Recent Submissions

 • Можливості та перспективи криптовалют та технології Blockchain 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, S. V.; Устенко, Станислав Вениаминович; Загорний, І. Р.; Zagorovsky, І. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто процеси подальшої інтеграції сучасних інформаційних цифрових технологій в економіку країни, впровадження та широке використання електронних фінансових інструментів і технологій, тенденції їх поширення ...
 • Синтез системи рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах 

  Турлакова, С. С.; Turlakova, S. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Обґрунтовано актуальність дослідження ірраціональних проявів агентів в процесі прийняття рішень економічними агентами. Ірраціональність, пов'язана з проявами некомпетентності, небажанням обґрунтовувати рішення, недостатньою ...
 • IТ-компонента моніторингу якості освітнього процесу економічного університету 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Горбов, Владислав Володимирович; Horbov, V. V.; Горбов, Владислав Владимирович; Горбова, Юлія Сергіївна; Horbova, Y. S.; Горбова, Юлия Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті актуалізується необхідність комплексної оцінки якості освітньої діяльності. Надано визначення якості освіти в рамках соціологічного та економічного дискурсу. Акцентується увага на якості освіти як складностру ...
 • Комп’ютерна підтримка управління процесом поселення в студентському містечку вищих навчальних закладів 

  Ситник, Ніна Василівна; Sytnyk, N. V.; Сытник, Нина Васильевна; Кузик, М. М.; Kuzyk, M. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто основні проблеми та завдання адміністрування процесу поселення в студмістечко вищого навчального закладу (надалі ВНЗ), ключові суб’єкти та їх ролі в цьому процесі. Описано основні задачі автоматизації ...
 • Особливості організації колективного серверного програмування у системі менеджменту створення Інтернет-ресурсів 

  Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Управління процесом створення програмного забезпечення є одним з актуальних напрямів діяльності менеджерів, які працюють в інформаційній галузі. У статті розглянуто деякі аспекти організації роботи колективів розробників ...
 • Системний підхід в правовій інформатиці 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila; Петренко, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто питання, пов’язані з розвитком нового наукового напрямку — правової інформатики як міждисциплінарної галузі знань, особливу увагу приділено теоретико-методологічним основам системного підходу, його ...
 • Криптологія в Інтернеті речей 

  Петренко, А. І.; Petrenko, A. I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  «Інтернет речей» швидко увійшов в наше життя і життя мільярдів людей по всьому світу. Однак зростання кількості підключених пристроїв веде до збільшення ризиків безпеки: від заподіяння фізичної шкоди людям до простоїв і ...
 • Проектування інфраструктури інноваційного програмного забезпечення комерційного банку 

  Остапович, Т. В.; Ostapovich, T. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена розробці архітектури програмного забезпечення. Головним завданням запропонованої архітектури є забезпечення можливості роботи пересувного банківського відділення. Технічна можливість зменшити кількість ...
 • Системний аналіз спрощенної системи оподаткування суб’єктів малих підприємництв 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Андрушко, А. А.; Andrushko, A. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Механізм оподаткування, спрощення процедури та її зрозумілість, зниження податкового тиску, є актуальним завданням для держави з метою розвитку малого та середнього підприємництва. Дана система має передбачати простоту ...
 • Елементи теорії статистичного синтезу оптимальних радіотехнічних пристроїв 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна; Андрущенко, Я. В.; Andrushchenko, Y. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Дана робота зосереджена на з’ясуванні основних функцій і властивостей статистичного синтезу оптимальних радіотехнічних пристроїв. Пояснення понять «ідентифікація» «статистичний синтез» і «статистичний аналіз», «кореляційний ...
 • Моніторинг стану часових рядів валютних котирувань з використанням рядів Фур’є 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, А.; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена питанням можливості застосування рядів Фур’є для аналізу часових рядів валютних котирувань у режимі реального часу. При використанні технічного аналізу стану валютних ринків коливання валютних котирувань, ...
 • Використання привентивного антикризового управління в діяльності підприємств 

  Давиденко, В. В.; Davydenko, V. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто роль превентивного антикризисного управління на основі комплексних заходів до подолання кризових ситуацій. Розглядаються причини і моменти настання кризи, а у разі об’єктивної неможливості уникнути ...
 • Удосконалення процесів формування та реалізації інвестиційного потенціалу авіапідприємств 

  Гращенко, І. С.; Hrashchenko, I. S.; Краснюк, Максим Тарасович; Krasnyuk, Maxim; Краснюк, С. О.; Krasniuk, S. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена процесам формування та реалізації інвестиційного потенціалу авіапідприємств. З урахуванням багатоаспектної природи та динамічного характеру категорії «інвестиційний потенціал авіапідприємств» авторами ...
 • Новий метод шифрування Adiantium 

  Гладка, Юлія Анатоліївна; Gladka, Y. A.; Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна; Загорний, І. Р.; Zagorniy, I. R. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Для багатьох застосувань для шифрування зберігання шифротекст повинен бути такого ж розміру, як і простий текст; загалом це відповідає розміру дискового сектору або 512, або 4096 байт. Це означає, що не можна застосовувати ...
 • Концепція дослідження стійкого розвитку банків та його цифровізація 

  Гіваргізов, І. Г.; Hivarhizov, I. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто основні умови побудови концепції дослідження стійкого розвитку банків. Заходи, яких вживають банки щодо забезпечення свого розвитку та безпеки, не мають виваженого систематичного характеру, а спрямовуються ...
 • Системний аналіз цифрової трансформації транскордонної торгівлі 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Galitsin, Volodymyr; Галицын, Владимир Константинович; Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено теоретичні засади та інструментарій формування цифрової торгівлі в сучасних умовах, із застосуванням системного підходу як методологічної бази дослідження глобальних ланцюгів вартості. Доведена центральна, ...
 • Освітні технології як драйвер розвитку цифрової економіки 

  Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmityuk, Tetiana; Кмитюк, Татьяна Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Цифрова трансформацій є явищем, яке докорінно та безповоротно змінює усталені процеси у бізнесі, суспільстві, освіті, медицині тощо. Завдяки новим технологіям з’являються нові можливості та способи комунікації, виконання ...
 • Математичне моделювання розподілу секрету в криптографії 

  Ващаєв, Сергій Сергійович; Vashchaiev, Serhii; Ващаев, Сергей Сергеевич; Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Нечаєв, Ю. А.; Nechaev, Y. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У сучасному світі безпечне збереження інформації, створення алгоритмів, що певним чином зашифровують і розшифровують, стали одними з найголовніших аспектів у криптології. Для надійнішого та безпечнішого зберігання та ...
 • Клієнтоорієнтований агрегатор масових відкритих онлайн курсів 

  Василів, В. Б.; Vasyliv, V. B.; Василів, Б. В.; Vasyliv B. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Поряд з традиційними моделями освіти все більшого розповсюдження знаходять технології дистанційної освіти. Встановлено, що технології дистанційної освіти і використання цифрового освітнього контенту сприяють розширенню ...
 • Про один з інструментів аудиту інформаційної безпеки підприємства 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В умовах конвергенції економічних процесів та інформаційних технологій завжди існувала проблема збереження конфіденційності, дійсності та достовірності інформаційних ресурсів. Для розв’язання множини задач, які породжені ...