Випуск № 23

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Прискорення капіталізації банківської системи України за аспектами впливу іноземного інвестування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-21) Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr Myhajlovych; Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Стрижак, Артур Петрович; Stryzhak, Artur
  Розглянуто проблеми сучасного рівня капіталізації банківської системи України за аспектами позитивного і негативного впливу іноземного інвестування, запропоновано заходи збільшення капіталізації.
 • Item
  Аналіз ефективності використання бюджетних коштів їх розпорядниками
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-18) Попадюха, Н. В.; Popadiukha, N.
  У статті розроблено методику внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками нижнього рівня. Методика призначена для вдосконалення процесу виконання державного бюджету в частині забезпечення своєчасного і повного надходження бюджетних коштів до їх розпорядників і одержувачів.
 • Item
  Аналітичне забезпечення управління виробничими запасами суб’єктів господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-07) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна
  Розглянуто кількісні моделі стратегічного планування обсягів інвестицій у виробничі запаси. Класифіковано загальновиробничі витрати за ознаками зберігання та розміщення замовлень на матеріальні ресурси. Запропоновано процедури аналітичного забезпечення управління виробничими запасами, які дозволяють оперативно виявляти відхилення у надходженнях матеріальних запасів на підприємство протягом операційного циклу.
 • Item
  Впровадження міжнародних стандартів в облікову практику банків
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-14) Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olga
  Розглянуто досвід реформування системи бухгалтерського обліку в банках України, етапи запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову практику банків, зміни в технології збирання й обробки облікової банківської інформації.
 • Item
  Когнітивні карти та їх застосування до моделювання туристично-рекреаційної системи Кримського регіону
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasyl; Дербенцев, Василий Джорджевич; Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович
  В роботі розглянуто підходи до моделювання слабкоструктурованих соціально-економічних систем з використанням апарату когнітивних карт. Наведено результати когнітивного моделювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу Кримського регіону.
 • Item
  Таксономія інформаційної бази дослідження взаємозв’язків між видами економічної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-03) Галіцин, Володимир Костянтинович; Самченко, Наталія Костянтинівна
  Стаття присвячена питанням розроблення класифікації (номенклатури) видів економічної діяльності з метою побудови уніфікованих агрегованих таблиць «витрати–випуск» як інформаційної бази дослідження взаємозв’язків між видами економічної діяльності.
 • Item
  Підвищення ефективності процесу стратегічного управління банківською діяльністю за допомогою матриці Ігоря Ансоффа «товар-ринок»
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-17) Іванова, Тетяна Георгіївна; Ivanova, Tetyana
  У статті основну увагу приділено підвищенню ефективності процесу стратегічного управління банківською діяльністю за допомогою матриці І. Ансоффа «товар-ринок». Розглянуто класифікацію стратегій відповідно матриці І. Ансоффа. Проаналізовано діяльність ПАТ КБ «Приватбанк» відповідно до класифікації І. Ансоффа. Оцінено переваги і недоліки матриці І. Ансоффа при використанні їх банками у своїй діяльності.
 • Item
  Взаємозв’язок бюджетного дефіциту з інфляцією та ВВП
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-14) Биков, Дмитро Якимович; Bykov, Dmytro
  Розробка проблематики взаємозв’язку бюджетного дефіциту з ВВП та інфляцією має науково-практичне значення. Воно полягає в тому, що ефективно управляючи дефіцитом бюджету як інструментом державної фінансової політики, можна здійснювати позитивний економічний вплив на ВВП та інфляцію.
 • Item
  Нематеріальні активи та знання: їх визначення та обліку сучасній економіці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-22) Диба, В’ячеслав Михайлович
  Розглянуто проблеми сучасного рівня капіталізації банківської системи України за аспектами позитивного і негативного впливу іноземного інвестування, запропоновано заходи збільшення капіталізації.
 • Item
  Концепції побудови програмного забезпечення бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Осмятченко, Володимир Олександрович
  У статті розглянуто основні концепції, на яких базується сучасні інформаційні технології бухгалтерського обліку. Доведено життєздатність двох основних концепцій побудови програмного забезпечення бухгалтерського обліку. Перша виходить із можливостіуніфікації всієї бухгалтерської інформації, а друга припускає необхідність її спеціалізації відповідно до потреб задач окремих ділянок обліку.
 • Item
  Сутність та роль кредиту в сучасних умовах
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-03) Аржевітін, Станіслав Михайлович; Arzhevitin, Stanislav; Аржевитин, Станислав Михайлович
  В статті досліджено сутність кредиту та його роль у сучасних ринкових відносинах. Доведено, що сутність кредиту безпосередньо виражається через кредитні відносини, функції та форми кредиту. Запропоновано визначення поняття «кредит» з урахуванням соціально-економічної ролі кредиту в сучасних ринкових умовах.
 • Item
  Приват-банківництво в Україні: особливості та перспективи розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-15) Комісарчик, О. В.; Komisarchyk, O.
  Проаналізовано сутність VIP-клієнтів як особливої групи суб’єктів роздрібного банківництва, дана їх класифікація. Розглянуто особливості та принципи українського приват-банківництва.
 • Item
  Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та їх структурні диспропорції в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-14) Фукс, Є. А.
  У статті розкрито основні джерела фінансування інноваційної діяльності, проаналізовано їх диспропорції та запропоновано заходи щодо їх подолання з урахуванням світового досвіду.
 • Item
  Особистий прибутковий податок у контексті кризових фінансо-економічних трансформацій в Україні
  (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», 2009-10-05) Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна
  Стаття присвячена дослідженню проблем функціонування особистого прибуткового податку в сучасних національних умовах. Розглядаються базові передумови щодо розробки ефективної моделі особистого прибуткового податку. Визначається позиція справедливості в системі розподілу суспільних доходів через механізм особистого прибуткового оподаткування. Аналізується функціональний потенціал особистого прибуткового податку у кризових умовах. Досліджується специфіка особистого прибуткового оподаткування в умовах комплексної фінансової, економічної, соціальної та виробничої кризи. Показано індикатор ефективності особистого прибуткового податку крізь призму фіскальної та споживчої платоспроможності доходів громадян. Розкрито особливості заробітної плати як основної складової доходів у більшої частини населення як об’єкта фіскального адміністрування. Відображено окремі позиції в практиці особистого прибуткового оподаткування у зарубіжних країнах. Внесено пропозиції щодо удосконалення механізму фіскального адміністрування особистого прибуткового податку в сучасних умовах.
 • Item
  Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії у харчової промисловості
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-17) Бевз, В. В.; Bevz, V.
  Підвищення цін на енергоносії робить неможливим подальший розвиток багатьох українських підприємств без суттєвих навантажень, які були б направлені на зниження енергетичної складової в собівартості продукції і послуг. Сьогодні важливим фактором, що може гарантувати успішність у багатьох сферах промисловості в Україн, і є використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії у різних галузях народного господарства.
 • Item
  Економічні аспекти розвитку різних категорій господарювання в аграрному секторі Запорізького регіону
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-03) Кукіна, Н. В.; Kukina, N.
  В статті висвітлено питання порівняльної ефективності діяльності підприємств різних організаційно-правових форм у Запорізькій області, зокрема, господарств населення, малих фермерських господарств і аграрних підприємств, створених у результаті реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств. Зроблено висновок про не перспективність господарств населення і дрібних фермерських господарств та необхідність розвитку середніх і великих аграрних підприємств.
 • Item
  Вексельне кредитування як інструмент фінансового забезпечення аграрного підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-04) Коваль, В. М.; Koval, V. M.
  В статті розглянуто напрямки використання вексельного кредитування як можливого фінансового інструменту для забезпечення обіговими коштами аграрних підприємств. На основі існуючої законодавчої бази щодо регулювання вексельного обігу запропоновано можливі варіанти отримання кредиту аграрними підприємствами під заставу векселя.
 • Item
  Теоретичні аспекти оцінки якості сільськогосподарської продукції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Левченко, Л. О.; Levchenko, L.
  В статті досліджується необхідність, показники та методи оцінки якості продукції загалом і сільськогосподарської зокрема. Аналізується, як якість продукції впливає на всі параметри функціонування підприємства.
 • Item
  Людський капітал та якість робочої сили як чинники інноваційного розвитку економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-05) Антонюк, В. Н.; Antonyuk, V.
  Обгрунтовано значущість людського капіталу у становленні інноваційного типу економіки. Розкрито сутність категорій «людський капітал», «якість персоналу», «якість робочої сили», поняття «людський капітал інноваційного типу». Виокремлено етапи формування та нагромадження людського капіталу. Окреслено інституціональні аспекти розвитку людського капіталу в Україні. Наведено організаційно економічний механізм формування та ефективного використання людського капіталу. Доведено необхідність поширення нових концептуальних підходів щодо якості персоналу та якості робочої сили.
 • Item
  Методика аналізу імпортної сировини з огляду на її цільове призначення у використанні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-12) Букреєва, Н. П.; Bukreyeva, N.
  В статті розглянуто основні організаційні етапи проведення аналізу оприбуткування імпортної сировини, динаміку розмірів мита по імпорту по окремих групах товарів, що встановлює функціональне співвідношення у системі характеристик процесу переробки таких товарів, які зумовлюють відхилення при наявності цільового призначення. За основу беруться наступні складові процесу імпорту, у розрізі яких доцільно проводити аналіз: звітний період, країна походження, код і найменування товару, вага нетто, брутто, розмір мита, наявність чи відсутність цільового призначення у використанні товарів. У результаті проведеного дослідження автором запропонована модель аналізу, де визначається мета, розробляється гіпотеза такого дослідження, складається програмний аналіз, та визначаються передумови дослідження оприбуткування імпортної сировини із чітко визначеним цільовим призначенням.