Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 572
 • Item
  Аудит виконання програм соціально-економічного розвитку територіальних громад
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Чемодурова, Євгенія Євгеніївна
 • Item
  Облік нефінансових активів суб’єктів державного сектору
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна
 • Item
  Фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів: вплив та наслідки війни
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна
 • Item
  Завдання розвитку фінансового моніторингу як науки
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Ловінська, Людмила Геннадіївна; Lovinska, Liudmyla; Ловинская, Людмила Геннадиевна
 • Item
  Аналіз транспарентності фінансової звітності як інструмент первинного фінансового моніторингу
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна
 • Item
  Розвиток системи фінансового моніторингу в банках: виклики та перспективи
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Амбарчян, Вікторія Самвелівна; Ambarchian, Viktoriia; Амбарчан, Виктория Самвеловна
 • Item
  Державна служба фінансового моніторингу: вимоги до підготовки фахівців
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Абесінова, Олена Костянтинівна; Abesinova, Olena; Абесинова, Елена Константиновна
 • Item
  Транспарентність облікової інформації
  (Західноукраїнський національний університет, 2022) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна; Токарева, Тетяна Олександрівна; Tokareva, Tetiana; Токарева, Татьяна Александровна
  Вступ. Необхідність забезпечення транспарентності облікової інформації обумовлена потребою зменшення асиметрії інформації для різних груп стейкхолдерів, зниження ризиків фінансового шахрайства, зміцнення корпоративного управління. Вкрай важливо оцінювати транспарентність фінансової звітності в контексті правдивого подання управлінським персоналом облікової інформації про формування фінансових результатів діяльності власникам та інвесторам. Залишається невирішеною низка питань, пов’язаних з аналітичною процедурою оцінки рівня транспарентності фінансової звітності компанії, яка б враховувала захист інтересів інвесторів та можливу опортуністичну поведінку управлінського персоналу. Мета - розробка аналітичної процедури оцінки транспарентності фінансової звітності компанії, що базується на визначенні зведеного показника ризику фальсифікації управлінським персоналом у фінансовій звітності інформації про формування прибутків. Метод (методологія). Використано методи наукового узагальнення при обґрунтуванні теоретичних підходів до оцінки транспарентності фінансової звітності компанії; способи загальнонаукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, аналогії при розробці пропозицій щодо практичного розрахунку зведеного показника для оцінки ризику фальсифікації фінансової звітності управлінським персоналом; метод коефіцієнтів для формування інформаційної бази оцінки ризику фальсифікації фінансової звітності; індексний метод для виявлення змін коефіцієнтів, включених в модель оцінки ризику фальсифікацій фінансової звітності. Результати. Проведено критичний аналіз існуючих у зарубіжній практиці підходів до оцінки рівня транспарентності облікової інформації та виявлення ризику її фальсифікації у фінансовій звітності. Узагальнено, що відсутність транспарентної облікової інформації для інвесторів негативно впливає на зростання та розвиток фінансових ринків. Визначено пріоритет захисту інтересів інвесторів при розробці політики транспарентності облікової інформації компанії. Обґрунтовано три виміри транспарентності облікової інформації: 1) обсяг та структура змісту розкриття облікової інформації як характеристики її розкриття, 2) доступ до облікової інформації як характеристика її розкриття, 3) правдиве подання облікової інформації як якісна характеристика її точності та ясності. Аргументовано важливість фінансової прозорості даних річних звітів для інвесторів та необхідність мінімізації ризиків корпоративного шахрайства і зменшення асиметрії інформації для різних груп стейкхолдерів. Запропоновано аналітичну процедуру оцінки транспарентності фінансової звітності компанії, що базується на визначенні зведеного показника ризику фальсифікації управлінським персоналом у фінансовій звітності інформації про формування прибутків. За даними річного звіту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» показано приклад реалізації запропонованої процедури оцінки ризику фальсифікації фінансової звітності управлінським персоналом. Розглянута таблична формалізація аналітичної процедури уможливлює уніфікацію аналітичних розрахунків, сприяє диджиталізації аналітичного процесу та забезпечує підвищення оперативності отримання релевантних даних інвесторами. Introduction. The need to ensure the transparency of accounting information is due to the need to reduce asymmetry of information for different groups of stakeholders, reduce the risks of financial fraud, and strengthen corporate governance. It is extremely important to assess the transparency of financial reporting in the context of truthful presentation of accounting information by management personnel on the formation of financial results of activities to owners and investors. A number of issues remain unresolved related to the analytical procedure for assessing the level of transparency of the company's financial statements, which would take into account the protection of investors' interests and the possible opportunistic behavior of management personnel. The goal is to develop an analytical procedure for assessing the transparency of the company's financial statements, which is based on the determination of a composite risk indicator of falsification by management personnel in the financial statements of information on the formation of profits. Method (methodology). The methods of scientific generalization were used in the justification of theoretical approaches to assessing the transparency of the company's financial statements; methods of general scientific abstraction, induction and deduction, analysis and synthesis, analogy - when developing proposals for the practical calculation of a composite indicator for assessing the risk of falsification of financial statements by management personnel; method of coefficients - to form an information base for assessing the risk of falsification of financial statements; index method - to detect changes in the coefficients included in the model for assessing the risk of falsification of financial statements. Results. A critical analysis of existing approaches in foreign practice to assessing the level of transparency of accounting information and identifying the risk of its falsification in financial reporting was carried out. It is summarized that the lack of transparent accounting information for investors negatively affects the growth and development of financial markets. The priority of protecting the interests of investors during the development of the company's accounting information transparency policy is determined. Three dimensions of the transparency of accounting information are justified: 1) the volume and structure of the content of disclosure of accounting information as characteristics of its disclosure, 2) access to accounting information as a characteristic of its disclosure, 3) truthful presentation of accounting information as a qualitative characteristic of its accuracy and clarity. The importance of financial transparency of these annual reports for investors and the need to minimize the risks of corporate fraud and reduce the asymmetry of information for different groups of stakeholders are argued. An analytical procedure for assessing the transparency of the company's financial statements is proposed, which is based on the determination of the composite risk indicator of falsification by management personnel in the financial statements of information on the formation of profits. According to the annual report of the National Joint-Stock Company Naftogaz of Ukraine, an example of the implementation of the proposed procedure for assessing the risk of falsification of financial statements by management personnel is shown. The considered tabular formalization of the analytical procedure enables the unification of analytical calculations, contributes to the digitalization of the analytical process and ensures an increase in the efficiency of obtaining relevant data by investors.
 • Item
  Impact of the concept of sustainable development on the accounting paradigm
  (Scientific Center of Innovative Researches OÜ, 2022) Hnylytska, Larysa; Гнилицька, Лариса Володимирівна; Гнилицкая, Лариса Владимировна
  The article is devoted to the justification of the modern paradigm of accounting, based on the principles of concepts of sustainable development and social responsibility of business. The purpose of the research is to clarify organizational and methodological aspects of the functioning of the existing accounting system in Ukraine and determine the directions for further improvement of information support of socially responsible business from the positions of: 1) expansion of accounting objects, taking into account the impact on the accounting system of complications of management processesI, increasing the uncertainty of the external environment, increasing the role of digitization of society; 2) increasing the requirements for the components of social reporting (taking into account the needs of users) with the obligatory observance of common principles of preparation of accounting information; 3) continuity of professional education of accountants to increase their qualifications and prestige of the profession; 4) activation of professional organizations of accountants and auditors when justifying proposals for the creation of information infrastructure adequate to the requirements of the market economy in the interests of all members of society. To achieve this goal, the need to improve the methodology of accounting and reporting of domestic enterprises in three interdependence areas: risk-orientedness is scientifically substantiated; social focus; digital-oriented. At the level of practical developments in terms of improving the accounting policy of domestic enterprises, the results of scientific research aimed at solving specific problems in the field of socially oriented accounting are presented.
 • Item
  Удосконалення нормативно-правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні
  (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2021) Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha; Кузьминская, Ольга Эдуардовна; Абесінова, Олена Костянтинівна; Abesinova, Olena; Абесинова, Елена Константиновна
  У статті за результатами аналізу основних міжнародних і національних регламентів фінансового моніторингу на основі історичного підходу окреслено напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів в Україні. Розкрито особливості основних історичних етапів становлення підрозділу фінансової розвідки в Україні – національного центру аналізу інформації про підозрілі операції та інших відомостей щодо відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Значну увагу приділено необхідності подальшої гармонізації національного і міжнародного законодавства у сфері фінансового моніторингу. Запропоновано при удосконаленні нормативно-правового забезпечення фінансового моніторингу (підзаконних нормативно-правових актів) ураховувати концептуальні засади поведінкової економіки, зокрема щодо застосування ризик-орієнтованого підходу під час аналізу та виявлення підозрілих фінансових операцій та при встановленні особи кінцевого бенефіціарного власника клієнта. Обґрунтовано необхідність наукового пошуку в досліджуваній сфері за традиційними фаховими спрямуваннями (“Гроші, фінанси і кредит” та “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”) й за суміжними науковими спеціальностями: “Економіка та управління національним господарством” (за напрямом “Економічна безпека національної економіки”), та “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” (за напрямами: “Організація аудиторської діяльності: специфіка формування та функціонування аудиторських служб” та “Обліково-аналітичні операції, їх стандартизація й уніфікація”). The article, based on the analysis of the main international and national regulations of financial monitoring on the basis of the historical approach, outlines the areas of improvement of regulatory and legal support in the field of prevention and counteraction to legalization of illegal income in Ukraine. The peculiarities of the main historical stages of the formation of the financial intelligence unit in Ukraine – the national center for analysis of information on suspicious transactions and other information on money laundering, terrorist financing, and financing the proliferation of weapons of mass destruction are disclosed. The issues of implementation of the provisions of international normative acts regulating the sphere of counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction at the international level are highlighted, in particular, the standards developed by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) and the Directives of the European Parliament and the Council of the EU, United Nations documents, international conventions ratified by Ukraine. Considerable attention is paid to the need for further harmonization of national and international legislation in the field of financial monitoring. It is proposed to take into account the conceptual principles of behavioral economics when improving the regulatory and legal support of financial monitoring (bylaws), in particular regarding the application of riskoriented approach when analyzing and identifying suspicious financial transactions and identifying the ultimate beneficial owner of the client. The necessity of scientific research in the researched field in the traditional professional directions: “Money, finance and credit” and “Administrative law and process; finance law; information law”, and in related scientific specialties: “Economics and management of the national economy” (in the field of “Economic security of the national economy”), and “Accounting, analysis and audit (by type of economic activity)” (in the areas of “Organization of auditing: the specifics of formation and the functioning of audit services”, and “Accounting and analytical operations, their standardization and unification”) is substantiated. В статье по результатам анализа основных международных и национальных регламентов финансового мониторинга на основе исторического подхода обозначены направления совершенствования нормативно-правового обеспечения в сфере предотвращения и противодействия легализации незаконных доходов в Украине. Раскрыты особенности основных исторических этапов становления подразделения финансовой разведки в Украине – национального центра анализа информации о подозрительных операциях и других сведений по отмыванию средств, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Уделено значительное внимание необходимости дальнейшей гармонизации национального и международного законодательства в сфере финансового мониторинга. Предложено при совершенствовании нормативно-правового обеспечения финансового мониторинга (подзаконных нормативно-правовых актов) учитывать концептуальные основы поведенческой экономики, в частности по применению рискориентированного подхода при анализе и выявлении подозрительных финансовых операций и при установлении личности конечного бенефициарного собственника клиента. Обоснована необходимость научного поиска в исследуемой сфере по традиционным профессиональным направлениям (“Деньги, финансы и кредит” и “Административное право и процесс; финансовое право, информационное право”) и по смежным специальностям: “Экономика и управление национальным хозяйством” (по направлению “Экономическая безопасность национальной экономики”), и “Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности)” (по направлениям: “Организация аудиторской деятельности: специфика формирования и функционирования аудиторских служб”, и “Учетно-аналитические операции, их стандартизация и унификация”).
 • Item
  Рекомендації з первинного фінансового моніторингу НКЦПФР як інструмент захисту для учасників ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12) Токарева, Тетяна Олександрівна; Tokareva, Tetiana; Токарева, Татьяна Александровна
 • Item
  Аналіз інструментів мотивації та стимулювання персоналу для розроблення політики заохочення на державних підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12) Самборська-Музичко, Юлія Олександрівна; Samborska-Muzychko, Yuliia; Самборская-Музычко, Юлия Александровна
 • Item
  Модель Дюпон – основна методика аналізу ефективності роботи підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12) Пастернак, Андрій Любомирович; Pasternak, Andrii; Пастернак, Андрей Любомирович
 • Item
  Фінансовий моніторинг і аналіз в обліковій професії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svіtlana; Калабухова, Светлана Викторовна
 • Item
  Фінансовий моніторинг доходів, одержаних злочинним шляхом: дослідження іноземних та українських науковців
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12) Амбарчян, Маргарита Самвелівна; Ambarchian, Marharyta; Амбарчян, Маргарита Самвеловна
 • Item
  Інституційно-організаційна модель фінансового моніторингу: європейський досвід
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12) Абесінова, Олена Костянтинівна; Abesinova, Olena; Абесинова, Елена Константиновна
 • Item
  Облік виконання кошторисів суб’єкта державного сектору
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12) Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна
 • Item
  Стратегічні орієнтири системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12) Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна
 • Item
  Облікова інформація в управлінні установами державного сектору
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12) Кіндрацька, Любомира Максимівна; Kindratska, Liubomyra; Киндрацкая, Любомира Максимовна
 • Item
  Метод нарахування в обліку фінансових зобов’язань бюджетів: впровадження положень МСБОДС 41
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12) Амбарчян, Вікторія Самвелівна; Ambarchian, Viktoriia; Амбарчян, Виктория Самвеловна