Кафедра публічного та міжнародного права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 375
 • Item
  Правовий статус платника податків – юридичної особи (за законодавством України та Польщі)
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-02-12) Циганок, Юрій Володимирович; Tsyhanok, Yurii; Дмитренко, Емілія Станіславівна
  У дисертації з використанням сучасних методів наукового пізнання, доктринальних положень наукових джерел, нормативно-правових актів, правозастосовної практики визначено сутність і особливості структури правового статусу платника податків - юридичної особи за законодавством України і Польщі, а також напрями удосконалення законодавства України у цій сфері і подальшої гармонізації його із законодавством Європейського Союзу. Using modern methods of scientific research, doctrinal provisions of scientific sources, regulations, and law enforcement practice, the dissertation defines the essence and peculiarities of the structure of the legal status of a taxpayer - a legal entity under the laws of Ukraine and Poland, as well as the directions for improving Ukrainian legislation in this area and further harmonising it with the laws of the European Union.
 • Item
  Правове регулювання оподаткування операцій з постачання електронних товарів і послуг у сфері транскордонної електронної комерції
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-02-12) Лабадін, Віталій Ігорович; Labadin, Vitalii; Дмитренко, Емілія Станіславівна
  У дисертації здійснено комплексне та системне дослідження правового регулювання оподаткування операцій з постачання електронних товарів і послуг у сфері транскордонної електронної комерції. This dissertation provides a comprehensive and systematic study of the legal regulation of taxation of transactions for the supply of electronic goods and services in the field of cross-border electronic commerce.
 • Item
  Особливості податкового контролю у формі перевірок нерезидентів – платників податку на додану вартість
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Лабадін, В. І.; Labadin, V.
  Статтю присвячено дослідженню особливостей податкового контролю у формі перевірок нерезидентів – платників податку на додану вартість. Встановлено, що оскільки нерезиденти як платники податку на додану вартість мають низку податкових прав і обов’язків, такі нерезиденти можуть підлягати заходам податковому контролю. Це обумовлює актуальність дослідження особливостей перевірки як форми контролю за дотриманням такими нерезидентами податкового законодавства. З’ясовано, що спрощені податкові декларації, які складаються і подаються нерезидентами як платниками податку на додану вартість, підлягають виключно камеральній спеціальній перевірці, зміст і порядок проведення якої врегульовано спеціальними нормами Податкового кодексу України. На основі порівняльного аналізу камеральної спеціальної перевірки з камеральною перевіркою, зміст і порядок проведення якої врегульовано загальними нормами Податкового кодексу України, встановлені спільні ознаки цих перевірок, насамперед у частині підстави проведення, відсутності обов’язку оформлювати рішення про проведення перевірки, відсутності обов’язку оформлювати документ (зокрема, довідку) за результатами перевірки, якщо не були встановлені порушення законодавства. Водночас встановлено, що між цими перевірками є низка відмінностей. Основні відмінності камеральної спеціальної перевірки від камеральної перевірки полягають у відмінних строках проведення, порядку проведення (зважаючи на можливість запитувати у платника податку інформацію і документи при проведенні камеральної спеціальної перевірки, на відміну від камеральної перевірки), порядку оформлення результатів (у разі виявлення порушень за результатами камеральної спеціальної перевірки складається податкове повідомлення, тоді як у разі виявлення порушень за результатами камеральної перевірки складається акт, і вже на підставі інформації акту може складатися податкове повідомлення-рішення). Можливість контролюючих органів запитувати в рамках камеральної спеціальної перевірки інформацію і документи у платника податку суттєво відрізняє цю перевірку від камеральної та у цьому елементі камеральна спеціальна перевірка більше тяжіє до документальної невиїзної перевірки. Підсумовано, що камеральна спеціальна перевірка містить ознаки камеральної і документальної перевірки. При цьому, особливості камеральної спеціальної перевірки обумовлені насамперед наявністю особливого правового регулювання оподаткування операцій з постачання електронних послуг, яке встановлене для нерезидентів. Ці особливості повинні сприяти адмініструванню податку на додану вартість, який нараховується і сплачується нерезидентами. The article is devoted to the study of the peculiarities of tax control in the form of tax audits of non-residents – value added tax payers. It was established that since non-residents as value added tax payers have tax rights and obligations, such non-residents may be subject to tax control measures. This determines the relevance of the study of the peculiarities of the audit as a form of control of such non-residents. It was found that simplified tax declarations, which shall be prepared and filed by non-residents as value added tax payers, are subject exclusively to an office special audit, the nature and procedure of which is regulated by special provisions of the Tax Code of Ukraine. On the basis of a comparative analysis of an office special audit with an office audit, the nature and procedure of which is regulated by general provisions of the Tax Code of Ukraine, common features of these audits have been identified, primarily in terms of the grounds for audit’s initiation, the absence of an obligation to adopt a decision on conducting an audit, the absence of an obligation to document the results of the audit if no violations of the law were found (in particular, by issuing a certificate). At the same time, it was established that there are a number of differences between these audits. The main differences between an office special audit and an office audit are the distinct time period of conducting these audits, the distinct procedure for conducting them (first of all, taking into account the possibility to request the taxpayer to provide information and documents when conducting an office special audit, as opposed to an office audit), the distinct procedure for documenting the audit’s results (in case of finding violations during an office special audit a tax notice shall be drawn up, while in case of finding violations during an office audit an act is drawn up which, in turn, may serve a basis for issuing a tax assessment notice). The right of the controlling authorities to request information and documents from the taxpayer as part of an office special audit significantly distinguishes this audit from an office audit, and in this element, an office special audit tends more to a documentary office audit. It was concluded that an office special audit contains features of office and documentary audits. At the same time, the peculiarities of an office special audit result from the presence of a special regulation of taxation of transactions for the supply of electronic services by non-residents. These peculiarities are aimed at facilitating the administration of value added tax, which is accrued and paid by non-residents.
 • Item
  Особливості нотаріальних функцій посадових осіб органів місцевого самоврядування
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Кузьменко, Оксана Володимирівна; Kuzmenko, Oksana; Кузьменко, Оксана Владимировна; Чорна, Вікторія Григорівна; Chorna, Viktoriia; Черная, Виктория Григорьевна; Лютіков, П. С.; Liutikov, P.
  В даній статті приділено увагу особливостям нотаріальних функцій посадових осіб органів місцевого самоврядування. Розкрито їх види та порядок провадження. Визначено, що контроль за організацією нотаріальної діяльності, дотриманням порядку вчинення нотаріальних дій, виконанням правил нотаріального діловодства уповноважених на це посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснюється Міністерством юстиції України. Основним нормативним актом, яким урегульована нотаріальна діяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування є Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування. Посадові особи місцевого самоврядування щодо охорони спадкового права застосовують заходи щодо охорони спадкового майна не пізніше наступного дня з дати надходження заяви або доручення про наявність спадкового майна, яке потребує охорони. Для такої охорони спадкового майна посадова особа проводить опис майна, призначає його охоронця та передає майно йому на зберігання. Опис майна виражається у вигляді акту. До акту опису Відзначено, що на сьогодні система нормативно-правових актів, якими урегульовано діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, що наділені обов’язком посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії є недостатньо деталізованим у визначенні повноважень даних суб’єктів та умов отримання правового статусу, що приводить до розбіжностей у трактуванні та можливості юридичних конфліктів. В той же час законодавцем невизначні правила забезпечення безпеки персональних даних клієнтів, що отримують нотаріальні послуги, що може призвести до витоку даних або порушення конфіденційності. Саме тому законодавство України в цій сфері потребує реформування та удосконалення. В той же час, на наш погляд, для покращення якості діяльності даних суб’єктів важливо проводити належне навчання та підвищувати рівень обізнаності зазначених осіб. Це може включати інформаційні кампанії, навчальні кейси, які допоможуть даним суб’єктам підвищувати свій професійний рівень. This article focuses on the features of the notarial functions of officials of local self-government bodies. Their types and procedure are disclosed. It was determined that the Ministry of Justice of Ukraine controls the organization of notarial activity, compliance with the procedure for performing notarial acts, and compliance with the rules of notarial record-keeping by officials of local self-government bodies authorized to do so. The main regulatory act regulating the notarial activities of officials of local self-government bodies is the Procedure for Notarial Acts by Officials of Local Self-Government Bodies Officials of local self-government regarding the protection of inheritance rights apply measures for the protection of inherited property no later than the next day from the date of receipt of an application or a mandate about the presence of inherited property that needs protection. For such protection of inherited property, an official carries out an inventory of the property, appoints its guardian and transfers the property to him for safekeeping. The description of the property is expressed in the form of a deed. To the act of description It was noted that today the system of regulatory legal acts that regulate the activities of local self-government officials, who are entrusted with the duty to certify rights, as well as facts of legal significance, and to perform other notarial actions, is insufficiently detailed in determining the powers of these entities entities and conditions for obtaining legal status, which leads to differences in interpretation and the possibility of legal conflicts. At the same time, the legislator has unclear rules for ensuring the security of personal data of clients receiving notary services, which may lead to data leakage or breach of confidentiality. That is why the legislation of Ukraine in this area needs to be reformed and improved. At the same time, in our opinion, in order to improve the quality of the activities of these subjects, it is important to conduct proper training and raise the level of awareness of these persons. This may include information campaigns, educational cases that will help these subjects to improve their professional level.
 • Item
  Фінансова система України у воєнний та повоєнний періоди: правовий та безпековий вимір
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Дмитренко, Емілія Станіславівна; Dmytrenko, Emiliia; Дмитренко, Эмилия Станиславовна
  У статті проаналізовано особливості функціонування фінансової системи України в умовах воєнного стану та повоєнного періоду. Зазначено, що її зміст та сутність, як і правове регулювання фінансових відносин, за таких умов істотно змінюються. З’ясовано перелік викликів та загроз, які впливають на стан фінансової системи в умовах воєнного стану та у повоєнний період. Проаналізовано документи та статистичні матеріали Міністерства фінансів України, Міжнародного валютного фонду, Світового банку про окремі виклики та загрози і їх вплив на фінансову систему України. Окремо розглянуто звіти Національної ради з відновлення України від наслідків війни та Національного банку України, які стосуються аналізованих питань. Шляхом аналізу зазначених документів з’ясовано негативний вплив на фінансову систему нанесених збитків та завданої матеріальної шкоди Україні. Акцентовано увагу на таких викликах та загрозах фінансовій системі, як зростання державних витрат, зменшення надходжень до державного бюджету України та зростання його дефіциту. Зроблено висновок про необхідність збалансування доходів і видатків державного бюджету України у воєнний та повоєнний періоди. Водночас наголошено на важливості визначення на державному рівні нових внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування заходів, пов’язаних із веденням військових дій і післявоєнним відновленням та відбудовою України. Аргументовано, що найбільшим за обсягом внутрішнім джерелом фінансування державного бюджету України у період війни став випуск облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації». Окремо розглянуто роль у фінансуванні сфери оборони та безпеки під час воєнного і повоєнного періодів щорічних законів «Про Державний бюджет України», резервного фонду бюджету та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зроблено висновок, що своєчасно прийняті законодавчі рішення сприяли забезпеченню стабільності фінансової системи України та виконанню нею завдань фінансового забезпечення сфери оборони і безпеки, захисту фінансових інтересів держави, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб. The article analyzes the peculiarities of the functioning of the financial system of Ukraine in the conditions of martial law and the post-war period. It is noted that its content and essence, as well as the legal regulation of financial relations, change significantly under such conditions. The list of challenges and threats affecting the state of the financial system in the conditions of martial law and in the post-war period has been clarified. The documents and statistical materials of the Ministry of Finance of Ukraine, the International Monetary Fund, and the World Bank on specific challenges and threats and their impact on the financial system of Ukraine were analyzed. The reports of the National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War and the National Bank of Ukraine, which relate to the analyzed issues, were separately considered. Through the analysis of the specified documents, the negative impact on the financial system of the losses and material damage caused to Ukraine was clarified. Attention is focused on such challenges and threats to the financial system as the growth of government spending, the decrease in revenues to the state budget of Ukraine, and the growth of its deficit. A conclusion was made about the need to balance revenues and expenditures of the state budget of Ukraine in the war and post-war periods. At the same time, the importance of determining at the state level new internal and external sources of financing measures related to the conduct of military operations and the post-war recovery and reconstruction of Ukraine was emphasized. It is argued that the largest internal source of financing of the state budget of Ukraine during the war was the issue of bonds of the internal state loan “Military Bonds”. The role of the annual laws “On the State Budget of Ukraine”, the budget reserve fund and the Fund for liquidation of the consequences of armed aggression in the financing of the sphere of defense and security during the war and post-war periods is separately considered. It was concluded that timely adopted legislative decisions contributed to ensuring the stability of the financial system of Ukraine and its fulfillment of the tasks of financial support of the sphere of defense and security, protection of financial interests of the state, local self-government bodies, legal entities and individuals.
 • Item
  Актуальні проблеми соціалізації військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Холодков, А. В.; Kholodkov, A.
  В даній статті розкрито актуальні проблеми соціалізації військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни, зокрема, наведено міжнародну практику. Визначено, що соціалізація військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни є всебічним, системним, довготривалим процесом. В першу чергу, ефективність даного процесу залежить від участі держави в його реалізації. Вважаємо, що військовослужбовці з інвалідністю внаслідок війни є особливими суб’єктами адміністративно-правових відносин, і саме тому держава віддаючи їм шану та висловлюючи повагу до виконання ними свого військового обов’язку повинна здійснити комплекс заходів по забезпеченню дотримання їх прав. Зокрема: – затвердження державних програм соціально-економічної адаптації; – забезпечення координації та співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування та громадських організацій; – підвищення ролі громадськості в здійсненні громадського контролю за результативністю реалізації державних програм та ефективністю підтримки військовослужбовців з інвалідність внаслідок війни; – модернізація реабілітаційних центрів та баз відпочинку для досліджуваної категорії осіб; психологічна підтримка членів сімей військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни; – затвердження програм пільгового будівництва житла для військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни. Вважаємо, що процес соціалізації військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни потрібно розглядати комплексно, а держава в особі уповноважених суб’єктів публічної адміністрації повинна вживати комплекс заходів: – соціально-психологічні; – лікувально-реабілітаційні; – освітні; – кадрові. Крім того, потрібно запровадити моніторинг реалізації даних програм та оцінку їх результатів для визначення рівня ефективності діяльності відповідних суб’єктів та оцінити рівень адаптивності військовослужбовців інвалідів внаслідок війни. This article reveals the actual problems of socialization of servicemen with disabilities as a result of the war, in particular, international practice is given. It was determined that the socialization of servicemen with disabilities as a result of the war is a comprehensive, systematic, long-term process. First of all, the effectiveness of this process depends on the state’s participation in its implementation. We believe that servicemen with disabilities as a result of the war are special subjects of administrative and legal relations, and that is why the state, paying respect to them and expressing respect for their performance of their military duty, should implement a set of measures to ensure compliance with their rights. In particular: – approval of state programs of socio-economic adaptation; – ensuring coordination and cooperation of state bodies, local self-government bodies and public organizations; – increasing the role of the public in the implementation of public control over the effectiveness of the implementation of state programs and the effectiveness of support for servicemen with disabilities as a result of the war; – modernization of rehabilitation centers and recreation centers for the studied category of persons; psychological support for family members of servicemen with disabilities as a result of the war; – approval of the programs of subsidized construction of housing for servicemen with disabilities as a result of the war. We believe that the process of socialization of servicemen with disabilities as a result of the war should be considered comprehensively, and the state, in the form of authorized subjects of public administration, should take a set of measures: – social and psychological; – medical and rehabilitation; – educational; – personnel In addition, it is necessary to introduce monitoring of the implementation of these programs and evaluation of their results to determine the level of effectiveness of the relevant entities and assess the level of adaptability of servicemen disabled as a result of the war.
 • Item
  Публічне адміністрування сфери дитячого харчування
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Личенко, І. О.; Lychenko, I.; Чорна, Вікторія Григорівна; Chorna, Viktoriia; Черная, Виктория Григорьевна
  В даній статті авторами акцентовано увагу на поняття та сутності публічного адміністрування сфери дитячого харчування. Авторами акцентовано увагу, що публічне адміністрування сферою дитячого харчування являє собою регламентована нормативно-правовими актами діяльність уповноважених органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, що спрямована на: забезпечення здоровим та раціональним дитячим харчування дітей, розвиток підприємств сфери дитячого харчування, здійснення державного регулювання процесів виробництва та обігу дитячого харчування в Україні, притягнення винних осіб до відповідальності за порушення законодавства в сфері дитячого харчування. Визначено, що принципи публічного адміністрування сфери дитячого харчування – це основні вихідні ідеї та закономірності, що покладено в основу виробничих та логістичних процесів з метою забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням та реалізації конституційних прав дитини на достатній життєвий рівень, охорону здоров’я і життя. Запропоновано принципи публічного адміністрування сфери дитячого харчування поділити на: загальні принципи публічного адміністрування; спеціальними принципи; інституціональні принципи. Якщо перша та група принципів знайшли своє вираження в наукових дослідженнях, то інституційні принципи характеризуються специфічними особливостями, що визначають осноположні засади розвитку сфери дитячого харчування в цілому. Визначено, що суб’єктами публічної адміністрації у сфері дитячого харчування є: 1) суб’єкти загальної компетенції: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України; 2) суб’єкти спеціальної компетенції: Міністерство охорони здоров’я України; Міністерство аграрної політики та продовольства України; Міністерство економіки України; Державна служба з питань безпечності та якості харчових продуктів та захисту прав споживачі інші органи та установи; органи місцевого самоврядування. This article has emphasized the concept and essence of public administration of baby food. The authors emphasize that public administration is regulated by normative-legal acts by the activity of authorized bodies of state and local self-government bodies, state-owned enterprises aimed at: providing healthy and rational baby food for children, development regulation of processes of production and circulation of baby food in Ukraine, bringing the perpetrators to justice for violation of legislation in the field of baby food. It is determined that the principles of public administration of baby food are the main starting ideas and patterns, which underlies production and logistics processes in order to provide infants of infants and early age sufficient, high quality and safe baby food and the realization of the child’s constitutional rights to a sufficient standard of living, Health and life. It is proposed to divide the principles of public administration of the sphere of baby food into: general principles of public administration; special principles; Institutional principles. If the first and a group of principles are expressed in scientific research, then institutional principles are characterized by specific features that determine the basic principles of development of baby food as a whole. It is determined that the subjects of public administration in the field of baby food are: 1) subjects of general competence: Verkhovna Rada of Ukraine, President of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine; 2) subjects of special competence: Ministry of Health of Ukraine; Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine; Ministry of Economy of Ukraine; State Service for Food Safety and Quality and Protection Consumers other bodies and institutions; local governments.
 • Item
  Державна політика щодо охорони тваринного світу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Волченко, М. В.; Volchenko, M.
  В даній статті розкрито засади державної політики щодо охорони тваринного світу. Визначено, що державна політика щодо охорони тваринного світу – це стратегічно визначені завдання та цілі, які реалізуються за певними напрямками діяльності публічної адміністрації, що має повноваження в сфері тваринного світу з метою отримання ефективних результатів щодо якісного розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу. Метою цієї державної програми є реалізація державної політики щодо розвитку, відтворення, раціонального використання тваринного світу, удосконалення методів його збереження. Завдання державної програми щодо розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу, яка повинна бути реалізована до 2030 року: створення умов для розвитку, збереження, відтворення видів тваринного світу, відновлення генофонду різних корисних популяцій тварин; запровадження сучасних методів розвитку, відтворення, раціонального використання тваринного світу; протидія інвазивним (чужорідним) видам тварин, що приносять шкоду мисливському господарству; удосконалення системи методів охорони тваринного світу; опрацювання ефективних методів розвитку, збереження та відтворення тварин. Об’єктом даної державної програми є весь тваринний світ. Напрямки державної програми щодо розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу, яка повинна бути реалізована до 2030 року: реалізація заходів щодо розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу; напрямом розвитку та підвищення рівня ефективності галузі тваринництва у сільськогосподарських підприємствах; здійснення засад реалізації принципів розвитку, збереження та відтворення тварин; розвиток комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів у тваринництві; оцінка та зменшення впливу негативних факторів на об’єкти тваринного світу; наукове обґрунтування розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу; науково-експертна оцінка розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу; доступність позикових коштів для розвитку матеріально-технічної бази; підвищення кваліфікації та фахового рівня, кадрове забезпечення що до здійснення діяльності по розвитку, збереженню та раціональному використанню тваринного світу; доступність позикових коштів для розвитку матеріально-технічної бази; розвиток міжнародного співробітництва щодо розвитку, збереження та раціонального використання тваринного світу. This article describes the principles of state policy to protect the animal world. It is determined that state -owned wildlife policy is a strategically defined objectives and goals that are implemented in certain areas of public administration, which has the authority in the field of wildlife in order to obtain effective results for quality development, preservation and rational use of wildlife. The purpose of this state program is to implement the state policy on development, reproduction, rational use of wildlife, improvement of methods of its preservation. The task of the state program for the development, preservation and rational use of wildlife, which should be implemented by 2030: creation of conditions for development, preservation, reproduction of species of wildlife, restoration of the gene pool of various useful populations of animals; introduction of modern methods of development, reproduction, rational use of wildlife; counteraction to invasive (foreign) species of animals that cause harm to hunting; improvement of the system of methods of protection of wildlife; Developing effective methods of development, preservation and reproduction of animals. The object of this state program is the whole wildlife. Directions of the State Program for the development, preservation and rational use of wildlife, which should be implemented by 2030: implementation of measures for development, preservation and rational use of wildlife; direction of development and improvement of the level of livestock industry in agricultural enterprises; implementation of principles of development, preservation and reproduction of animals; development of complex mechanization and automation of production processes in animal husbandry; assessment and reduction of the impact of negative factors on wildlife objects; scientific substantiation of development, preservation and rational use of wildlife; scientific and expert assessment of development, preservation and rational use of wildlife; availability of borrowed funds for the development of material and technical base; advanced training and professional level, personnel support that is for the development of development, preservation and rational use of wildlife; availability of borrowed funds for the development of material and technical base; Development of international cooperation on the development, preservation and rational use of wildlife.
 • Item
  Синдром струшеної дитини як один із наслідків домашнього насильства
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Беспаль, Ольга Леонідівна; Bespal, Olha; Беспаль, Ольга Леонидовна
  Стаття присвячена одному з проявів жорстокого поводження з дитиною – «Синдрому струшеної дитини». Констатовано, що великий ступінь латентності даного насильства спричиняє складнощі в його вивченні, оскільки значна їх частина залишається невиявленими, без належної кримінально-правової оцінки, що в результаті негативно впливає на запобігання та протидію. Описано наслідки ССД, які не завжди можуть відразу проявитись та мають відтермінований характер, серед яких: розлади поведінки; затримка в розвитку; судоми; дитячий церебральний параліч; порушення зору або сліпота; вади слуху; смерть. Проаналізовано досвід деяких зарубіжних країн в протидії ССД, статистичні дані та заходи, які вживаються ними задля недопущення ССД. За сучасними уявленнями, ССН є однією з основних причин смерті немовлят. За офіційними даними США, кожна четверта дитина, яка стала жертвою ССД, помирає від отриманих травм. Лише за офіційними даними: у США щороку зазнають струсу 1000–3000 дітей; у Франції – від 180 до 200 дітей; в Німеччині – від 100 до 200 дітей. наведені вище дані щодо кількості жертв ССД в різних країнах є значно нижчими й не відображають реальні масштаби випадків такого виду насильства. В Україні немає статистичних даних щодо кількості дітей, які зазнали ССД й відповідно, не встановлюється вказаний діагноз потерпілим. Констатовано, що багато осіб не проінформовані про небезпеку струшування й про ті наслідки, до яких воно може призвести, тому вкрай важливо систематично проводити просвітницькі заходи для майбутніх батьків або осіб, які вже мають маленьких дітей. У зв’язку з цим варто багато ресурсів (матеріальних, інтелектуальних) спрямувати на соціальну рекламу, за допомогою якої якомога більше осіб ознайомити з небезпекою струсу немовлят і тяжких наслідків, до яких це може призвести. Висловлено пропозицію видавати інформативні матеріали про небезпеку ССД та його наслідки під час виписки батькам новонароджених разом з одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка». Також запропоновано вжиття заходів, які можуть бути реалізовані в Україні, із врахуванням досвіду роботи в деяких зарубіжних країнах громадських, благодійних, державних організацій, волонтерських груп тощо, які докладають багато зусиль задля запобігання та протидії ССД. The article is devoted to one of the manifestations of child abuse – "Shaken baby syndrome". It was established that the high degree of latency of this violence causes difficulties in its study, since a significant part of it remains undetected, without proper criminal-legal assessment, which as a result has a negative effect on prevention and countermeasures. The consequences of SBS are described, which may not always manifest immediately and have a delayed nature, including: behavioral disorders; developmental delay; convulsions; infantile cerebral palsy; visual impairment or blindness; hearing impairment; death. The experience of some foreign countries in combating SBS, statistical data and measures taken by them to prevent SBS are analyzed. According to modern ideas, SBS is one of the main causes of infant death. According to official US data, every fourth child who becomes a victim of SBS dies from the injuries received. Only according to official data: 1 000-3 000 children are concussed in the USA every year; in France – from 180 to 200 children; in Germany – from 100 to 200 children. the above data on the number of victims of SBS in different countries are significantly lower and do not reflect the real scale of cases of this type of violence. In Ukraine, there are no statistical data on the number of children who have suffered from SBS, and accordingly, the specified diagnosis is not established for the victims. It has been established that many people are not informed about the dangers of shaking and the consequences it can lead to, so it is extremely important to systematically conduct educational activities for future parents or people who already have small children. In this regard, it is worth directing a lot of resources (material, intellectual) to social advertising, with the help of which as many people as possible can become familiar with the danger of concussion of babies and the serious consequences it can lead to. A proposal was made to issue informative materials about the dangers of SBS and its consequences at the time of discharge to parents of newborns together with a one-time natural aid "baby box". It is also proposed to take measures that can be implemented in Ukraine, taking into account the experience of working in some foreign countries of public, charitable, state organizations, volunteer groups, etc., which make a lot of efforts to prevent and counter SBS.
 • Item
  Особливості правового регулювання євроінтеграційних процесів у валютно-фінансовій сфері в Україні
  (Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023) Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremetieva, Olha; Шереметьева, Ольга Юрьевна
  Ukraine's cooperation with the EU in the monetary and financial sphere is based on the Association Agreement between Ukraine and the EU of 2014, on the basic documents of the law of the European Union and other international treaties. In this work, the author examines Ukraine's cooperation with European monetary organizations and the legal basis on which it is carried out, which plays a very important role in European integration processes. And this applies not only to the sphere of financial services, including banking, but also to other spheres of life activities of Ukrainian society.
 • Item
  Взаємодія релігійних спільнот у запобіганні домашньому насильству
  (Класичний приватний університет, 2022-03-10) Беспаль, Ольга Леонідівна; Bespal, Olha; Беспаль, Ольга Леонидовна
 • Item
  Interpretation of “Health”, “Pain” and “Suffering” Concepts in Modern Multidisciplinary Sciences
  (Tarbiat Modares University Press, 2022) Diorditsa, Ihor; Katerynchuk, Kateryna; Kyrenko, Serhii; Vasylkivska, Iryna; Васильківська, Ірина Петрівна; Васильковская, Ирина Петровна; Bespal, Olha; Беспаль, Ольга Леонідівна; Беспаль, Ольга Леонидовна
  Aims The article’s purpose was to consider the problematic issues of forming an understanding of such concepts as health, pain, and suffering. Information & Methods A set of general scientific and special methods was used in work: dialectical, dogmatic, hermeneutics, comparative legal method, statistic, and sociological method. Findings Considered the category of “health” in various humanities and compared the characteristics of “physical pain” and “physical and moral suffering” as possible consequences of criminal offenses that harm the health of the individual. Conclusion The research of such problematic issues allowed to development of a unified approach to the understanding of such concepts as “health”, “pain” and “suffering” this, in turn, will make it possible to unify legislation in this area.
 • Item
  Перспективи запровадження єдиної державної електронної системи е-нотаріату
  (Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022-06-17) Богданець, Аліна Вікторівна; Bohdanets, Alina; Богданец, Алина Викторовна
 • Item
  Ресоціалізація засуджених. Національна практика та зарубіжний досвід
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Сагайдак, Юлія Вікторівна; Sahaidak, Yuliia; Сагайдак, Юлия Викторовна
  Дана стаття присвячена дослідженню форм ресоціалізації, передусім, трудотерапії, засуджених осіб в Україні та за кордоном, оскільки в законодавстві і на практиці існує конфлікт інтересів суспільства та прав засуджених в розрізі виконання ними трудових обов’язків у місцях позбавлення волі. Загальна Декларація прав людини проголошує право на вільний вибір праці та згоду на неї. Згідно зі ст. 43 Конституції України, кожен має право на працю, що передбачає можливість вільного вибору роботи. Держава визнає і закріплює право на працю, гарантує його дотримання та створює умови для необмеженого здійснення цього права шляхом надання рівних можливостей у виборі професії та виду зайнятості, а також забезпечуючи можливості професійного навчання, підготовки та перепідготовки людини згідно з наявними потребами суспільства. Конституція забороняє використання примусової праці. Інша правова позиція наявна у визначені Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, яка передбачає, що військова та альтернативна служба, а також праця, що виконуються особою за рішенням судових органів, не можуть розглядатися як примусова праця. Право на належні, безпечні та здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від мінімальної, а також на своєчасну винагороду за працю закріплені в Конституції України, захищені також відповідними положеннями Кримінально-виконавчого кодексу (KBK) України, Кодексу законів про працю України, іншими законами та нормативними актами про охорону праці та її оплату, зокрема такими, як Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими, Інструкція про умови праці та заробітну плату осіб, що засуджені до обмеження чи позбавлення волі тощо. Для більш повного розуміння значення трудової діяльності в пенітенціарних установах як інструменту ресоціалізації та з огляду на багатоаспектне вивчення проблеми заохочення засуджених до праці, ми вдалися до проведення соціально-правового експерименту шляхом опитування та анкетування осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Для аналізу проведеної роботи було використано метод експерименту, статистичний метод, метод синтезу та аналізу, діалектичний метод, метод абстрагування, метод опитування, метод спостереження та метод інтерв’ю. Експеримент було проведено на базі Державної установи «Київський слідчий ізолятор» за сприяння працівників соціально-психологічної служби вказаної виправної установи. В результаті чого було опитано та анкетовано 50 засуджених (100%) і зроблено висновки на підставі статистичного методу та методу математичної пропорції. В статті описано зарубіжний досвід ресоціалізації засуджених, переважно у формі трудової діяльності, зокрема у Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Польща та інших країнах. This article is devoted to researching the processes and forms of resocialization of convicted persons in Ukraine and abroad, since in legislation and in practice there is a conflict of public interests and the rights of convicts in the context of their performance of labor duties in places of deprivation of liberty. The Universal Declaration of Human Rights proclaims the right to free choice of work and consent to it. According to Art. 43 of the Constitution of Ukraine, everyone has the right to work, which provides for the possibility of free choice of work. The state recognizes and establishes the right to work, guarantees its observance and creates conditions for the unlimited exercise of this right by providing equal opportunities in choosing a profession and type of employment, as well as providing opportunities for professional training, training and retraining of a person in accordance with the existing needs of society. The Constitution prohibits the use of forced labor. Another legal position is found in the International Covenant on Civil and Political Rights, which stipulates that military and alternative service, as well as work performed by a person by the decision of judicial authorities, cannot be considered as forced labor. Legal guarantees for the realization of the right to work are covered by current labor, criminal, administrative and international legislation. For a more complete understanding of the importance of work in penitentiary institutions as a tool for resocialization and in view of the multi-faceted study of the problem of encouraging convicts to work, we resorted to conducting a real experiment by interviewing and surveying persons serving sentences in prisons. The experimental method, the statistical method, the synthesis and analysis method, the dialectical method, the abstraction method, the survey method, the observation method, and the interview method were used to analyze the work. The experiment was conducted on the basis of the State Institution “Kyiv Pre-trial Detention Center” with the assistance of employees of the social and psychological service of the indicated correctional institution. As a result, 50 convicts (100%) were interviewed and surveyed, and conclusions were drawn based on the statistical method and the method of mathematical proportion. The article describes the foreign experience of the resocialization of convicts, mainly in the form of work, in particular in the Republic of Poland and others countries.
 • Item
  Роль Організації Об’єднаних Націй у міжнародно˗правовій охороні клімату
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Павко, Яна Анатоліївна; Pavko, Yana; Павко, Яна Анатольевна
  Стаття присвячена вивченню діяльності Організації Обʼєднаних Націй (ООН), спрямованої на протидію зміні клімату. Визначено здобутки цієї міжнародної організації універсального характеру на шляху подолання такої глобальної проблеми людства як зміна клімату. Проаналізовано основні міжнародно˗правові акти, прийняті за сприяння ООН, які становлять юридичну основу для міждержавної співпраці в сфері боротьби з кліматичними змінами. Зʼясовано значення ООН для становлення та розвитку сучасного міжнародно˗правового режиму охорони клімату. Автор дійшов висновку, що на сьогоднішній день ООН є тією міжнародною організацією, яка впливає на формування глобальної кліматичної політики та слугує головним майданчиком, що обʼєднує усі держави світу для обговорення різноманітних питань в сфері охорони довкілля і прийняття вагомих рішень щодо них. Незважаючи на те, що головною метою цієї універсальної міжнародної організації є підтримання й зміцнення миру та міжнародної безпеки, протидія зміні клімату та адаптація до наслідків такої зміни стала одним із основних напрямків для співпраці в рамках органів та установ системи ООН. Проведення щорічних кліматичних конференцій ООН дає можливість державам не тільки дискутувати, але й ставити кожного року нові цілі зі зменшення шкідливих викидів та визначати шляхи їх досягнення. Розробка окремих компонентів міжнародної кліматичної політики та їх реалізація залежить від появи звітів Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), які містять максимально достовірну та авторитетну наукову оцінку наслідків і майбутніх ризиків зміни клімату, а також пропозиції щодо запобігання кліматичним змінам та адаптації до них. Україна, як держава-член ООН та учасниця усіх важливих міжнародних договорів у сфері боротьби зі зміною клімату, завжди бере активну участь у міжнародних заходах ООН, які мають на меті сприяти створенню дієвих механізмів зі скорочення викидів парникових газів і попередження можливих наслідків глобального потепління. В умовах збройної агресії РФ проти нашої держави стратегічним завданням для України є поступова інтеграція кліматичних цілей в усі сектори її діяльності. The article is devoted to the study of the activities of the United Nations (UN) aimed at combating climate change. The achievements of this international organization of universal nature on the way to overcoming such a global problem of mankind as climate change are determined. The main international legal acts adopted with the assistance of the UN, which constitute the legal basis for interstate cooperation in the field of combating climate change, are analyzed. The importance of the UN for the formation and development of a modern international legal regime for climate protection is clarified. The author came to the conclusion that today the UN is the international organization that influences the formation of global climate policy and serves as the main platform that unites all the states of the world to discuss various issues in the field of environmental protection and make significant decisions on them. Despite the fact that the main goal of this universal international organization is to maintain and strengthen peace and international security, combating climate change and adaptation to the consequences of such change has become one of the main areas for cooperation within the UN bodies and agencies. Holding annual UN climate conferences allows states not only to discuss, but also to set new goals to reduce harmful emissions every year and identify ways to achieve them. The development of individual components of the international climate policy and their implementation depends on the reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which contain the most reliable and authoritative scientific assessment of the consequences and future risks of climate change, as well as proposals for mitigation and adaptation to climate change. Ukraine, as a UN Member State and a party to all important international treaties in the field of climate change, always actively participates in international UN events aimed at promoting the creation of effective mechanisms to reduce greenhouse gas emissions and prevent possible consequences of global warming. In the context of the armed aggression of the Russian Federation against our country, the strategic task for Ukraine is the gradual integration of climate goals into all sectors of its activities.
 • Item
  Шляхи підвищення ефективності норм кримінального права у попередженні корупції: національний та міжнародний досвід
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Рощина, Інна Олександрівна; Roshchyna, Inna; Рощина, Инна Александровна
  Дана наукова стаття присвячена актуальній темі – шляхам підвищення ефективності норм кримінального права у попередженні корупції. З моменту проголошення незалежності України, корупцію розглядають як безпосередню загрозу національній безпеці, стабільності та економічному зростанню держави. Негативні наслідки цього явища полягають у тому, що воно руйнує такі важливі конституційні засади, як принципи соціальної справедливості та рівності всіх перед законом. Рівень корупції в Україні не тільки високий порівняно з іншими державами, а й безупинно зростає і це сьогодні сповна відчувають і розуміють всі громадяни України. Однак, поява нового антикорупційного законодавства, зміни, що відбуваються в суспільстві, та високий рівень корупційної злочинності в Україні зумовлюють необхідність подальшої наукової розробки цієї проблематики. Досліджено шляхи підвищення ефективності норм кримінального права у попередженні корупції. Проведено аналіз основних показників корупційної злочинності за 2017-2021 роки, а також визначені шляхи підвищення ефективності норм кримінального права у попередженні корупції. Зазначено, що для повного та об’єктивного дослідження шляхів підвищення ефективності норм кримінального права у попередженні корупції слід також проаналізувати: а) якій кількості осіб у цих зареєстрованих справах було пред’явлено підозру в скоєнні правопорушення; б) скільки кримінальних справ було направлено до суду; в) скільки осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності. Однак, при аналізі цих статей видно, що деякі з них не містять чіткої диспозиції, а також мають дуже малі заходи, які абсолютно не дають жодного профілактичного значення. Іншими словами, чим більше приймається нових статей або вноситься зміни та доповнення до чинних статей КК України для боротьби з корупцією, тим більше спостерігається її зростання. Особливо це стосується ст. 368 КК України найбільш спрямовану на боротьбу з корупцією. Про те, що у нашій державі бракує справжньої боротьби з корупцією, а тільки є окремі показові випадки такої боротьби, яскраво свідчать приклади вчинення особами корупційних дій. З метою більш повного та об’єктивного аналізу шляхів підвищення ефективності норм кримінального права було досліджено законодавство деяких зарубіжних країн. This scientific article is devoted to a topical topic – ways to improve the effectiveness of criminal law norms in preventing corruption. Since the declaration of Ukraine’s independence, corruption has been seen as a direct threat to national security, stability and economic growth of the state. The negative consequences of this phenomenon are that it destroys such important constitutional principles as the principles of social justice and equality of all before the law.The level of corruption in Ukraine is not only high compared to other states, but also constantly growing, and all citizens of Ukraine fully feel and understand this today. However, the emergence of new anti-corruption legislation, changes taking place in society and the high level of corruption crime in Ukraine necessitate further scientific development of this issue. Ways to increase the effectiveness of criminal law norms in preventing corruption are explored. An analysis of the main indicators of corruption crime for 2017-2021 was carried out, as well as ways to improve the effectiveness of criminal law norms in the prevention of corruption. It is noted that for a complete and objective study of ways to improve the effectiveness of criminal law norms in preventing corruption, it is also necessary to analyze: a) how many persons were suspected of committing an offense in these registered cases; b) how many criminal cases were sent to court; c) how many persons were brought to criminal responsibility. However, when analyzing these articles, it can be seen that some of them do not contain a clear disposition, and also have very small measures that do not give any preventive value at all. In other words, the more new articles are adopted or amendments and additions are made to the current articles of the Criminal Code of Ukraine to combat corruption, the more its growth is observed. This especially applies to Art. 368 of the Criminal Code of Ukraine is most aimed at fighting corruption. The fact that there is a lack of a real fight against corruption in our country, and there are only individual demonstrative cases of such a fight, is clearly evidenced by the examples of individuals committing corrupt acts. For the sake of a more complete and objective analysis of ways to improve the effectiveness of criminal law norms, the legislation of some foreign countries was studied.
 • Item
  Поняття, види та особливості тваринного світу
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Волченко, М. В.; Volchenko, M.
  В даній статті розкрито поняття, види та особливості тваринного світу. Визначено, що тваринний світ – це компонент навколишнього природного середовища, який представляє собою сукупність всіх диких тварин, які постійно перебувають у стані природної волі та мешкають на території України або тимчасово її населяють, в тому числі дикі тварини, які утримуються у напіввільних умовах чи в неволі на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. До особливостей тваринного світу автором віднесено: 1) розкриваючи зміст тваринного світу слід наголосити на тому, що мова йде не тільки про диких тварин, але і про тих тварин, які мешкають у стані природної волі (на суші, у воді, в атмосфері і в ґрунті), часткової волі чи в неволі. Під станом природної волі слід розуміти не обмежений людиною безпосередній природний зв’язок живого з оточуючим середовищем. Цей зв’язок для різних видів диких тварин неоднаковий і зумовлений біологічними особливостями виду. Втрата дикою твариною стану природної волі, або навпаки, набуття твариною, яка була у неволі, цього стану суттєво змінює її режим. Відносини з приводу сільськогосподарських та інших одомашнених тварин, а також тварин, що утримуються в неволі, регулюються не екологічним, а цивільним та іншими галузями законодавства; 2) тварини можуть перебувати на території країни тимчасово або постійно. Ця ознака враховує особливості життєдіяльності мігруючих видів диких тварин. До числа яких відносяться всі організми тваринного походження: звірі, птахи, риби, плазуни, земноводні, комахи та ін.; 3) тваринний світ – це уся сукупність видових і популяційних різноманіть живих організмів на всіх стадіях розвитку, частини диких тварин та продукти їх життєдіяльності; 4) об’єкти тваринного світу перебувають у стані природної волі у просторових межах юрисдикції держави, тобто на території України, включаючи її внутрішні і територіальні моря, повітряний простір, у тому числі в межах виключної (морської) економічної зони України та її континентального шельфу. This article describes the concepts, types and features of the animal world. It was determined that the animal world is a component of the natural environment, which represents the totality of all wild animals that are constantly in a state of natural freedom and live on the territory of Ukraine or temporarily inhabit it, including wild animals that are kept in semi-free conditions or in captive on land, in water, soil and air, permanently or temporarily inhabit the territory of Ukraine or belong to the natural resources of its continental shelf and exclusive (sea) economic zone. The author attributes to the features of the animal world: 1) revealing the content of the animal world, it should be emphasized that we are talking not only about wild animals, but also about those animals that live in a state of natural will (on land, in water, in the atmosphere and in soil), of partial free will or in captivity. The state of natural will should be understood as the direct natural connection of a living being with the environment, not limited by a person. This relationship is different for different species of wild animals and is determined by the biological characteristics of the species. The loss of the state of natural will by a wild animal, or vice versa, the acquisition of this state by an animal that was in captivity significantly changes its regime. Relations regarding agricultural and other domesticated animals, as well as animals kept in captivity, are not regulated by environmental, but by civil and other branches of legislation; 2) animals can be in the territory of the country temporarily or permanently. This feature takes into account the peculiarities of life activity of migratory species of wild animals. These include all organisms of animal origin: animals, birds, fish, reptiles, amphibians, insects, etc.; 3) the animal world is the entire set of species and population diversity of living organisms at all stages of development, parts of wild animals and products of their vital activities; 4) objects of the animal world are in a state of natural will within the spatial limits of the state’s jurisdiction, that is, on the territory of Ukraine, including its internal and territorial seas, air space, including within the exclusive (marine) economic zone of Ukraine and its continental shelf.
 • Item
  Особливості реалізації принципів гендерної рівності у закладах вищої освіти Німеччини
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Шевченко, Любов Василівна; Shevchenko, Liubov; Шевченко, Любовь Васильевна
 • Item
  Питання обмеження доступу до вищої освіти в іноземних вищих навчальних закладах громадян України в умовах воєнного стану
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Чугаєвська, Альона Вікторівна; Chuhaievska, Alona; Чугаевская, Алёна Викторовна
 • Item
  Принципи гендерної рівності за законодавством України про освіту
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Фукс, Наталія Анатоліївна; Fuks, Nataliia; Фукс, Наталия Анатольевна