Випуск № 97

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Можливості та перспективи криптовалют та технології Blockchain
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Загорний, І. Р.; Zagorovsky, І. V.
  У статті розглянуто процеси подальшої інтеграції сучасних інформаційних цифрових технологій в економіку країни, впровадження та широке використання електронних фінансових інструментів і технологій, тенденції їх поширення в Україні. Серед усього різноманіття технологій цифрової економіки, що розвивається прискореними темпами, особливе місце займають інноваційні технології у фінансовій сфері. Необхідність надійного та захищеного інформаційного забезпечення проведення фінансових операцій і взаємних платежів привела до швидкого розвитку та широкого впровадження блокчейн-технологій, на платформі яких розробляють і застосовують цифрові валюти та запроваджують в обіг так звані криптографічні валюти. Дослідивши низку позицій відомих дослідників, в роботі узагальнено основні переваги та недоліки криптовалюти, зокрема використання технології Blockchain з новими можливостями у вигляді смарт-контрактів. В ході проведення SWOT-аналізу отримано результати, що вказують на сильні і слабкі сторони крипто валют, як виду електронних грошей. Результатом проведення аналізу є набір рішень, що дозволяє виділити позитивні і негативні тенденції в поточному положенні криптовалют, як електронних грошей. На підставі цих рішень отримані рекомендації про потенційні можливості використання сильних сторін і можливих труднощів, пов’язаних з недоліками, а також сформовані матриці можливостей і загроз навколо криптовалют. Використання в якості інвестиційних капіталовкладень і платіжних засобів нових електронних інструментів і технологій, дозволяє трейдерам та, особливо, інвесторам розробляти гнучкіші й ефективніші стратегії в різних соціальних і фінансово-економічних інноваційних проектах. The article deals with the processes of possible further integration of modern information digital technologies into the country’s economy, introduction and widespread use of electronic financial instruments and technologies, their distribution trends in Ukraine. Among all the variety of technologies of digital economy, which is developing at an accelerated pace, special place is occupied by innovative technologies in financial sphere. Необхідність надійного та захище- ного інформаційного забезпечення проведення фінансових операцій та вза- ємних платежів привела до швидкого розвитку та широкого впровадження блокчейн-технологій, на платформі яких розробляють та застосовують цифрові валюти та запроваджують в обіг так звані криптографічні валю- ти. Дослідивши низку позицій відомих дослідників, в роботі узагальнено ос- новні переваги та недоліки криптовалюти, зокрема використання техно- логії Blockchain з новими можливостями у вигляді смарт-контрактів. In the course of the SWOT analysis, results were obtained indicating the strengths and weaknesses of the crypto currencies, as the type of electronic money. The result of the analysis is a set of solutions that allows us to allocate positive and negative trends in the current position of cryptocurrencies like electronic money. Based on these decisions, recommendations are made about the potential for the use of strengths and the possible difficulties associated with the shortcomings, as well as the formed matrix of opportunities and threats around cryptocurrencies. Use as investment investment and payment means of new electronic tools and technologies, allows traders and, especially, investors to develop more flexible and effective strategies in various social and and economic innovation projects.
 • Item
  Синтез системи рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Турлакова, С. С.; Turlakova, S. S.
  Обґрунтовано актуальність дослідження ірраціональних проявів агентів в процесі прийняття рішень економічними агентами. Ірраціональність, пов'язана з проявами некомпетентності, небажанням обґрунтовувати рішення, недостатньою поінформованістю економічних агентів є причиною можливого прояву стадної поведінки на підприємствах. Основною особливістю прояву стадної поведінки є наслідування в поведінці суб'єктів. Наслідування виражається в прийнятті рішень аналогічно лідеру і / або більшості інших подібних суб'єктів. Визначено, що в разі виявлення передумов виникнення стадної поведінки у агентів необхідним є управління стадністю для забезпечення ефективності функціонування економічної системи. Виділено мету суб'єкту управління стадною поведінкою на підприємствах з точки зору рефлексивного підходу. Виділено поняття рефлексивного управління точки зору вирішення завдань управління стадною поведінкою на підприємствах. Визначено актуальність розробки синтезу системи рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Така система методів і моделей рефлексивного управління стадною поведінкою повинна бути спрямована на вирішення і доказ ряду гіпотез про ефективне використання знань про стадну поведінку економічних агентів в процесі прийняття рішень на підприємствах. Визначено концепцію моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою в економічних системах, яка передбачає побудову та ефективне використання методів і моделей управління стадною поведінкою на основі рефлексивного підходу. В рамках концепції передбачається використання системи методів і моделей рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Представлено синтез моделей рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Описана послідовність застосування елементів механізму рефлексивного управління та очікувані результати. Позначено, що реалізація представленого синтезу методів і моделей системи рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємстві дозволить прогнозувати результати прийняття рішень економічними агентами та ефективно управляти стадністю на підприємствах. Визначено можливі вигоди від управління стадною поведінкою на підприємствах в рамках запропонованої концепції. Окреслено перспективні напрямки досліджень. The relevance of the study of the irrational manifestations of agents in the decision-making process by economic agents is substantiated. Irrationality associated with manifestations of incompetence, unwillingness to substantiate decisions, lack of awareness of economic agents is the reason for the possible manifestation of herd behavior at enterprises. The main feature of the manifestation of herd behavior is imitation in the behavior of subjects. Imitation is expressed in decision-making similar to some leader and / or most other similar entities. It has been determined that in the event that the prerequisites for the emergence of herd behavior among agents are identified, it is necessary to control herd behavior in order to ensure the efficient functioning of the economic system. The goal of the subject of managing herd behavior in enterprises is highlighted from the point of view of the reflexive approach. The concept of reflexive management in terms of solving problems of managing herd behavior in enterprises is highlighted. The relevance of developing a synthesis of the system of reflexive management of herd behavior at enterprises is determined. Such a system of methods and models of reflexive management of herd behavior should be aimed at solving and proving a number of hypotheses about the effective use of knowledge about the herd behavior of economic agents in the decision-making process at enterprises. The concept of modeling processes of reflexive management of herd behavior in economic systems is defined, which involves the construction and effective use of methods and models of controlling herd behavior based on the reflexive approach. Within the framework of the concept, it is supposed to use a system of methods and models of reflexive management of herd behavior at enterprises. A synthesis of models of reflexive management of herd behavior in enterprises is presented. The sequence of application of the elements of the reflexive management mechanism and the expected results are described. It is indicated that the implementation of the presented synthesis of methods and models of the system of reflexive management of herd behavior at the enterprise will allow to predict the results of decisionmaking by economic agents and effectively manage the herd behavior at enterprises. The possible benefits of managing herd behavior in enterprises within the framework of the proposed concept are identified. Promising areas of research are outlined.
 • Item
  IТ-компонента моніторингу якості освітнього процесу економічного університету
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Горбов, Владислав Володимирович; Horbov, V. V.; Горбов, Владислав Владимирович; Горбова, Юлія Сергіївна; Horbova, Y. S.; Горбова, Юлия Сергеевна
  У статті актуалізується необхідність комплексної оцінки якості освітньої діяльності. Надано визначення якості освіти в рамках соціологічного та економічного дискурсу. Акцентується увага на якості освіти як складноструктурованого явища, що складається з комплексу елементів, які підлягають соціологічному аналізу. Розкрито особливості використання соціальних технологій у системі менеджменту якості в закладі вищої освіти (економічному університеті). Заропоновано технологію вдосконалення формування загальної концепції реалізації однієї із складових системи внутрішнього забезпечення якості — системи моніторингу рівня задоволеності якістю освітнього процесу усіх учасників освітнього процесу. Визначено можливості моніторингу оцінки якості освітньої діяльності в університеті з боку здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників на основі комплексу соціологічних досліджень. Представлено індикатори оцінки якості освітньої діяльності. Проводено спробу імплементації інформаційних технологій у процеси забезпеченні якості освітніх послуг. Надано опис розробленої авторами інноваційної технології конвертації даних, отриманих за допомогою хмарних технологій та онлайн-опитувань, до статистичного пакету програм Statistical Package for the Social Sciences. Відображено потенціал застосування різнорівневих коефіцієнтів для комплексного аналізу інформації про якість освітньої діяльності в закладі вищої освіти. Запропоновано технологію моніторингу оцінки якості освітньої діяльності, яка надає можливість оперативного збору та аналізу даних, побудови рекомендацій для управлінських рішень і розробки прогнозних сценаріїв розвитку освітньої установи. Авторами доводено, що опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників формує належний зворотній зв’язок між керівництвом закладу вищої освіти та учасниками освітнього процесу, що дозволяє вчасно розробляти корегувальні управлінські рішення для підвищення якості освітніх послуг. The article actualizes necessity of comprehensive estimation of educational activity quality. The definition of quality of education within the sociological and economic discourse is given. Emphasizes the quality of education as a structured in a difficult way phenomenon consisting of a complex of elements that are subject to sociological analysis. The peculiarities of using social technologies in quality management system in higher education Institution (Economic University) are revealed. The technology of improvement of the general concept of realization of one of the components of internal quality assurance system is offered-the system of satisfaction monitoring of the educational process of all participants of the educational process. The possibilities of monitoring of educational activity quality assessment at the university by applicants of higher education and scientific-pedagogical staff are determined on the basis of complex of sociological researches. The indicators of educational activity quality assessment are presented. An attempt is made to implement information technologies in the processes of quality assurance of educational services. The description is provided by the authors of the innovative technology of converting data, obtained using cloud technologies and online surveys, to the statistical package Statistical Package for the Social Sciences. The potential of using multilevel coefficients for complex analysis of information on quality of educational activity in higher education is displayed. The technology of monitoring of educational activity quality assessment is offered, which provides the possibility of rapid data collection and analysis, construction of recommendations for managerial decisions and development of predictive scenarios of educational institution development. The authors have the opinion that the polls of applicants for higher education and scientific and pedagogical staff form the proper feedback between the management of higher education institutions and participants of the educational process, which allows to develop on time corrective management solutions for improving the quality of educational services.
 • Item
  Комп’ютерна підтримка управління процесом поселення в студентському містечку вищих навчальних закладів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Ситник, Ніна Василівна; Sytnyk, N. V.; Сытник, Нина Васильевна; Кузик, М. М.; Kuzyk, M. M.
  У статті розглянуто основні проблеми та завдання адміністрування процесу поселення в студмістечко вищого навчального закладу (надалі ВНЗ), ключові суб’єкти та їх ролі в цьому процесі. Описано основні задачі автоматизації з урахуванням можливих особливостей нормативно-правової бази навчального закладу. Досліджено нормативну базу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Проведено порівняльний функціональний аналіз існуючих рішень для автоматизації адміністрування ВНЗ і студмістечком, виділено функціональні переваги та враховано недоліки архітектурних та програмних рішень при проектуванні. Запропонована система комп’ютерної підтримки процесів поселення у студмістечко з елементами штучного інтелекту. Така система дозволить крім кількісних характеристик враховувати ряд якісних характеристик, які дозволять враховувати психологічну сумісність осіб, що поселяються в одну кімнату. Розглянуто варіативність процесу поселення/виселення осіб у студмістечках, функціональні обов’язки учасників даного процесу. У статті не розглянуто процес імплементації запропонованого рішення в існуючі бізнес-процеси, так як процес впровадження більшою мірою залежить від особливостей наявної організаційної структури, юридичної прозорості існуючих процесів, необхідність модифікації інформаційного простору навчального закладу та кваліфікаційного рівня співробітників. Стаття розкриває можливі варіанти якісного вирішення питання розселення осіб (студентів, співробітників тощо) не лише з точки зору професійного спрямування, а я низки психологічних і соціальних аспектів. Проведено опис застосування математичних алгоритмів, зокрема алгоритм «Мамдані», використання елементів нечіткої логіки, зокрема машини нечіткого логічного висновку. Запропоновано варіант користувацького інтерфейсу для основних модулів системи, продемонстровано реалізацію та роботу прототипу на базі програмного пакету «FUZZY LOGIC». Описано алгоритм роботи системи та взаємодії користувача. The article deals with the main problems and tasks of administering the process of settling in a college campus (hereinafter a university), the main actors and their role in this process. The basic tasks of automation are described taking into account possible features of the legal base of the educational institution. The normative base of the KNEU named after Vadym Hetman was investigated. A comparative functional analysis of the existing solutions for the automation of university administration and the campus, the functional advantages and the disadvantages of architectural and software solutions in the design are carried out. A computer support system for settling into a campus with elements of artificial intelligence is offered. Such a system will allow in addition to quantitative characteristics to take into account a number of qualitative characteristics, which will allow to take into account the psychological compatibility of people who live in the same room. The variability of the process of settlement / eviction of persons in the campus and the functional responsibilities of the participants of this process are considered. The article does not consider the process of implementation of the proposed solution in the existing business processes, since the implementation process depends to a large extent on the features of the existing organizational structure, legal transparency of the existing processes, the need to modify the information space of the educational institution and the qualification level of employees. The article reveals possible options for a qualitative solution to the issue of displacement of persons (students, staff, etc.), not only in terms of professional orientation, but also a number of psychological and social aspects. The description of the application of mathematical algorithms, in particular the algorithm «Mamdani», the use of elements of fuzzy logic, in particular the machine of fuzzy inference. The user interface variant for the main modules of the system is offered, the implementation and operation of the prototype based on the software package «FUZZY LOGIC» is demonstrated. The algorithm of system operation and user interaction is described.
 • Item
  Особливості організації колективного серверного програмування у системі менеджменту створення Інтернет-ресурсів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Serhii; Потапенко, Сергей Дмитриевич
  Управління процесом створення програмного забезпечення є одним з актуальних напрямів діяльності менеджерів, які працюють в інформаційній галузі. У статті розглянуто деякі аспекти організації роботи колективів розробників з урахуванням специфіки серверного програмування Інтернет-ресурсів. У цей процес постійно залучаються нові фахівці та формуються нові передумови організації колективної праці у проектах, що пов’язані із залученням мережі Інтернет у здійснення комерційної діяльності різноманітних суб’єктів господарювання. Зростання складності задач, які вирішуються, підвищення вимог до компетенцій фахівців, розвиток можливостей інструментарію створення Інтернет-ресурсів вимагають від менеджерів різноманітних проектів, що орієнтуються на використання мережі Інтернет, замислюватись над необхідністю якісної організації праці відповідних фахівців. Виконано аналіз останніх досліджень і публікацій, що стосуються розвитку теорії менеджменту, зокрема у питанні визначення функцій менеджменту їх реалізації. Оскільки, з точки зору сучасної науки управління, однією з функцій менеджменту є організація виконання робіт — то ефективний менеджер повинен опікуватись питанням забезпечення даної функції у системі управління відповідних виробничих процесів. У статті розглянуто два підходи до організації робіт, що пов’язані з серверним програмування Інтернет-ресурсів — без поділу та з поділом тексту програми на незалежні одиниці трансляції мови програмування. Проаналізовано можливості кожного з підходів. Розкрито переваги застосування підходу до серверного програмування, що базується на розподілі тексту програму на окремі одиниці трансляції, та визначено переваги, які можуть отримати колективи розробників. Визначено перспективи подальшого розвитку запропонованої ідеї. Продемонстровано приклад реалізації задачі та зроблено відповідні висновки з приводу організації виконання відповідних робіт. Managing the software creation process is one of the most important activities of managers working in the information industry. The article deals with some aspects of organizing the work of development teams, taking into account the specifics of server programming of Internet resources. This process constantly involves new specialists and creates new prerequisites for organizing collective work in projects related to the involvement of the Internet in the commercial activities of various business entities. The growing complexity of problems solved, the increase of requirements to the skill, the capability of the tools to create online resources requires managers of various projects oriented at the use of the Internet to reflect on the need for high-quality labour organization relevant experts. The analysis of the latest research and publications related to the development of management theory, in particular in determining the functions of management of their implementation. Since, from the point of view of modern management science, one of the functions of management is the organization of work performance, an effective Manager should deal with the issue of ensuring this function in the management system of the corresponding production processes. The article considers two approaches to organizing work related to server programming of Internet resources-without separation and with the division of the program text into independent translation units of the programming language. The possibilities of each approach are analyzed. The advantages of applying an approach to server programming based on the distribution of the program text into separate translation units are revealed, and the advantages that can be obtained by development teams are determined. The prospects for further development of the proposed idea are determined. An example of the implementation of the task is demonstrated and appropriate conclusions are made about the organization of the relevant work.
 • Item
  Системний підхід в правовій інформатиці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Николаевна
  У статті розглянуто питання, пов’язані з розвитком нового наукового напрямку — правової інформатики як міждисциплінарної галузі знань, особливу увагу приділено теоретико-методологічним основам системного підходу, його принципам і напрямкам, а також перспективам його використання як методу правової інформатики. Заслуговують на увагу новітні технології у підготовці висококваліфікованих, компетентних, конкурентоспроможних правників, здатних ефективно виконувати науково-дослідні, фахові завдання, відповідати запитам сьогодення. Вирішення цих завдань знаходить відображення в змісті такого наукового напрямку та навчальної дисципліни, як «Правова інформатика». Діапазон проблем, що досліджуються і розв’язується правовою інформатикою, — від опрацювання правових даних до отримання нових знань і прийняття управлінських рішень в інтересах громадян, суспільства, законодавчої, виконавчої та судової влади. Особливої уваги в методах навчання дисципліни заслуговує системний підхід. У роботі розглянуто основні категорії системного підходу: система, структура і середовищ, зазначено, що ключовою ланкою системного підходу в праві є поняття «система». Застосування системного підходу в правовій інформатиці дозволяє виявити такі характеристики: цілісність, зв’язок, структуру і організацію, рівні системи та їх ієрархію, управління, самоорганізацію системи, її функціонування і розвиток. Основна ідея системного підходу в контексті навчання правовій інформатиці полягає в розгляді навчальних завдань у тісному взаємозв’язку із засобами, методами інформатики та процесами галузі права. У дослідженні запропоновано загальну схему етапів системного підходу в дослідженнях правової інформатики, інформаційно-кібернетичний ланцюг регулювання правової системи, визначено, що правова система є складною відкритою, нерівноважною соціальною інформаційно-кібернетичною системою, що забезпечує правове регулювання суспільних відносин, їй притаманні значна динамічність, невизначеність. Використання системного підходу під час навчання правовій інформатиці розвиває самостійність і креативність мислення студентів, формує фахові компетентності, стимулює їх до науково-дослідної діяльності. In the article questions are examined related to development of new scientific direction — legal informatics as interdisciplinary area of knowledge, the special attention is spared to теоретико-методологічним bases of approach of the systems, his principles and directions, and also to the prospects of his use as method of legal informatics. Deserve attention of the newest technologies in preparation of highly skilled, competent, competitive legislators, capable effectively to execute research, professional tasks, answer the queries of present time. The decision of these tasks finds a reflection in maintenance of such scientific direction and educational discipline as the «Legal informatics». Range of problems that is investigated and gets untied by a legal informatics — from working of legal data to the receipt of new knowledge and acceptance of administrative decisions in interests of citizens, society, executive and judicial legislature. The special attention in the methods of studies of discipline is deserved by approach of the systems. The basic categories of approach of the systems are in-process considered: system, structure and environments, it is marked that the key link of approach of the systems in a right is a concept «system». Application of approach of the systems in a legal informatics allows to educe such descriptions: integrity, connection, structure and organization, even systems and their management of the system, it’s functioning and development. The basic idea of approach of the systems in the context of studies to the legal informatics consists in consideration of educational tasks in close intercommunication with facilities, methods of informatics and processes of the field of law. In research the general chart of the stages of approach of the systems offers in researches of legal informatics, informatively-cybernetic chain of adjusting of the legal system, certainly, that the legal system difficult, non-equilibrium social informatively-cybernetic opens system, that provides the legal adjusting of public relations, the considerable dynamic, vagueness is inherent her. The use of approach of the systems during studies to the legal informatics develops independence and creativity of thinking of students, forms to the profession of competence, stimulates them to research activity.
 • Item
  Криптологія в Інтернеті речей
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Петренко, А. І.; Petrenko, A. I.
  «Інтернет речей» швидко увійшов в наше життя і життя мільярдів людей по всьому світу. Однак зростання кількості підключених пристроїв веде до збільшення ризиків безпеки: від заподіяння фізичної шкоди людям до простоїв і пошкодження обладнання — це можуть бути навіть трубопроводи, доменні печі і установки для вироблення електроенергії. Оскільки ряд таких об’єктів і систем «Інтернету речей» вже піддавалися нападу і було завдано значний збиток, забезпечення їх захисту стає критично важливим питанням, що потребує негайного вирішення. Це і зумовило актуальність вибраної теми. Більшість пристроїв IoT потенційно небезпечні через помилкове припущення, що забезпечення є надмірно дорогим і передбачає виділення певного періоду часу з графіку розробки продуктів IoT. Майже всім у спільноті IoT відомі заголовки ЗМІ, що стосуються ряду гучних порушень безпеки пристроїв IoT протягом останніх трьох років. У кожному з цих випадків після того, як хакер отримав запис, він здійснив несанкціоноване оновлення програмного забезпечення та взяв під контроль пристрій IoT. Як професіонал IoT Security, найдивовижнішим аспектом порушень безпеки було те, що в цих системах безпека недостатня або її взагалі немає. Виявилося, що проблему безпеки при розробці навіть не розглядають. Колись деякі виробники IoT вважали, що вони можуть досягти безпеки за допомогою «непотрібность». Немає будівельників, які зводять будинки без замків на дверях. То чому виробники створювали пристрої IoT без замків на своїх «дверях»? Проінформовані керівники технологій та професіонали знають, що безпека через «незрозумілість» — це не що інше, як хибна надія. Нещодавній парад збентежуючих, гучних порушень безпеки продукту IoT змушує порушити логічне запитання: слабка безпека в системах IoT це типово чи лише як виключення з правила? На жаль, здається, що типово. The Internet of Things has quickly entered our lives and the lives of billions of people around the world. However, increasing the number of connected devices leads to increased security risks: from physical harm to people to downtime and damage to equipment — it may even be pipelines, blast furnaces and power plants. As a number of such objects and systems of the Internet of Things have already been attacked and severely damaged, ensuring their protection becomes a critical issue that needs immediate resolution. This is what made the topic chosen relevant. Most IoT devices are dangerously insecure because of a false assumption that reasonable security is prohibitively expensive and would add excessive time to the IoT product development schedule. Nearly everyone in the IoT community is aware of the media headlines involving a string of high-profile security breaches for IoT devices over the past three years. In each of these cases, after the hacker gained entry, he performed an unauthorized firmware update and took control of the IoT device. As an IoT Security professional, the most surprising aspect of security breaches was that there appeared to be little or no security in these systems. It appeared that security wasn’t even considered. It was once believed by some IoT manufacturers that they could achieve «security by obscurity.» I don’t know of any builders who build homes without locks on the doors. So why would IoT device makers build IoT devices without locks on their «doors?» Informed technology executives and professionals know that «security by obscurity» is nothing more than false hope. The recent parade of embarrassing, high-profile IoT product security breaches raises a logical question, is the lack of security in these IoT systems unusual or is this typical? Sadly, the answer appears to be that it’s typical.
 • Item
  Проектування інфраструктури інноваційного програмного забезпечення комерційного банку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Остапович, Т. В.; Ostapovich, T. V.
  Стаття присвячена розробці архітектури програмного забезпечення. Головним завданням запропонованої архітектури є забезпечення можливості роботи пересувного банківського відділення. Технічна можливість зменшити кількість стаціонарних відділень банку існує вже сьогодні, це зручно для користувачів. В міру збільшення вартості утримання банківського відділення та збільшення концетрації населення у великих містах, актуальним постало питання діяльності пересувного банківського відділення. Прикладом реалізації можуть бути пересувні поштові відділеня, які вже активно діють починаючи з 2019 року. З початком діяльності пересувного банківського відділення не потрібно буде їздити до відділення банку, яке часто знаходиться за десятки кілометрів. Для банків не потрібно буде утримувати стаціонарні відділення, які з кожним роком обслуговують усе меншу кількість користувачів. Для вирішення такого питання є можливість практичного застосування такої інновації — як робота пересувного банківського відділення без підключення до інтернету. Розподілення навантаження від діяльності пересувних банківських відділень у статті запропоновано здійснити за рахунок використання Kubernetes, а саме сервісу, який запропонований на AWS. Використання сервісів AWS є хорошим тоном сучасної інфраструктури, так як існує можливість зменшити витрати та ефективніше використовувати обчислювальні можливості для вирішення робочих завдань. У статті описано переваги AWS і здійснено порівняня з іншими популярними хостинг провайдерами Digital Ocean та Heroku. За умови вибору AWS існує можливість використовувати штучний інтелект для прогнозування навантаження на сервер з урахуванням днів тижня та робочих годин функціонування банківських відділень. У статті також описано можливості використання AmazonMQ з метою зменшення навантаження на сервер бази даних. The article is devoted to the development of software architecture. The main objective of the proposed architecture is to provide mobile banking. The technical ability to reduce the number of stationary branches of the bank already exists today, it is convenient for users. As the cost of maintaining a bank branch and increasing the concentration of the population in large cities increased, the question of the activity of a mobile bank branch became urgent. An example would be mobile post offices, which are already active since 2019. With the start of the mobile banking branch, you will not need to go to the bank branch, which is often within tens of kilometers. Banks will not need to maintain fixed offices that serve a growing number of users every year. To address this issue, there is the possibility of the practical application of such an innovation — such as the work of a mobile banking branch without an Internet connection. The distribution of the load from the activity of mobile banking branches in the article is proposed to be made through the use of Kubernetes, namely the service offered by AWS. The use of AWS services is a good fit for today’s infrastructure, as it is possible to reduce costs and use computing capabilities more efficiently to solve work problems. The article describes the benefits of AWS and compares it to other popular hosting providers Digital Ocean and Heroku. If AWS is selected, it is possible to use artificial intelligence to predict server load based on the days of the week and the operating hours of the branch offices. The article also describes how to use AmazonMQ to reduce the load on your database server.
 • Item
  Системний аналіз спрощенної системи оподаткування суб’єктів малих підприємництв
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, Olha; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Андрушко, А. А.; Andrushko, A.
  Механізм оподаткування, спрощення процедури та її зрозумілість, зниження податкового тиску, є актуальним завданням для держави з метою розвитку малого та середнього підприємництва. Дана система має передбачати простоту визначення бази оподаткування та розміру податкового зобов’язання, мінімізацію облікових процедур. Посилення вимог до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності із одночасним погіршенням комплексу умов для платників стають головними причинами несприйняття нововведень та відображаються на кількості суб’єктів малого підприємництва. Спрощена система оподаткування є провідною частиною державної податкової політики підтримки розвитку малого підприємництва в Україні а, отже має супроводжуватися новими програмами та способами ведення бізнесу. Перш за все, потрібно забезпечити стабільність та якість податкового законодавства для мотивації залучення більшої кількості підприємців. У статті наведена статистика малих, середніх та великих підприємств в розрізі їх кількості, кількості найманих працівників, а також обсягу реалізованої продукції за період 2011–2015 рр, проведений аналіз тенденцій в динаміці абсолютних і відносних показників діяльності зазначених видів підприємств. Наголошено на мінливості податкового законодавства взагалі та податкового законодавства в сфері малого бізнесу зокрема. Проведений критичний аналіз загальної системи оподаткування, що стосується малих підприємств з виділенням переваг, які отримують саме представники малого бізнесу, зокрема: перехід від квартального до річного податкового періоду при декларуванні податку на прибуток, дозвіл не відображення тимчасових податкових різниць в річній фінансовій звітності та відсутність авансових внесків з податку на прибуток до бюджету протягом року. Наведені методичні підходи до вибору системи оподаткування малими підприємствами на основі частки витрат у виручці від реалізації товарів, робіт та послуг. Надані рекомендації щодо реформування системи оподаткування малих підприємств. The mechanism of taxation, simplification of the procedure and its clarity, reduction of tax pressure, is an urgent task for the state in order to develop small and medium-sized enterprises. This system should make it easy to determine the tax base and the size of the tax liability, and minimize accounting procedures. Increasing requirements for a simplified system of taxation, accounting and reporting, while deteriorating the payer environment, are the main reasons for the lack of innovation and are reflected in the number of small businesses. The simplified taxation system is a leading part of the state tax policy to support the development of small business in Ukraine, and should therefore be accompanied by new programs and ways of doing business. First of all, it is necessary to ensure the stability and quality of tax legislation to motivate more entrepreneurs. The article uncovers the statistics of small, medium and sizeable enterprises from the point of view of their quantity, number of wage workers as well as amount of products sold over a period of time from 2011 to 2015; trend analysis concerning evolution of absolute and relative indexes of activity of indicated enterprises was made. The changeableness of tax legislation on the whole and tax legislation in the scope of small-scale business in particular was emphasized. The fulfilled review of general taxation system, in reference to small subsidized enterprises, which (benefits) are given to small business owners, for example: moving from quarterly to annual fiscal period when declaring income tax, permission for representation of provisional deferred taxes stated in financial reporting and absence of income tax advance payments from income tax over a period of year. There were shown some methodical approaches concerning taxation system choice by small enterprises on the basis of expenditure of sales proceeds of ware, work and service. Some advices regarding reformation of small enterprises’ taxation system were given.
 • Item
  Елементи теорії статистичного синтезу оптимальних радіотехнічних пристроїв
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна; Андрущенко, Я. В.; Andrushchenko, Y.
  Дана робота зосереджена на з’ясуванні основних функцій і властивостей статистичного синтезу оптимальних радіотехнічних пристроїв. Пояснення понять «ідентифікація» «статистичний синтез» і «статистичний аналіз», «кореляційний аналіз» і «кореляційна функція». Наведення основних теоретичних відомостей і прикладів формування основних задач, які допоможуть засвоїти дану тему. Для досягнення мети роботи потрібно вирішити такі завдання: - дослідити основні елементи теорії статистичного синтезу та аналізу; - розглянути основні типи задач, що вирішуються у цій галузі радіотехніки; - розглянути узагальнений приклад задачі з дослідження властивостей радіосигналів. Об’єктом дослідження виступає теорія ідентифікації та її напрям статистичний аналіз оптимальних радіотехнічних пристроїв. Предметом дослідження є статистичний аналіз та синтез, радіотехнічні пристрої та основні задачі, що вирішуються у цій темі. Одним з основних напрямків науково-технічного прогресу в області теорії і проектування радіотехнічних систем і пристроїв є розробка нових методів статистичної обробки сигналів. Центральною проблемою цього напрямку є розвиток теорії і дослідження методів виділення корисної інформації з доступної спостереженню, реєстрація та обробка суміші сигналів і перешкод. Таким чином виникає необхідність розробки таких статистичних методів синтезу, при яких би одержувані оптимальні алгоритми мали просту структуру, високу обчислювальну ефективність і на етапі реалізації не потребували додаткової «деформації», яка призводить до втрати оптимальності. This paper focuses on the basic functions and properties of statistical synthesis of optimal radio devices. Explanation of the concepts of «identification», «statistical synthesis» and «statistical analysis», «correlation analysis» and «correlation function». Provide basic theoretical information and examples of main tasks that will help to master the topic. To achieve the goal of the work, you must solve the following problems: - Investigate the basic elements of the theory of statistical synthesis and analysis; - Consider the main types of tasks that are solved in this field of radio engineering; - Consider a generalized example of the problem of studying the properties of radio signals. The object of the study is the theory of identification and its direction, the statistical analysis of optimal radio devices. The subject of the study is statistical analysis and synthesis, radio devices and the main tasks that are solved in this topic. One of the main areas of scientific and technological progress in the field of theory and design of radio systems and devices is the development of new methods for statistical signal processing. A central problem in this area is the development of theory and research into methods for extracting useful information from accessible surveillance, recording and processing a mixture of signals and interference. Thus, it becomes necessary to develop such statistical methods of synthesis in which the obtained optimal algorithms would have a simple structure, high computational efficiency and at the implementation stage did not require additional «deformation», which leads to loss of optimality.
 • Item
  Моніторинг стану часових рядів валютних котирувань з використанням рядів Фур’є
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, А.; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич
  Робота присвячена питанням можливості застосування рядів Фур’є для аналізу часових рядів валютних котирувань у режимі реального часу. При використанні технічного аналізу стану валютних ринків коливання валютних котирувань, що відображені у графіках, мають дві складові. Перша складова — хвилі або тренди зростання або зниження, які змінюють один одного. Друга складова — це так званий «шум», незначні, у порівнянні з трендами, коливання, які можуть бути спричинені короткостроковими чинниками фундаментального характеру. Основою прийняття рішень на валютному ринку є аналіз трендових коливань валютних котирувань, але наявність шуму призводить до похибок у прогнозах, у результаті чого трейдери та інвестори мають збитки. Тому, в нашій роботі запропоновано коливання валютних котирувань порівнювати з цифровим сигналом, який має також дві складові — корисну частоту та шум. Одним з підходів до розв’язання даної проблеми ґрунтується на апараті цифрової обробки сигналів, а саме аналізі Фур’є, який складає основу багатьох методів, що застосовуються для визначення складових частот. У роботі наведено математичну модель і приклад програмного коду швидкого перетворення Фур’є на мові програмування MQL 4. Проілюстровано результати роботи алгоритму швидкого перетворення Фур’є на часовому ряді валютних котирувань євро та долара США, а також на індексі відносної сили (RSI). Також у програмній реалізації було використано дискретне косинус-перетворення, дискретне синус-перетворення та дійсне дискретне перетворення Фур’є. Визначені особливості реалізації перетворення Фур’є у різних версіях мови програмування MQL. Запропонований у роботі підхід до аналізу валютних котирувань і його програмна реалізація можуть бути використані в роботі автоматизованих біржових торгових систем як складова системи моніторингу ринку. This paper is devoted to the possibility of using Fourier analysis to currency exchange rates time series in real time. When using the technical analysis of the state of the foreign exchange markets, the fluctuations of the exchange rates quotations, which are shown in the charts, have two components. The first component is the waves or trends of growth or falls that change each other. The second one is the so-called «noise», small, relative to trends, fluctuations that can be caused by short-term factors of a fundamental nature. The basis of decision-making in the foreign exchange market is to analyze the trend fluctuations in foreign exchange quotes, but the presence of noise leads to errors in forecasts, causing traders and investors to suffer losses. Therefore, in our work it is proposed to compare fluctuations in currency quotes with a digital signal, which also has two components — useful frequency and noise. One approach to solving this problem is based on the digital signal processing technique, namely the Fourier analysis, which forms the basis of many of the methods used to determine the frequency components. The paper presents a mathematical model and an example of the program code of the fast Fourier transform in the programming language MQL 4. The results of the Fourier transform algorithm on the time series of Euro and US dollar currency exchange and on the Relative Strength Index (RSI) are illustrated. The software implementation also used discrete cosine transformations, discrete sine transforms, and real numbers discrete Fourier transforms. The features of the implementation of the Fourier transform in different versions of the MQL programming language are analyzed. The proposed approach to the analysis of currency quotations and its software implementation can be used in the work of automated exchange trading systems as part of the market monitoring system.
 • Item
  Використання привентивного антикризового управління в діяльності підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Давиденко, В. В.; Davydenko, V. V.
  У статті розглянуто роль превентивного антикризисного управління на основі комплексних заходів до подолання кризових ситуацій. Розглядаються причини і моменти настання кризи, а у разі об’єктивної неможливості уникнути входження в кризовий період, зазначені підходи до їх подолання. Визначені основні поняття антикризового управління, превентивного управління та превентивного антикризового управління, що є дієвими інструментами управління кризовими станами, в умовах циклічності кризових явищ. Розкрито основні завдання превентивного антикризового управління, та представлено оцінку ймовірності виникнення та аналізу наслідків впливу потенційних кризових явищ та ситуацій, при розробці антикризової стратегії, реалізації планів заходів щодо попередження криз. Виділено ключові напрямки превентивного управління та необхідні інструменти, при реалізації антикризових заходів на підприємстві. Представлено застережні функції при загрозі кризи, які будуть виконуватись службою кризового попередження. Превентивне антикризове управління розуміє здатність прогнозувати причини і момент настання кризи, а в разі об’єктивної неможливості уникнути входження у кризовий період, вжити необхідних заходів щодо протидії кризовим явищам. Його перевага полягає в наявності триваліших проміжків часу між моментами прийняття, реалізації та появи відповідних рішень у керованій системі. Наукова новизна отриманих результатів полягає у визначенні комплексу заходів і ключових форм інновацій при превентивному управлінні, враховуючи які можна запобігати кризовим проблемам при їх виникненні. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є глибоке вивчення антиципативного антикризисного управління та визначення його переваг в діяльності підприємств. The article discusses the role of preventive crisis management on the basis of comprehensive measures to overcome the crisis. The reasons and aspects of the crisis, as in the case of objective impossibility to avoid the occurrence of the crisis period, these approaches to overcoming them. The basic concepts of crisis management, preventive management and preventive crisis management, which are effective crisis management instruments states, in conditions of cyclical crises. It outlines the main tasks of preventive crisis management, and provides an assessment of the likelihood and consequences of the analysis of the impact of potential crises and situations in the development of anti-crisis strategy, the implementation of action plans to prevent crises. Highlight key areas of preventive management and the necessary tools in the implementation of anti-crisis measures in the enterprise. Presented measure function when the threat of the crisis, which will be performed the service of crisis prevention. Preventive crisis management, understands the ability to predict the causes and moment of the crisis, and in case of objective impossibility to avoid entering a crisis period, take the necessary measures to counteract the crisis phenomena. Its advantage is the presence of longer, intervals between the moments of adoption, implementation and appearance of appropriate decisions in the managed system. The scientific novelty of the results obtained is to identify a set of measures and key forms of innovation in preventive management, taking into account which can prevent crisis problems in their occurrence. The prospect of further research in this area is a deep study of anti-crisis anti-crisis management and determination of its advantages in the activity of enterprises.
 • Item
  Удосконалення процесів формування та реалізації інвестиційного потенціалу авіапідприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Гращенко, І. С.; Hrashchenko, I. S.; Краснюк, Максим Тарасович; Krasnyuk, Maxim; Краснюк, С. О.; Krasniuk, S. А.
  Стаття присвячена процесам формування та реалізації інвестиційного потенціалу авіапідприємств. З урахуванням багатоаспектної природи та динамічного характеру категорії «інвестиційний потенціал авіапідприємств» авторами запропоновано було запропоновано власне визначення його поняття, що ґрунтується на систематизації поглядів на проблему активізації та прискорення інвестиційного розвитку авіаційної галузі. Відповідно до нього інвестиційний потенціал — це здатність реалізувати сукупність інвестиційних можливостей авіапідприємства щодо залучення, та використання додаткових потоків капіталу завдяки мобілізації наявних ресурсів з метою ринкової капіталізації авіапідприємства. Авторами встановлено, що інвестиційний потенціал авіапідприємств є складовою економічного потенціалу авіапідприємств, проте водночас має вирішальний вплив на нього, перебуваючи у динамічній взаємодії з іншими видами потенціалу авіапідприємства. Досліджено проблеми формування та оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємств, стану та перспектив розвитку підприємств авіаційної галузі. Виявлено, що наявність значних перспектив розвитку авіаційної галузі нівелюється певними обмежуючими перешкодами: відсутністю сталої сировинної бази, застарілістю виробничого обладнання, дефіцитом оборотних коштів і фінансових ресурсів, неефективною комерційною вузьким асортиментом тощо. Авторами обґрунтовано необхідність використання системи оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємств на основі використання узагальнюючого показника та групи часткових показників за складовими потенціалу, що оцінюються за бальною шкалою. Дослідження дозволило удосконалити систему показників для оцінки стану складових інвестиційного потенціалу авіапідприємств на основі їх систематизації та введення бальної шкали оцінювання. Авторами запропоновано використання системи показників індикаторів складових інвестиційного потенціалу авіапідприємств. До основних переваг запропонованої системи показників індикаторів можна віднести: зручність отриманих вихідних даних, простота розрахунку необхідних показників, можливість автоматизації розрахунку. Це дозволяє спростити дослідження рівня інвестиційного потенціалу авіапідприємства та забезпечити своєчасні зважені управлінські стратегічні рішення, та їх обґрунтованість на основі отримання, під час аналізу, даних, які можуть використовуватися у прогнозуванні розвитку інвестиційного потенціалу авіапідприємства у майбутньому. The article is devoted to the processes of formation and realization of investment potential of aviation enterprises. Taking into account the multidimensional nature and dynamic nature of the category «investment potential of airlines», the authors proposed their own definition of its concept, based on the systematization of views on the problem of activation and acceleration of investment development of the aviation industry. According to him, investment potential is the ability to realize the aggregate investment capabilities of an airline to attract, and to use additional capital flows through the mobilization of available resources to market the airline. The authors found that the investment potential of airlines is an integral part of the economic potential of airlines, but at the same time has a decisive influence on it, being in dynamic interaction with other types of potential of the airline. The problems of formation and estimation of investment potential of aviation enterprises, the state and prospects of development of the enterprises of aviation industry are investigated. It is revealed that the presence of significant prospects for the development of the aviation industry is offset by certain limiting obstacles: lack of a stable raw material base, obsolescence of production equipment, shortage of working capital and financial resources, inefficient commercial narrow range and so on. The authors substantiated the necessity of using the airline’s investment potential assessment system based on the use of a generalized indicator and a group of partial indicators by potential components, which are evaluated on a point scale. The study allowed to improve the system of indicators for assessing the status of components of the investment potential of airlines based on their systematization and introduction of a scoring scale of evaluation. The authors propose to use a system of indicators of indicators of the investment potential of airlines. The main advantages of the proposed system of indicators of indicators can be attributed: convenience of the received initial data, ease of calculation of necessary indicators, possibility of automation of calculation. This makes it easier to study the level of investment potential of an airline and to provide timely sound management strategic decisions and their validity based on obtaining, in the analysis, data that can be used to predict the development of the investment potential of an airline in the future.
 • Item
  Новий метод шифрування Adiantium
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Гладка, Юлія Анатоліївна; Hladka, Y.; Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна; Загорний, І. Р.; Zagornyi, I.
  Для багатьох застосувань для шифрування зберігання шифротекст повинен бути такого ж розміру, як і простий текст; загалом це відповідає розміру дискового сектору або 512, або 4096 байт. Це означає, що не можна застосовувати стандартні підходи, такі як AES-GCM або RFC7539. Стандартне рішення — AES-XTS, але це має два недоліки: якщо апаратне забезпечення AES відсутнє, AES є відносно повільним, особливо впровадження в постійний час. Використовуючи XTS, однобітна зміна в простому тексті означає лише 16-байтову зміну на шифротекст, що виявляє більше для нападника, ніж потрібно. Розробники Google представили новий метод шифрування Adiantium, який орієнтований на бюджетні пристрої, де використання AES неможливо. Справа в тому, що користувачам Android доступна підтримка алгоритму шифрування AES (Advanced Encryption Standard), який відмінно працює з новітніми процесорами за рахунок ARMv8 Cryptography Extensions. Однак на менш потужних пристроях, починаючи від бюджетних смартфонів і закінчуючи «розумними» годинами і телевізорами, починаються проблеми. Такі гаджети оснащені менш потужними процесорами, де апаратної підтримки AES «з коробки» просто немає (наприклад, ARM Cortex-A7). Інженери Google пояснюють, що на таких пристроях AES працює настільки повільно, що це псує користувачеві весь досвід взаємодії з пристроєм. І хоча шифрування сховища стало обов’язковою умовою ще в 2015 році, з релізом Android 6.0, малопотужні пристрої були «звільнені» від цього, так як при включенні AES вони більше гальмують, ніж працюють. У таких випадках шифрування або відключено за замовчуванням, щоб уникнути проблем, або взагалі видалено з Android. Саме для таких пристроїв з малопотужними процесорами розробники Google і створили Adiantum, що працює з потоковим шифром ChaCha20. For many storage encryption applications, the ciphertext must be the same size as the plaintext; generally this matches the disk sector size of either 512 or 4096 bytes. This means that standard approaches like AES-GCM or RFC7539 cannot be applied. The standard solution is AES-XTS, but this has two disadvantages: if AES hardware is absent, AES is relatively slow, especially constant-time implementations. Using XTS, a one-bit change to the plaintext means only a 16-byte change to the ciphertext, revealing more to the attacker than necessary. Google’s developers have introduced a new Adiantium encryption method that targets low-cost devices where AES cannot be used. The fact is that Android users have the support of AES (Advanced Encryption Standard) encryption algorithm, which works well with the latest processors through ARMv8 Cryptography Extensions. However, on less powerful devices, from budget smartphones to smart watches and TVs, problems begin. Such gadgets are equipped with less powerful processors, where AES hardware out of the box simply does not exist (for example, ARM Cortex-A7). Google engineers explain that such AES devices run so slowly that it robs the user of the whole experience of interacting with the device. And although storage encryption became a prerequisite in 2015, with the release of Android 6.0, low-power devices were «released» from this, since when AES was turned on, they slowed down more than they did. In such cases, encryption is either disabled by default to avoid problems or removed from Android altogether. It is for such devices with low-power processors that Google developers have created Adiantum that works with the ChaCha20 streaming encryption.
 • Item
  Концепція дослідження стійкого розвитку банків та його цифровізація
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Гіваргізов, І. Г.; Hivarhizov, I.
  У статті розглянуто основні умови побудови концепції дослідження стійкого розвитку банків. Заходи, яких вживають банки щодо забезпечення свого розвитку та безпеки, не мають виваженого систематичного характеру, а спрямовуються лише на захист від окремих загроз, що в підсумку не забезпечує необхідного рівня банківської безпеки. Основними причинами є некоректно обрані пріоритети в процесі організації розвитку та безпеки банків, ототожнення розвитку лише з діяльністю спеціально створених підрозділів, а не поширення її заходів на функції всіх підрозділів банків, відсутність комплексного підходу до забезпечення банківської безпеки. Тому аналіз умов і нормативів стійкості дають можливість визначення ефективності його діяльності в цілому, а вже на основі результатів розрахунків приймаються управлінські рішення, проводиться об’єктивна оцінка перспектив розвитку банку, а також визначаються надійність і фінансова стійкість установи. Реалізація «Концепції дослідження стійкого розвитку банків» створює можливість для визначення методологічних засад процесів банківської діяльності, що засновані на: загальному аналізі та принципах розвитку та формування банків; комплексному підході до дослідження процесів створення стійкого розвитку банків; використані структурних особливостей банківської системи і потенційних можливостей створення моделей за умов функціонування та розвитку банків. Запропоновано Концепцію дослідження стійкого розвитку банку, що визначає впровадження такого інноваційного напрямку як сталий розвиток і функціонування екобезпеки економіки банку. Структурно-технологічний рівень, на підґрунті запровадження замкнутого структурно-технологічного циклу створення нового банківського продукту, забезпечує раціональне споживання ресурсів і мінімізацію інтегрального впливу процесів виробництва і споживання банківських продуктів, і послуг в розрахунку на одиницю сукупного банківського продукту. The article is considered construction of the concept of research of sustainable development of banks are considered. The measures taken by banks to ensure their development and security are not systematic in nature, but are aimed only at protection against individual threats, which ultimately does not provide the required level of banking security. The main reasons are incorrectly chosen priorities in the process of organizing the development and security of banks, identifying the development only with the activities of specially created units, and not extending its activities to the functions of all banking units, the lack of a comprehensive approach to ensuring banking security. Therefore, the analysis of conditions and norms give a definition of the effectiveness of its activity as a whole, and already on the basis of the results of calculations management decisions are made, an objective assessment of the prospects of the bank’s development is made, as well as the reliability and financial stability of the institution are determined. The implementation of the concept creates the opportunity to determine the methodological foundations of banking processes based on the general analysis and principles of development and formation of banks and a comprehensive approach to the study of processes of creating sustainable development of banks and the use of structural features of the banking system features and potential opportunities to create models in terms of functioning and development banks. The Concept of the Bank’s Sustainable Development Study is proposed, which defines the introduction of such innovative direction as the sustainable development and functioning of the bank’s eco-security. The structural and technological level, based on the introduction of the closed structural and technological cycle of creation of a new banking product, ensures rational consumption of resources and minimizes the integral influence of the processes of production and consumption of banking products, and services per unit of aggregate banking product.
 • Item
  Системний аналіз цифрової трансформації транскордонної торгівлі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsin, Volodymyr; Галицын, Владимир Константинович; Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич
  У статті досліджено теоретичні засади та інструментарій формування цифрової торгівлі в сучасних умовах, із застосуванням системного підходу як методологічної бази дослідження глобальних ланцюгів вартості. Доведена центральна, інтеграційна роль цифровізації і пов’язаних з нею технологій в четвертій промислової революції. Масштаби цифровізації в світовій економіці і міжнародній торгівлі швидко наростають, а цифровий простір стає ключовим критерієм для глобальної комерції. Проаналізовано нові формати і можливості міжнародної торгівлі в умовах цифрової трансформації. Інформаційні технології знижують вартість обміну ідеями через кордони та поєднуючі різні суб’єкти в рамках ланцюжка створення вартості допомагають подолати багато обмежень, пов’язаних із залученням товарів і послуг на міжнародні ринки та прийняттям нових бізнес-моделей. Вплив нових цифрових технологій на глобальний ланцюг вартості, призвів до зниження витрат на координацію та посилення міжнародної мобільності управлінських та виробничих інновацій. Інформаційна економіка започаткувала нові комплекти товарів, послуг та ідей, що постачаються через кордони підприємствами та споживачами за допомогою фізичних пристроїв, підключених до хмарних платформ, і їх розвиток одночасно призводить до появи нових проблем внутрішньої та міжнародної торговельної політики у світі, де залишаються кордони між країнами. Метою статті є дослідження ролі нових технологій в контексті розвитку цифрової торгівлі, та виявлення деяких ключових змін, які хмарні технології та цифрова економіка вносять до процесів міжнародної торгівлі. Вибір правильного варіанту торгівельної політики дозволить краще скористатися перевагами цифрових перетворень, а також вплине на те, наскільки наша держава зможе брати участь у майбутній системі цифрової світової торгівлі. The theoretical bases and tools of digital trade formation in modern conditions are investigated in the article, using the systematic approach as a methodological basis for the study of global value chains. The central, integrative role of digitalisation and related technologies in the fourth industrial revolution has been proven. The scale of digitalization in the global economy and international trade is growing rapidly, and digital space is becoming a key criterion for global commerce. New formats and opportunities of international trade in the conditions of digital transformation are analyzed. Information technologies reduce the cost of exchanging ideas across borders and combining different actors within the value chain help overcome many of the constraints associated with bringing goods and services to international markets and adopting new business models. The impact of new digital technologies on the global value chain has led to lower costs for coordination and increased international mobility for management and product innovation. The information economy has created new sets of goods, services and ideas delivered across borders by businesses and consumers through physical devices connected to cloud platforms, and their development is simultaneously leading to new challenges for domestic and international trade policies in a world where borders between countries remain. The purpose of the article is to explore the role of digital transformation in the context of international trade development, and to identify some of the key changes that new technologies and the digital economy are making to international trade processes. Choosing the right trade policy option will allow you to better reap the benefits of digital transformation, as well as influence how much our country can participate in the future digital trade system.
 • Item
  Освітні технології як драйвер розвитку цифрової економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmityuk, Tetiana; Кмитюк, Татьяна Леонидовна
  Цифрова трансформацій є явищем, яке докорінно та безповоротно змінює усталені процеси у бізнесі, суспільстві, освіті, медицині тощо. Завдяки новим технологіям з’являються нові можливості та способи комунікації, виконання професійних завдань, отримання освіти, розваг, здійснення повсякденних дій. Все це вимагає нових знань, умінь, навичок. У зв’язку з цим (в умовах цифрової економіки) освіта та наука, взаємодіючи з різними галузями економіки, набувають особливої значимості в контексті концепції «навчання упродовж життя». У сфері освіти поряд із традиційними способами отримання знань (в навчальних закладах) завдяки цифровим технологіям з’являються нові способи, зокрема, з використанням онлайн-курсів, мобільних додатків тощо, які усі разом можна об’єднати одним терміном «EdTech». У зв’язку з широким розповсюдженням таких способів отримання знань в учасників освітніх технологій (EdTech) виникають задачі вибору. Зокрема, у статті окреслені задачі та можливі критерії вибору для осіб, які мають потребу в нових знаннях («учень»); осіб (чи групи осіб), які розробили певний онлайн-курс («вчитель») та бажають розмістили його на певній платформі; групи осіб (компанія), яка здійснює адміністративне управління усім процесом навчання, підтримує апаратне та програмне забезпечення для безперебійної роботи платформи чи мобільного додатку, де здійснюється навчання тощо. У статті наведено спосіб вирішення проблеми вибору онлайн-курсу «учнем» (що може бути використаний й для вирішення проблем вибору іншими учасниками EdTech) на основі рейтингового оцінювання. Дана робота є однією із небагатьох наукових робіт, яка піднімає питання EdTech в Україні та може бути відправною точкою у подальших досліджень різних аспектів EdTech, зокрема, аналіз впливу EdTech на традиційну освіту, оцінювання достовірності та актуальності інформації, яка використовується в онлайн-курсах тощо. Digital transformation is a phenomenon that changes the established processes in business, society, education, medicine, etc. radically and irreversibly. New opportunities and ways of communication, professional tasks, education, entertainment, and everyday activities are emerging due to new technologies. All this requires new knowledge, skills and acquirements. In this context (in the digital economy), education and science are of particular importance in the context of the concept of «lifelong learning» when interacting with different sectors of the economy. In the field of education, along with traditional ways of learning (in educational institutions), new technologies are emerging through digital technology, such as using online courses, mobile applications, etc., all of which can be combined into one EdTech term. EdTech participants are faced with choice tasks due to the widespread availability of such knowledge acquisition techniques. In particular, the article outlines the tasks and possible selection criteria for individuals that need new knowledge («student»); individuals (or groups of people) which have developed a particular online course («teacher») and wish to have placed it on a particular platform; a group of people (a company) that administers the entire learning process, supports hardware and software for the smooth running of the training platform or mobile application, etc. The article describes how to solve a student’s online course choice (which can also be used to solve selection problems by other EdTech participants) based on a rating. This work is one of the few scientific papers that raises the issue of EdTech in Ukraine and can be a starting point for further studies of various aspects of EdTech, in particular, an analysis of the impact of EdTech on traditional education, assessing the validity and relevance of information can be used in online courses and etc.
 • Item
  Математичне моделювання розподілу секрету в криптографії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Ващаєв, Сергій Сергійович; Vashchaiev, Serhii; Ващаев, Сергей Сергеевич; Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Нечаєв, Ю. А.; Nechaev, Y. A.
  У сучасному світі безпечне збереження інформації, створення алгоритмів, що певним чином зашифровують і розшифровують, стали одними з найголовніших аспектів у криптології. Для надійнішого та безпечнішого зберігання та передачі інформації у деяких випадках дуже доцільно використовувати метод розділення секрету. Доцільно змодулювати таку ситуацію. Багата бабуся роздумує про свою волю і хоче розподілити своє майно порівну між п’ятьма дітьми. Але її діти дуже жадібні, і жінка знає, що якщо вона покине цей світ, її онуки вдаватимуться до неетичних заходів, щоб спробувати отримати більше, ніж їм справедливо визначено. В одному з страхітливих сценаріїв вона турбується, що старші четверо дітей об’єднаються, щоб познущатися над молодшою дитиною і змусити відмовитися від спадщини! Вона відчайдушно хоче, щоб вони співпрацювали, тому вона вирішує заблокувати заповіт, і ключовим є секретне ціле число Н. Питання полягає в тому, як вона може поширити цей секретний номер своїм дітям, щоб єдиним способом вони відкрили сейф, якщо всі вони присутні і бажають? У наш час збереження даних, що надійно заховані, але відкриваються єдиним, цілісним ключем, — не така вже й хороша ідея. Розумний крипто-аналітик, дізнавшись всю необхідну інформацію про ключ, розшифрує його та з легкістю отримає доступ до усієї, такої важливої інформації. Саме тому, коли існує значна ймовірність заволодіння даними, застосовуються протоколи поділу секрету для розподіленого та безпечного зберігання необхідної інформації. Найчастіше такою інформацією виявляються секретні ключі або паролі будь-якого абонента. Питання довіри інформації або доступу до даних грає вирішальну роль у компаніях і структурах, які побоюються витоку відомостей і розголошення того, що повинно бути надійно захищено. Принцип розділення даних досить рідкісний і специфічний спосіб захисту інформації. Однак останнім часом він набуває все більшої популярності — і не тільки в сфері національної безпеки. Частини розподіляються та шифруються таким складним чином, аби ніхто не зміг зібрати всі частини ключа та відтворити первинний ключ доступу. In today’s world, secure storage of information and the creation of algorithms that encrypt and decrypt in some way have become one of the most important aspects in cryptology. For more secure and secure storage and transfer of information, in some cases it is advisable to use the method of separation of the secret. It is advisable to modulate the following situation. A rich old woman is drafting her will and wants to distribute her expansive estate equally amongst her five children. But her children are very greedy, and the woman knows that if he leaves her will unprotected her children will resort to nefarious measures to try to get more than their fair share. In one fearful scenario, she worries that the older four children will team up to bully the youngest child entirely out of his claim! She desperately wants them to cooperate, so she decides to lock the will away, and the key is a secret integer N. The question is, how can she distribute this secret number to her children so that the only way they can open the safe is if they are all present and willing? Nowadays, storing data that is securely hidden but opened with a single, holistic key is not such a good idea. A smart crypto-analyst, having learned all the necessary information about a key, decrypts it and will easily access all such important information. That is why, when there is a significant likelihood of data capture, secret sharing protocols are used to distribute and securely store the necessary information. Most often, this information reveals the secret keys or passwords of any subscriber. The issue of trusting information or access to data plays a crucial role in companies and entities that fear leakage and the disclosure of what needs to be securely protected. The principle of data separation is a rather rare and specific way of protecting information. However, in recent times it has become increasingly popular — and not just in the field of national security. The parts are distributed and encrypted in such a complicated way that no one can collect all the parts of the key and recreate the primary access key.
 • Item
  Клієнтоорієнтований агрегатор масових відкритих онлайн курсів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Василів, В. Б.; Vasyliv, V. B.; Василів, Б. В.; Vasyliv B. V.
  Поряд з традиційними моделями освіти все більшого розповсюдження знаходять технології дистанційної освіти. Встановлено, що технології дистанційної освіти і використання цифрового освітнього контенту сприяють розширенню доступу до освіти. Ринок онлайносвіти зростає і розвивається як в Україні, так і за кордоном. Для полегшення пошуку серед онлайн курсів існують спеціалізовані сайтиагрегатори, які поєднують функції інформування, консультування, оцінювання та вироблення рекомендацій з оптимального вибору навчального курсу. Проведено дослідження світового та українського ринку агрегаторів навчальних курсів. Лідером світового ринку є сайт Class Central. На українському ринку виділено сайт enguide.ua. Центральною проблемою онлайн-освіти залишається низький відсоток слухачів, які завершують курс. Низька ефективність онлайн-освіти є наслідком зниження вимог до слухачів і підбір курсів слухачами, які не відповідають їх потребам і можливостями. Розробники курсів намагаючись залучити максимальну кількість слухачів, невиправдано занижують вимоги до них. Більшість курсів не мають вхідного контролю, не висувають вимог до початкової підготовки, а розраховані на усередненого користувача. В результаті слухач, повіривши в недобросовісну рекламу, не перевіривши свої здібності, після кількох занять розчаровується у вибраному ку- рсі, що шкодить як розробнику курсів, знанням слухача, так і іміджу онлайн-освіти в цілому. Для усунення цих недоліків запропоновано логіку побудови сайту-агрегатора з використанням двох-стадійної системи відбору. Розроблено алгоритм взаємодії користувача з агрегатором. Для досягнення максимальної відповідності запитів користувачів можливостям агрегаторів оптимізовано фільтри системи відбору курсів. У результаті роботи запропоновано власний набір онтологій і розроблено клієнтоорієнтований агрегатор. Впровадження такого агрегатора дозволить покращити якість надання освітніх онлайн послуг в Україні. Along with traditional education models, distance education technologies are becoming more and more widespread. It is established that the technology of distance education and the use of digital educational content promote greater access to education. The online education market is growing and developing both in Ukraine and abroad. To facilitate the search for online courses, there are specialized aggregator sites that combine the functions of informing, advising, assessing and making recommendations for the optimal choice of the training course. The world and Ukrainian market of training course aggregators has been researched. The world market leader is Class Central. The enguide.ua site is highlighted in the Ukrainian market. A central problem in online education remains the low percentage of students who complete the course. Low efficiency of online education is the result of lowering the requirements for selection of students and exchange students who do not meet their needs and capabilities. Course developers trying to attract the maximum number of students unjustifiably reduce their requirements. Most courses do not have entry control, do not require initial training, but are designed for the average user. As a result, the listener, after believing in unfair advertising, without testing his or her abilities, becomes frustrated after a few lessons in the chosen course, which harms both the course developer, the listener’s knowledge and the image of online education as a whole. To address these shortcomings, the logics of construction aggregator sites using two-phasic system selection is proposed. The algorithm of interaction of the user with the aggregator is developed. Filters of the selection system have been optimized to maximize user satisfaction. As a result, we have developed our own set of ontologies and developed a clientoriented aggregator. Implementation of the aggregator will improve the quality of online educational services in Ukraine.
 • Item
  Про один з інструментів аудиту інформаційної безпеки підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G.
  В умовах конвергенції економічних процесів та інформаційних технологій завжди існувала проблема збереження конфіденційності, дійсності та достовірності інформаційних ресурсів. Для розв’язання множини задач, які породжені визначеною проблемою, існують інструменти інформаційної безпеки (ІБ) функціонування економічних структур, що підтримують рівень цієї безпеки на відповідному надійному інтервалі. В статті представлено дослідження програмних засобів аудиту інформаційної безпеки (ІБ) підприємства. Для забезпечення додаткового рішення аудиту інформаційної безпеки підприємства авторами запропоновано скористатися власне розробленою програмною платформою — генератор формування звітів комп’ютерних експертиз. Функціонально платформа досліджує та фіксує дані наступних розділів: аудит з обстеження ІТ; технічний аудит ІТ; аудит ІТ бізнеспроцесів; аудит визначення критеріїв ІТ; комплексний аудит ІТ; експертна оцінка стану ІТ; аудит інформаційної безпеки з визначенням ризиків виникнення інцидентів. Авторами класифіковано основні програмні інструменти аудиту інформаційної безпеки організаційної структури (підприємства), виконано аналіз їх переваг і недоліків, запропоновано програмну платформу «MAX CRIM WIN TOOLS», яка відповідно до міжнародних стандартів ІБ, враховує актуальні аспекти аналізу об’єкта ІТ за допомогою додаткового аудиту ІБ. Доведено, що впровадження інструменту аудиту інформаційної безпеки організації «MAX CRIM WIN TOOLS» допоможе розв’язати проблему, з якою постійно стикаються компанії: зменшення збитків від подій інцидентів інформаційної безпеки, факт яких в більшості випадків не є відомий, вибір і прийняття адекватних рішень стосовно мінімізації проблем забезпечення інформаційної безпеки, запобігання реалізації ризиків виникнення проактивних атак. Запропонований розроблений програмний комплекс «MAX CRIM WIN TOOLS» може бути інтегрований у вже існуючу СУІБ організації і може стати часткою нового проекту безпеки. In the context of convergence of economic processes and information technologies, there was always the problem of maintaining the confidentiality, validity and reliability of information resources. To address many of the problems posed by a particular problem, there are information security (IB) tools for the functioning of economic structures that maintain that security at an appropriate reliable interval. The article is devoted to the research of software tools of information security (IS) audit of the enterprise. To provide an additional information security audit solution, the authors propose to use a computer-generated reporting platform that has been developed. Functionally, the platform investigates and records the following sections: IT audit audit; IT technical audit; audit of IT business processes; audit of the definition of IT criteria; comprehensive IT audit; expert evaluation of the state of IT; information security audit to identify the risks of incidents. The authors classified the main software tools for information security audit of the organizational structure (enterprise), performed an analysis of their advantages and disadvantages, offered a software platform «MAX CRIM WIN TOOLS», which in accordance with international standards of IS, takes into account the current aspects of the analysis of the object of IT through additional audit IS. It is proven that the implementation of the organization’s information security audit tool «MAX CRIM WIN TOOLS» will help to solve a problem that is constantly faced by companies: reduction of losses from the events of information security incidents, the fact of which is in most cases not known, selection and making of adequate decisions to minimize the problems of providing information security, preventing the realization of risks occurrence of proactive attacks. The proposed developed software package «MAX CRIM WIN TOOLS» can be integrated into an existing ISMS of the organization and can become a part of a new security project.