Випуск № 90

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Knowledge management as a component of it project risk management
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Tkachenko, M. A.; Ткаченко, М. А.
  In the article, the ways of solving the problem of effective IT project risk management are considered. Modern directions of improving IT project risk management processes are analyzed and the approach based on project knowledge management techniques is proposed.
 • Item
  Стохастична модель однопродуктової макроекономіки зростання із нелінійним критерієм, запізненням та вінерівським і пуассонівським процесами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-20) Бойчук, М. В.; Семчук, А. Р.
  Запропоновано стохастичну модель однопродуктової макроекономіки зростання із інвестиційним запізненням і вінерівським і пуассонівським процесами, проведено її дослідження та на модельному прикладі проведено числове моделювання.
 • Item
  Оптимальні цінові стратегії у моделюванні попиту на інноваційний продукт
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-15) Манжос, Тетяна Василівна; Мельник, Ольга Олександрівна; Луцишина, Жанна Володимирівна
  Вивчено питання прогнозування попиту на інноваційний продукт. Зважаючи на відсутність статистичних даних із минулих періодів, побудовано модель росту попиту на основі моделі дифузії Басса. Досліджено вплив цінового фактору на швидкість росту попиту на інноваційний продукт; побудовано оптимальні цінові стратегії у деяких частинних випадках. Теоретичний матеріал проілюстровано числовими прикладами.
 • Item
  Використання теорії систем масового обслуговування в інформаційній системі оптимізації процесів логістики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-12) Ігнатова, Юлія Володимирівна
  У сільському господарстві робота елеватора може бути класифікована як багатоканальна система масового обслуговування з очікуванням. У статті розглянуто багатоканальну одноетапну модель роботи елеватора в стаціонарному режимі, а також запропоновано кілька шляхів знаходження основних параметрів моделі. Здійснено порів- няння методів розв’язку моделі.
 • Item
  Вплив науково-технічної та інноваційної діяльності на економічне зростання в Україні, його чинники і ресурси
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-10) Мусіна, Л. А.; Кваша, Т. К.
  Викладено підхід до аналізу та оцінювання впливу інноваційної діяльності на економічний розвиток в Україні на основі розрахунку внеску багатофакторної продуктивності у економічне зростання, визначено основні фактори впливу на підвищення продуктивності.
 • Item
  Застосування методів імітаційного моделювання при прогнозуванні фінансових показників діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-05) Середюк, В. Б.
  У даній статті на підґрунті застосування інструментарію імітаційного моделювання побудовано економіко-математичну модель, яка дозволяє спрогнозувати значення фінансових показників невиробничого підприємства сфери торгівлі при зміні значень вхідних змінних. Для оцінювання адекватності роботи моделі використано фінансові дані одного з підприємств міста Чернівці.
 • Item
  Прогнозування процесів насичення ринку на базі динамічних факторних моделей
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-02) Катуніна, Ольга Сергіївна
  Розглянуто питання вибору методології та математичного інструментарію моделювання динамічних процесів. Запропоновано використання моделей динамічного факторного аналізу (ДФА) для дослідження процесів насичення ринку продукцією промислових підприємств. Розглянуто алгоритми оцінювання параметрів моделі ДФА та математичну процедуру пошуку екстремуму нелінійної цільової функції. Проаналізовано напрямки та перспективи застосування динамічних факторних моделей.
 • Item
  Статистичний аналіз можливих наслідків входження України до Євразійського Економічного Союзу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-30) Дайнеко, А. В.
  У статті проаналізовано можливі наслідків входження України до Євразійського Економічного Союзу. Розглядаються переваги та недоліки участі України в даному Союзі. Проведено SWOT- і PEST-аналіз впливу Євразійської інтеграції на економіку України. Актуальність дослідження полягає у необхідності Інтеграції України до Євразійського Економічного, виявлення сильних і слабких сторін і соціально-економічних наслідків цієї інтеграції. Євразійський Союз перебуває на початковій стадії формування, але динаміка його розвитку викликає велику зацікавленість. Саме тому аналіз можливих економічних наслідків взаємодії України із країнами Євразійського союзу є актуальним предметом.
 • Item
  Моделі оцінювання ефективності функціонування логістичних систем мікроекономічного рівня
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-27) Скіцько, Володимир Іванович
  У статті досліджено проблему оцінювання ефективності функціонування логістичних систем мікроекономічного рівня. Проаналізовано існуючі підходи щодо такого оцінювання. Запропоновано низка уточнень в існуючих моделях оцінювання та використання інструментарію нечітких множин для вибору мети функціонування, яку поставлено перед логістичною системою, за нечітких умов.
 • Item
  Адаптивне управління економічною безпекою підприємства в нестабільному середовищі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-23) Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila
  Стаття присвячена дослідженню проблем адаптивного управління економічною безпекою підприємства, що викликана впливами зовнішнього середовища під дією різних дестабілізуючих факторів. У роботі запропоновано підхід до побудови раціональної стратегії управління економічною безпекою суб’єкта господарювання.
 • Item
  Технологія використання інтелектуальних обчислень для аналізу геолого-геофізичної інформації з метою визначення економічно-обгрунтованих об’єктів (пластів) для подальшої промислової розробки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20) Краснюк, Максим Тарасович
  У статті запропоновано моделі та технології їх застосування, що забезпечують літологічне розчленовування свердловини та виявлення нафтонасичених колекторів. Для вирішення вищезазначеної задачі запропонована технологія використання алгоритмів машинного навчання без вчителя (метод багатомірного шкалування, самоорганізуючі карти Кохонена, метод виділення головних компонентів). Впровадження таких технологій та алгоритмів має істотне значення як для підвищення ступеня об’єктивізації бізнес-процесу інтерпретації геолого-геофізичної інформації (що складно піддається формалізації), так і для геолого-економічної обґрунтованості результатів.
 • Item
  Дискретний варіант моделі Солоу для відкритої економіки: моделювання траєкторій розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-15) Коляда, Юрій Васильович; Кравченко, Тетяна Володимирівна; Ліпанова, Ю. В.
  Аналізуються результати імітаційного моделювання відкритої економіки, використовуючи дискретну модифікацію неперервної моделі Солоу, якою ураховується зовнішньоторгове сальдо.
 • Item
  Технологии управления риском в структурно-сложных системах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-11) Соложенцев, Е. Д.; Карасев, В. В.
  Изложены положения нового фундаментального научного и прикладного направления исследований «Технологии управления риском в структурно-сложных системах» для анализа и управления социально-экономическими системами. Определены требования к разраба- тываемым моделям для управления риском в структурно-сложных системах. Описаны компоненты технологий управления риском. Рассмотрена динамичность ЛВ-моделей риска. Введены новые типы событий и ЛВ-моделей риска. Приведены методики технологий управления риском: ЛВ-анализ риска, оперативное и стратегическое ЛВ-управление риском системы, синтез и анализа вероятностей инициирующих событий в ЛВ-моделях риска. Сформулированы положения по научной новизне научного направления и названы приложения.
 • Item
  Моделювання розвитку навчальних потужностей у сфері вищої освіти регіону
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-07) Галіцин, Володимир Костянтинович; Кочарян, І. С.
  У статті розглянуто питання підготовки фахівців для потреб певного регіону та доцільність нарощування потужностей саме цього регіону. Запропоновано математичну модель комплексної варіантної задачі розвитку навчальних потужностей регіону з таким варіантом нарощування навчальних потужностей вищого навчального закладу (ВНЗ) регіону, який би максимально задовольнив потребу регіону у фахівцях різних напрямів підготовки при найменших витратах.
 • Item
  Статистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-05) Манцуров, Дмитро Ігорович
  Стаття присвячена формулюванню концептуальних засад статистичного прогнозування як складової стратегічного інституційного планування та програмування розвитку української економіки та її інституційних секторів у системі національних рахунків.
 • Item
  Оптимізація управління учбовим процесом у вузі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-24) Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila; Супрунюк, Галина Михайлівна; Suprunyuk, Galina
  У роботі розглянуто послідовність задач процесу управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі, сформульовано завдання та побудовано моделі оптимального управління навчанням, запропоновано функціональну схему процесу управління навчанням для створення автоматизованої системи управління навчальним процесом, що забезпечить ефективне управління індивідуальною освітньою траєкторією кожного студента за допомогою формування індивідуального навчального контенту.