Кафедра системного аналізу та кібербезпеки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 120
 • Item
  «Хмарні обчислення» – як ефективна модель виробництва та росповсюдження інформаційних послуг
  (Луцький національний технічний університет, 2012) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  У статті розглянуто економічні аспекти нової технології виробництва, поширення і використання комп’ютерних послуг для індустрії інформаційних технологій. Автор аналізує переваги технології «Хмарних обчислень». The article reviews economical mechanism of production, distribution and consumption of computer services for informational technologies industry. The author analyses the reasons of appearance of the technology named «cloud computing». В статье рассмотрен экономический механизм новой технологии производства, распространения и потребления компьютерных услуг для индустрии информационных технологий. Автор анализирует преимущества технологии «Облачных вычислений».
 • Item
  Основні напрями держаної концепції розвитку «хмарних» обчислень в Україні
  (Луцький національний технічний університет, 2014) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  У статті досліджені основні аспекти розвитку парадигми хмарних обчислень в Україні. Автор визначає основні проблеми традиційного ІТ-середовища України та варіанти їх вирішення за допомогою «хмарних» обчислень. This article explores the main aspects of cloud computing paradigm in Ukraine. The author identifies the main problems of the traditional IT environment Ukraine and approaches to solve them by using the "cloud" computing. В статье исследованы основные аспекты развития парадигмы облачных вычислений в Украине. Автор определяет основные проблемы традиционного ИТ-среды Украины и варианты их решения с помощью «облачных» вычислений.
 • Item
  Мікроекономічний аналіз парадигми хмарних обчислень
  (Видавничий дім «Інтернаука», 2017) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  Одним з сучасних напрямів підвищення ефективності використання інформаційних технологій є перехід до парадигми хмарних обчислень. Мікроекономічний аналіз призначений для розгляду витрат і переваг, які не враховуються у фінансових моделях прийняття рішень. У статті вивчається потенціал мікроекономічного аналізу для підтримки прийняття рішень щодо впровадження хмарних технологій на підприємствах України. One of the directions of increasing the efficiency of using information technologies is the transition to the paradigm of cloud computing. Microeconomic analysis is designed to consider costs and benefits that are not taken into account in financial decision-making models. The article studies the potential of microeconomic analysis to support decision-making on the introduction of cloud technologies at Ukrainian enterprises. Одним из направлений повышения эффективности использования информационных технологий является переход к парадигме облачных вычислений. Микроэкономический анализ предназначен для рассмотрения расходов и преимуществ, которые не учитываются в финансовых моделях принятия решений. В статье изучается потенциал микроэкономического анализа для поддержки принятия решений по внедрению облачных технологий на предприятиях Украины.
 • Item
  Cloud computing concept in Ukraine: a study of innovative development
  (Institute of Society Transformation, 2017) Kaminskyi, Oleh; Камінський, Олег Євгенович; Каминский, Олег Евгеньевич; Korzachenko, Olha; Корзаченко, Ольга Володимирівна; Корзаченко, Ольга Володимировна; Samchenko, Nataliia; Самченко, Наталія Костянтинівна; Самченко, Наталия Константиновна
  This article explores the main aspects of the cloud computing paradigm in Ukraine. The authors identify the main problems of the cloud computing market in Ukraine and options for their solutions by implementing an innovative concept of the public cloud platform. The athors of the article have researched the cloud computing market in Ukraine, the role of the state in developing the abovementioned market and building innovative public cloud platform as a centralised data center which will enable the state to provide all public services and innovative services. The main idea of the concept of building an innovation public platform is the creation of a hybrid cloud which will integrate suppliers and consumers of information products and services, investors in the IT sector and mechanisms for sharing and protecting of information. The study shows that the concept of cloud computing is not only technological innovation in IT, but also a way to create new business models, when small manufacturers of IT products, including in the regions, have an opportunity to quickly offer the market their services and realise their business ideas. Public support for cloud computing, along with investments in young companies throughout the country, will quickly create an ecosystem of innovative productions. The implementation of the concept of a state-owned innovative cloud platform is a legitimate step towards the development of the ICT industry and an innovative economy in Ukraine. У статті досліджено основні аспекти розвитку хмарних обчислень в Україні. Автори визначили головні проблеми ринку хмарних обчислень в Україні та варіанти їх вирішення шляхом реалізації концепції державної інноваційної хмарної платформи. В статье исследованы основные аспекты развития облачных вычислений в Украине. Авторы определили главные проблемы рынка облачных вычислений в Украине и варианты их решения путем реализации концепции государственной инновационной облачной платформы.
 • Item
  Концептуальні підходи до побудови хмарних сервісів
  (Видавничий дім «Інтернаука», 2017) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  У статті досліджені основні засади побудови хмарних сервісів на базі моделі SaaS. Саме цей вид хмарних сервісів на теперішній час найбільш динамічно розвивається в Україні. Автор визначає основні проблеми побудови сучасних хмарних сервісів і варіанти їх розв’язання шляхом застосування методів аналізу складних систем за економічними критеріями. Особливістю хмарних сервісів є їх слабка структурованість в порівнянні з традиційними інформаційними системами, а також свобода користувачів і розробників в плані кількісного і якісного розвитку системи. Сучасні хмарні сервіси представляють складні динамічні інформаційні системи, які включають велику кількість різних компонентів. При формуванні структури хмарного сервісу метод порівняльного аналізу за критерієм функціональної придатності дає можливість провести вибір платформ для реалізації хмарного сервісу, сформувати склад компонентів і функцій такого сервісу, та вибрати підмножину варіантів реалізації хмарного сервісу, як найбільше буде відповідати вимогам власника. Розглянуті методи та моделі можуть використовуватися в різних областях економіки та управління для побудови та експлуатації хмарних сервісів. The article deals with the basic principles of building a cloud services model based on SaaS. This type of cloud services is currently developing dynamically in Ukraine. The author identifies the main problems of building modern cloud services and options to solve them by applying methods of analysis of complex systems according to economic criteria. The feature of cloud services is their poor structuring in comparison with traditional information systems, and the freedom of users and developers in terms of quantitative and qualitative development of the system. Modern cloud services represent complex dynamic information systems which include many different components. In forming of the structure of cloud service method of comparative analysis according to the criterion of functional suitability gives the opportunity to choose platform for cloud service, to form the composition of the components and functions of such a service, and select a subset of options for implementing cloud service that will most likely meet the owner’s requirements. The methods and models can be used in various fields of Economics and Management for the construction and operation of cloud services. В статье исследованы основные принципы построения облачных сервисов на базе модели SaaS. Именно этот вид облачных сервисов в настоящее время наиболее динамично развивается в Украине. Автор определяет основные проблемы построения современных облачных сервисов и варианты их решения путем применения методов анализа сложных систем по экономическим критериям. Особенностью облачных сервисов является их слабая структурированность по сравнению с традиционными информационными системами, а также свобода пользователей и разработчиков в плане количественного и качественного развития системы. Современные облачные сервисы представляют сложные динамические информационные системы, включающие большое количество различных компонентов. При формировании структуры облачного сервиса метод сравнительного анализа по критерию функциональной пригодности дает возможность провести выбор платформ для реализации облачного сервиса, сформировать состав компонентов и функций такого сервиса, и выбрать подмножество вариантов реализации облачного сервиса, как наиболее будет соответствовать требованиям владельца. Рассмотреные методы и модели могут использоваться в различных областях экономики и управления для построения и эксплуатации облачных сервисов.
 • Item
  Хмаро орієнтована платформа сучасного університету – передумова переходу до інноваційної моделі економічного розвитку
  (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2017) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич; Єрешко, Юлія Олександрівна; Yereshko, Yuliia; Ерешко, Юлия Александровна; Кириченко, Сергій Олександрович; Kyrychenko, Serhii; Кириченко, Сергей Александрович
  У статті досліджені основні засади побудови ІТ-інфраструктури вищих навчальних закладів України на базі хмаро орієнтованої платформи, як основи формування вітчизняного інтелектуального капіталу і передумови переходу вітчизняної економіки до інноваційної моделі розвитку. Автори визначають основні проблеми застосування хмарних технологій у системі вищої освіти України і варіанти їх розв’язання шляхом реалізації інноваційної хмаро орієнтованої платформи для навчальних закладів. Реалізація інноваційної хмаро орієнтованої платформи дозволить перенести більшу частину навчального процесу до хмарного середовища, що відповідає останнім трендам розвитку інновацій у сферах освіти й економіки. Розроблення власних навчальних сервісів і програмних продуктів стимулюватиме розробку програмного забезпечення, як вид діяльності технопарків, реінвестування доходів від розробки у розвиток вищих навчальних закладів, сприятиме залученню студентів до наукових досліджень. The article deals with the main principles of building the IT infrastructure of higher educational institutions of Ukraine based on the cloud platform as the ground for the formation of domestic intellectual capital and the prerequisite for the transition of the domestic economy to the innovative development model. The authors identify the main problems of using the cloud technologies in the system of higher education in Ukraine and options for their solution by implementing an innovative cloud-oriented platform for educational institutions. The implementation of the innovative cloud-based platform will allow the most part of the learning process to be transferred to the cloud environment, which corresponds to the latest trends in the development of innovation in the fields of education and economics. The development of its own training services and software products will stimulate the development of software, as a type of activity of technology parks, reinvesting income from development into higher education, and will also attract students to scientific research. В статье исследованы основные подходы к построению ИТ-инфраструктуры высших учебных заведений Украины на базе облако ориентированной платформы, как основы формирования отечественного интеллектуального капитала и одного из условий перехода отечественной экономики к инновационной модели развития. Авторы определяют основные проблемы применения облачных технологий в системе высшего образования Украины и варианты их решения путем реализации инновационной облако ориентированной платформы для учебных заведений. Реализация инновационной облако ориентированной платформы позволит перенести большую часть учебного процесса в облачную среду, что отвечает последним трендам развития инноваций в сферах образования и экономики. Разработка собственных учебных сервисов и программных продуктов будет стимулировать разработку программного обеспечения, как вид деятельности технопарков, реинвестирование доходов от разработки в развитие высших учебных заведений, а также будет способствовать привлечению студентов к научным исследованиям.
 • Item
  Digital transformation of university education in Ukraine: trajectories of development in the conditions of new technological and economic order
  (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2018) Kaminskyi, Oleh; Камінський, Олег Євгенович; Каминский, Олег Евгеньевич; Yereshko, Yuliia; Єрешко, Юлія Олександрівна; Ерешко, Юлия Александровна; Kyrychenko, Serhii; Кириченко, Сергій Олександрович; Кириченко, Сергей Александрович
  The article substantiates the role of the digital transformation of higher education in Ukraine in the era of the fourth industrial revolution. There was proven the need to develop the strategy of the university education digital transformation, as well as the formation of new information and communication competencies. According to the authors, the strategy of digital transformation of the university education system has to include the modernization of corporate IT architecture management, which should be implemented as a cloud-based platform. The authors analysed the main possible directions of the educational services transformation and the accompanying business processes. The use of blockchain technology for the educational content management module construction is proposed. The integration of the educational content management modules of different Ukrainian universities should become the basis for creating a global cloud-based platform for higher education. У статті обґрунтовано роль цифрової трансформації вищої освіти в Україні в епоху четвертої індустріальної революції. Доведено потребу розробки стратегії цифрової трансформації університетської освіти та формування нових інформаційно-комунікаційних компетентностей. На думку авторів, стратегія цифрової трансформації системи університетської освіти повинна включати в себе модернізацію управління корпоративною ІТ-архітектурою університетів на основі хмаро орієнтованих платформ. Авторами проаналізовано основні можливі напрямки трансформації освітніх послуг і супроводжуючих їх бізнес-процесів. Запропоновано використання блокчейн технології для побудови модуля управління освітнім контентом, а також інтеграція таких модулів різних університетів України, що має стати підґрунтям для створення глобальної хмаро орієнтованої платформи системи вищої освіти. В статье обоснована роль цифровой трансформации высшего образования в Украине в эпоху четвертой индустриальной революции. Доказана необходимость разработки стратегии цифровой трансформации университетского образования и формирования новых информационно-коммуникационных компетентностей. По мнению авторов, стратегия цифровой трансформации системы университетского образования должна включать в себя модернизацию управления корпоративной ІТ-архитектурой университетов на базе облачно ориентированных платформ. Авторами проанализированы основные возможные направления трансформации образовательных услуг и сопровождающих их бизнес-процессов. Предложено использование блокчейн технологии для построения модуля управления образовательным контентом, а также, интеграция таких модулей различных университетов Украины, которая должна стать основой для создания глобальной облачно ориентированной платформы системы высшего образования.
 • Item
  Особливості моделей ціноутворення в парадигмі хмарних обчислень
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2018) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  Досліджено сутність, наукові й теоретико-методологічні засади моделей ціноутворення парадигми хмарних обчислень. Визначено фактори впливу на розрахунок ціни хмарних послуг, визначено показники вартості для різних рівнів хмари (IaaS, PaaS, SaaS). Запропоновано классифікацію бізнес-моделей хмарних провайдерів, в розрізі трьох виділених елементів (модель оплати, модель ціноутворення та угода про рівень обслуговування SLA). Було обгрунтовано використання для визначення цін на хмарні сервіси фінансово-ресурсної моделі. Проведено аналіз моделей ціноутворення провідних хмарних провайдерів. На основі проведеного дослідження, запропоновано низку рекомендацій, спрямованих на удосконалення формування цінових стратегій хмарних провайдерів. Over the past few years, the cloud computing paradigm has come into force and has become popular in the field of information technology. Many organizations have begun to introduce cloud technologies in order to reduce costs by improving resource virtualization, reducing administration time and reducing infrastructure costs. As practice in the world shows, cloud technologies are efficient and reliable enough even to provide services by government agencies of most developed countries of the world. A similar trend is observed in all EU countries, where the use of cloud computing has become the de facto standard in many areas of socio-economic relations. The cloud computing paradigm is an integral part of the new industrial revolution and has the potential that a technological leap in the qualitatively new state of the domestic IT industry can provide, which is very important for the Ukrainian economy. The article examines the essence, scientific-theoretical and methodological principles of pricing models of cloud computing paradigms. The factors influencing the pricing of cloud services are determined, the cost indicators for different levels of the cloud (IaaS, PaaS, SaaS) are defined. A classification of cloud business models is proposed from the point of view of three different elements (payment model, pricing model and SLA service level agreement). It is proposed to use to determine the price of cloud services financial-resource model. Pricing models were analyzed for leading cloud computing vendors, which showed that most cloud computing pricing models focused on service providers and aimed at increasing the revenue of service providers and reducing its costs. The main pricing models contain end-user attributes, such as user satisfaction, QoS, user service, etc. On the basis of the research, a number of recommendations were proposed aimed at improving pricing strategies for cloud providers.
 • Item
  Обчислення індикаторів рентабельності проектів міграції до хмарних платформ ІТ-інфраструктури підприємств
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2018) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  У статті досліджено сутність, наукові й теоретико-методологічні засади оцінювання проектів міграції ІТ-інфраструктури підприємств до хмарних платформ. Визначено фактори впливу на рентабельність таких проектів, визначено показники рентабельності для хмари. Рішення про інвестиції в проекти міграції ІТ-інфраструктур підприємств до хмарних середовищ віднесено до розряду стратегічних, бо вони пов'язані зі значними витратами ресурсів, мають надзвичайні довгострокові наслідки для держави та пов'язані з істотною невизначеністю середовища прийняття рішень. Запропоновано економетричну модель оцінювання рентабельності проектів міграції до хмарних платформ на основі системи індикаторів оцінювання, об'єднаних у групи. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій з розробки формальних моделей витрат і вигід міграції до хмарних середовищ. На основі проведеного дослідження, запропоновано метод розрахунку зведеного індикатора рентабельності проектів міграції до хмар. Over the past few years, the cloud computing paradigm has become popular in the field of information technology. According to the forecasts of global consulting companies, the rapid development of cloud technologies, the digital transformation of the economy and the spread of cloud computing paradigms into new areas of life are one of the main trends that in the next 5-8 years will have a significant impact on the transformation and development of not only the IT industry, but also in business, finance, and government. The article examines the essence, scientific, theoretical and methodological foundations of the evaluation of projects for the migration of IT infrastructure of enterprises to cloud platforms. Identified factors affecting the profitability of such projects, defined indicators of profitability for the cloud. Decisions to invest in projects for the migration of IT infrastructures of an enterprise to the cloud are classified as strategic because they involve significant resource costs, have huge long-term implications for the state and are associated with considerable uncertainty in the decision-making environment. An econometric model is proposed for assessing the profitability of migration projects on cloud platforms based on a performance of system indicators grouped into a group. The analysis of recent research and publications on the development of formal models of costs and benefits of migration to cloud environments. Based on the research, a method is proposed for calculating the consolidated indicator of the profitability of cloud migration projects. The application of this model to the evaluation process will allow to use a system of quantitative and qualitative indicators in the decision-making process, thus formalizing the experience and knowledge of specialists. The consolidated indicator will allow to develop recommendations on the use of cloud technologies as a component of the information economy, assessing the possibility of transition to the clouds of a specific infrastructure of enterprises.
 • Item
  Багатокритеріальна оптимізація вибору провайдерів хмарних сервісів
  (Видавничий дім «Інтернаука», 2018) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  З точки зору бізнесу, при переході до хмари ІТ-інфраструктура підприємства може стати потужним ка талізатором його розвитку. При переході на хмарну модель роботи ІТдиректор несе додаткову відповідальність: він повинен робити вибірку ресурсів, які потрібно перенести в хмару, вибрати постачальника та порівняти ціни на хмарні сервіси на ринку. Тому основні цілі підприємства, це максимізувати рентабельність хмарних сервісів та мінімізувати свої витрати та ризики. Стаття присвячена дослідженню особливостей процесів прийняття рішень щодо вибору провайдерів хмарних сервісів. В статті наведено та обґрунтовано модель оптимізації та структурований підхід для усунення альтер натив та вибору оптимального варіанту пакету хмарних сервісів. Досліджено переваги, які модель оптимізації досягає при використанні динамічної архітектури хмарного сервісу. Розроблена модель може бути використана підприємства ми і організації в цілях обґрунтування стратегічних рішень при виборі хмарних сервісів для впровадження. From a business perspective, the transition to a cloud IT infrastructure of an enterprise can be a powerful catalyst for its development. In the transition to a cloudbased model the IT Director has more responsibility: he has to make a selection of resources, which are needed to be transferred to the cloud, choose a supplier and compare the prices of cloud services on the market. Therefore, the main goals of the enterprise are maximize the profitability of cloud services and minimize its costs and risks. The article is devoted to the study of the peculiarities of decisionmaking processes regarding the choice of providers of cloud services. The article presents and justifies an optimization model and a structured approach to eliminate alternatives and choose the optimal option for a cloud service package. The advantages that the optimization model achieves when using the dynamic cloud service architecture is explored. The developed model can be used by companies and organizations in order to justify the strategic decisions when choosing cloud services for implementation. С точки зрения бизнеса, при переходе к облаку ИТинфраструктура предприятия может стать мощным катализатором его развития. При переходе на облачную модель работы ИТ-директор несет дополнительную ответствен ность: он должен делать выборку ресурсов, которые нужно перенести в облако, выбрать поставщика и проанализиро вать цены на облачные сервисы на рынке. Основными целями предприятия являются максимизация рентабельности облачных сервисов и минимизация своих расходов и рисков. Статья посвящена исследованию особенностей процессов принятия решений по выбору провайдеров облачных сервисов. В статье рассмотрена и обоснована модель оптими зации и структурированный подход для устранения альтернатив и выбора оптимального варианта пакета облачных сервисов. Исследованы преимущества, которые подобная модель оптимизации дает при использовании динамической архитектуры облачного сервиса. Разработанная модель может быть использована предприятиями и организациями при обосновании стратегических решений по выбору облачных сервисов для внедрения.
 • Item
  Дослідження впливу хмарних технологій на розвиток цифрової торгівлі
  (Видавничий дім «Інтернаука», 2018) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  Парадигма хмарних обчислень та пов'язані з нею технології набувають популярності серед підприємств ІТ-галузі через те, що вони дозволяють використовувати дорогі технології за низькою ціною. Інформаційна (цифрова) економіка принципово змінює міжнародний торгівельний ландшафт. Завдяки її швидкому розвитку уряди стикаються з новими регуляторними проблемами для забезпечення реалізації та спільного використання можливостей та переваг цифрової торгівлі. Можна заявити, що на теперішній час немає єдиного наукового дослідження, що описує всі практики та моделі розвитку цифрової торгівлі, тому дане дослідження є актуальним. У літературі ми знаходимо деякі наукові дослідження, що описують інформаційну (цифрову) економіку, яка відображає процесс переходу від третьої промислової революції до четвертої промислової революції. Інформаційні технології знижують вартість обміну ідеями через кордони та поєднуючі різні суб’єкти в рамках ланцюжка створення вартості допомагають подолати багато обмежень, пов'язаних із залученням товарів та послуг на міжнародні ринки та прийняттям нових бізнес- моделей. Вплив нових цифрових технологій на глобальний ланцюг вартості, призвів до зниження витрат на координацію та посилення міжнародної мобільності управлінських та виробничих інновацій. Інформаційна економіка започаткувала нові комплекти товарів, послуг та ідей, що постачаються через кордони підприємствами та споживачами за допомогою фізичних пристроїв, підключених до хмарних платформ, і їх розвиток одночасно призводить до появи нових проблем внутрішньої та міжнародної торговельної політики у світі, де залишаються кордони між країнами. Метою статті є дослідження ролі хмарних технологій в контексті розвитку цифрової торгівлі, та виявлення деяких ключових змін, які хмарні технології та цифрова економіка вносять до процесів міжнародної торгівлі. The paradigm of cloud computing and its associated technology is gaining momentum among IT companies because they allow you to use expensive technology at a low cost. Information (digital) economy fundamentally changes the international trade landscape. Due to digital economics rapid development, governments face new regulatory challenges to ensure the implementation and sharing of the opportunities and benefits of digital commerce. It can be stated that at present there is no single scientific research, describes all practices and models for the development of digital trade, so this study is relevant. In the literature, we find some scientific studies describing the information (digital) economy, which reflects the transition from the third industrial revolution to the fourth industrial revolution. Information technology reduces the cost of exchanging ideas across borders and brings together different actors within the value chain, helping to overcome many of the restrictions associated with attracting goods and services to international markets and adopting new business models. The impact of new digital technologies on the global value chain (GVCs) led to a reduction in the costs of coordinating and enhancing international mobility of managerial and production innovations. The information economy has created new sets of goods, services and ideas that are delivered across borders by enterprises and consumers through physical devices connected to cloud platforms and their development simultaneously leads to the emergence of new problems of domestic and international trade policies in a world where the borders between countries remain. The aim of the article is to study the role of cloud technologies in the context of digital commerce development, and to identify some key changes that cloud technologies and the digital economy are making to international trade processes. Парадигма облачных вычислений и связанные с ней технологии приобретают популярность среди предприятий ИТ-отрасли из-за того, что они позволяют использовать дорогостоящие технологии по низкой цене. Информационная (цифровая) экономика принципиально меняет международный торговый ландшафт. Благодаря ее быстрому развитию правительства сталкиваются с новыми регуляторными проблемами для обеспечения реализации и совместного использования возможностей и преимуществ цифровой торговли. Можно заявить, что в настоящее время не существует единого научного исследования, описывает все практики и модели развития цифровой торговли, поэтому данное исследование является актуальным. В литературе мы находим некоторые научные исследования, описывающие информационную (цифровую) экономику, которая отражает процесс перехода от третьей промышленной революции к четвертой промышленной революции. Информационные технологии снижают стоимость обмена идеями через границы и объединяют различные субъекты в рамках цепочки создания стоимости, помогая преодолеть многие ограничения, связанные с привлечением товаров и услуг на международные рынки и принятием новых бизнес-моделей. Влияние новых цифровых технологий на глобальную цепочку стоимости, привело к снижению затрат на координацию и усиление международной мобильности управленческих и производственных инноваций. Информационная экономика создала новые комплекты товаров, услуг и идей, поставляемых через границы предприятиями и потребителями с помощью физических устройств, подключенных к облачным платформам, и их развитие одновременно приводит к появлению новых проблем внутренней и международной торговой политики в мире, где остаются границы между странами. Целью статьи является исследование роли облачных технологий в контексте развития цифровой торговли, и выявления некоторых ключевых изменений, которые облачные технологии и цифровая экономика вносят в процессы международной торговли.
 • Item
  Концептуальні засади організації хмарних провайдерів
  (Видавничий дім «Інтернаука», 2018) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  Парадигма хмарних обчислень та пов’язані з нею технології набувають популярності серед підприємств ІТ-галузі через те, що вони дозволяють використовувати дорогі технології за низькою ціною. Провайдери хмарних сервісів пропонують своїм клієнтам різні пакети послуг з різними моделями оплати. Хмарні технології служить альтернативою традиційної моделі локального використання апаратного та програмного забезпечення. Метою статті є розробка теоретико-методологічних підходів до визначення суті та особливостей функціонування центрів обробки даних хмар, та розробка классифікації джерел продуктивності і бізнес-моделей хмарних провайдерів. У літературі ми знаходимо деякі наукові дослідження, що описують структури та архітектури хмарних провайдерів, однак бракує загальної систематизації, яка охоплювала б всі економічні аспекти їх роботи. Процеси створення і використання хмарних сервісів мають свою економічну складову, вони характеризуються витратами праці і коштів з одного боку, і отриманням прямого або непрямого прибутку — з іншого. Хмарний провайдер може розглядатися як компанія, яка орендує своїм клієнтам безліч надійних віртуальних ресурсів (будь-якого апаратного або програмного забезпечення) відповідно до певної бізнес-моделі. Складність сучасних хмар визначає необхідність звернення до методів економіко-математичного моделювання. Сутність цієї статті полягає у систематизації даних щодо джерел продуктивності та бізнес моделей хмарних провайдерів і в їх аналізі з погляду систем управління ресурсами, апаратного забезпечення та показників ефективності. Ми виявили спільні особливості у хмарних провайдерів, намагаючись встановити загальну термінологію, виділити напрямки, які добре охоплені існуючими рішеннями, і вказати критичні напрямки, які потребують подальшого дослідження та класифікації. The paradigm of cloud computing and its associated technology is gaining momentum among IT companies be- cause they allow you to use expensive technology at a low cost. Currently, cloud providers provide package services that include software and infrastructure elements with different payment models. Cloud technology is an alternative to the traditional model of local hardware and software use. The purpose of the article is to develop theoretical and methodological approaches to the definition of the essence and features of the operation of cloud data centers, and the development of classification of the sourc- es of productivity and business models of cloud providers. We find in the literature some works describing the structures and architectures of cloud providers, but there is a lack of general systematization that would cover all economic aspects of their work. The processes of creating and using cloud services have their own economic component, they are characterized by labor costs and funds on the one hand, and the receipt of direct or indirect income — on the other. Cloud provider can be regarded as a company that leases to its customers a number of reliable virtual resources (any hardware or software) according to a certain business model. The complexity of modern clouds determines the need to apply methods of economic and mathematical model- ing. The essence of this article is to systematize the data on the sources of performance and business models of cloud providers and to analyze them from the point of view of resource management systems, hardware and performance indicators. We have discovered common features among cloud providers in an attempt to establish a common terminology, identify areas that are well covered by existing solutions, and identify critical areas that require further research and classification. Парадигма облачных вычислений и связанные с ней технологии приобретают популярность среди предприятий ИТ-отрасли из-за того, что они позволяют использовать дорогостоящие технологии по низкой цене. Провайдеры облачных сервисов предлагают своим клиентам различные пакеты услуг с различными моделями оплаты. Облачные технологии служит альтернативой традиционной модели локального использования аппаратного и программного обеспечения. Целью статьи является разработка теоретико-методологических подходов к определению сущности и особенностей функционирования облачных центров обработки данных, и разработка классификации источников производительности и бизнес-моделей облачных провайдеров. В литературе мы находим некоторые научные исследования, описывающие структуры и архитектуры облачных провайдеров, но им не хватает общей систематизации, которая охватывала бы все экономические аспекты работы провайдеров. Процессы создания и использования облачных сервисов имеют свою экономическую составляющую, они характеризуются затратами труда и средств с одной стороны, и получением прямого или косвенного дохода — с другой. Облачный провайдер может рассматриваться как компания, которая арендует своим клиентам множество надежных виртуальных ресурсов (любого аппаратного или программного обеспечения) в соответствии с определенной бизнес-моделью. Сложность современных облаков определяет необходимость обращения к методам экономико-математического моделирования. Сущность этой статьи заключается в систематизации данных об источниках производительности и бизнес- моделях облачных провайдеров и в их анализе с точки зрения систем управления ресурсами, аппаратного обеспечения и показателей эффективности. Мы обнаружили общие особенности у облачных провайдеров, пытаясь установить общую терминологию, выделить направления, которые хорошо охвачены существующими решениями, и указать критические направления, которые требуют дальнейшего исследования и классификации.
 • Item
  Методологічний підхід до побудови складних хмарних сервісів
  (Харківський національний економічний університет, 2018) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  Цілями статті є: дослідження теоретико-методологічних підходів до побудови складних хмарних сервісів; оцінювання основних структурних елементів сервісу та методів порівняльного аналізу варіантів реалізації хмарних сервісів з урахуванням функціональних вимог до створюваного хмарного сервісу та параметрів QoS. Проаналізовано сучасний стан моделей розробки хмарних сервісів, обґрунтовано актуальність дослідження методів і моделей створення та функціонування систем складних хмарних сервісів. Запропоновано методичний підхід до вирішення задачі проектування складного хмарного сервісу на основі вдосконаленого методу аналізу складних систем, з урахуванням кількісних і якісних параметрів його структурних елементів. Даний метод дозволить визначити для хмарних сервісів комплекс проектних рішень, що відображають вимоги розробника до функціональності та якості роботи хмарних сервісів. Хмарні технології є альтернативою традиційної моделі локального використання апаратного та програмного забезпечення та здатні вплинути на розстановку сил на світовому та вітчизняному ринках як програмного, так і апаратного забезпечення. Таким чином, маючи значний практичний інтерес, проблема дослідження побудови та функціонування хмарних сервісів є актуальною і вимагає особливої уваги. The article is aimed at researching of theoretical and methodological ap- proaches to the building of complex cloud services; evaluating the basic structural elements of service and the methods of comparative analysis of variants in implementing cloud services with attention to functional require- ments as to the created cloud service and parameters of QoS. The current status of models of development of cloud services is analyzed, relevance of researching the methods and models of creation and functioning of systems of complex cloud services is substantiated. A methodical approach to the problem of projecting complex cloud service on the basis of the advanced method of analysis of complex systems, taking account of quantitative and qualitative parameters of its structural elements, is proposed. This method will allow defining a set of projecting solutions for cloud services that would reflect the developer’s requirements towards the functionality and quality of performance of cloud services. Cloud technology is an alternative to the traditional model of local use of hardware and software and can affect the balance of power in the global and national markets, both software and hardware. Thus, being of considerable practical interest, the problem of re- search of processes of building and functioning of cloud services is relevant and requires special attention. Целями статьи являются: исследование теоретико-методологических подходов к построению сложных облачных сервисов; оценка основных структурных элементов сервиса и методов сравнительного анализа вариантов реализации облачных сервисов с учетом функциональных требований к создаваемому облачному сервису и параметров QoS. Про- анализировано современное состояние моделей разработки облачных сервисов, обоснована актуальность исследования методов и моделей создания и функционирования систем сложных облачных сервисов. Предложен методический подход к решению задачи проектирования сложного облачного сервиса на основе усовершенствованного метода анализа сложных систем, с учетом количественных и качественных параметров его структурных элементов. Данный метод позволит определить для облачных сервисов комплекс проектных решений, от- ражающих требования разработчика к функциональности и качеству работы облачных сервисов. Облачные технологии является альтерна- тивой традиционной модели локального использования аппаратного и программного обеспечения и способны повлиять на расстановку сил на мировом и отечественном рынках как программного, так и аппаратно- го обеспечения. Таким образом, имея значительный практический инте- рес, проблема исследования процессов построения и функционирования облачных сервисов является актуальной и требует особого внимания
 • Item
  Моделі ціноутворення хмарних сервісів
  (Видавничий дім «Інтернаука», 2018) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  За останні кілька років парадигма хмарних обчислень набрала чинності і стала популярною в сфері інформаційних технологій. Багато організацій приступили до реалізації хмарних технологій, прагнучи знизити витрати за рахунок поліпшеної віртуалізації машин, меншого часу на адміністрування і зниження витрат на інфраструктуру. Як показує світова практика, хмарні технології є ефективними та досить надійними, навіть для надання послуг державним органам найрозвиненіших світових держав. Подібний тренд спостерігається у всіх країнах ЄС, де використання хмарних обчислень вже стали фактично стандартом у багатьох сферах соціально-економічних відносин. Парадигма хмарних обчислень є складовою нової промислової революції та має потенціал, який може забезпечити технологічний стрибок до якісно нового стану вітчизняної ІТ-індустрії, що дуже важливо для економіки України. Хмарні технології дозволяють багатьом користувачам надавати послуги та ресурси. Поява нових хмарних сервісів призводить до збільшення кількості компаній, які пропонують різноманітні послуги у сфері хмарної інфраструктури, та створює конкуренцію цін на світовому ринку. Хмарні провайдери пропонують більше послуг своїм клієнтам, починаючи від інфраструктури як сервісу (IaaS), платформи як сервіс (PaaS) та програмного забезпечення як сервісу (SaaS). При побудові та використанні хмарних сервісів виникає необхідність прийняття значної кількості технічних, управлінських та фінансових рішень. Мета хмарних провайдерів полягає в тому, щоб максимізувати дохід за своїми моделями ціноутворення, тоді як основною метою споживачів є отримання високого рівня якості послуг (QoS) за прийнятною ціною. Метою даної статті є дослідження особливостей моделей ціноутворення хмарних провайдерів, розробка моделі обліку витрат на хмарні сервіси та аналіз основних факторів, які впливають на ціноутворення хмарних ресурсів. Over the past few years, the paradigm of cloud computing has come into force and became popular in the field of information technology. Many organizations have begun to implement these cloud technologies in order to reduce costs by improving virtualization of machines, reduce administration time and reduce infrastructure costs. As the world’s practice shows, cloud technologies are efficient and quite reliable even to provide services to public authorities of most developed world’s nations. A similar trend is observed in all countries the EU where the use of cloud computing has become the de facto standard in many areas of socio-economic relations. The paradigm of cloud computing is an integral part of the new industrial revolution and has potential that can provide technological leap to a qualitatively new state of the domestic IT industry, which is very important for the Ukrainian economy. Cloud technologies allow many users to provide services and resources. The emergence of new cloud services leads to an increase in the number of companies that offer various services in the field of cloud infrastructure, and creates a competition of prices in the world market. Cloud providers offer more services to their customers, from infrastructure as a service (IaaS), a platform as a service (PaaS) and software as a service (SaaS). When building and using cloud services, it becomes necessary to make a significant amount of technical, management and financial decisions. The goal of cloud providers is to maximize revenue by their pricing models, while the main goal of consumers is to obtain a high level of quality of services (QoS) at an affordable price. The purpose of this article is to study the features of cloud providers' pricing models, to develop a model for accounting for cloud services and to analyze the main factors that influence the pricing of cloud resources. За последние несколько лет парадигма облачных вычислений вступила в силу и стала популярной в сфере информационных технологий. Многие организации приступили к реализации облачных технологий, стремясь снизить расходы за счет улучшенной виртуализации машин, уменьшения времени на администрирование и снижение затрат на инфраструктуру. Как показывает мировая практика, облачные технологии являются эффективными и достаточно надежными, даже для предоставления услуг государственным органам сильнейших мировых держав. Подобный тренд наблюдается во всех странах ЕС, где использование облачных вычислений уже стали фактически стандартом во многих сферах социально-экономических отношений. Парадигма облачных вычислений является составной частью новой промышленной революции и имеет потенциал, который может обеспечить технологический скачок к качественно новому состоянию отечественной ИТ-индустрии, что очень важно для экономики Украины. Облачные технологии позволяют многим пользователям предоставлять услуги и ресурсы. Появление новых облачных сервисов приводит к увеличению количества компаний, которые предлагают различные услуги в сфере облачной инфраструктуры, и создает конкуренцию цен на мировом рынке. Облачные провайдеры предлагают больше услуг своим клиентам, начиная от инфраструктуры как сервиса (IaaS), платформы как сервис (PaaS) и программного обеспечения как сервиса (SaaS). При построении и использовании облачных сервисов возникает необходимость принятия значительного количества технических, управленческих и финансовых решений. Цель облачных провайдеров заключается в том, чтобы максимизировать доход по своим моделям ценообразования, тогда как основной целью потребителей является получение высокого уровня качества услуг (QoS) по приемлемой цене. Целью данной статьи является исследование особенностей моделей ценообразования облачных провайдеров, разработка модели учета затрат на облачные сервисы и анализ основных факторов, влияющих на ценообразование облачных ресурсов.
 • Item
  Оцінювання ризиків безпеки хмарних сервісів
  (Видавничий дім «Інтернаука», 2018) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  Провайдери хмарних сервісів пропонують своїм клієнтам послуги з різними рівнями ризику безпеки. Користувачі хочуть мінімізувати даний ризик за певні витрати або інвестиції. Хмарні сервіси складаються з рівнів, які відповідають ієрархії хмари, тобто рівня програмного забезпечення, рівня платформи та рівня інфраструктури. Наразі хмарні провайдери надають сервіси у вигляді пакетів, які включають в себе програмне забезпечення, платформу та елементи інфраструктури. Хмарні технології служить альтернативою традиційної моделі локального використання апаратного та програмного забезпечення. У масштабах підприємства хмарні технології дозволять відмовитися від власної апаратно - програмної інфраструктури, замінивши її підключенням до відповідної мережевої послуги - хмари. Таким чином, парадигма хмарних обчислень здатна вплинути на розстановку сил на ринку як програмного, так і апаратного забезпечення. Метою статті є розробка теоретико- методологічних підходів до визначення суті та особливостей оцінювання ризиків безпеки хмарних сервісів, виявлення основних компонентів ризику на кожному рівні хмари, та розробка схеми обчислення консолідованого індикатора безпеки для хмарних сервісів. Запропонована модель оцінювання ризиків безпеки спрямована на потенційних клієнтів, які бажають порівняти ризики пакетів хмарних сервісів, що пропонуються різними хмарними провайдерами. У статті визначено основні фактори ризиків на кожному рівні хмари, їх типи та методи розрахунку та запропоновано схему для оцінки загального консолідованого індикатора безпеки хмарного сервісу. Запропонована модель дає можливість аналізувати ризики, що виникають під час упровадження конкретного хмарного сервісу або міграції до хмари всієї ІТ-інфраструктури підприємства, і на основі одержаних даних визначати важливість його створення або оренди. Cloud service providers offer their clients with different levels of security risk. Users want to minimize this risk for certain costs or investments. Cloud services consist of levels that correspond to the hierarchy of the cloud, namely, the level of software, level of platform level and level of infrastructure. Currently, cloud providers provide package services that include software, platform, and infrastructure elements. Cloud technologies serve as an alternative to the traditional model of local use of hardware and software. On a company- wide scale, cloud-based technologies will allow the abandonment of its own hardware-software infrastructure, replacing it with the connection to the corresponding network service - the cloud. Thus, the paradigm of cloud computing can affect the alignment of forces on the market, both software and hardware. The purpose of the article is to develop theoretical and methodological approaches to the definition of the essence and features of assessing the security risks of cloud services, to identify the main components of risk at each level of the cloud, and to develop a scheme for calculating the consolidated security indicator for cloud services. The proposed risk assessment model is aimed at potential customers who want to compare the risks of cloud service packages offered by different cloud providers. The article defines the main risk factors at each level of the cloud, their types and methods of calculation, and proposes a scheme for estimating the overall consolidated cloud service safety indicator. The proposed model provides an opportunity to analyze the risks arising from the implementation of a specific cloud service or migration to the cloud of the entire IT infrastructure of the enterprise and, based on the data obtained, determine the importance of its creation or lease. Провайдеры облачных сервисов предлагают своим клиентам услуги с разными уровнями риска безопасности. Пользователи хотят минимизировать данный риск, в обмен на определенные расходы или инвестиции. Облачные сервисы состоят из уровней, которые соответствуют иерархии облака, то есть уровня программного обеспечения, уровня платформы и уровня инфраструктуры. Сейчас облачные провайдеры предоставляют сервисы в виде пакетов, которые включают в себя программное обеспечение, платформу и элементы инфраструктуры. Облачные технологии служит альтернативой традиционной модели локального использования аппаратного и программного обеспечения. В масштабах предприятия облачные технологии позволят отказаться от собственной аппаратно- программной инфраструктуры, заменив ее подключением к соответствующей облачной услуге. Таким образом, парадигма облачных вычислений способна повлиять на расстановку сил на рынке как программного, так и аппаратного обеспечения. Целью статьи является разработка теоретико-методологических подходов к определению сущности и особенностей оценки рисков безопасности облачных сервисов, выявление основных компонентов риска на каждом уровне облака, и разработка схемы расчета консолидированного индикатора безопасности для облачных сервисов. Предложенная модель оценки рисков безопасности направлена на потенциальных клиентов, которые хотят сравнить риски пакетов облачных сервисов, предлагаемых различными облачными провайдерами. В статье определены основные факторы рисков на каждом уровне облака, их типы и методы расчета и предложена схема для оценки общего консолидированного индикатора безопасности облачного сервиса. Предложенная модель позволяет анализировать риски, возникающие при внедрении конкретного облачного сервиса или миграции в облака всей ИТ-инфраструктуры предприятия, и на основе полученных данных определять важность его создания или аренды.
 • Item
  Методологія розробки хмарних сервісів в умовах ієрархії хмари
  (Видавничий дім «Інтернаука», 2018) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  Парадигма хмарних обчислень та пов'язані з нею технології набувають популярності серед підприємств ІТ-галузі через те, що вони дозволяють використовувати дорогі технології за низькою ціною. В даний час хмарні сервіси найчастіше розробляються на базі моделі PaaS, яка впроваджена багатьма провайдерами. У літературі ми знаходимо деякі наукові дослідження, що описують структури та архітектури для розробки хмарного програмного забезпечення, однак бракує загальної методології, яка охоплювала б весь життєвий цикл розробки хмарних сервісів. Багато розробників програмного забезпечення намагаються використовувати переваги хмарних обчислень і хочуть отримати доступ до хмарних середовищ за низькою вартістю та легким доступом. Багато проблем виникає при розробці та впровадженні хмарних платформ відносно моделей програмування в хмарі, архітектури хмарних сервісів, API та послуг, які вони надають. Процеси створення і використання хмарних сервісів мають свою економічну складову, вони характеризуються витратами праці і коштів з одного боку, і отриманням прямого або непрямого прибутку - з іншого. Складність сучасних хмар визначає необхідність звернення до методів економіко-математичного моделювання. Метою статті є розробка теоретико-методологічних підходів та створення бази для нової моделі розробки програмного забезпечення хмарних сервісів, яка може задовольнити вимоги користувачів щодо якості та вартості послуг, та враховує багаторівневу структуру хмарного середовища. Сутність цього підходу полягає у систематизації даних щодо функціональної придатності різних структурних елементів хмарних сервісів, у визначенні наборів можливих платформ та елементів і в порівняльному їх аналізі з погляду трирівневої ієрархії хмари для оцінювання проектів розробки хмарних сервісів. The paradigm of cloud computing and its associated technology is gaining momentum among IT companies because they allow you to use expensive technology at a low cost. Nowadays, cloud applications are developed in Platforms as a Service following the PaaS architecture imposed by several providers. We find in the literature some works describing frameworks and architectures for cloud software development, but there is a lack of a generic methodology which covers the whole application development lifecycle. Many software developers trying to get the benefits of cloud computing and want to access the cloud environments at low cost and easy access. Many issues are encountering in development and deployment of these platforms regarding programming models, application architecture, APIs and services it provided. The processes of development and using cloud services have their own economic component, they are characterized by labor costs and funds on the one hand, and the receipt of direct or indirect income - on the other. The complexity of modern clouds determines the need to apply methods of economic and mathematical modeling. The purpose of the article is to develop theoretical and methodological approaches and create a basis for a new model of software development for cloud services that can meet the requirements of users regarding the quality and cost of services, and takes into account the multi-level structure of cloud environments. The essence of this approach is to systematize the data on the functional suitability of the various structural elements of cloud services, to determine the sets of possible platforms and elements, and in their comparative analysis in terms of the three-tier hierarchy of the cloud for the evaluation of cloud service development projects. Парадигма облачных вычислений и связанные с ней технологии приобретают популярность среди предприятий ИТ-отрасли из-за того, что они позволяют использовать дорогостоящие технологии по низкой цене. В настоящее время облачные сервисы чаще всего разрабатываются на основе модели PaaS, которая внедрена многими провайдерами. В литературе мы находим некоторые научные исследования, описывающие структуры и архитектуры для разработки облачного программного обеспечения, но не хватает общей методологии, которая охватывала бы весь жизненный цикл разработки облачных сервисов. Многие разработчики программного обеспечения пытаются использовать преимущества облачных вычислений и хотят получить доступ к облачным средам по низкой стоимости и легким доступом. Много проблем возникает при разработке и внедрении облачных платформ относительно моделей программирования в облаке, архитектуры облачных сервисов, API и услуг, которые они предоставляют. Процессы создания и использования облачных сервисов имеют свою экономическую составляющую, они характеризуются затратами труда и средств с одной стороны, и получением прямого или косвенного дохода - с другой. Сложность современных облаков определяет необходимость обращения к методам экономико-математического моделирования. Целью статьи является разработка теоретико-методологических подходов и создания базы для новой модели разработки программного обеспечения облачных сервисов, которая может удовлетворить требования пользователей к качеству и стоимости услуг, и учитывает многоуровневую структуру облачного среды. Суть этого подхода заключается в систематизации данных о функциональной пригодности различных структурных элементов облачных сервисов, в определении наборов возможных платформ и элементов и в сравнительном их анализе с точки зрения трехуровневой иерархии облака для оценки проектов разработки облачных сервисов.
 • Item
  Удосконалення методичного підходу до оцінювання репутації хмарних провайдерів
  (Видавничий дім «Інтернаука», 2018-06) Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
  З точки зору бізнесу, при переході до хмари ІТ-інфраструктура підприємства може стати потужним каталізатором його розвитку. В статті досліджено проблемні питання теоретико-методологічних підходів до визначення суті та особливостей оцінювання репутації хмарних провайдерів на ринку хмарних послуг. Розроблено схему обчислення консолідованого індикатора репутації хмарних провайдерів та його складові. From a business perspective, the transition to a cloud IT infrastructure of an enterprise can be a powerful catalyst for its development. The article deals with the problematic issues of theoretical and methodological approaches to the definition of the essence and features of the evaluation of the reputation of cloud providers in the cloud services market. The article presents and justifies an scheme for calculating the consolidated indicator of reputation of cloud providers and its components. С точки зрения бизнеса, при переходе к облаку ИТ-инфраструктура предприятия может стать мощным катализатором его развития. В статье исследованы проблемные вопросы теоретико-методологических подходов к определению сущности и особенностей оценки репутации облачных провайдеров на рынке облачных услуг. Разработана схема вычисления консолидированного индикатора репутации облачных провайдеров и его составляющие.
 • Item
  Системний аналіз економічних аспектів побудови хмарних сервісів
  (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2019-12-18) Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsyn, Volodymyr; Галицын, Владимир Константинович; Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demianenko, Volodymyr; Демьяненко, Владимир Витальевич; Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич
 • Item
  Stabilizing steps the security of human and society in the COVID-19 pandemic
  (Mehmet GOKERIK, 2020-12-31) Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ірада Агаєвна; Джалладова, Ирада Агаевна; Kaminskyi, Oleh; Камінський, Олег Євгенович; Каминский, Олег Евгеньевич
  The research goal is to develop models for stabilizing human security during global pandemics. In order to develop effective measures to minimize the impact of the COVID-19 pandemic on the safety of Ukrainian citizens, it is necessary to conduct an in-depth analysis and modeling of the impact of quarantine measures. The research focuses on human security, digital inequality, employment issues, psychotherapeutic problems, and their impact on protection of the population. Cybersecurity tools are being developed to combat information manipulation and illegal e-commerce, and to protect patients' personal data. The COVID-19 pandemic creates an environment for the cybercrime development. Decreased vigilance among the population, anxiety disorders, work from home, and excessive load on the Internet lead to an increase in the flow of cybercrime. Companies that are engaged in the management of day-to-day operations in times of crisis do not pay due attention to the increased threats to information security that arise as a result of these exceptional circumstances. The research will use theoretical-analytical and practical models, method of analysis of hierarchies, computational method of economic research and development of methods for calculating human safety indicators, system oriented, inductive and deductive approaches to the interpretation of research results. To ensure stability in the state during a pandemic, it is necessary to take into account security of all segments of the population, transformation of the medical crisis into economic and digital ones. The research highlight is that to ensure economic stability and stabilization, return the system of all government chains to stable operation, it is necessary to take into account the security of all segments of the population. The research presented will be mathematical models and comprehensive recommendations proposed to help countries overcome the global crisis outcome.
 • Item
  The impact of the consequences of the Covid-19 pandemic on the social security of Ukraine
  (ACCESS Press, 2021-09) Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна; Джалладова, Ирада Агаевна; Kaminskyi, Oleh; Камінський, Олег Євгенович; Каминский, Олег Евгеньевич; Liutyi, Oleksandr; Лютий, Олександр Іванович; Лютый, Александр Иванович
  The aim of the work is a systematic analysis of logical, structural connections between different threats to sociocybernetic security. We include in the consideration a wide range of different components, different understandings of social security: security of technical systems, security of cyberspace, security of cyber-physical systems and so on. Everything is almost not studied and not studied in general. An important aspect of state capacity is analyzed in the work with the help of the constructed mathematical model: the problem of threats to social security. Depending on the condition (stable or unstable), there is a system that is characterized by a numerical integrated indicator (number of patients, number of those who passed the test, number of occupied beds in the hospital), social security in a broad and narrow sense, can to be considered and considered as being in a state of threat or protected. Hundreds of thousands of different methods and tools have been built over the millennia, but in modern conditions none is ready. Actually, the situation with СOVID-19 showed it. The flexibility of mind and a combination of different methods is the only key to modelling different processes, including security-related processes. In addition, it should be noted that IT tools are not always universal. In modelling these processes, the balance of knowledge in the field of economics, politics, IT, cybersecurity, etc. is important. It is also important to understand that the initial stages of creating algorithms for the protection of the socio-cybernetic system should be considered in the usual sense- understanding of social security. To do this, it is necessary to establish links between different processes of subsystems.