№ 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Зона вільної торгівлі та проблема працевлаштування українських громадян
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Суходольська, А. А.; Suhodolska, A. A.
  Розглянуто основні принципи функціонування та правові засади зон вільної торгівлі, включаючи зону вільної торгівлі (далі — ЗВТ) між Україною та країнами-членами ЄС в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Визначено проблемні аспекти працевлаштування українських громадян в країнах-членах Європейського Союзу. Особлива увага приділена питанням соціального забезпечення робітників, які мають українське громадянство та на законних підставах працюють у країнах-членах ЄС. Проаналізовані нормативно-правові документи, якими регулюються євроінтеграційні процеси України; окреслені необхідні заходи з боку держави для повноцінного входження України до європейської економічної системи як конкуренто спроможного учасника. Розглядається історичний поступ становлення і розвитку Зони вільної торгівлі; етапи підписання, зміст Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, її вплив на економічне співробітництво в межах ЗВТ. Зокрема, аналізуються пропозиції науковців щодо переорієнтації ринків збуту продукції України; звертається увага на необхідність адаптації українського законодавства до вимог, норм і стандартів Європейського Союзу у сфері транспорту, енергетики, послуг, сільського господарства.
 • Item
  До питання інституалізації громадянського суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Стежко, Ю. Г.; Stezhko, Yu. H.
  Здійснюється аналіз суспільно-політичних тенденцій в демократичних трансформаціях, пов’язаних, зокрема, з інституалізацією функцій громадянського суспільства. Окреслені найбільш поширені філософські та політичні уявлення про громадянське суспільство з точки зору тлумачення понять про свободу особистості та взаємовідносини особи і держави. Висвітлюються особливості представницької демократії та прямої демократії учасницького типу в забезпеченні громадянських свобод, обмеження владних повноважень політичних еліт на користь самоврядування. Констатується, що представницька демократія не забезпечує можливість реалізації громадянами свого конституційного права суб’єкта влади. Стверджується, що за учасницької демократії більш ефективно розв’язується конфлікт інтересів у системі «держава — громадянин», «необхідність — свобода», «суспільне — індивідуальне»; забезпечується свобода волевиявлення через самоврядні інституції як атрибут громадянського суспільства, що більш пасує ментальності українців. Безпосередня участь у владі дає реальну політичну свободу, розкриває екзистенційні мотивації громадянства, вивільняє суб’єкта від утиску суспільної необхідності, обумовленої представництвом партійної більшості у владі.
 • Item
  Сталий розвиток в стратегіях нових членів ЄС
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Перга, Т. Ю.; Perga, T. Y.
  Досліджуються особливості стратегічного планування сталого розвитку в Європейському Союзі. Розглядаються стратегії сталого розвитку, прийняті в ЄС у 2001 р., 2006 р. та 2010 р. і головні труднощі у їх впровадженні. Аналізуються стратегії сталого розвитку держав, що належать до групи нових членів ЄС. Розкривається їх характер, головні складові, імплементаційна основа та системи моніторингу. Виділяються загальні риси та національна специфіка. Доводиться, що прийняття національних стратегій сприяє кращій координації політики сталого розвитку шляхом інтеграції його імператив на горизонтальному та вертикальному рівнях, а також до діяльності різних секторів суспільства. Досліджуються головні форми залучення до розробки і впровадження національних стратегій сталого розвитку широкого кола партнерів, зокрема громадянського суспільства та бізнесу. Робиться висновок про важливу роль цих стратегій у вдосконаленні екологічного управління, досягненні економічного зростання, впровадження високих соціальних стандартів та вирішенні інших пріоритетних завдань національного розвитку.
 • Item
  Окремі аспекти політико-правового забезпечення реформування земельних відносин в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Літошенко, Олена Святославівна; Litoshenko, O. S.; Литошенко, Елена Станиславовна
  Досліджуються проблеми політичної і правової відповідальності за порушення земельного законодавства України. Аналізуються визначення, а також ознаки дисциплінарної, цивільної, адміністративної і кримінальної відповідальності за земельні порушення. Розглядаються пропозиції українських вчених щодо введення спеціального типу політичної і правової відповідальності за порушення земельного законодавства. Виявлено сутність, цілі, доцільність, особливі риси такого типу відповідальності. В статті також аналізуються зобов’язання України щодо адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. Відмічається, що адаптація національних інститутів правової відповідальності за порушення земельного законодавства буде орієнтована, насамперед, до земельних порушень екологічного характеру. Досліджуються фундаментальні принципи природоохоронної відповідальності законодавства Європейського Союзу. Визначені принципи попередження шкоди, «забруднювач платить», принцип невідворотної відповідальності. Визнається необхідність реалізації принципу «забруднювач платить» в українську правову систему, що вимагає широкомасштабні зміни національного законодавства.
 • Item
  Вплив рішень Європейського суду на правову систему України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Лисенко, Г. І.; Lysenko, G.; Волкова, С. П.; Volkova, S.
  Аналізується питання щодо необхідності приведення українського права у відповідність з нормами та принципами міжнародного права — тенденції, що особливо виявила себе після підписання політичної та економічної частини частини Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною. Розглядається діяльність Європейського суду з прав людини та вплив даної міжнародної інституції на національну судову практику і сприяння її дотриманню основних прав і свобод людини. Обговорюється вплив рішень Європейського Суду на правову систему України, що потребує реформацій не лише на рівні захисту прав і свобод людини, а й на рівні інституційних змін. Йдеться, зокрема, що певні рішення системи судоустрою і юрисдикції судів України викликають сумнів щодо відповідності положенням Європейській конвенції з прав людини. Зазначається, що правотворчий вплив Суду на українське право виявляється у багатьох аспектах, включаючи принцип автономності термінів та концепцій, що їх використано у тексті Конвенції. Новим для України став інститут апеляційних судів, який розглядається Європейським Судом як один з ефективних засобів захисту прав людини в більшості держав-членів Ради Європи.
 • Item
  Режим найбільшого сприяння в економіці України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Коссе, Дмитро Дмитрович; Kosse, D. D.; Коссе, Дмитрий Дмитриевич
  Розглядаються підходи правового режиму найбільшого сприяння в економіці України. Серед таких, по перше, режим найбільшого сприяння в односторонньому порядку законодавчим органом країни по відношенню до визначених суб’єктів або територій. По-друге, застосування норм матеріального та процесуального права в окремих галузях економіки за умови чіткої стратегії перспективного розвитку держави та визначення місця країни в системі глобального розподілу праці. По-третє, застосування режиму найбільшого сприяння до окремо визначених груп суб’єктів господарювання або до відповідних територій в частині розміщення на них виробничих процесів. По-четверте, реалізація вимог до змісту режиму найбільшого сприяння: забезпечення спеціального статусу окремих суб’єктів; забезпечення процесуальних можливостей захисту суб’єкту господарювання від держави та відповідальності держави у разі порушення заздалегідь встановлених прав суб’єкта господарювання; визначення суті та обов’язкових умов існування режиму найбільшого сприяння в економіці, забезпечення однакового розуміння цих норм та їх однакового застосування; визначення юридичної відповідальності за ефективне виконання встановлених показників щодо реалізації правових режимів в економіці країни.
 • Item
  Досвід і перспективи викладання юридичної компаративістики у світі та Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Закірова, Світлана Геннадіївна; Zakirova, Svitlana; Закирова, Светлана Геннадьевна
  Проаналізовано передумови формування юридичної компаративістики як самостійного наукового напряму. Акцентовано увагу на вимоги, дотримання яких необхідно для успішного вивчення і використання права інших держав. Розглянуто розвиток процесу включення порівняльного правознавства до числа навчальних дисциплін провідних юридичних навчальних закладів США і держав Європейського Союзу. Виділено причини необхідності введення курсу порівняльного правознавства до системи юридичної освіти. Однією з найважливіших організацій, що пропагує викладання юридичної компаративістики в світі, є Американське суспільство порівняльного права. Особливе значення для становлення і розвитку юридичної компаративістики в Європі має Міжнародний факультет з викладання порівняльного права Страсбурзького університету. Показана особливість вивчення юридичної компаративістики в різних навчальних закладах Європи та США. Проаналізовано процес інституціоналізації юридичної компаративістики в Україні. З 2001 р. під керівництвом Інституту держави і права ім. В. М. Корецького проводиться активна робота з метою поширення традиції викладання юридичної компаративістики. Підкреслено особливе значення порівняльного правознавства у професійній підготовці юристів в Україні.
 • Item
  Зовнішньополітичний імператив євроінтеграції України у світлі політичної думки російського зарубіжжя
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Закіров, Марат Борисович; Zakirov, M. B.; Закиров, Марат Борисович
  Проведено аналіз сутнісних та характерних ознак деяких моделей пострадянського розвитку російської державності, розроблених мислителями-емігрантами Російського Зарубіжжя. Вказані геополітичні пріоритети та завдання, визначено головний зміст, основні методи і напрямки зовнішньої політики майбутньої Росії. Розкрито особливості бачення російськими вченими-емігрантами найважливіших проблем еволюції, взаємного зв’язку і взаємодії національних культур. Встановлено, що політичну думку діячів Російського Зарубіжжя об’єднує бачення українських земель в якості невід’ємної частини єдиного простору російського «месторазвития». Відзначено, що, з огляду на виразну ідеологічну спадкоємність сучасної російської політики, обрання Україною курсу на євроатлантичну та європейську інтеграцію набуває характеру імперативу, який поряд з внутрішніми передумовами має ще й суттєві і важливі зовнішньополітичні підстави.
 • Item
  Влияние цивилизационных факторов на процесс интеграции Украины в Европейский Союз
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Зажигаев, Б. В.; Zazhigaev, B. V.
  Рассматриваются вопросы относительно места, роли и значения Украины в геополитическом пространстве, которые обуславливаются новыми цивилизационными вызовами в условиях глобализации. Систематизируются основные цивилизационные факторы политического и социально-экономического развития Украины, анализируется влияние данных факторов на процесс и перспективы интеграции Украины в Европейский Союз. Выделяются три группы и две подгруппы факторов, что в контексте реализации системного подхода в оценке каждой группы отдельно и всех групп факторов в комплексе создает возможность научного анализа и формирования соответствующих выводов в отношении очерченной темы Рассматриваются особенность и одновременно взаимосвязь цивилизационных факторов исторической эволюции Украины, России и Европейского Союза, влияние цивилизационных факторов на тенденции развития государственно-политического устройства и форму правления выделенных государств и сформированных государственных объединений. На основе методов сравнительной политологии, работ классиков и современных исследователей, а также международного опыта переопределения цивилизационной идентичности, даются прогнозы в отношении перспективах интеграции Украины в ЕС.
 • Item
  Інституційні положення і проблеми процесу адаптації законодавства у сфері транскордонного та регіонального співробітництва України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, Ihor; Галиахметов, Игорь Абзалович
  У статті розглядаються проблеми адаптації законодавства України до принципів європейського законодавства у сфері регіонального співробітництва між територіальними громадами й владою, зокрема, право територіальних громад і органів місцевого самоврядування укладати угоди про транскордонне співробітництво з територіальними громадами інших держав. Система міждержавних угод, зокрема, Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними громадами націлена передусім на чітке закріплення змісту, форм і меж, які держави Європи визначають для діяльності територіальних органів влади й місцевого самоврядування, а також на усування правових прогалин, що можуть створити проблеми (визначення законодавства, що застосовується, судові повноваження, можливі шляхи апеляції тощо). Угода про асоціацію України з Європейським Союзом від 27 червня 2014 року є першим свого роду документом: сторони даної Угоди (стаття 446) повинні сприяти взаєморозумінню і двосторонньому співробітництву в галузі регіональної політики, методам розроблення і реалізації регіональної політики, зокрема багаторівневому управлінню та партнерству, з особливим акцентом на розвиток несприятливих районів і територіального співробітництва, створення каналів комунікації і розвитку обміну інформацією між національними, регіональними й місцевими органами влади, соціально-економічними суб’єктами та громадянським суспільством.
 • Item
  Парадигма української наукової школи фізичної економії як спонукальний чинник цивілізаційної перспективи України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Васільєва, О. С.; Vasilieva, O. S.
  У статті йдеться про українську школу фізичної економії, зокрема, проблеми поєднання економічних, природничих та політичних наук. Обґрунтовано положення, що у світовій енергетиці повинно статись підвищення ролі невичерпних та поновлювальних джерел енергії. Зазначено, що Україна має значний і досить потужний потенціал, і що кожна дія пов’язана з єдиною системою планетарного масштабу. Виходячи з такого розуміння слід будувати національну систему цінностей та суспільного способу життя. Вчення української наукової школи фізичної економії створює передумови для наступників, дає шанс українським ученим, українським політикам стати в авангарді розвитку та поширення здобутків на світове товариство. Українські еліти мають можливість перебрати на себе роль центру, де найновітні знання модифікуються в нову модель економічного і філософського мислення. Враховуючи зазначене в сучасній Україні має бути прийнята стратегія економічного розвитку суспільства на засадах: досягнень щодо кількісного і якісного розповсюдження різних форм енергії, її збереження, накопичення; перманентного перевищення народжуваності над смертністю населення; комплексної протидії нераціональному використанню енергії людства тощо.
 • Item
  Місце та роль молоді у становленні громадянського суспільства в Україні (євроінтеграційний аспект)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна
  Розглядаються найбільш перспективні напрями залучення молоді до процесу становлення громадянського суспільства з врахуванням важливості розгортання євроінтеграційної стратегії в Україні. Обґрунтовується особлива роль дослідження соціальних Інтернет-мереж та необхідності формування системи громадянської освіти як провідних завдань забезпечення реальної участі молоді у розвитку вітчизняного громадянського суспільства. Підкреслено, що саме молодь виступає нині чільним творцем глобального «мережевого суспільства» (Network Society), найбільш потужним системоутворюючим ресурсом якого стають соціальні інтернет-мережі, що виконують декілька важливих соціальних функцій, зокрема обслуговування громадських інтересів і потреб та формування громадської думки. Доведено, що українська молодь може стати впливовим актором громадянського суспільства за умов подолання імітаційних ініціатив і практик громадянської активності, формування почуття політичної відповідальності на індивідуальному і груповому рівнях як засади утвердження «зрілого» громадянського суспільства.
 • Item
  Норми Статуту Європейського кооперативного товариства як орієнтир вдосконалення українського законодавства про кооперативи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Балюк, Ірина Анатоліївна; Baliuk, Iryna Anatolievna; Балюк, Ирина Анатольевна
  Аналізуються норми законодавства України про кооперацію порівняно з нормами законодавства Європейського кооперативного товариства. Окреслено схожі підходи на соціальну спрямованість та завдання кооперативів, їх ролі і місця в процесі розвитку держави та подоланні економічної кризи. Визначено різні типи і види кооперативних організацій як соціально орієнтованої форми господарювання. Увага приділена основним аспектам створення та діяльності кооперативних організацій: мета, правова регламентація, умови створення, вимоги до членів кооперативу, наявність асоційованих членів, структура управління, взаємодія з найманими працівниками. З’ясовані положення українського законодавства, які регламентують діяльність кооперативних об’єднань в практичній площині; положення, які мають бути запозичені з метою вдосконалення українського законодавства про кооперацію відповідно до норм законодавства Європейського Союзу; положення, які не знайшли відображення в Статуті Європейського кооперативного товариства, втім, мають бути оформлені в Законі України «Про кооперацію» з урахуванням потреб діяльності кооперативних об’єднань України на сучасному етапі.