Випуск № 100

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Архітектура інтелектуальної авіаційної транспортної системи, що функціонує в умовах невизначеності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Шевчук, Д. О.; Shevchuk, D. O.; Мединський, Д. В.; Medynskyi, D. V.; Маляренко, Д. Л.; Maliarenko, D. L.
  Існуюча локальна система інформаційного супроводу та контролю діяльності сегментів авіаційного транспортного комплексу забезпечують ефективне вирішення певного ряду завдань. Але відсутність єдиних державних стандартів розвитку аналогічних систем обмежує можливість їх інтеграції з метою створення єдиної платформи управління, в якій принципи управління виходять на новий якісний рівень - прогнозного управління, тобто управління передбачення ситуації за всіма показниками діяльності наземного обслуговування повітряних кораблів (НОПК) в аеропорту. Така сукупність системи, яка об’єднує в єдиний технічний і технологічний комплекс підсистеми організації технологічного обслуговування повітряних кораблів у місцях їх стоянки в аеропорту, інтелектуальну систему підтримки прийняття рішень(ІАСППР) диспетчером у збійних ситуаціях, забезпечення регулярності виконання польотів, а також надання інформаційного сервісу для всіх учасників технологічного процесу в аеропорту та потенційних суб’єктів транспортного процесу будемо називати -інтелектуальна авіаційна транспортна система (ІАТС) [12]. Оперативним завданням ІАТС є комплекс технологічної, транспортно-технологічної, технологічно-сервісної та інформаційної інфраструктури на основі інтелектуальних технологій. Фактично цей комплекс являє собою сукупність підсистем, в яких передбачена функція диспетчерського, оперативного та ситуаційного координування взаємодії служб спецтранспорту аеропорту, інших відомств і структур. Для організації такої злагодженої взаємодії необхідно створювати диспетчерські центри, які включають до свого кладу ІАСППР у збійних ситуаціях в аеропорту [11]. Прийняття рішень з проектування, розширення ІАТС повинно спиратися на наукові принципи визначення моніторингу індикаторів ефективності підсистем ІАТС у системі аеропорту (за параметрами функціонування транспортної систем), а також споживачів інформаційних послуг, які безпосередньо надаються через ІАТС [12]. The existing local system of information support and control over the activities of the segments of the aviation transport complex provides an effective solution to a certain number of tasks. One of the main problems of air transport is the safety and regularity of flights. However the absence of unified state standards for the development of similar systems limits the possibility of their integration in order to create a unified management platform, in which the management principles reach a new qualitative level of predictable management, that is management of forecasting the situation for all indicators the situation for all indicators of aircraft ground handling at the airport. Such a complex of systems that integrates into a single technical and technological complex a subsystem for organizing the technological maintenance of aircraft at their parking at the airport, ensuring the regularity of flights and providing information services for all participants in the technological process at the airport for potential subjects of the transport process is called an - Intelligent Transport System. The operational task of the intelligent transport system is a complex of technological, transport-technological, technological-service and information infrastructure. In fact, this complex is a set of subsystems in which the function of dispatching, operational and situational coordination of the interaction of the airport special transport services, other departments and structures is provided. To organize such a coordinated interaction it is necessary to create dispatch centers. Decision-making on the design, expansion of the intelligent transport system should be based on the scientific principles of determining the monitoring of indicators of the efficiency of the subsystems of the intelligent transport system for the parameters of the functioning of the transport system, as well as consumers of information services that are directly offered by these same intelligent transport system.
 • Item
  Вейвлет аналіз у галузі захисту інформації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Серденко, Таісія Володимирівна; Serdenko, T. V.; Серденко, Таисия Владимировна
  У статті наведено огляд сучасних методів захисту інформації, для реалізації яких використовується вейвлет-перетворення сигналів. Основна область застосування вейвлетних перетворень — аналіз та обробка сигналів, нестаціонарних у часі або неоднорідних у просторі, коли результат аналізу повинен містити не лише загальну частотну характеристику сигналу, але й відомості про певні локальні координати, на яких проявляються ті чи інші групи частотних складових, або на яких відбуваються їх швидкі зміни. Проаналізовано перспективи використання методів вейвлет-аналізу для захисту зображень шляхом вбудовування водяних знаків у зображення та для захисту передавання мовної інформації, так як саме мовна інформація часто містить персональні дані людини, інформацію про особисте життя людини, тобто таку інформацію, яка не підлягає широкому розголосу, а іноді і секретні дані стосовно фінансової чи виробничої діяльності організацій. На сьогодні існує кілька методів захисту передавання інформації. Поряд з методами цифрової обробки застосовуються аналогові методи, але аналогові методи захисту інформації забезпечують менший ступінь захисту, ніж цифрові. Стоїть задача вирішити питання оптимального захисту інформації у каналах зв’язку найбільш простими та швидкими методами. Вейвлет-аналіз є перспективним напрямом обробки сигналів, так як має ряд переваг перед іншими методами, зокрема перед перетворенням Фур’є. Можна виділити подальші перспективні напрямки досліджень, а саме розробку більш досконалих алгоритмів захисту інформації за допомогою вейвлет-перетворень, створення вейвлет-фільтрів, які найточніше відповідають поставленій задачі, тестування різних типів вейвлетів для різних задач, так як різні види вейвлетів дозволяють виявити різні особливості сигналів, тому підбір найвдалішого алгоритму носить дещо суб’єктивний характер. Необхідно провести порівняльний аналіз різних вейвлетів для однієї задачі та вибрати той вейвлет, який найбільше підходить для вирішення конкретної задачі. This article provides an overview of modern methods of information protection, for the implementation of which wavelet signal conversion is used. The main area of application of wavelet transforms is the analysis and processing of signals that are nonstationary in time or inhomogeneous in space, when the result of the analysis must contain not only the general frequency response of the signal, but also information about certain local coordinates on which certain groups of frequency components appear or their rapid changes take place. Prospects for the use of wavelet analysis methods to protect images by embedding watermarks in images and to protect the transmission of speech information, because of speech information often contains personal data, personal information about human life, i.e., information that is not subject to wide publicity, and sometimes contains classified information about the financial or production activities of organizations. Today, there are several methods to protect the transmission of information. Along with digital processing methods, analog methods are used, but analog methods of information protection provide a lower degree of protection than digital. The task is to solve the problm of optimal protection of information in communication channels by the simplest and fastest methods. Wavelet analysis is a promising area of signal processing, as it has a number of advantages over other methods, including Fourier transform. We can identify further promising areas of research, namely the development of more advanced algorithms for protecting information using wavelet transforms, creating wavelet filters that best meet the problem, testing different types of wavelets for different tasks, because of using different types of wavelets allows to detect different features of the signals, so the selection of the best algorithm is subjective. It is necessary to conduct a comparative analysis of different wavelets for one task and choose the wavelet that is most suitable for a particular problem.
 • Item
  Моделювання сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику методами векторно-регресійного аналізу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Водзянова, Наталія Костянтинівна; Vodzyanova, N. K.; Водзянова, Наталия Константиновна; Панченко, К. С.; Panchenko, K. S.
  У сучасній банківській діяльності стрес-тестування набуває вагомої ролі як обов’язковий інструмент ризик-менеджменту. Одним із найважливіших етапів стрес-тестування є побудова шокових сценаріїв, які з одного боку мали би історичне підґрунтя, а з іншого — враховували глибину можливої кризи. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що з одного боку використання моделей при встановленні сценаріїв стрес-тестування банківських ризиків, у тому числі ринкового, є обов’язковою регуляторною вимогою, а з іншого боку створення універсального методу побудови стресових сценаріїв є некоректним, оскільки шокові сценарії ефективно розробляти на індивідуальній основі, з урахуванням стратегії і бізнес-моделі окремого банку. При проведенні макроекономічних досліджень у сфері стрес-тестування постійно доводиться стикатися з необхідністю оцінити вплив різних шоків на економічну динаміку в країні. Крім того багато часових рядів, особливо в фінансовій сфері, змінюються синхронно в певній залежності. Тому розробка економетричної моделі, яка дозволить описати взаємовплив між різними фінансовими часовими рядами в нестабільних економічних умовах, займає важливу роль у процесі проведення стрес-тестування ринкового ризику. В якості такої моделі авторами обрано модель векторної авторегресії. Новими науковими результатами публікації є розроблення обґрунтованих сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику на підґрунті методів векторно-авторегресійного аналізу. У статті запропоновано авторську методологію побудови стресових сценаріїв ринкового ризику з застосуван- ням моделей векторної авторегресії. В якості ендогенних змінних економетричної моделі використано основні ризик-фактори ринкового ризику, які відображають валютний і процентний ризики: офіційні валютні курси долара та євро по відношенню до гривні, короткострокові та довгострокові процентні ставок по кредитах у гривні, доларі та євро. Обчислення проводилися в програмному пакеті EViews 10.0. Перевірка не виявила коінтеграції між змінними, тому оцінювалася стандартна VAR модель з обмеженнями. Було побудовано та проаналізовано функції імпульсних відгуків, які розглядаються як стрес-сценарії для оцінки ринкового ризику. Результати наукового дослідження можуть бути важливими для підрозділів ризик-менеджменту комерційних банків, які впроваджують інструменти стрес-тестування ринкового ризику у внутрішні системи управління ризиками. Nowadays stress testing is becoming an important role as a mandatory tool of risk management in the modern banking activity. One of the most important stages of stress testing is the construction of shock scenarios, which on the one hand would have a historical basis, and on the other — take into account the depth of a possible crisis. The relevance of the research topic is due to the fact that on the one hand the use of models in stress-test scenarios is a mandatory regulatory requirement, and on the other hand that it is incorrect to create a universal method of stress scenarios, because shock scenarios developed on an individual basis is more effective due to taking into account the strategy and business model of each bank. When conducting macroeconomic research in the field of stress testing, we constantly have to face the need to assess the impact of various shocks on the economic dynamics in the country. In addition, many time series, especially in the financial sector, change synchronously in a certain way. Therefore, the development of an econometric model, which will describe the interaction between different financial time series in unstable economic conditions, plays an important role in the process of stress testing of market risk. The authors chose the vector autoregression model as such a model. New scientific result of the publication is the development of reasonable scenarios of stress testing of market risk based on the methods of vector-autoregressive analysis. The authors’ methodology of construction of stress scenarios of market risk with the use of vector autoregression models is offered in the article. As endogenous variables of the econometric model, we use the main risk factors of market risk, which reflect currency and interest rate risks: official exchange rates of dollar and euro against hryvna, short-term and long-term interest rates of loans in hryvna, dollar and euro. The calculations were performed in the software package EViews 10.0. The test did not reveal cointegration between variables, so it was evaluated the standard VAR model with constraints. Impulse response functions were constructed and analyzed, which are considered as stress scenarios for assessing market risk. The results of scientific research can be important to risk units of commercial banks that implement tools of market risk stress testing in the internal risk management system.
 • Item
  Про оцінки точності моделювання звуження броунівського листа на частину кола в просторі Hsp
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Круглова, Н. В.; Kruglova, N. V.; Диховичний, О. О.; Dykhovychnyi, O. O.; Дем’яненко, О. О.; Demianenko, O. O.
  У роботі узагальнено результати, отримані у роботах Параньяпа, Парка, Клесова, Круглової, Диховичного (Paranjape, Park, Klesov, Kruglova, Dykhovychnyi). Зокрема, знайдено найбільш точну апроксимацію розподілу максимуму звуження (restriction) поля Ченцова (Chentsov field, Brownian sheеt в англомовній літературі) на частину кола. Потреба у розгляді подібних задач пов’язана із дослідженням таких фізичних явищ, як перколяція(percolation) (протікання) та фільтрація (filtration). Оскільки знаходження точного розподілу вказаного максимуму є проблематичним, авторами запропоновно розвязання цієї задачі шляхом чисельного моделювання (simulation) відповідного випадкового процесу. Для цього у статті розроблено новий алгоритм моделювання гауссівського процесу Y(t) з нульовим математичним сподіванням і коваріаційною функцією спеціального виду: [ ( ) ( E Y s Y t)] u(min{s,t})v(max{s,t}), s,t [0,1]. Цей алгоритм має високу швидкодію(high speed), потрібність у якій зумовлена великою кількістю точок розбиття траекторії процесу. Доведено, що усі моменти, а, отже, й скінченновимірні (finite-dimensional)розподіли змодельованого процесу збігаються до відповідних характеристик процесу Y(t). Запропоновано новий спосіб параметризації звуження поля Ченцова на чверть кола. На підставі цього способу параметризації процесу Y(t) новий алгоритм моделювання застосовано для моделювання звуження поля Ченцова на частину кола. Знайдено асимптотику похибки моделювання у просторі HSP. Доведено, що норма похибки у просторі HSP спадає як O1 N, де N — кількість точок моделювання. Для перевірки якості алгоритму проведено порівняння емпіричних оцінок основних статистичних характеристик змодельованого й теоретичного процесів, та підтверджено їхній збіг. Для змодельованого процесу знайдено емпіричний розподіл максимуму процесу, для якого підібрано найближчий теоретичний розподіл. Як найприйнятніший розподіл обрано розподіл Вейбулла (Weibull), що підтверджено критерієм Колмогорова, а також Q-Q та P-P діаграмами. Моделювання виконано в середовищі програмування R. In this paper, we generalize the results obtained by Paranjape, Park, Klesov, Kruglova, Dykhovychnyi. In particular, we find the most precise approximation of the distribution of the maximum of Chenstov field (Brownian sheet) restricted to a part of a circle. The need for such an approximation comes from modeling physical phenomena like percolation and filtration. Since finding the exact distribution is problematic, we propose a numerical solution to the problem by performing a simulation of the corresponding stochastic process. For this purpose, we develop a novel algorithm to model a Gaussian process Y (t) with zero mean and the special covariance function E[Y (s)Y (t)] u(min{s, t})v(max{s, t}), s, t [0,1]. The proposed algorithm has high computational efficiency, which is crucial when the number of points partitioning the process’s trajectory is large. We prove that all moments as well as finite-dimensional distributions of the modeled process converge to the corresponding characteristics of the process Y (t) . We propose a new way to parameterize a Chentsov field on a quarter of a circle. This parameterization of the process Y(t) is utilized to model a restriction of the Chentsov field on a part of a circle. Also, we determine asymptotic behavior of the model error in HSP space. We prove that the norm of the error in this space is O1 N , where N is the number of modeled points. We verify the proposed algorithm’s correctness by comparing obtained empirical estimates of the distribution of maximum with the theoretical ones and show that they coincide. We obtain an empirical distribution of maximum of the modeled process and find its best theoretical approximation, which turns out to be the Weibull distribution. This is verified with Kolomogorov criterion as well as Q-Q and P-P diagrams. All simulations are performed in R statistical computing environment
 • Item
  Аналіз стратегій приймального користувацького тестування інформаційних систем
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна; Міщенко, Д. С.; Mishchenko, D. S.
  Стаття присвячена дослідженню стратегій приймального користувацького тестування — остаточне тестування інформаційної системи, яке виконується спільно з кінцевим користувачем або клієнтом для того, щоб перевірити, чи система є повна і коректна для використання у реальному бізнес-середовищі. У роботі визначено, що підґрунтям успішного проведення UAT у проєкті є визначення вимог, розроблення критеріїв прийняття та вибір стратегії тестування. Проаналізовано концепцію та стратегії проведення UAT на основі чорної скриньки, поведінкових сценаріїв і тестування операцій. Досліджено формалізовану модель поведінкового UAT з деревами сценаріїв, розглянуто стратегії приймального тестування операцій і наведено приклад визначення обсягу тест кейсів на основі зваженої критичності. Виявлено основні переваги та недоліки стратегій UAT і зроблено їх порівняльний аналіз на основі таких критеріїв: підхід до тесту, залученість користувачів, усунення багів і критерії прийняття. Зроблено висновок, що приймальне користувацьке тестування є невід’ємним і важливим процесом, який потребує великого обсягу часу, адже на даний момент не існує інструменту, за допомогою якого можна зробити всі необхідні та продумані дії під час тестування. Слід зазначити, що вибір стратегії UAT має здійснюватися індивідуально кожною проєктною командою, враховуючи специфіку програмного продукту, який розроблюється. Вважаємо, що незалежно від вибору, до стратегії слід включати оцінювання ризиків, визначення елементів системи, операцій і бізнес-процесів, які найбільш схильні до впливу та наслідків через допущені помилки в них. Це дозволить ефективно розподілити ресурси та приділити особливу увагу елементам інформаційної системи, дефекти в яких матимуть найбільший вплив. The article focuses on the study of User Acceptance Testing strategies — the final testing of the information system, which is performed in conjunction with the end user or client to verify that the system is complete and correct for use in a real business environment. It was determined that the basis for the successful implementation of UAT in the project is the definition of requirements, development of eligibility criteria and the choice of testing strategy. The concept and strategies of conducting UAT based on the black box, behavioral scenarios and testing of operations, and their purpose are analyzed. The formalized model of behavioral UAT with scenario trees is investigated, the model of strategy of User Acceptance Testing of operations is considered and the example of definition of volume of test cases on the basis of the weighted criticality is given. The main advantages and disadvantages of UAT strategies are identified and their comparative analysis is made on the basis of the following criteria: test approach, user involvement, bug fixes and acceptance criteria. It is concluded that the acceptance of User Acceptance Testing is an integral and important process that requires a lot of time, because at the moment there is no tool with the help of which you can do all the necessary and thoughtful actions during testing. It should be noted that the choice of UAT strategy should be made individually by each project team, taking into account the specifics of the software product to be developed. We believe that regardless of the choice, the strategy should include risk assessment, identification of elements of the system, operations and business processes that are most affected and consequences due to mistakes in them. This will allow for efficient allocation of resources and special attention to the elements of the system in which defects will have the greatest impact.
 • Item
  Еволюція моделей прийняття рішень: від класичної політекономії до біхевіористської економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна
  У статті досліджено еволюцію моделей прийняття рішень у класичній політекономії, неокласичній економіці та біхевіористській (поведінковій) економіці. Встановлено, що в основі економічного вибору лежить певна теорія раціональності, визначення якої трансформувалося паралельно з розвитком, економіки, науки та суспільства. У роботі проаналізовано особливості теорій раціональності в економічній науці: теорія раціонального вибору (Дж.С. Міль), теорія максимально раціональної поведінки людини (К. Менгер, У.С. Джевонс і Л. Вальрас), теорія обмеженої раціональності (Г.А. Саймон), теорія очікуваної корисності (О. Моргенштерн, Дж. фон Нейман), теорія суб’єктивної очікуваної корисності (Л Севідж), теорія перспектив (Д. Канеман, А. Тверскі) та теорія підштовхування (Р. Талер, К.Р. Санштейн), а також досліджено математичний апарат обґрунтування економічного вибору. Зроблено висновок, що моделі прийняття рішень, які притаманні класичній політекономії та неокласичній економіці, мають ряд недоліків і хибних припущень про поведінку агентів, які на практиці схильні діяти ірраціонально: інтуїтивно приймати рішення при неможливості або небажанні ртельно міркувати над ситуацією. Тому на особливу увагу заслуговують моделі поведінкової економіки: теорія перспектив і теорія підштовхування, в основі яких лежать принцип ухилення від втрат, ефект віддзеркалення і нелінійне оцінювання ймовірностей. This article explores the evolution of decision-making models in classical political economy, neoclassical economics and behavioral economy. It is established that the basis of economic choice is a certain theory of rationality, the definition of which was transformed in parallel with the development of economics, science and society. The features of theories of rationality in economics are analyzed in the work: the rational choice theory (J.S. Mill), the theory of the most rational human behavior (K. Menger, W.S. Jewons and L. Walras), the bounded rationality theory (H.A. Simon), the expected utility theory (O. Morgenstern, J. von Neumann), the subjective expected utility theory (L.J. Savage), the prospect theory (D. Kahneman, A. Tversky) and the nudge theory (R.H. Thaler, C.R. Sunstein), and also investigated the mathematical apparatus of substantiation of economic choice. It is concluded that decision-making models inherent in classical political economy and neoclassical economics have a number of shortcomings and misconceptions about the behavior of agents who in practice tend to act irrationally: intuitively make decisions when it is impossible or unwilling to think carefully about the situation. Therefore, the models of behavioral economics deserve special attention: the prospect theory and the nudge theory, which are based on the principle of avoidance of losses, the effect of reflection and nonlinear estimation of probabilities.
 • Item
  Алгоритм функціонування інтелектуальної банківської системи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна
  У даній статті розглянуто алгоритм функціонування інтелектуальної системи прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі динамічної нормативно-індексної моделі. Запропонований автором адаптований алгоритм функціонування чотиришарового когнітрона Фукушіми в інтелектуальній банківській системі дає можливість підвищити точність нелінійного прогнозування фінансової оцінки ймовірності банкрутства банківських установ різних груп і різних форм власності на майбутній звітний період із врахуванням досвіду роботи інших банківських установ на основі їх фінансової діяльності за минулі звітні періоди, що дозволить оптимально визначити фінансовий стан банкрутства, забезпечити ефективне прийняття рішень на майбутні звітні періоди. Новими науковими результатами публікації є реалізований в інтелектуальній системі алгоритм зворотного поширення помилки прихованих прошарків і формування, в них, п’яти конкурентних областей, в яких генеруються вихідні функції активації та встановлюють фактичну реакцією на вибірку вхідних показників. Реалізований автором алгоритм самонавчання інтелектуальної системи значно підвищує результати прогнозування оцінки ймовірності банкрутства проводиться підбір абсолютних та відносних показників з метою визначення нормативних співвідношень між темпами зростання, розрахунку інтегрального показника ймовірності банкрутства та рівня банкрутства за трьома групами ризику за рахунок впроваджених середньоквадратичних функції активації в областях конкуренції прихованих прошарків і максимальній функції втрат результативного вихідного прошарку. Проведене наукове дослідження та отримані результати підтверджують ефективність алгоритму функціонування інтелектуальної банківської системи за впровадженими автором етапами: зберігання, обробки та видачі інформації, а також прогнозування станів банкрутства залежно від стану вхідних і вихідних показників, проміжних і загальних результатів, як на ранніх, так і кінцевих стадіях виявлення банкрутства. In this article the operational algorithm of intellectual system namely forecasting of estimated assessment of the probability of bankruptcy of bank establishments on the basis of the dynamic normative index model is presented. The author’s proposed algorithm for the operation of Fukushima’s four-layer cognitron in the intellectual banking system makes it possible to increase the accuracy of nonlinear forecasting of financial estimates of bankruptcy probability of banking institutions of different groups and different forms of ownership for the future reporting period, which will optimally determine the financial condition of bankruptcy, to ensure effective decision-making for future reporting periods. The new scientific results of this publication is realized in the intellectual system of inversely propagate the error of hidden layers and forming, also, there are five competing areas in them, in which the initial activation functions are generated and set the actual response to the sample input. The realized by author selflearning algorithm of intellectual system significantly increases the results of forecasting the assessment of the probability of bankruptcy. There is the selection of absolute and relative indicators in order to determine the normative ratios between growth rates, the calculation of integral indicator of the probability of bankruptcy and the layers of bankruptcy for three risk groups due to introduced standard squares activation functions in areas of competition of hidden layers and maximum loss function of the effective source layer. The science research was made and the obtained results confirm the effectiveness of the algorithm of the intellectual banking system at the stages introduced by the author: storage, processing and issuance of information, as well as forecasting bankruptcy depending on the state of inputs and outputs, intermediate and overall results, both early and final stages of bankruptcy detection.
 • Item
  Аналіз достовірності інформації щодо пандемії COVID-19 в Україні (на прикладі світових агрегаторів даних)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич; Поліїт, Д. Г.; Poliyit, D. G.
  Вплив пандемії COVID-19 на економічну діяльність в основному зумовлений зменшенням витрат для осіб з вищими доходами через проблеми зі здоров’ям, що, в свою чергу, впливає на підприємства, які обслуговують багатих, і в кінцевому рахунку зменшує рівень доходів і витрат низькооплачуваних працівників цих підприємств. Модель прогнозування підтверджених випадків захворювання на COVID-19 усе ще перебуває на стадії досліджень. Розуміючи тенденцію розвитку підтверджених випадків у регіоні, уряди країн намагаються контролювати пандемію, використовуючи відповідну політику. Однак загальноприйняті традиційні математичні методи та моделі прогнозування пандемій мають обмеження і не завжди дають точні оцінки. Слід зауважити, що аналіз достовірності даних щодо смертності від пандемії є досить нетривіальною задачею і складно впевнено визначити саму кількість жертв. Проте вірогідність цих показників може бути компенсовано, якщо проводити аналіз, порівнюючи дані «схожих» країн. Метою статті є представлення результатів аналізу вірогідності інформації щодо епідемії Сovid-19 на основі інформації світових онлайн-агрегаторів даних, його зв’язку з географічним положенням країн світу та кількістю їх населення. У даній роботі авторами запропоновано вдосконалений метод такого аналізу та відповідне програ- мне забезпечення. Результати аналізу показали, що найімовірніша кількість смертей від COVID-19 в Україні має бути на 25 % вище заявлених даних. Цей метод має кращий ефект пристосування для регіонів з великою базою населення, а ефект прогнозування є точнішим. Аналіз загальної смертності під час пандемії й зіставлення цих даних з середньою смертністю в інших країнах може служити точнішою, нехай і дещо попередньої, оцінкою реальної кількості жертв пандемії, та її впливу на економіку України. The impact of the COVID-19 pandemic on economic activity is mainly due to lower costs for higher-income people due to health problems, which in turn affects businesses that serve the rich and ultimately reduces the income and expenditure of low-paid workers. these enterprises. The model for predicting confirmed cases of COVID-19 is still under investigation. Recognizing the trend in confirmed cases in the region, governments are trying to control the pandemic using appropriate policies. However, generally accepted traditional mathematical methods and models for predicting pandemics are limited and do not always give accurate estimates. It should be noted that the analysis of the reliability of pandemic mortality data is a rather non-trivial task and it is difficult to determine the number of victims with confidence. However, the probability of these indicators can be offset by analyzing by comparing data from «similar» countries. The aim of the article is to present the results of the analysis of the reliability of information on the David-19 epidemic based on information from global online data aggregators, its relationship with the geographical location of countries and their population. In this paper, the authors propose an improved method of such analysis and appropriate software. The results of the analysis showed that the most probable number of deaths from COVID-19 in Ukraine should be 25% higher than the stated data. This method has a better adaptation effect for regions with a large population base, and the forecasting effect is more accurate. Analysis of overall mortality during a pandemic and comparison of these data with average mortality in other countries can serve as a more accurate, albeit somewhat preliminary, estimate of the actual number of pandemic victims and its impact on Ukraine’s economy.
 • Item
  Інформаційна технологія реалізації теоретико-ігрового підходу в задачах ціноутворення харчового підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Загоровська, Л. Г.; Zahorovska, L. G.; Стрелець, Є. В.; Strelets, Y. V.; М’якшило, О. М.; Myakshylo, O. M.; Харкянен, О. В.; Kharkianen, O. V.
  Запропоновано метод розв’язання задачі визначення оптимальної ціни на продукцію харчового підприємства, заснований на використанні теоретико-ігрового підходу. Показано, що розроблені моделі та відповідні критерії вибору дадуть можливість врахувати кожен фактор, що впливає на обсяг продажів, та розрахувати кілька варіантів ціни із можливістю вибору оптимального з них. Встановлено, що використання теоретико-ігрового підходу з залученням зазначених технологій є ефективним методом розв’язання задачі визначення оптимальної ціни на продукцію харчового підприємства. Для отримання адекватних експертних оцінок ринкової ситуації запропоновано використовувати поєднання сучасних інформаційних технологій сховищ даних, багатовимірного аналізу та технологію Data Mining. Такий підхід забезпечує доступ до будь-яких точок сховища даних і дозволяє вибирати й представляти інформацію у деталізованому або агрегованому вигляді. Особливо слід зазначити, що завдяки використанню OLAP-кубів та створених на їх основі прозорих багатовимірних моделей даних, аналітики можуть оперативно аналізувати розділену багатовимірну інформацію за різними зрізами в реальному масштабі часу. За результатами аналізу продажів за попередні періоди — рік, місяць, квартал — та, враховуючи вплив актуальних ринкових чинників, можна розрахувати показники попиту на кожен вид продукції при встановленій ціні на заданий період. Загалом, запропонована інформаційна технологія, що поєднує використання теоретико-ігрових моделей та інтелектуального аналізу даних, значно підвищує якість процедур прийняття рішень щодо встановлення оптимальних цін на асортиментний ряд продукції харчового підприємства. Обґрунтування цього твердження базується на результатах попередніх випробувань розробленого програмного модуля, що реалізує запропонований підхід, на типовому м’ясопереробному підприємстві. A method for solving the problem of determining the optimal price for food products, based on the use of game-theoretic approach. Shown, the developed models, and the corresponding selection criteria will make it possible to take into account each factor, affecting sales, and calculate several price options with the ability to choose the best one. Established that the use of a game-theoretic approach with the involvement of these technologies are an effective method for solving the problem of determining the optimal price for the products of a food enterprise. To obtain adequate expert assessments of the market situation, it is proposed to use a combination of modern information technologies of data warehouses, OLAP and Data Mining. This approach provides access to any points of the data warehouse and allows you to select, and present information in a detailed or aggregated form. Of particular note is that by using OLAP-cubes and transparent multidimensional data models created on their basis, analysts can quickly analyze divided multidimensional information on different slices in real time. Based on the results of the analysis of sales for previous periods — year, month, quarter — and, taking into account the influence of current market factors, it is possible to calculate the indicators of demand for each type of product at a set price for a given period. Generally, proposed information technology, combining the use of game-theoretic models and data mining, significantly improves the quality of decision-making procedures for establishing optimal prices for the range of products of a food company. The justification for this statement is based on the results of previous tests of the developed software module, implementing the proposed approach, in a typical meat processing plant.
 • Item
  Модернізація фінансової політики підприємства: імперативно-диспозитивний підхід
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Єрешко, Ю. О.; Yereshko, J. O.; Товмасян, В. Р.; Tovmasian, V. R.
  Визначено, що з використанням імперативного підходу до імплементації фінансової політики підприємства, альтернація рішень можлива лише по завершенні процесу при переході до наступної детермінації імператив або, в процесі нагальної альтернації, наявна система прийняття рішень втрачає свою актуальність. Звідси, перше і друге призводять до появи часових і функціональних лагів у системі, зниженні ефективності, збільшенні витрат часу і ресурсів, подовженні управлінських, а відповідно, операційного і фінансового циклів, що в свою чергу нівелює економічну і агерентну сутність фінансової політики саме як політичного комплексного процесу. Обґрунтовано ієрархічну особливість імперативізації фінансової політики підприємства, яка визначає наслідковий порядок розробки її детермінант — категоричними імперативами для неї виступатимуть дії з метою реалізації цілей і завдань розвитку підприємства, а дії щодо власної модернізації — відповідно, гіпотетичними. Водночас, надання гіпотетичності модернізаційним імперативам фінансової політики знижує їх роль в забезпеченні реалізації модернізаційних імперативів підприємства. Узагальнено визначення алгоритму як чітко детермінованих інструкцій до послідовних дій, що ґрунтуються на чітко таргетованих проміжних і кінцевих результатах. Що, в свою чергу, опосередковує можливість впровадження системи точкового контролю виконання алгоритму шляхом визначення маркерів і формулювання їх параметрів з встановленням меж граничних відхилень. Синтез сформульованого нами визначення алгоритму з описаним імперативно-диспозитивним підходом до імплементації фінансової політики підприємства та її агерентна сутність, дозволяє припущення про доцільність і можливість алгоритмізації політичного фінансового процесу. При цьому, альтернативність і безальтернативність диспозиції означитиме відповідно наявність чи відсутність альтернативних алгоритмів рішень, тобто наявність чи відсутність «свободи маневру» елементів системи. Визначено, що алгоритмування на основі маркерів таргетів надає можливість реалізації механізму вбудованого контролю та оперативного реагування на зміну поточних умов життєдіяльності компанії не з позиції перебудови алгоритмів, а в розрізі зміни параметрів маркерів таргетів. При цьому, таргети мають бути чітко корелювати з відповідними системами політики і суб’єктами відповідальності. It has been determined that using the imperative approach to the enterprise financial policy implementation, the alternation of decisions is possible only after the process ends, that is during the transition to the next determination of the imperatives or, in the process of acute alternation, the existing decisionmaking system loses its relevance. Hence, the first and the second lead to the appearance of time and functional lags in the system, a decrease in efficiency, an increase in the time and resources spent, lengthening of management, and, accordingly, operational and financial cycles, which in turn eliminates the economic and agerent essence of financial policy as a political complex process. Hence, the first and the second lead to the appearance of time and functional lags in the system, a decrease in efficiency, an increase in the time and resources spent, lengthening of management, and, accordingly, operational and financial cycles, which in turn eliminates the economic and agerent essence of financial policy as a political complex process. The hierarchical feature of the enterprise financial policy imperativeness is substantiated, which determines the consequential procedure for its determinants development — categorical imperatives for it will be actions to achieve the goals and objectives of enterprise development, and actions concerning own modernization — accordingly become, hypothetical. At the same time, provided hypotheticalness to the modernization imperatives of financial policy reduces their role in ensuring the implementation of modernization imperatives of the enterprise. The definition of the algorithm as clearly determined instructions for sequential actions based on clearly targeted intermediate and final results was generalized. This, in turn, mediates the possibility of introducing a system of point control of the algorithm execution by determining markers and formulating their parameters with the establishment of the limits of maximum deviations. Synthesis of our definition of the algorithm with the described imperativedispositive approach to the implementation of financial policy of the enterprise and its agerent essence, allows assumptions about the feasibility and possibility of the political financial process algorithmization. In this case, the alternative and non-alternative disposition means, respectively, the presence or absence of alternative decision algorithms, that is, the presence or absence of «freedom of maneuver» of the system elements. It was determined, that algorithm based on target markers provides an opportunity to implement a mechanism of built-in control and prompt response to changes in current economic conditions of the company not from the standpoint of algorithm restructuring, but in terms of changing parameters of target markers. In doing so, targets should be clearly correlated with the respective policy frameworks and stakeholders.
 • Item
  Системний аналіз загроз соціокібернетичної безпеки в умовах пандемії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна
  Метою роботи є системний аналіз логічних, структурних зв’язків між різними загрозами соціокібернетичної безпеки. При чому включаємо в розгляд широкий спектр різних складових, різних розумінь соціокібернетичної безпеки: безпеку технічних систем, безпеку кіберпростору, безпеку кібер-фізичних систем тощо. Все майже не вивчено і не досліджено в цілому. Поняття «соціо-кіберфізичні системи» — взагалі новий, але перспективний інноваційний напрям. CPS (2006) — це системи, які складаються із різних об’єктів штучних підсистем, контролерів, які поєднуються в єдине ціле. Додаючи термін «social» маємо на увазі, що в будь-яку із перелічених підсистем додаємо людину і суспільство. Джерелом появи складних систем можна вважати появу найскладніших, різноманітних механізмів, що запропоновано внаслідок засвоєння наукою автоматизованих, сенсорних та інших систем. Соціокібернетичні системи засновано на інженерному моделюванні та здатні пристосовуватись до широкого спектра змін. Стаття є актуальною і перспективною науковою роботою. Перспективною є ідея створити опис певного механізму, який би на кшталт «комбайна з кліщами», спостерігаючи за різними аспектами підсистем, збирав би і аналізував до якої із підсистем віднести склад, якість загроз, і вже тоді обирав би відповідний алгоритм дій. Упродовж тисячоліть побудовано сотні тисячі різних методів та інструментів, але в сучасних умовах жодний не є готовим. Власно ситуація з СОВІД-19 це показала. Гнучкість розуму і комбінація різних методів це єдиний ключ у сфері моделювання різних процесів, у тому числі процесів, пов’язаних з безпекою. Крім того, варто зазначити, що ІТ-інструменті не завжди є універсальними. В моделюванні зазначених процесів важливий баланс знань у галузі економіки, політики, ІТ, кібербезпеки та інших. Важливо також розуміти, що на початкових етапах створення алгоритмів захисту соціокібернетичної системи треба розглядати у звичайному розумінні — розумінні соціобезпеки. Для цього необхідно встановлювати зв’язки між різними процеси підсистем. У даному дослідженні запропонований підхід першого початкового етапу — побудовано логіко-структурні зв’язки між складовими підсистеми соціокібернетичної безпеки загроз соціобезпеки. The aim of the work is a systematic analysis of logical, structural connections between various threats to socio-cybernetic security. Moreover, we include in our consideration a wide range of different components, different understandings of socio-cybernetic security: security of technical systems, cyberspace, security of cyber — physical systems, etc. Everything is almost not studied and not studied in general. The concept of «sociocyber-physical systems» is a completely new , but promising innovation. CPS (2006) — a system that consists of various objects of artificial subsystems, controllers, which are combined into a single unit. Adding «social» we make in mind that in any of the listed subsystems we add the human and the society. The source of the emergence of complex systems can be considered the emergence of the most complex, diverse mechanisms, which is proposed due to the assimilation of automated, sensory and other systems. Socio-cybernetic systems are based on engineering modelling and are able to adapt to a wide range of changes. The article is relevant and promising scientific work. The idea of creating a description of a certain mechanism, which would be like a «combine with pincers», observing various aspects of subsystems, would collect and analyse to which of the subsystems to attribute the composition, quality of threats, and then choose the appropriate algorithm. Hundreds of thousands of different methods and tools have been built over the millennia, but in modern conditions none is ready. Actually, the situation with СOVID-19 showed it. The flexibility of mind and a combination of different methods is the only key to modelling different processes, including security-related processes. In addition, it should be noted that IT tools are not always universal. In modelling these processes, the balance of knowledge in the field of economics, politics, IT, cybersecurity, etc. is important. It is also important to understand that the initial stages of creating algorithms for the protection of the sociocybernetic system should be considered in the usual senseunderstanding of social security. To do this, it is necessary to establish links between different processes of subsystems.
 • Item
  Про одну з ситуаційних моделей управління інформаційною безпекою підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G.
  Теорія управління інформаційною безпекою економічних систем створила багато ефективних механізмів швидкого і точного вибору управляючих дій на об’єкт за даними його стану. До найважливіших серед них слід віднести концепцію ситуаційного управління складними об’єктами на основі різноманітних технологій моделювання. Серед загальної кількості моделей і методів управління інформаційною безпекою організації систем найконструктивнішим для дослідження критичних процесів можуть бути використані ситуаційні. Головною перевагою і щільною якістю таких моделей є корисність для кількісного прогнозу інформаційних ризиків, а також для апріорної оцінки та оптимізації заходів щодо їх зменшення або перерозподілу. Більш того, якісний і кількісний аналіз ситуаційних моделей може також сприяти не тільки виявленню «вузьких місць», але і розробці найефективніших стратегій удосконалення інформаційної безпеки. В якості прикладу розглядається задача одного класу моделей — так званих діаграм причинно-наслідкових зв’язків. До таких моделей звичайно відносять: а) мережу стохастичної або детермінованої структури; б) граф станів і переходів; в) дерево надзвичайних станів і дерево по- дій. До того ж основними перевагами таких семантичних моделей слід віднести наочність, інформативність і можливість враховувати велику кількість тих суттєвих факторів, які реально супроводжують функціонування конкретних компонентів організаційної системи. Особливість до практичного застосування даних діаграм пов’язана з можливістю переходу від семантичного (змістовного) рівня представлення об’єктів і процесів, до синтаксичного (знакового). Досягається цей процес наступною формалізацією вказаних діаграм, яка проводиться з метою отримання на їх основі відповідних аналітичних моделей, що найбільш пристосовані для аналізу і оброблення за допомогою сучасних математичних і машинних методів. The theory of information security management of economic systems has created many effective mechanisms for quick and accurate selection of control actions for the object according to its condition. Among the most important among them is the concept of situational management of complex objects based on various modeling technologies. Among the total number of models and methods of information security management of the organization of systems the most constructive for the study of critical processes can be used situational. The main advantage and dense quality of such models is the usefulness for quantitative forecasting of information risks, as well as for a priori assessment and optimization of measures to reduce or redistribute them. Moreover, qualitative and quantitative analysis of situational models can also help not only to identify «bottlenecks», but also to develop the most effective strategies to improve information security. As an example, we consider the problem of one class of models — the so-called diagrams of causation. Such models usually include: a) a network of stochastic or deterministic structure; b) graph of states and transitions; c) emergency tree and event tree. In addition, the main advantages of such semantic models include clarity, informativeness and the ability to take into account a large number of those significant factors that actually accompany the functioning of specific components of the organizational system. The peculiarity of the practical application of these diagrams is associated with the possibility of transition from the semantic (content) level of representation of objects and processes, to the syntactic (symbolic). This process is achieved by the following formalization of these diagrams, which is carried out in order to obtain on their basis the appropriate analytical models that are best suited for analysis and processing using modern mathematical and machine methods.
 • Item
  Математичне моделювання рекламного просування веб-проекту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, Mykhailo; Агутин, Михаил Михайлович; Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demianenko, Volodymyr; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Serhii; Потапенко, Сергей Дмитриевич
  Стаття присвячена актуальним питанням моделювання рекламного просування веб-проекту методами пошукової оптимізації, контекстної реклами та проведення цільових рекламних кампаній. Розглянуто підходи щодо методів рекламного просування веб-проекту та варіанти їх удосконалення. Виділені етапи та підходи щодо просування веб- проекту в пошукових системах, а також показники якості пошукового просування. Метою статті є побудова математичної моделі рекламного просування веб-проекту та формування набору рекламних засобів та етапів рекламної кампанії для досягнення маркетингових цілей підприємства. Новим науковим результатом публікації є розроблена економіко-математична модель рекламного просування веб-проекту. Формалізовано мету рекламного просування веб-проекту, як цільову функцію математичної моделі, яка залежить від параметрів вибраних напрямів та засобів рекламного просування та обмежень у часі рекламної компанії та рекламного бюджету. Математична модель враховує параметри ефективності вкладення грошових коштів у процедуру рекламування та обсяг капіталовкладень у рекламування для певного напрямку розміщення рекламних повідомлень за вибраний часовий період. Розроблені рішення та вибір напрямів рекламного просування веб-проекту дозволять оптимізувати рекламний бюджет для залучення нових покупців і клієнтів. Розроблена модель дозволить також здійснювати моніторинг показників ефективності реклами протягом фіксованого періоду часу. Система моніторингу рекламного просування передбачає впровадження комплексу інструментів спостереження, аналізу, інформаційної обробки та прийняття рішень щодо вибору інструментів та засобів реклами веб-проекту. Оцінювання ефективності рекламного просування веб-проекту передбачає порівняння показників системи моніторингу за визначені періоди часу з запланованими показниками, попереднім періодом, нормативами, з показниками інших об’єктів моніторингу веб-проекту. The article is devoted to actual issues of modeling advertising promotion of a web-project by methods of search engine optimization, contextual advertising and targeted advertising campaigns. Approaches to methods of advertising promotion of the web-project and options for their improvement are considered. The milestones and approaches to the promotion of the web-project in search engines, as well as indicators of the quality of search promotion are considered. The purpose of the article is to build a mathematical model of advertising promotion of the Internet resource and the formation of a set of advertising tools and stages of the advertising campaign to achieve marketing goals of the enterprise. A new scientific result of the publication is the economic and mathematical model of advertising promotion of the web-project. The purpose of advertising promotion of the web-project is formalized as a target function of the mathematical model, which depends on the parameters of the selected areas and means of advertising promotion and time constraints of the advertising campaign and advertising budget. The mathematical model takes into account the parameters of the efficiency of invested money in the advertising procedure and the amount of investment in advertising for a particular direction of advertising for the selected time period. The developed solutions and the choice of directions of advertising promotion of the web-project will allow to optimize the advertising budget for attracting new buyers and clients. The developed model will also allow monitoring of advertising performance indicators for a fixed period of time. The system of monitoring advertising promotion provides for the introduction of a set of tools for monitoring, analysis, information processing and decision-making on the choice of tools and means of advertising a web-project. Evaluating the effectiveness of advertising promotion of the web-project involves comparing the indicators of the monitoring system for certain periods of time with the planned indicators, the previous period, standards, with indicators of other objects of monitoring of the web-project.