Випуск № 2 (25)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Фінансовий ресурс розвитку національної економіки: формування та пріоритетні напрями використання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tatiana; Фролова, Татьяна Александровна; Лук’яненко, Любов Іванівна; Lukianenko, Liubov; Лукьяненко, Любовь Ивановна; Отченаш, Катерина Георгіївна; Otchenash, Kateryna; Отченаш, Екатерина Георгиевна
  Розглянуто проблему формування і напрями використання фінансового ресурсу національної економіки. Теоретично узагальнено й обґрунтовано сутність дефініції «фінансові ресурси» на мікро-, мезо-, макрорівнях. Висвітлено проблеми формування фінансових ресурсів держави, а саме – Державного бюджету як основного загальнодержавного фонду централізованих грошових ресурсів. Проаналізовано основні макроекономічні показники, що характеризують стан фінансового ресурсу України та його використання за 2005–2015 рр. Показано структуру податкових і неподаткових надходжень до державного бюджету. Значна увага приділена бюджетним видаткам, що відображають пріоритети соціально-економічного розвитку. Досліджено динаміку відношення дефіциту державного бюджету України до ВВП і його зв’язок із державним боргом. Виявлено пріоритетні напрями використання національних фінансових ресурсів.
 • Item
  Державна підтримка високотехнологічного експорту: компаративний аналіз та уроки для України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Войчак, Микола Анатолійович; Voychak, Mykola; Войчак, Николай Анатольевич
  Розкрито закономірний характер зростання частки високотехнологічного експорту в загальному обсязі світового експорту і торгівлі в цілому. Показано тенденції географічних і галузевих зрушень високотехнологічного експорту за 2004–2015 рр. у світі, розвинених країнах та ЄС. На підставі дослідження динаміки високотехнологічного експорту провідних країн в цілому, а також сегмента машинобудівної продукції виявлено основні моделі державного регулювання цієї сфери: активного дирижизму, помірного дирижизму та лібералізму. Узагальнено досвід підтримки високотехнологічного експорту в США, Німеччині, Великобританії, Японії, Південній Кореї та Китаї. Проаналізовано тенденції високотехнологічного експорту українських підприємств у таких галузях, як авіакосмічна техніка, електроніка та телекомунікації, наукові прилади, комп’ютерна та офісна техніка, оборонно-промислова продукція. Визначено напрями формування системи державної підтримки діяльності вітчизняних експортерів високотехнологічної продукції.
 • Item
  Ключові детермінанти управління маркетинговими активами глобальних компаній
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tatyana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Пономаренко, Роман Олександрович; Ponomarenko, Roman; Пономаренко, Роман Александрович
  У результаті систематизації та узагальнення ключових концепцій еволюції інструментів маркетингу глобальних компаній авторами визначена роль маркетингових активів у системі сучасного маркетинг менеджменту (як діалектично вищого етапу розвитку аналізованих інструментів, котрі дозволять подолати антагоністичні протиріччя «P- і C-векторів» їх розвитку). У статті визначений оптимальний набір ключових елементів системи маркетингових активів, котрими є бренд, лояльність споживачів, репутація компанії, мережева кооперація, маркетингова стратегія, внутрішній маркетинг, маркетингова інформаційна система та маркетингові інновації. Шляхом кореляційно-регресійного аналізу ступеня впливу кожного з елементів системи на результативність діяльності глобальних компаній побудовано модель «октагону маркетингових активів» як інтегративного інструменту управління ними. Також у результаті побудови зазначеної моделі авторами визначені найбільш рентабельні маркетингові активи, віддача від інвестицій та розвитку компетенцій у сфері ефективного управління ними будуть приносити компанії найвищий рівень прибутку. На основі узагальнення регіональних і галузевих особливостей управління розрізненими елементами системи маркетингових активів глобальних компаній було встановлено ключові регіональні та галузеві пріоритети формування, розвитку та удосконалення існуючих концепцій міжнародного маркетинг-менеджменту, зокрема в розрізі побудови авторської інтегративної моделі октагону.
 • Item
  Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Дяченко, Анастасія Леонідівна; Dyachenko, Anastasiia; Дяченко, Анастасия Леонидовна
  У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку університетської діяльності, доведено становлення глобального освітнього середовища, яке характеризується зростанням ролі вищої освіти, загостренням конкуренції та трансформацією функцій сучасних університетів. Всебічно розкрито процес розширення функцій сучасних університетів, як традиційних, так і сучасних, підприємницьких. Досліджено еволюцію поглядів науковців на сутність та форми прояву підприємницьких університетів. На основі узагальнення існуючих підходів дане авторське визначення сутності підприємницького університету як суб’єкта освітньої, наукової та інших суміжних видів діяльності, який отримує фінансові ресурси із диверсифікованих джерел, розширює напрями своєї діяльності та послуг. Обґрунтовано систему розширених та основних критеріїв визначення підприємницьких університетів. До числа основних віднесено наступні: наявність значної фінансової автономії та отримання значних надходжень з недержавних та диверсифікованих джерел. Проаналізовані обсяги та структура фінансових надходжень провідних університетів світу, доведено зростання доходів від діяльності, яка є суміжною до основної (освітньої). Наведено обсяги та охарактеризовано значення міжнародних грантів у забезпеченні фінансової стійкості, матеріального стимулювання персоналу, модернізації матеріально-технічної бази, активізації й ефективізації науково-дослідної діяльності університетів. Особлива увага приділена дослідженню такого фінансового ресурсу провідних університетів світу як ендаумент-фонди, їх масштаби, специфіка та значення для посилення економічної потужності вищого навчального закладу. Доведено важливість врахування світового досвіду функціонування підприємницьких університетів в контексті розвитку та підвищення конкурентоспроможності українських вищих навчальних закладів в глобальному освітньому середовищі.
 • Item
  Концептуальні підходи до міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Циркун, Олена Ігорівна; Tsyrkun, Olena; Циркун, Елена Игоревна
  З урахуванням ключових тенденцій інтернаціоналізації вищої освіти комплексно охарактеризовано існуючі концептуально-технологічні підходи до організації та реалізації міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами із проведенням міжнародної акредитації на основі системи якості освіти. Визначено пріоритетні стратегії інтернаціоналізації вищої освіти та види міжнародного академічного співробітництва між університетами з надання освітніх послуг. Обґрунтовано, що найвагомішим проявом інтернаціоналізації вищої освіти є міжнародне співробітництво між університетами щодо надання освітніх послуг, а найвищим рівнем інтернаціоналізації цього сервісу є спільні освітні програми. Здійснено комплексний аналіз вимог міжнародної акредитації до спільних освітніх програм на основі системи вдосконалення якості освіти, доведено її переваги та охарактеризовано відмінні риси, що впливають на вибір та обґрунтування стратегії міжнародного співробітництва, маркетинг та брендинг окремих програм. Конкретизовано технологію міжнародної акредитації спільних програм. Окрему увагу приділено практичній складовій започаткування програм спільних дипломів між українськими та іноземними ВНЗ. Проаналізовано досвід спільних магістерських програм ДВНЗ «Київський національний економічний університету імені Вадима Гетьмана» та бізнес-школи Університету Редлендс, Каліфорнія, США.
 • Item
  Дефіцит гідної праці як глобальна проблема соціально-трудової сфери
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна
  Узагальнено сучасні тренди розвитку соціально-трудової сфери на глобальному рівні та в українській економіці. Виокремлено кризові явища у функціонуванні соціально-трудової сфери як форми вияву дефіциту гідної праці. Наведено причини, що дестабілізують соціально-трудову сферу та обмежують розвиток інституту гідної праці. Викладено висновки щодо ситуації самозайнятості та незахищеної зайнятості у світовому масштабі. Розкрито сучасні трансформації у сфері зайнятості через призму гідної праці, зроблено акцент на вразливій зайнятості. Продемонстровано кореляцію між нерівністю в доходах та дефіцитом гідної праці. Доведено взаємозв’язок і взаємодію гідної праці та трудових цінностей в умовах становлення нової економіки та постіндустріального суспільства як філософської платформи сучасного концепту гідної праці. Обґрунтовано загострення кризи цінностей трудового життя крізь призму дефіциту гідної праці. Розкрито концептуальні засади гідної праці. Обґрунтовано авторське бачення інституту гідної праці як комплексної політичної, економічної, соціальної платформи стійкого розвитку. Наведено критерії та складові гідної праці. Розкрито значення інклюзивних ринків праці в розширенні масштабів гідної праці. Окреслено стратегічні орієнтири подолання дефіциту гідної праці.
 • Item
  Ідентифікація креативних інвестицій в глобальній економіці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, Dmytro; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич; Галахова, Тетяна Олексіївна; Halakhova, Tetiana; Галахова, Татьяна Алексеевна
  Статтю присвячено процесу креативізації економічного розвитку в умовах трансформації форм і методів глобальної конкуренції. Розкрито сутність креативних індустрій у контексті їхньої методологічної та практичної ідентифікації. Визначено риси креативного менеджменту, окреслено контури його розвитку через аналіз цільової та компетентнісної орієнтації відповідних спеціалізованих МВА-програм університетів країн — інноваційних лідерів. Запропоновано модель креативного менеджменту міжнародної компанії. Створено модель креативного менеджменту міжнародної компанії. Сформовано методологічний формат ідентифікації креативних інвестицій, надано їх авторське трактування. Обґрунтовано необхідність і діяльність оновлення ознак класифікації інвестицій за їх джерелами, видами, формами, цільовою орієнтацією та інноваційною природою за умов становлення креативної економіки і менеджменту.