результативності інноваційної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Іващенко, Віктор Іванович
  У статті визначається сутність результативності інноваційної діяльності. Ілюструються показники результативності інноваційної діяльності. Описується методика оцінки результативності інноваційної діяльності. Ілюструється порядок об’єднання та аналітико-cтатистичного обліку показників результативності інноваційної діяльності.
 • Item
  Стратегічний маркетинговий план як складова стратегічного управління підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Стефанишин, В’ячеслав Я.
  У даній статті розглядається сутність стратегічного маркетингового управління та описуються процеси розробки маркетингового стратегічного плану. В матеріалі визначено термінологію поняття «стратегія», викладено принципи стратегічного маркетингового планування, описано вимоги до побудови ефективного маркетингового плану підприємства.
 • Item
  Фіскальна політика як інструмент макроекономічного регулювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-02-23) Александрова, Марія Миколаївна; Aleksandrova, Maria
  У статті досліджено та проаналізовано механізм функціонування фіскальної політики в системі макроекономічного регулювання. Досліджені проблеми функціонування фіскальної політики.
 • Item
  Організаційно-правове забезпечення підтримки підприємства в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Сіра, Інна Василівна; Sira, Inna
  The article analyzes the organizational and legal provision for state support of entrepreneurship; summarizes the new amendments to the Tax Code in terms of promoting the entrepreneurship in Ukraine.
 • Item
  Світова фінансова криза як індикатор необхідності переходу до нової світової валютної системи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloshchenko, Viktoriia; Волощенко, Виктория Сергеевна
  У даній статті обгрунтовано неможливість інерційного розвитку світових валютно-фінансових відносин у межах Ямайської валютної системи.
 • Item
  Сучасні підходи управління знаннями на основі онтологічного інжинірингу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-26) Антошкіна, Л. І.
  У статті відображаються сучасні підходи в області управління знаннями на основі онтологічного підходу. Подано обгрунтування необхідності застосування онтологічного підходу при розробці архітектури бази знань підприємства.
 • Item
  Розподіл Пуассона можливих потреб у сировині для меблевого підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-27) Блудова, Тетяна Володимирівна; Пастернак, Євген Любомирович
  У статті розглянуто випадок, коли розподіл ймовірностей можливих потреб у сировині для меблевого підприємства є розподілом Пуассона. Показано, що з двох асимптотичних формул: локальної теореми Муавра та розподілу Пуассона за схемою Бернуллі випливає для формули Пуассона асимптотична формула нормальної функції розподілу. Знайдено зв’язок розміру резерву сировини та розміру закупівельної партії сировини. Отже, задача зводиться до визначення оптимального розміру закупівельної партії сировини.
 • Item
  Фінансове та організаційне забезпечення наукових досліджень в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Метель, О. В.
  У статті визначено проблемні питання виконання наукових досліджень та сформульовані пропозиції по вдосконаленню фінансового забезпечення та організації виконання наукових розробок в Україні, практичне впровадження яких може суттєво підвищити значимість і результативність науки в сучасних умовах.
 • Item
  Маркетингові стратегії у сфері рекламної діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кузьменко, Т. О.
  У статті досліджено маркетингові комунікативні стратегії при виведенні на ринок нового товару, а також маркетингові стратегії у сфері рекламної діяльності, які є важливим фактором при виведенні товару на ринок.
 • Item
  Правовий механізм благоустрою населених пунктів: стан і напрями вдосконалення
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-23) Бородюк, Володимир Михайлович; Фролова, Г. С.
  У статті розглянуто правові засади формування суспільних відносин у сфері благоустрою населених пунктів і територій України, проаналізовані нормативно-правові акти, що формують правовий механізм у цій галузі, визначені проблеми правового забезпечення сфери благоустрою та обґрунтовані напрями його вдосконалення на сучасному етапі соціально-економічного розвитку постсоціалістичної України.