Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 588
 • Item
  Дефініції поняття “management accounting”: управлінський облік чи бухгалтерський менеджмент?
  (Житомирський державний технологічний університет, 2013-10) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна
 • Item
  Зміст фінансової розвідки в системі протидії відмиванню грошей
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-08) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна
 • Item
  Проблеми моделювання системи фінансового аналізу на рівні інноваційного кластеру
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-08) Бабій, Леся Іванівна; Babii, Lesia; Бабий, Леся Ивановна
 • Item
  Організаційні аспекти розкриття інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-08) Абесінова, Олена Костянтинівна; Abesinova, Olena; Абесинова, Елена Константиновна
 • Item
  Role and importance of tax compliance for the activities of business entities
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-08) Fedorchenko, Olha; Федорченко, Ольга Євгеніївна; Федорченко, Ольга Евгеньевна; Kryshtopa, Iryna; Криштопа, Ірина Ігорівна; Криштопа, Ирина Игоревна
 • Item
  Програмно-цільовий метод в управлінні територіальними громадами
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-08) Чемодурова, Євгенія Євгеніївна
 • Item
  Взаємозв’язок бухгалтерського обліку в державному секторі та статистики державних фінансів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-08) Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна
 • Item
  Необхідність оцінки якості обліково-аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень розпорядниками бюджетних коштів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-08) Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна
 • Item
  Облік соціального забезпечення в умовах надзвичайих подій
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-08) Іванюк, Ольга Миколаївна
 • Item
  Визначення предмету фінансового моніторингу як різновиду фінансового контролю
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-08) Ловінська, Людмила Геннадіївна; Lovinska, Liudmyla; Ловинская, Людмила Геннадиевна
 • Item
  Облікове забезпечення управління діяльністю установ сектора загального державного управління
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-08) Кіндрацька, Любомира Максимівна; Kindratska, Liubomyra
 • Item
  Assessment of the accumulative pension system
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023) Kaliuha, Yevheniia; Калюга, Євгенія; Vytvytska, Olha; Витвицька, Ольга; Kryshtopa, Iryna; Криштопа, Ірина Ігорівна; Криштопа, Ирина Игоревна; Fedorchenko, Olha; Федорченко, Ольга Євгеніївна; Федорченко, Ольга Евгеньевна; Hryshchuk, Hanna; Грищук, Ганна; Kaliuha, Oleksandr; Калюга, Олександр
  European integration processes relate to all aspects of the country's life and require progressive changes in the reform of the pension system, primarily organizational, legal, and accounting in order to preserve and improve its effectiveness. The purpose of the article is the analysis of the current system of pension provision (first level - joint), justification and necessity of introduction of accumulative - second level. Regarding the application of the second level, in 2005, the Cabinet of Ministers adopted a decree "Strategy for the development of the pension system" with the determination of their gradual implementation, which was never implemented. It was found that the diversification of pension financing sources is low, the dominant component in the pension system of Ukraine is the solidarity component. The increase in the role of the accumulation principle is due to the influence of demographic and socio-economic factors, and its development is restrained by low incomes of the population and inflationary processes. The differences between the joint and accumulative pension systems, which affect the level of payments to pensioners of Ukraine compared to foreign countries, are considered, the role of the accumulative system in the social protection of the population, the mechanism for its gradual transition, the peculiarities of the operation of the accumulative fund, the use of the investment potential of pension savings, as well as the prospects are recognized implementation in Ukraine. The reasons that inhibit the implementation of the accumulative pension system are indicated and the need to take them into account is indicated, using the experience of successful foreign countries. This will lead to an increase in the income of the Pension Fund, expansion of the possibility of using investments, reduction of the risk of pension savings and will determine the possibilities of its implementation after the end of the war. Євроінтеграційні процеси стосуються всіх аспектів життєдіяльності країни та вимагають прогресивних змін у реформуванні пенсійної системи, у першу чергу організаційному, правовому, обліковому, задля можливості збереження та покращення її дієздатності. Метою дослідження є аналіз чинної системи пенсійного забезпечення (першого рівня – солідарного), обґрунтування та необхідність уведення накопичувального – другого рівня. Стосовно використання другого рівня – ще 2005 року прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України «Стратегія розвитку пенсійної системи» з визначенням поступового впровадження накопичувальної системи, яка так і не була впроваджена. Виявлено, що диверсифікація джерел фінансування пенсій низька, домінуючим у пенсійній системі України є солідарний компонент. Збільшення ролі накопичувального принципу обумовлено впливом демографічних і соціально-економічних чинників, а стримують його розвиток низькі доходи населення та інфляційні процеси. Розглянуто відмінності солідарної та накопичувальної систем пенсійного забезпечення, що впливає на рівень виплат пенсіонерам України порівняно з зарубіжними країнами; визнано значну роль накопичувальної системи в соціальному захисті населення; окреслено механізм поступового переходу до неї, особливості функціонування накопичувального фонду, використання інвестиційного потенціалу пенсійних накопичень, а також перспективи впровадження накопичувальної системи в Україні. Зазначено причини, які гальмують упровадження накопичувальної пенсійної системи, та необхідність їх урахування із застосуванням досвіду успішних зарубіжних країн. Це призведе до збільшення доходів Пенсійного фонду, розширення можливості використання інвестицій, зменшення ризику пенсійних накопичень та визначить можливості впровадження накопичувальної пенсійної системи після завершення війни.
 • Item
  Динамічний підхід до розподілу операційних витрат підприємства для проведення CVP-аналізу
  (Університет державної фіскальної служби України, 2019-03-29) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна
 • Item
  Реалізація заходів ОЕСР з питань боротьби з ухиленням від сплати податків: досвід ЄС
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Олійник, Я. В.; Oliinyk, Ya.; Криштопа, Ірина Ігорівна; Kryshtopa, Iryna; Криштопа, Ирина Игоревна; Ніколенко, Лариса Анатоліївна; Nikolenko, Larysa; Николенко, Лариса Анатольевна; Воробей, С. І.
  Проєкт директиви, відомий як ATAD III, спрямовано на запобігання використанню транзитних компаній для ухилення від сплати податків та уникнення оподаткування, має потенційний вплив на інвестиційні фонди, які в даний час користуються податковими директивами та угодами ЄС. ATAD III направлений на введення єдиного для всіх країн — членів ЄС тесту для визначення того, чи компанія є транзитною для цілей оподаткування. Враховуючи прагнення законодавця ЄС, щоб ATAD ІІІ набув чинності досить швидко і що поточний контрольний період уже розпочався 1 січня 2022 р., компаніям, які, можливо, підпадають під дію ATAD ІІІ, необхідно терміново оцінити вплив ATAD ІІІ на структуру своєї групи та внести зміни, де це доречно. The draft directive, known as ATAD III, aims to prevent the use of transit companies for tax evasion and avoidance, and has a potential impact on investment funds that currently benefit from EU tax directives and agreements. The provisions of the proposed Directive will be applicable to any enterprise that is considered a tax resident or has the right to obtain a certificate of tax residence in an EU member state, regardless of its organizational and legal form. The targets are businesses that have no real economic activity and are used solely for tax avoidance and evasion and allow their beneficial owners or group to obtain tax benefits. ATAD III aims to introduce a single EU-wide test for determining whether a company is a transit company for tax purposes, the minimum criteria of which are essentially the following: having its own office premises or premises for exclusive use in the relevant EU Member State; holding at least one active bank account in the EU; the presence of a local director who deals exclusively with this group and/or employees who work full-time and live in close proximity to its activities. Given the desire of the EU legislator for ATAD III to enter into force fairly quickly, and that the current control period has already started on 1 January 2022, companies potentially subject to ATAD III need to urgently assess the impact of ATAD III on their group structure and make changes where appropriate.
 • Item
  Організаційні аспекти взаємодії державної служби фінансового моніторингу з суб’єктами первинного фінансового моніторингу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Абесінова, Олена Костянтинівна; Abesinova, Olena; Абесинова, Елена Константиновна
  Згідно з вимогами Міжнародних стандартів Групи з протидії відмивання коштів (FATF) усі країни — члени FATF повинні створити підрозділ фінансової розвідки, національний центр для обробки та аналізу інформації про підозрілі операції, які стосуються відмивання коштів, фінансування тероризму та інших незаконних фінансових операцій. В Україні таким центром є Державна служба фінансового моніторингу, яка реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Одним із ключових завдань Служби державного фінансового моніторингу є взаємодія з суб’єктами первинного фінансового моніторингу, яка базується на обміні інформацією та плідній співпраці. Сучасні реалії, збройна агресія росії як країни-терориста проти Української держави потребують внесення змін і вдосконалення організаційних аспектів взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу з Державною службою фінансового моніторингу, адаптації їх до потреб сьогодення. У статті досліджено процес становлення Державної служби фінансового моніторингу та процедури організації її взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Проаналізовано теоретичні форми взаємодії та нормативно-правова база організації фінансового моніторингу визначених суб’єктів. Доведено, що ефективність роботи та належний рівень організації взаємодії Державної служби фінансового моніторингу з суб’єктами первинного фінансового моніторингу впливають на рівень розкриття економічних злочинів та, відповідно, — на економічну безпеку держави. Військові дії на території України призвели до змін у процедурах здійснення фінансового моніторингу, що викликало необхідність внесення змін у законодавство з питань проведення фінансового моніторингу у нестандартних умовах. Подальшого дослідження потребують питання удосконалення організації фінансового моніторингу з метою підвищення ефективності, гнучкості, оперативного реагування на виклики сьогодення для усунення загрози економічної та національної безпеки держави. In accordance with the requirements of the International Standards of the Financial Action Task Force (FATF), all FATF member countries must establish a financial intelligence unit, a national centre for processing and analysing information on suspicious transactions related to money laundering, terrorist financing and other illegal financial transactions. In Ukraine, such a centre is the State Financial Monitoring Service, which implements state policy in the field of preventing and combating money laundering, terrorist financing and financing of the proliferation of weapons of mass destruction. One of the key tasks of the State Financial Monitoring Service is to interact with the primary financial monitoring entities based on the exchange of information and fruitful cooperation. Modern realities and the armed aggression of the terrorist country against our country require changes and improvement of the organisational aspects of interaction between the primary financial monitoring entities and the State Financial Monitoring Service, and their adaptation to the needs of today. The article examines the process of establishment of the State Financial Monitoring Service and the procedures for organising its interaction with the primary financial moni. The theoretical forms of interaction and the regulatory framework for organising financial monitoring of the specified entities are analysed. It is proved that the efficiency of work and the proper level of organisation of interaction between the State Financial Monitoring Service and the subjects of primary financial monitoring affect the level of disclosure of economic crimes and, accordingly, the economic security of the State. Military actions on the territory of Ukraine have led to changes in the procedures for financial monitoring, which necessitated amendments to the legislation on financial monitoring in non-standard conditions. Further research is required to improve the organisation of financial monitoring in order to increase efficiency, flexibility, and prompt response to current challenges in order to eliminate the threat to the economic and national security of the state.
 • Item
  Оцінка відповідності заходів системи фінансового моніторингу України міжнародним стандартам FATF
  (ДННУ «Академія фінансового управління», 2023-04) Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha; Кузьминская, Ольга Эдуардовна
  Вступ. Переліком першочергових євроінтеграційних заходів в Україні передбачено подальшу гармонізація національної системи фінансового моніторингу (НСФМ) з міжнародними стандартами (рекомендаціями) FATF. Тому потрібно проаналізувати, як результати оцінювання технічної відповідності заходів у антилегалізаційній сфері України рекомендаціям FATF, так і ефективність цих заходів. Проблематика. Оцінка ступеня технічної відповідності стану системи запобігання та протидії в Україні рекомендаціям FATF, узагальнення результатів оцінювання відповідності заходів НСФМ критеріям ефективності, наведеним у звітах MONEYVAL. Мета – на підставі оцінювання технічної відповідності заходів у антилегалізаційній сфері міжнародним стандартам (рекомендаціям) FATF та підсумкових характеристик ефективності цих заходів, наведених у звітах MONEYVAL, систематизувати сильні й слабкі характеристики технічної відповідності заходів НСФМ рекомендаціям FATF, з’ясувати рівень відповідності чинної практики фінансової розвідки України критеріям ефективності MONEYVAL, а також провести компаративний аналіз міжнародного досвіду в антилегалізаційній сфері. Методи. Застосовано загальнонаукові й спеціальні методи, що ґрунтуються на діалектичному підході: індукції, дедукції, аналізу, синтезу, групування, порівняння. Результати. Проведено компаративний аналіз звітів MONEYVAL щодо технічної відповідності заходів антилегалізаційних систем міжнародним стандартам FATF в Україні, Литві, Польщі, на Кіпрі, в Албанії та Болгарії, проаналізовано відповідність заходів систем запобігання та протидії цих країн критеріям ефективності передбаченим у звітах MONEYVAL. Узагальнено звітну інформацію MONEYVAL за рівнями оцінок технічної відповідності міжнародним стандартам FATF стану систем запобігання та протидії і рівнів дотримання критеріїв ефективності у згаданих країнах. Висновки. Результати дослідження можуть бути використані під час подальшої гармонізації з міжнародними стандартами FATF національних нормативно-правових актів, організації міжнародного співробітництва й обміну досвідом між національними службами фінансової розвідки. Introduction. The list of priority European integration measures in Ukraine envisages further harmonization of the national financial monitoring system with FATF international standards (recommendations). Therefore, it is important to analyze both the results of the assessment of the technical compliance of measures in the anti-legalization sphere of Ukraine with FATF recommendations, and their effectiveness. Problem Statement. Assessment of the degree of technical compliance of the prevention and countermeasures system in Ukraine with the FATF recommendations, and generalization of the results of the assessment of the compliance of the measures of the national financial monitoring system with the performance criteria presented in the MONEYVAL reports. Purpose. To systematize strong and weak characteristics of the technical compliance of measures of the national financial monitoring system with FATF recommendations, to investigate the compliance of the current practice of financial intelligence of Ukraine with the MONEYVAL efficiency criteria, as well as to conduct a comparative analysis of international experience in the anti-legalization field on the basis of assessment of the technical compliance of measures in the anti-legalization field with FATF international standards (recommendations) and the result characteristics of the effectiveness of these measures presented in the MONEYVAL reports. Methods. General scientific and special methods based on the dialectical approach are applied: induction, deduction, analysis, synthesis, grouping, comparison. Results. The article provides a comparative analysis of MONEYVAL reports on the technical compliance of measures of anti-legalization systems with FATF international standards in Ukraine, Lithuania, Poland, Cyprus, Albania, and Bulgaria, analyzes the compliance of measures of prevention and countermeasures systems of these countries with the efficiency criteria specified in MONEYVAL reports. MONEYVAL reporting information has been systematized according to the levels of assessments of technical compliance with FATF international standards of measures of prevention and countermeasures of the specified countries, and the levels of compliance with performance criteria in these countries. Conclusions. The results of the research can be used in the further harmonization with FATF international standards of national regulatory and legal acts, the organization of international cooperation and the exchange of experience between national financial intelligence services.
 • Item
  Аудит виконання програм соціально-економічного розвитку територіальних громад
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Чемодурова, Євгенія Євгеніївна
 • Item
  Облік нефінансових активів суб’єктів державного сектору
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна
 • Item
  Фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів: вплив та наслідки війни
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна
 • Item
  Завдання розвитку фінансового моніторингу як науки
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Ловінська, Людмила Геннадіївна; Lovinska, Liudmyla; Ловинская, Людмила Геннадиевна