Recent Submissions

 • Становлення України як постіндустріального суспільства 

  Чук, Олена Вікторівна; Chuk, O. V.; Чук, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто шляхи та фактори становлення України як постіндустріального суспільства. Визначено можливі типи постіндустріалього розвитку України — як поступовий розвиток економіки, шокова терапія економіки, постіндустріальний ...
 • Становлення ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір» 

  Пугачова, Д. В.; Pugachova, D. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Аналізується процес становлення та початковий період функціонування ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір». Визначено основні підходи до вивчення даної проблематики науковцями з країн Європи, РФ і вітчизняними ...
 • Документальна платформа Державного департаменту США в сфері забезпечення енергетичних інтересів 

  Корольова, А. С.; Koroliova, A. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Подано аналіз доктринального забезпечення зовнішньої політики США в контексті енергетичних інтересів країни. Серед офіційних документів, що визначають мету та напрямки зовнішньої політики Сполучених Штатів у цілому та ...
 • Еволюція інформаційних війн: історія і сучасність 

  Валюшко, І. О.; Valiushko, I. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Висвітлено роль інформації у веденні війн як явища, що набуває на сьогодні матеріального і стратегічного значення. Відзначається, що сучасні інформаційні технології та інформаційні війни мають тисячолітню історію. Проведено ...
 • Витоки на наслідки глобальної системної кризи 

  Фесенко, М. В.; Fesenko, M. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Доведено необхідність комплексного дослідження складових глобальної кризи світоуправління і пошуку механізмів її подолання шляхом консолідації учасників міжнародної системи. Показано, що глобальна економічна криза є частиною ...
 • Політика ЄС щодо Росії: загальні проблеми та тенденції 

  Толстов, С. В.; Tolstov, S. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Подано огляд політики ЄС щодо Росії наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Розглянуто основні проблеми і протиріччя в відносинах між Європейським союзом і Російською Федерацією протягом зазначеного періоду. Відзначено, що ...
 • Мілітарна культура українського суспільства: історія і сучасність 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розкрито сутність мілітарної (воєнної) культури українського суспільства. Показано зв’язок мілітарної культури з політичними процесами. Деталізовано еволюцію воєнно-культурних процесів упродовж періоду незалежності України. ...
 • Екологічний лоббізм як інструмент розширення участі суспільства в процесі прийняття рішень у ЄС 

  Перга, Т. Ю.; Perga, T. Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  З’ясовано сутність екологічного лобізму як напряму політичної діяльності; доведено необхідність збалансування різноспрямованих інтересів, коротко- і середньострокових соціальних та економічних вигод різних груп представників ...
 • Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку 

  Лакішик, Д. М.; Lakishyk, D. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Аналізується концепт світового лідерства США у контексті глобальних тенденцій розвитку людства. Доведено, що прагматика зміцнення світового лідерства США передусім залежить від протиборства за вплив на сучасні політичні ...
 • Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності 

  Клименко, О. А.; Klymenko, O. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Аналізуються чинники військово-політичного характеру, що мають вплив на формування політичних, економічних відносин між Китаєм та Індією. Показано співвідношення та залежність економічних, політичних, безпекових чинників ...
 • Імперативи формування глобальної політики США 

  Годлюк, А. М.; Hodluk, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Здійснено спробу в оригінальний спосіб розглянути сучасні імперативи феномену глобалізації, становлення світового лідерства, а також роль США у системі міжнародних відносин. Аналізується основний тренд у світових політичних ...
 • Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні: досвід зарубіжних країн 

  Бессонова, М. М.; Bessonova, M. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Здійснено спробу охарактеризувати спільні риси та особливості меморіальних он-лайн проектів, присвячених подіям Другої світової війни. Цей вид джерел колективної пам’яті є відносно новим явищем, який не знайшов достатнього ...
 • Держава — основний інструмент самоуправління суспільства (до питання про українські реалії) 

  Гаєвська, Оксана Борисівна; Haievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Пропонується соціально-системне бачення управлінської ролі держави в Україні, що повинна виявляти себе не у посиленні суто владних функцій, не у збільшенні поля панування, а у все більшому переході державних структур на ...