№ 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Історична місія Верховної ради Української РСР 12-го скликання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Остапович, Вячеслав Миколайович; Ostapovych, Vyacheslav; Остапович, Вячеслав Николаевич
  Розглянуто проблеми державотворення в Україні, зокрема – діяльність Верховної Ради Української РСР 12-го скликання періоду проголошення незалежності України. У колі аналізу — законодавча база виборів до Верховної Ради УРСР 12-го скликання, формування керівних структур Ради, діяльність опозиції, процес прийняття рішень, що мали доленосне значення для незалежності України. Окреслено питання, які потребують розв’язання в аспекті вдосконалення діяльності Верховної Ради України на сучасному етапі.
 • Item
  Історичний дискурс розбудови р. Дніпро: суспільно-політичні виміри
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Вергун, О. М.; Vergun, O.
  Аналізується історико-культурне значення та роль річки Дніпро у формуванні етнокультурного ландшафту державного територіального устрою України. Вагомість даного природного феномену для українського суспільства незаперечна, оскільки створює адаптивні природні механізми для життєдіяльності провідного етносу в навколишньому природному середовищі. Наявність у державі такого потужного стратегічного ресурсу, як вода, забезпечує не лише фізичне виживання людини, а й формує відповідні культурні традиції і, як продемонструвала вся попередня історія людства, впливає на політичні відносини.
 • Item
  Необхідність реформування місцевого самоврядування в Україні для цілей регіонального розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Фащевський, Микола Іванович; Fashchevskyj, Mykola; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan
  Аналізується еволюція розвитку місцевого самоврядування в Україні та обґрунтовується необхідність реформування системи державного управління та місцевого самоврядування, створення децентралізованої моделі управління та перерозподілу владних повноважень державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення умов розвитку регіонів. Актуалізується проблема подальшого розвитку такого інституційного органу публічної влади як місцеве самоврядування, необхідність розширення прав та повноважень територіальних громад у соціально-економічному розвитку регіонів.
 • Item
  Національне питання в ідеологічно-програмових засадах українського націоналізму
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Сич, О. М.; Sych, O.
  Досліджено національне питання в ідеологічних та програмних документах націоналістичних організацій та окремих провідних діячів на визвольному етапі розвитку українського націоналізму та на етапі державного будівництва незалежної України. Розкрито поняття «націоналізм» з урахуванням його змістового наповнення у тлумаченнях відомих теоретиків українського націоналізму, представників сучасної світової політичної думки та з урахуванням програмних документів ВО «Свобода».
 • Item
  Боротьба з корупцією в Україні: порівняльно-правовий аспект
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Невмержицький, Є. В.; Nevmerzhitskyy, E.
  На основі аналізу міжнародного і вітчизняного досвіду протидії корупції обґрунтовано необхідність системного, комплексного підходу до розв’язання проблеми обмеження масштабів корупції в Україні, включення в антикорупційну діяльність додаткових механізмів з урахуванням практики розвинутих країн. Визначено ступінь взаємозв’язку політики подолання корупції з розв’язанням політичних, економічних, соціальних проблем; конкретизуються шляхи боротьби з корупцією з огляду на організаційно-адміністративну, правову, виховну, ідеологічну, політичну сфери.
 • Item
  Проблеми на шляху консолідації українського суспільства на сучасному етапі та визначення підходів до їх подолання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Краєвий, Олександр Дмитрович; Kraevyi, O.; Краєвий, Р.; Kraevyi, R.
  Досліджено проблеми на шляху консолідації українського суспільства на сучасному етапі з урахуванням соціальних і національних вимірів, позитивного історичного досвіду деяких європейських країн. Запропоновано бачення механізму соціального відродження України. Аналізується роль основних факторів консолідації українського суспільства: національної ідеї, соціальної захищеності населення, впровадження в ньому принципів демократії, соціальної справедливості, партнерства, солідарності і взаєморозуміння.
 • Item
  Про соціальні складові процесу формування української нації (1991 — початок 2000 рр.)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Ковпак, Л. В.; Kovpak, L.
  Висвітлено соціальні параметри як складові націотворчих процесів українського суспільства на сучасному етапі. Аналізуються головні показники соціального стану незалежної України у період 1991—2010 років, визначено тенденції розвитку, які сприяли і водночас гальмували державотворчі і націотворчі процеси українського суспільства у вимірі трансформаційних змін України після здобуття незалежності та порівнянні із соціальними здобутками сталих демократій, як також і інших країн посткомуністичного та пострадянського простору.
 • Item
  Релігія у процесах формування політичних націй: історико-культурні моделі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Єленський, В. Є.; Yelenskyy, V.; Бондаренко, В. Д.; Bondarenko, V.
  Розглянуто історико-культурні моделі взаємодії релігії з політикою і етнічністю у процесі формування політичних націй. Доводено, що роль релігії у цьому процесі є значною тоді, коли рамки націєтворчого етносу збігаються з релігійними рамками; релігія поставала чільним чинником етногенезу; була головним атрибутом, що виокремлює формовану націю від референтних для неї спільнот або/і націєтворчий етнос утратив важливі атрибути колективної ідентичності, а релігійна інституція є важливим рушієм націєтворення.
 • Item
  Іконоборство у політико-правовій моделі Візантійської імперії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Омельчук, В. В; Omelchuk, V.
  Розглянуто вплив іконоборcтва на політико-правову модель Візантійської імперії. З’ясовано обставини уваги держави до іконоборства, зумовлені суперечностями між управлінсько-регулятивною діяльністю держави та інтересами церковної ієрархії. Показано роль іконоборства в модернізації системи управління Візантійської імперії, політиці влади на підпорядкування Східної Церкви державному апарату, в реалізації державного контролю, формуванні ідеологічних постулатів відповідно до соціальних проблем держави.
 • Item
  Національне питання в програмах українських ліберальних партій у першій чверті ХХ ст.
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Mогильний, Л. П.; Mogylnyi, L.
  Розглядається національне питання за програмами українських ліберальних партій, зокрема, Української демократичної партії (УДП), Української радикальної партії (УРП), Української демократично-радикальної партії (УДРП) та Української партії соціалістів-федералістів (УПСФ), що діяли в 1904—1920 рр. Аналізується ліберальна концепція реалізації національної ідеї, побудованої на засадах поміркованих еволюційних змін, характер культурно-просвітницьких вимог даних партій порівняно з іншими українськими політичними організаціями і партіями.
 • Item
  Іван Лисяк-Рудницький про Драгоманівську концепцію українсько-єврейського порозуміння
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Діптан, І. І.; Diptan, I.
  Розглянуто розроблену М. Драгомановим перспективу українсько-єврейського примирення та співпраці крізь призму сприйняття цієї перспективи І. П. Лисяком-Рудницьким. Джерелознавчим підґрунтям доробку є як основоположні історико-політологічні праці І. П. Лисяка-Рудницького — вченого-єнциклопедиста ХХ ст., так і студії безпосередньо М. Драгоманова — мислителя другої половини ХІХ ст., спрямовані на осмислення деяких основоположних проблем українсько-єврейського взаємопорозуміння і соціально-політичної взаємодії.
 • Item
  Галичина і Наддніпрянщина: «діалог культур» у першій чверті ХХ ст.
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Вівсяна, І. А.; Vivsiana, I.
  Здійснено спробу аналізу відносин західних і східних українців як «діалогу культур» у період найдинамічніших контактів і випробувань. Відмінності у поглядах українців та підходах до національного державотворення, визначені європейськими та східними впливами, показані через суб’єктивні спогади очевидців. Досвід вивчення культурного діалогу двох частин українського народу після довговікового перебування підвпливом різних світоглядних орієнтацій свідчить про неможливість налагодження плідних толерантних стосунків без взаємного бажання до різного роду співпраці.
 • Item
  Звичаєве право у селянському самоврядуванні в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Верховцева, Ірина; Verkhovtseva, Iryna
  Аналізується запровадження селянської реформи 1861 р. у вимірі станового самоврядування селян як важливого інструмента їх самоорганізації, що супроводжувалося суперечливими явищами: при покликанні модернізувати життя села самоврядування передбачало використання звичаєвого права у діяльності волосних судів та волосних сходів. Це вело до консервації традиційної правосвідомості селян і мало згубні наслідки згодом, у часи Української революції 1917—1921 рр. та більшовизації України, коли «революційний романтизм» очільників революції спирався на так звану пряму демократію народу.
 • Item
  Політика державної влади Російської імперії з «українського питання» напередодні Першої світової війни
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014) Реєнт, О. П.; Reyent O.
  Аналізується еволюція українського національного руху на початку ХХ ст. та політика державної влади Російської імперії з цього питання. Зокрема наголошено на неоднозначності становища українців у поліетнічній державі. Показано несприятливу державну політику щодо українського руху напередодні Першої світової війни, що і так загострила всі суспільні суперечності і насамперед національне питання. Проаналізовано стан розвитку українського руху в процесі формування та консолідації модерної нації станом на початок ХХ ст.