Випуск № 29

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Аутсорсинг знань: потенціал партнерських відносин підприємств у постіндустріальну епоху
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-08) Гребешкова, Олена Миколаївна; Денисенко, Катерина Сергіївна
  У статті розкрито сутність аутсорсингу знань як бізнес-формату стратегічного партнерства підприємств за умов постіндустріальної економіки, узагальнено його визначальні ознаки у порівнянні з аутсорсингом виробництва та аутсорсингом бізнес-процесів, а також визначено перспективи поширення аутсорсингу знань в Україні та світі.
 • Item
  Стратегічні напрями розвитку університетів у системі інноваційних перетворень
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-23) Федулова, Л. І.
  Розкрито сутність та особливості концепції «потрійна спіраль» і визначено роль університетів у ній на прикладі провідних вузів. Проаналізовано проблеми розвитку підприємницької активності українських університетів і запропоновано шляхи їх подолання.
 • Item
  Діагностика диверсифікаційних процесів на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-01) Радука, Н. В.; Петренко, Людмила Анатоліївна; Raduka, N.; Petrenko, Liudmyla
  Розкрито сутність диверсифікації за міжнародними стандартами; наведено показники, які використовуються для вимірювання рівня диверсифікаційних процесів на підприємстві; проаналізовано переваги та обмеження щодо застосування зазначених показників для оцінювання рівня диверсифікації вітчизняних підприємств.
 • Item
  Трансформація структури власності європейських компаній під впливом поширення програм участі персоналу у прибутках корпорацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-12) Черпак, Антоніна Євгенівна
  У статті викладено результати дослідження впливу на європейську модель корпоративного управління практики реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено переваги для корпорацій і працівників щодо реалізації (участі) у таких програмах, охарактеризовано актуальність та перспективи поширення аналогічних програм в Україні.
 • Item
  Методичні підходи до оцінювання стратегій підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-26) Ганнеча, Олександр Михайлович
  У даній статті розкрито особливості оцінювання стратегій підприємств, визначенні якісні та кількісні критерії оцінювання, розглянуто системний підхід до визначення показників, які описують стратегію підприємства, обґрунтовано власний варіант системи оцінювання стратегій підприємства.
 • Item
  Методичні підходи до формування системи збалансованих показників у рамках стратегічного управління підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-11) Тупкало, Сергій Віталійович; Батенко, Людмила Павлівна
  У статті викладено підхід щодо стратегічного управління підприємством, який передбачає вибір певних політик, спрямованих на досягнення збалансованих ключових показників, композиції яких по бізнес-метриках і видах діяльності підприємства утворюють стратегії, що дозволяють досягати цільових параметрів компанії.
 • Item
  Стратегічний контролінг як інструмент антикризового управління на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-23) Єрьомін, А. В.
  У статті запропоновано схему взаємодії підсистеми антикризового управління та стратегічного контролінгу на підприємстві. Обґрунтовано необхідність застосування антикризового управління на підприємствах швейної галузі України.
 • Item
  Моделі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-08) Паздрій, Віталій Ярославович
  У статті розкрито сутність поняття взаємодії компанії із зовнішнім середовищем і досліджено різні моделі реалізації даної взаємодії, зокрема, вивчено їх сутність, передумови, ключові ознаки, інструменти реалізації, переваги та недоліки використання.
 • Item
  Забезпечення підвищення енергоефективності виробництва цементу в Україні: тенденції та основні проблеми
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-01) Наконечна, Дарина Юріївна; Nakonechna, Daryna
  У статті розглянуто тенденції та основні проблеми в забезпеченні підвищення енергоефективності в цементній підгалузі України упродовж 2008—2010 рр. Охарактеризовано основні види заходів, що упроваджуються або можуть здійснюватися вітчизняними компаніями для зниження витрат на паливно-енергетичні ресурси. Представлено інформацію щодо проектів спільного впровадження в рамках Кіотського протоколу.
 • Item
  Аналіз функціонування ринку корпоративного контролю в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-01) Москвін, Борис Юрійович
  Стаття присвячена питанням специфіки побудови ринку корпоративного контролю. Автором надано визначення ринку корпоративного контролю, досліджено динаміку його активності та проаналізовано спільні та відмінні тенденції на вітчизняному та зарубіжному ринку корпоративного контролю, надано класифікацію основних факторів активізації угод в умовах кризи на ринку корпоративного контролю.
 • Item
  Результативність управлінського консультування: концептуальні засади і методичні положення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-08) Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна
  У статті представлено авторську концепцію оцінювання управлінського консультування, в межах якої запропоновано принципи і методичні підходи оцінювання результативності консалтингової діяльності на глобальному, макро-, мікрорівні, визначено форми результатів і критерії результативності знаннєво-компетенційного і проблемно-орієнтовного консультування.
 • Item
  Стратегічний консалтинг: становлення і розвиток
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-06) Ястремська, О. М.
  У статті представлено авторську позицію щодо сутності, меж і ролі стратегічного консалтингу як складової управлінського консультування. Запропоновано генезис стратегічного консультування, його ролі у становленні й розвитку стратегічного управління. Виявлені тенденції розвитку стратегічного консалтингу.
 • Item
  Стратегія економічного та соціального розвитку: особливості реалізації в АР Крим
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-06) Кравченко, Л. А.; Реутов, В. Є.
  Розглянуто проблеми стратегічного планування, проаналізовано показники та особливості розвитку економіки АР Крим, досліджено стратегічні пріоритети формування «точок зростання», що сприяють оптимізації використання економічного потенціалу регіону, розроблено напрями удосконалення механізму реалізації стратегії економічного та соціального розвитку з врахуванням регіональної специфіки.
 • Item
  Проблеми встановлення облікової ставки національного банку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-20) Чернявський, Костянтин Анатолійович; Chtrniavskyi, Kostyantyn
  У статті розглянуто основні методологічні підходи до визначення оптимальної облікової ставки центральних банків; представлено авторську методику розрахунку облікової ставки НБУ на основі порівняння економічної вигоди суб’єктів системи переобліку та врахування показників реального сектору економіки.
 • Item
  Активізація енергозбереження у промисловості України як пріоритетний напрям державної політики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-21) Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava
  Розглянуто вплив технологічних укладів та рівень інвестування в галузі промисловості на енергоефетивність економіки. Визначено роль держави в стимулюванні процесів енергозбереження та необхідність зміни структури промислового комплексу за технологічними укладами.
 • Item
  Мировая практика применения государствами защитных мер в отношении импорта товаров
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-24) Турбан, Г. В.
  В международной торговле существенно увеличилось число случаев применения государствами мер регулирования с целью защиты национальной экономики. Наибольшее распространение получили требования большого количества стандартов, антидемпинговые и специальные меры торговой защиты, административные правила, экологические нормы. В странах мира формируются системы для преодоления барьеров доступа национальных товаров на зарубежные рынки.
 • Item
  Економічне зростання та пенсійна реформа в Україні: деякі взаємозв’язки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-07) Мельник, Олексій Михайлович
 • Item
  Аналіз стану та основних проблем реалізації державних цільових програм інноваційного спрямування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-26) Павлів, Оксана Богданівна
  У статті досліджено стан та основні проблеми реалізації державних цільових програм інноваційного спрямування й розглянуто можливі напрямки вдосконалення такого процесу з метою забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем.
 • Item
  Оцінка привабливості інвестиційних проектів за умов нечітких вихідних даних
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-14) Лозовик, Юрій Миколайович
  У статті визначено переваги, недоліки та можливості застосування традиційних і новітніх методик обґрунтування інвестиційних проектів за умов нечітких вихідних даних. Запропоновано вдосконалення методик оцінки привабливості інвестиційних проектів на основі власних і вдосконаленні існуючих алгоритмів. Розроблено програмний продукт «Fuzzy-Iнвест» для вибору найкращого проекту з альтернативних і наведено приклади його застосування (адаптація) у практичній діяльності вітчизняних підприємств.
 • Item
  Економічна оцінка інвестиційних процесів у країнах СНД у посткризовий період
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-29) Овчарова, Л. П.
  У статті проаналізовано тенденції в інвестиційній сфері в Україні та країнах СНД у посткризовий період, визначено особливості залучення інвестицій в основний капітал, виявлено диспропорції в розподілі інвестицій за видами економічної діяльності і в регіональному розрізі та розроблено пропозиції щодо стратегічних пріоритетів державної політики в інвестиційній сфері.