Випуск № 17

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Конкурентне середовище на фармацевтичному ринку України в умовах інтеграції у глобальний простір
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, I. B.; Иринчина, Инна Борисовна
  Набирає актуальності проблематика ефективної інтеграції національних фармацевтичних ринків у глобальний простір світової економіки здоров’я. Що стане ефективним вирішенням проблематики забезпечення високої продуктивності праці робочої сили та економії бюджетних ресурсів по підтриманню належного рівня здоров’я та якості життя населення в Світі та Україні. Пришвидшення глобалізаційних процесів у фармації є єдино можливим засобом гарантування здоров’я націй, в умовах загострення пандемії захворювань і потреби беззупинного інноваційного розвитку світового фармацевтичного ринку. Впорядкування конкурентної ситуації потребує симбіозу наук — економічних і фармацевтичних.
 • Item
  Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Брітченко, І. Г.; Свириденко, О. О.
  Стаття присвячена огляду зарубіжного досвіду регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів. Розглянуто інвестиційні правила в різних країнах. Визначено специфіку регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів у контексті публічно-приватного партнерства.
 • Item
  Особливості формування та функціонавання глобальних ланцюгів доданої вартості у туристичній сфері
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Лютак, О. М.; Liutak, О.
  У статті розглянуто особливості формування та сучасні тенденції щодо створення глобальних ланцюгів доданої вартості у виробничій, інвестиційній, інноваційній і фінансовій сфері. Виходячи з виокремлених визначальних характеристик та ознак здійснено екстраполяцію механізмів і факторів поглиблення спеціалізації та кооперації у туристичній галузі. Здійснено кваліфікацію категорії «глобальні туристичні мережі» і показано її конкурентні переваги у контексті можливості пов’язати географічно дисперсні стадії в єдину глобальну туристичну індустрію, посилити спеціалізацію країн на цілях і функціях туристичної бізнес-діяльності більшою мірою, ніж на виробництві певних товарів, проведення чіткого розмежування між ланцюгами, ініційованими продуцентами і споживачами туристичних послуг в умовах використання новітніх механізмів щодо здешевлення туристичного продукту.
 • Item
  Інституційна модель фінансового ринку: проблемні аспекти вдосконалення системи регулювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Отченаш, Катерина Георгіївна; Otchenash, K.; Отченаш, Екатерина Георгиевна
  Розглянуто методологічні аспекти регулювання фінансового ринку в умовах глобалізації. Аналізується зарубіжний досвід побудови організаційно-економічного механізму регулювання фінансового ринку. Обґрунтовано, що необхідною умовою вдосконалення системи регулювання фінансового ринку є формування його ефективної інституційної моделі. З урахуванням зарубіжного досвіду та рамок інституційного підходу сформовано рекомендації щодо вдосконалення системи регулювання фінансового ринку в Україні.
 • Item
  Варіативність моделей глобального підприємництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, S. O.; Стрельник, Светлана Александровна
  У статті виділено кілька теоретичних моделей, які пояснюють процес народження підприємств у глобальних умовах і дозволяють логічно поєднати теоретичні знання щодо глобального підприємництва. Розглянуто концептуальну модель Глобального моніторингу підприємництва та запропоновано напрямки її застосування. Стаття підсумовується висновком щодо подальших досліджень.
 • Item
  Розвиток системи соціального забезпечення суб’єктів аграрного сектору економіки України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Іваськo, І. М.; Ivasko, I. M.
  У дослідженні проведено аналіз становлення системи соціального забезпечення в аграрному секторі економіки України протягом 1999-2016 років і надано оцінку системам соціального страхування сільськогосподарських працівників у країнах ЄС, а також розроблено практичні рекомендації з удосконалення системи соціального страхування суб’єктів аграрного сектору економіки України з метою покращення рівня життя сільського населення, з одного боку, а з іншого — полегшення навантаження на фонд заробітної плати для сільгосппідприємств.
 • Item
  Ціноутворення як елемент підсистеми управлінського обліку бюджетних установ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна
  У статті розглянуто питання ціноутворення бюджетування в контексті управлінського обліку бюджетних установ.
 • Item
  Удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Логвінов, П. В.; Logvinov, P.
  Розбудова державних фінансів України потребує формування чітких інституціональних рамок бюджетної політики, які покликані забезпечити фінансову стабільність і реалізацію позитивного впливу бюджетно-податкових важелів і стимулів на економічний розвиток. Обґрунтованість установлення першочергових тактичних заходів у загальній стратегії перебудови системи державних фінансів досягається завдяки взаємодії учасників бюджетного процесу всіх рівнів й усвідомленню громадськістю власної ролі в механізмі мобілізації та розподілу коштів держави. Передача додаткової частини фінансових ресурсів на рівень органів місцевого самоврядування не матиме відчутного результату для громадян, допоки чинна система розподілу коштів не передбачатиме механізму вимірювання ефективності використання коштів і можливості вибору альтернативних напрямків фінансування. Наявна система планування й розподілу бюджетних коштів не відповідає вимогам сучасності, розпорядники коштів не здатні аргументувати власну потребу в асигнуваннях з позиції ефективності, що унеможливлює процес установлення доцільності використання фінансових ресурсів.
 • Item
  Регіональне управління та місцеве самоврядування: теоретичні засади
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, M. I.; Фащевский, Николай Иванович; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, I. V.; Белоконь, Иван Васильевич
  У статті розглянуто проблеми реформування системи місцевого самоврядування, створення децентралізованої моделі влади та вдосконалення механізмів формування та функціонування територіальних громад сіл, селищ та їх об’єднаних структур. Обґрунтовано пропозиції щодо поліпшення механізму формування об’єднаних територіальних громад, конкретизації цілей, які забезпечували б зростання рівня і якості життя населення з урахуванням особливостей і різноманітності типів об’єднаних територіальних громад, умов їх функціонування та врахування законодавства з питань державної політики регіонального розвитку.
 • Item
  Сучасні тенденції розвитку інформаційного підприємництва України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Ходакевич, Богдан Олександрович; Hodakevych, Bogdan
  У статті викладено основні тенденції розвитку інформаційного підприємництва України та передумови його поширення. Сформовано ключові аспекти розвитку ІТ-підприємництва та їх вплив на галузь у цілому. Представлено позитивні та негативні чинники, що впливають на розвиток галузі в Україні, а також виділено тренди, що визначають стратегії корпоративного розвитку суб’єктів господарювання.
 • Item
  Діагностика ділової активності підприємств промисловості та торгівлі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович
  У статті досліджено сутність, значення та існуючі у науковій літературі аспекти діагностики ділової активності підприємства. Сформульовано авторське визначення ділової активності, а також ідентифіковано її роль у формуванні внутрішніх та інтегральних екзогенних оцінок. Запропоновано набір показників для аналізу ділової активності підприємств промисловості і торгівлі та технологію їх обчислення за типовими формами бухгалтерської звітності України.
 • Item
  Особливості субкультури бідних верств населення сучасної України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Фляшнікова, Алла Борисівна; Fliashnikova, A. B.; Фляшникова, Алла Борисовна
  У статті висвітлено причини поширення в сучасному українському суспільстві такого негативного соціального явища, як бідність. Розглянуто соціально-економічна та морально-психологічна складові бідності, що впливають на формування у бідних особливої субкультури як культури способу та стилю життя, відмінних від загальноприйнятих у суспільстві. Розкрито характерні ознаки, притаманні субкультурі бідних. Наведено основні психологічні характеристики особистості, що живе в бідності. Здійснено аналіз особливостей субкультури бідних верств населення в реаліях сучасної України. Розкрито чинники, що сприяють поширенню субкультури бідних. Запропоновано шляхи подолання субкультури бідних і бідності загалом.
 • Item
  Класифікація нематеріальних активів для цілей управління інноваційним розвитком підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Vyacheslav; Дыба, Вячеслав Михайлович
  У статті обґрунтовано різноманітні теоретичні погляди щодо класифікації нематеріальних активів. Досліджено точки зору вітчизняних і зарубіжних авторів на диференційовані прояви сутності нематеріальних активів. Запропоновано доповнення класифікації нематеріальних активів для цілей управління інноваційним розвитком підприємства.
 • Item
  Переваги використання централізованої моделі публічних закупівель
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Конащук, Надія Едуардівна; Konashchuk, Nadiia
  Стаття присвячена питанню централізації публічних закупівель. Розглянуто успішний досвід країн — членів Європейського Союзу у запроваджені централізованих закупівельних організацій. Визначено основні переваги використання даної моделі. Розглянуто стан централізації публічних закупівель в Україні та виокремлено ризики, що можуть стати загрозою при імплементації даного проекту в українських реаліях.
 • Item
  Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Алексєєва, Наталія Ігорівна; Aleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна; Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tatiana; Табакова, Татьяна Владимировна
  Досліджено роль і значення фінансової політики України в умовах інтеграційних процесів, визначено домінанти, ризики та виклики сучасності.
 • Item
  Методи аналізу зовнішнього середовища підприємства: ключові акценти та обмеження
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetniak, Tetiana; Решетняк, Татьяна Ивановна; Бабіч, Юлія Е.; Babich, Yuliia
  У статті розглянуто особливості та обмеження застосування класичних методів аналізу зовнішнього середовища, що використовуються в стратегічному менеджменті. Визначено причини неоднозначності експертної інтерпретації результатів PEST- і SWOT-аналізу, висловлюється припущення, що підвищенню інформативності результатів досліджень факторів зовнішнього середовища сприятиме попереднє визначення ядра бізнесу компанії як магістрального напряму її діяльності, відносно якого можливе здійснення оцінки впливу зовнішніх загроз і використання можливостей.
 • Item
  Оцінка факторів ситуаційного впливу на процес формування стратегій розвитку підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Данніков, Олег Володимирович; Dannikov, Oleg; Данников, Олег Владимирович
  Метою дослідження є розробка методології вивчення факторів ситуаційного впливу в процесі розробки маркетингової стратегії на вітчизняному ринку. На думку автора, стратегічний аналіз ринку повинен базуватись на визначенні пріоритетів у діяльності стратегічних бізнес-підрозділів підприємства з проекцією на ринок продажу з урахуванням впливу турбулентності зовнішнього середовища. Це передбачає розробку антикризових стратегічних рішень залежно від розвитку подій, для збалансування продуктового портфелю підприємства та нівелювання ризиків. Опрацювання резервної стратегії та альтернативних сценаріїв розвитку на випадок настання непередбачених ситуацій. Під «сценарієм розвитку» в даному випадку розуміється ймовірність зміни ситуації в майбутньому під впливом турбулентності зовнішнього середовища та опис бажаного варіанту розвитку розглянутих подій.
 • Item
  Управлінські аспекти оцінювання вартості підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна
  У статті обґрунтовано, що з метою здійснення управлінського впливу оцінювання вартості підприємства доцільно здійснювати на основі аналітичних метрик, які базуються на концепціях економічного прибутку, дисконтованих грошових потоків та інформації фондового ринку. Науковий розвиток методів економічного прибутку знаходить відображення у сучасних концепціях доданої вартості, які мають широкий спектр практичного використання. Доведено, що моделі дисконтованих грошових потоків є альтернативним методом концепції економічного прибутку, а метрики, що базуються на даних фондового ринку мають значні обмеження практичного використання.
 • Item
  Межі економічної стійкості підприємства в метриках антикризового управління
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, V. P.; Кукоба, Владимир Павлович
  У статті запропоновано нові методичні підходи щодо визначення граничних меж економічної стійкості підприємства на основі нових формалізацій алгоритмів виявлення початкових проявів кризових процесів на підприємстві. Запропоновано економіко-математичні моделі, що можна застосовувати для оцінювання поточного та прогнозування майбутнього стану економічної стійкості підприємства. Наведено нові алгоритми розрахунку індикаторів початку утворення локальних кризових процесів на підприємстві. Надано опис стадій та основних етапів кризового процесу для точнішого встановлення порогів для старту прийняття і реалізації антикризових управлінських рішень.
 • Item
  Місцеві фінанси: трансформація поглядів на сутність та значення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, A. Ye.; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Кочар, І.; Koczar, Joanna
  У статті досліджено історичний ракурс становлення місцевих (муніципальних) фінансів на території сьогоднішньої Європи. Доводиться існування тісного взаємозв’язку між процесом формування місцевого самоврядування та розвитком місцевих фінансів. Розглянуто засадничі підходи, що були покладені в основу державних устроїв — федеративного та унітарного, від яких залежить рівень розподілу функцій і фінансових потоків між бюджетами різних рівнів. Розглянуто концептуальні ідеї видатних представників німецької фінансової школи, що були покладені в основу становлення місцевих (муніципальних) фінансів як науки. Проаналізовано досвід успішного проведення реформи місцевого самоврядування та місцевих фінансів у Польщі. Проведено огляд сучасних поглядів представників провідних наукових шкіл Болгарії, Німеччини, Польщі, Росії, Словакії, України та Чехії на сутність і значення місцевих фінансів у господарському механізмі держави. Запропоновано кроки щодо децентралізації фінансової системи та підвищенні ролі місцевих фінансів.