Recent Submissions

 • Парадигмальні засади та практична дилема інвестиційної поведінки транснаціональних корпорацій 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudarieva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Шевченко, Юлія Андріївна; Shevchenko, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Одними із фундаментальних понять економічної науки, теоретичні дослідження сутності й економічного змісту яких продовжується науковцями протягом тривалого часу, виступає міжнародне інвестування та пов’язана з ним поведінка ...
 • Геостратегія глобалізації «Один пояс, один шлях» для Китаю та країн, що знаходяться на цьому шляху 

  Чжоу, В.; Zhou, Wenliang (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  «Один пояс, один шлях» — це велика стратегія, запропонована Китаєм, заснована на трансформації внутрішнього та зовнішнього середовища. Основним його змістом є політична комунікація, зв’язок між об’єктами, безперешкодна ...
 • Основні моделі функціонування ісламських фінансів 

  Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, Oleksii; Субочев, Алексей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12-15)
 • Вплив корпоративної соціальної відповідальності на фінансові показники компаній 

  Величко, Олена Георгіївна; Velychko, Olena; Величко, Елена Георгиевна; Прилипко, Сергій Іванович; Prylypko, Serhii; Прилипко, Сергей Иванович; Прилипко, Катерина В’ячеславівна; Prylypko, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Досліджено, як корпоративна соціальна відповідальність — екологічна, соціальна, корпоративне управління, впливає на фінансові показники американських компаній за період 2009–2013 рр. Проаналізовано позиції зарубіжних і ...
 • Ґендерна компонента у ESG-інвестуванні: шлях до справедливішого корпоративного середовища 

  Іноземцева, Євгенія Олександрівна; Inozemtseva, Yevgeniya O.; Иноземцева, Евгения Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У світлі глобальної конкуренції за клієнта компанії змушені переосмислювати свої політики на користь сучасних трендів екологічності, соціальної справедливості та доброчесності. Нове покоління Y, яке починає формувати усе ...
 • Зелені облігації: світовий досвід, вітчизняні реалії 

  Зінченко, Федір Анатолійович; Zinchenko, Fedir; Зинченко, Фёдор Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-17)
 • Вплив положень Базель 1,2 на практики управління ризиками 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна (Національний авіаційний університет, 2015)
  Актуальною залишається проблема платоспроможності та стабільності міжнародної банківської системи. Необхідним є застосування загальних принципів регулювання та методології банківських ризиків. Завданням нагляду є ...
 • Базель ІІІ: актуальність та проблеми запровадження 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна (Запорізька державна інженерна академія, 2017)
  Актуальною залишається проблема платоспроможності та стабільності міжнародної банківської системи. Необхідним є застосування загальних принципів регулювання та методології банківських ризиків. Завданням нагляду є розповсюдження ...
 • Вплив регуляторного середовища на управління активами і пасивами банку 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2017)
  Трансформація фінансових ринків вплинула на склад банківського балансу таким чином: з одного боку, спостерігається значне зростання важливості пасивів і розвитку, наприклад, ринку CDs; з іншого боку, спостерігається значне ...
 • Сучасні парадигми міжнародного банківського регулювання 

  Павлюк, Олена Олександрівна (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017)
  Світова фінансова криза показала вразливість банківського сектора, а також те, що здатність банків абсорбувати шоки повинна бути посилена. Тому, актуальною залишається проблема платоспроможності та стабільності міжнародної ...
 • Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR 

  Павлюк, Євген Дмитрович; Pavluk, Yevhen; Павлюк, Евгений Дмитриевич; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна (ВНЗ «Національна академія управління», 2016)
  У статті розглянуто сутність VaR як методу оцінювання ризиків. На конкретному прикладі показано методику розрахунку VaR. Проаналізовано особливості підходів VaR. The article explores the essence of VaR application as a ...
 • Еволюція банківського нагляду в Україні 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2018)
  Міжнародний та вітчизняний досвід свідчить, що основні чинники фінансової дестабілізації в період економічних криз зосереджені в банківському секторі. Аналіз банківської система України та основних регуляторних аспектів ...
 • NSFR як важлива складова частина передового міжнародного стандарту ліквідності 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017)
  Актуальною залишається проблема платоспроможності та стабільності міжнародної банківської системи. Необхідним є застосування загальних принципів регулювання та методології банківських ризиків. Коефіцієнт чистого стабільного ...
 • Розвиток систем банківського нагляду в країнах Центральної Європи 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018)
  Актуальною залишається проблема платоспроможності та стабільності міжнародної банківської системи. Новий регуляторний підхід у банківських системах країн Центральної Європи, який заснований на перегляді системи правил ...
 • Предмет банківського нагляду в глобальному фінансовому просторі 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018)
  За сучасними міжнародними підходами банки використовують пруденційний нагляд, а органи регулювання сприяють проведенню такої політики. Автор дійшов висновку, що актуальним є аналіз не тільки сучасної специфіки діяльності ...
 • Сучасні тенденції розвитку світової банківської системи 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна (Херсонський державний університет, 2014)
  Стаття присвячена вивченню сучасних еволюційних тенденцій світової банківської системи. Аналізуються зміни, які відбуваються в менеджменті та в банківських технологіях. Розглядаються проблеми світової банківської системи. The ...
 • Стан та перспективи розвитку ринку боргових фінансових інструментів України в умовах глобальної фінансової нестабільності 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна; Черкезюк, Д. В.; Cherkeziuk, D. V. (Херсонський державний університет, 2014)
  Стаття присвячена фундаментальному аналізу показників функціонування фондового ринку України під впливом глобалізаційних процесів та світової фінансової нестабільності. На основі отриманих результатів висвітлено сучасну ...
 • Вимоги міжнародних фінансових організацій щодо оцінки екологічних та соціальних ризиків при проведенні банками пасивних інвестиційних стратегій 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна; Павлюк, Євген Дмитрович; Pavluk, Yevhen; Павлюк, Евгений Дмитриевич (Херсонський державний університет, 2014)
  У суспільстві зростає зацікавленість громадськості до проблем навколишнього середовища. Тому моніторинг соціальних та екологічних ризиків ЄБРР включено до загальної процедури оцінки фінансового проекту ЄБРР. Згідно з такою ...
 • Основи управління банківським операційним ризиком 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2015)
  Керівні органи відіграють ключову роль в створенні ефективної системи ризикменеджменту. Органи нагляду, контролю та управління в межах своїх відповідних обов’язків та відповідальності повинні встановлювати загальні умови ...
 • Сучасні підходи в ризик менеджменті банків 

  Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2016)
  Ризики завжди пов’язані з невизначеністю. Банківський ризик визначається як можливість отримання збитків або отримання дохідності меншої, ніж яку очікували. Поняття ризику застосовується тільки до майбутнього і тому є ...

View More