Recent Submissions

 • Прискорення капіталізації банківської системи України за аспектами впливу іноземного інвестування 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr Myhajlovych; Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Стрижак, Артур Петрович; Stryzhak, Artur (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-21)
  Розглянуто проблеми сучасного рівня капіталізації банківської системи України за аспектами позитивного і негативного впливу іноземного інвестування, запропоновано заходи збільшення капіталізації.
 • Аналіз ефективності використання бюджетних коштів їх розпорядниками 

  Попадюха, Н. В.; Popadiukha, N. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-18)
  У статті розроблено методику внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками нижнього рівня. Методика призначена для вдосконалення процесу виконання державного бюджету в частині забезпечення своєчасного ...
 • Аналітичне забезпечення управління виробничими запасами суб’єктів господарювання 

  Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-07)
  Розглянуто кількісні моделі стратегічного планування обсягів інвестицій у виробничі запаси. Класифіковано загальновиробничі витрати за ознаками зберігання та розміщення замовлень на матеріальні ресурси. Запропоновано ...
 • Впровадження міжнародних стандартів в облікову практику банків 

  Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olga (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-14)
  Розглянуто досвід реформування системи бухгалтерського обліку в банках України, етапи запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову практику банків, зміни в технології збирання й обробки облікової ...
 • Когнітивні карти та їх застосування до моделювання туристично-рекреаційної системи Кримського регіону 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Грабарєв, Андрій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В роботі розглянуто підходи до моделювання слабкоструктурованих соціально-економічних систем з використанням апарату когнітивних карт. Наведено результати когнітивного моделювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу ...
 • Таксономія інформаційної бази дослідження взаємозв’язків між видами економічної діяльності 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Самченко, Наталія Костянтинівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-03)
  Стаття присвячена питанням розроблення класифікації (номенклатури) видів економічної діяльності з метою побудови уніфікованих агрегованих таблиць «витрати–випуск» як інформаційної бази дослідження взаємозв’язків між видами ...
 • Підвищення ефективності процесу стратегічного управління банківською діяльністю за допомогою матриці Ігоря Ансоффа «товар-ринок» 

  Іванова, Тетяна Георгіївна; Ivanova, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-17)
  У статті основну увагу приділено підвищенню ефективності процесу стратегічного управління банківською діяльністю за допомогою матриці І. Ансоффа «товар-ринок». Розглянуто класифікацію стратегій відповідно матриці І. Ансоффа. ...
 • Взаємозв’язок бюджетного дефіциту з інфляцією та ВВП 

  Биков, Дмитро Якимович; Bykov, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-14)
  Розробка проблематики взаємозв’язку бюджетного дефіциту з ВВП та інфляцією має науково-практичне значення. Воно полягає в тому, що ефективно управляючи дефіцитом бюджету як інструментом державної фінансової політики, можна ...
 • Нематеріальні активи та знання: їх визначення та обліку сучасній економіці 

  Диба, В’ячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-22)
  Розглянуто проблеми сучасного рівня капіталізації банківської системи України за аспектами позитивного і негативного впливу іноземного інвестування, запропоновано заходи збільшення капіталізації.
 • Концепції побудови програмного забезпечення бухгалтерського обліку 

  Осмятченко, Володимир Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглянуто основні концепції, на яких базується сучасні інформаційні технології бухгалтерського обліку. Доведено життєздатність двох основних концепцій побудови програмного забезпечення бухгалтерського ...
 • Сутність та роль кредиту в сучасних умовах 

  Аржевітін, Станіслав Михайлович; Arzhevitin, Stanislav; Аржевитин, Станислав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-03)
  В статті досліджено сутність кредиту та його роль у сучасних ринкових відносинах. Доведено, що сутність кредиту безпосередньо виражається через кредитні відносини, функції та форми кредиту. Запропоновано визначення поняття ...
 • Приват-банківництво в Україні: особливості та перспективи розвитку 

  Комісарчик, О. В.; Komisarchyk, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-15)
  Проаналізовано сутність VIP-клієнтів як особливої групи суб’єктів роздрібного банківництва, дана їх класифікація. Розглянуто особливості та принципи українського приват-банківництва.
 • Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та їх структурні диспропорції в Україні 

  Фукс, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-14)
  У статті розкрито основні джерела фінансування інноваційної діяльності, проаналізовано їх диспропорції та запропоновано заходи щодо їх подолання з урахуванням світового досвіду.
 • Особистий прибутковий податок у контексті кризових фінансо-економічних трансформацій в Україні 

  Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», 2009-10-05)
  Стаття присвячена дослідженню проблем функціонування особистого прибуткового податку в сучасних національних умовах. Розглядаються базові передумови щодо розробки ефективної моделі особистого прибуткового податку. Визначається ...
 • Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії у харчової промисловості 

  Бевз, В. В.; Bevz, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-17)
  Підвищення цін на енергоносії робить неможливим подальший розвиток багатьох українських підприємств без суттєвих навантажень, які були б направлені на зниження енергетичної складової в собівартості продукції і послуг. ...
 • Економічні аспекти розвитку різних категорій господарювання в аграрному секторі Запорізького регіону 

  Кукіна, Н. В.; Kukina, N. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-03)
  В статті висвітлено питання порівняльної ефективності діяльності підприємств різних організаційно-правових форм у Запорізькій області, зокрема, господарств населення, малих фермерських господарств і аграрних підприємств, ...
 • Вексельне кредитування як інструмент фінансового забезпечення аграрного підприємства 

  Коваль, В. М.; Koval, V. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-04)
  В статті розглянуто напрямки використання вексельного кредитування як можливого фінансового інструменту для забезпечення обіговими коштами аграрних підприємств. На основі існуючої законодавчої бази щодо регулювання вексельного ...
 • Теоретичні аспекти оцінки якості сільськогосподарської продукції 

  Левченко, Л. О.; Levchenko, L. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті досліджується необхідність, показники та методи оцінки якості продукції загалом і сільськогосподарської зокрема. Аналізується, як якість продукції впливає на всі параметри функціонування підприємства.
 • Людський капітал та якість робочої сили як чинники інноваційного розвитку економіки 

  Антонюк, В. Н.; Antonyuk, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-05)
  Обгрунтовано значущість людського капіталу у становленні інноваційного типу економіки. Розкрито сутність категорій «людський капітал», «якість персоналу», «якість робочої сили», поняття «людський капітал інноваційного ...
 • Методика аналізу імпортної сировини з огляду на її цільове призначення у використанні 

  Букреєва, Н. П.; Bukreyeva, N. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-12)
  В статті розглянуто основні організаційні етапи проведення аналізу оприбуткування імпортної сировини, динаміку розмірів мита по імпорту по окремих групах товарів, що встановлює функціональне співвідношення у системі ...

View More