Recent Submissions

 • Функціональний підхід до вивчення іноземної мови 

  Рабійчук, Л. С.; Завідонова, Наталія Іванівна; Zavidonova, Nataliia; Завидонова, Наталья Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Стаття розглядає процес функціонального вивчення іноземної мови та дослідження в цій галузі. Описуються етапи та принципи функціонування мови в процесі усної та писемної комунікації. Пояснюється різниця між функціональним ...
 • Інновації в сучасному навчальному просторі: дієвий механізм для розвитку особистості 

  Василенко, Ірина Олександрівна; Vasylenko, Iryna; Василенко, Ирина Александровна; Малінко, Олена Григорівна; Malinko, Olena; Малинко, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті розглядається актуальність розробки та викладання дистанційного курсу іноземних мов у ВНЗ економічного спрямування на основі електронного навчального середовища Moodle. Метою курсу є забезпечення вільного доступу ...
 • Міжкультурна комунікація: запити вивчення іноземної мови в університеті 

  Лавриненко, Тетяна Петрівна; Lavrynenko, Tetiana; Лавриненко, Татьяна Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Стаття присвячена проблемі сучасних викликів міжкультурної комунікації до мовної освіти в економічному університеті. Акцентується увага на тому, що проблема міжкультурної комунікації стає актуальною в умовах глобалізації ...
 • Педагогічна аксіологія як інноваційний процес в освіті 

  Завідонова, Наталія Іванівна; Завидонова, Наталия Ивановна; Рабійчук, Л. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття розкриває поняття аксіології як науки. Описуються загальнолюдські та національні системи цінностей та процесу формування у підростаючого покоління загальних гуманістичних цінностей, які в подальшому мають вплив на ...
 • Економічна лінгвістика: запити ринку 

  Лавриненко, Тетяна Петрівна; Лавриненко, Татьяна Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Інтенсифікатори перепитувань в англійському та українському дискурсах в міжкультурній комунікації 

  Артеменко, Антоніна Іванівна; Артеменко, Антонина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Методичні аспекти вивчення анлійської мови 

  Усенко, Любов Миколаївна; Усенко, Любовь Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Комп'ютерне тестування професійної компетентності державних службовців 

  Журавський, Вадим Л.; Zhuravskyi, Vadym L.; Журавский, Вадим Л.; Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна (Національна академія управління, 2013)
  У статті розроблено модель системи комп'ютерного тестування державних службовців. Запропоновано створення Центру тестування професійної компетентності та складання екзамену при вступі на державну службу у формі централізованого ...
 • Праксиологічний підхід у формуванні готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2013)
  Стаття присвячена проблемі професійного саморозвитку студентів в економічному університеті. Автори звертають увагу на значення психолого-педагогічної дисципліни та наукової роботи в професійній підготовці майбутніх ...
 • Аспекти управління самостійною роботою студентів в умовах ступеневої освіти 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Бондар, М. М.; Bondar, M. M.; Черниш, М. О.; Chernysh, M. O. (Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017)
  Вступ. У статті досліджуються особливості управління самостійною роботою студентів на різних рівнях вищої професійної освіти. Ступенева освіта з одного боку є необхідною умовою: для підвищення пізнавальної мотивації студентів ...
 • Функціональна модель самокерованого автономного навчання студентів 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2018)
  Формування самокерованої, самостійної особистості, здатної управляти розвитком власних здібностей, підвищенням свого професійного і культурного рівня впродовж усього життя – актуальна проблема сучасності. Одним зі шляхів ...
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням 

  Жулківська, Алла Миколаївна; Zhulkivska, Alla Mykolaivna; Жулковская, Алла Николаевна (Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017-04)
 • Інформаційно-комунікаційні технології – ефективний педагогічний засіб формування комунікативної компетентності студентів ВНЗ 

  Вавілова, Ганна Володимирівна; Vavilova, Hanna Volodymyrivna; Вавилова, Анна Владимировна; Жулківська, Алла Миколаївна; Zhulkivska, Alla Mykolaivna; Жулковская, Алла Николаевна (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2015)
  У статті проаналізовано необхідність використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення студентами іноземних мов професійного спрямування у ВНЗ України. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування ...
 • Перепитування в англійському та українському дискурсах 

  Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina lvanovna; Артеменко, Антонина Ивановна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2018)
  У статті проаналізовано лінгвістичний феномен перепитування, який може вживатися в дискурсах різних: мов; досліджено вживання перепитувань в англійському та українському дискурсах відповідно до прагматичного, структурного ...
 • Деякі аспекти тестування з англійської мови в економічному ВНЗ 

  Червінська, Лариса Михайлівна; Червинская, Лариса Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-15)
  Стаття розглядає деякі аспекти тестування мовних навичок студентів з англійської мови та аналізує недоліки та переваги формальних та неформальних форм тестування.
 • Спроба подолання соціокультурних стереотипів у процесі міжкультурної комунікації 

  Василенко, Ірина Олександрівна; Vasilenko, Irina; Василенко, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-15)
  У статті робиться спроба визначити позитивний та негативний вплив стереотипів на процес міжкультурної комунікації в умовах глобалізації, щоб зробити комунікативний процес більш ефективним.
 • Прагматичні стратегії міжкультурної комунікації в період глобалізації 

  Артеменко, Антоніна Іванівна; Артеменко, Антонина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-15)
  У період глобалізації важливим є розгляд прагматичних стратегій міжкультурної комунікації. Інтенція мовця реалізується з допомогою різних прагматичних засобів. Перепитування — лінгвістичний прагматичний засіб, який вживається ...
 • Міжпредметні зв’язки лінгвістики та економічної теорії 

  Лавриненко, Тетяна Петрівна; Лавриненко, Татьяна Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-15)
  У статті розглядаються теоретичні та методологічні питання формування міжпредметних зв’язків лінгвістики та економічної теорії. Визначено основні тренди в розвитку сучасної наукової лінгвістики та їх взаємодія з економічною ...
 • Врахування міжкультурних аспектів у роботі з текстовими матеріалами в процесі викладання іноземної мови 

  Василенко, Ірина Олександрівна; Vasilenko, Irina; Василенко, Ирина Александровна; Струтинська, Ірина Юріївна; Strutynska, Iryna Jurijiwna; Струтинская, Ирина Юрьевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2015)
  Стаття присвячена дослідженню процесу формування міжкультурної компетенції при викладанні іноземних мов завдяки інтерпретації оригінального тексту.
 • Роль сучасних інформаційних технологій в процесі навчання іноземної мови професійного спрямування в немовному вищому навчальному закладі 

  Вавілова, Ганна Володимирівна; Vavilova, Hanna Volodymyrivna; Вавилова, Анна Владимировна; Струтинська, Ірина Юріївна; Strutynska, Iryna Jurijiwna; Струтинская, Ирина Юрьевна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2014)
  Стаття висвітлює теоретичні та практичні аспекти застосування сучасних технічних засобів у процесі вивчення іноземних мов(інформаційних технологій та дистанційного навчання), а також їх очевидні, численні переваги та деякі ...

View More