Монографії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Києвознавство: просторова інтерпретація урболандшафту
  (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2021) Шевченко, Роман Юрійович
  Монографія присвячена дослідженню навколишнього природного середовища (довкілля), а також природних, антропогенних та соціокультурних екологічних публічних просторів м. Києва. Столиця України представляє собою цілий ряд малодосліджених кластерів її території: трансформація природного та антропогенного ландшафтів, особливості довкілля та природокористування у топоніміці міста, аудит історичних та сучасних картографічних матеріалів, як документальних літописів екологічної історії міста, екологія туристсько-рекреаційного та рекреаційно-екскурсійного природокористування природних зон, історія та географія екологічних катастроф та їх генезис. Відповідне дослідження об’єднане у розроблену комплексну парадигму вивчення довкілля та простору м. Києва – обсерваційний моніторинг. Для його реалізації та розв’язання відповідних наукових задач були успішно апробовані сучасні технології геодезії, картографії, фотограмметрії, геоінформаційних систем та технологій. Основою наукових досліджень є еколого-географічні та картографічні рекогностувальні експедиції, які були проведені протягом останніх двадцяти років. Був накопичений величезний за об’ємом фактологічний еколого-географічний матеріал (база даних). Це абриси експедицій, архів стародавніх та сучасних карт, матеріали аерокосмічної зйомки та дистанційного зондування м. Києва. Розроблений та застосований інструментарій технологій полігонного та камерального моніторингу м. Києва: укладена карта ландмарків – реперів еколого-географічних та природоохоронних обсервацій, обґрунтовані нові наукові дефініції: довкілля-простір м. Києва, екологічне києвознавство, інновінг-інструментарій обсерваційного моніторингу великого міста. Вивчені особливості проєктування еколого-туристичних стежок (на прикладі вул. Оболонська набережна). Досліджені маловідомі еколого-гідрографічні об’єкти: каскад озер Почайна, штучні еколого-гідрологічні об’єкти публічних просторів (фонтани та водограї). Окремо вивчені технології створення геоінтелектуальної системи прийняття екологічних рішень у м. Києва. Укладена серія статистичних екологомоніторингових карт. Представлений широкий опис унікальних та ексклюзивних об’єктів природного та публічного просторів м. Києва із метою їх залучення в систему міського екологічного (зеленого) та урбаністичного (промислового) туризму, рекреації, релаксації, інтерпретації природної та культурної спадщини м. Києва засобами ГІС та ДЗЗ. Монографія буде корисною дослідникам м. Києва: екологам-природоохоронцям, києвознавцям-географам, історикам, картографам, екскурсоводам та гідам-інтерпретаторам, а також спеціалістам у галузі геоінформаційного еколого-географічного картографування великих міст.
 • Item
  Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
  У монографії вперше досліджено новий напрям в економіці — облік та аналіз відтворюваних економічних ресурсів. Автором проаналізовані категорії «ресурси», «економічні ресурси», уточнюється їх структура й сутність, а також виокремлюються — відтворювані економічні ресурси. Запропоновано об’єднати в системі прогнозного аналізу економічну інформацію про об’єкти відтворюваних економічних ресурсів, які утворюють ідентифіковані необоротні матеріальні і нематеріальні ресурси (активи) та неідентифіковані інтелектуальні ресурси. Уперше обґрунтовано та розкрито напрями дослідження відтворюваних економічних ресурсів, теоретичний опис, алгоритм прогнозного аналізу та модель системи прогнозного аналізу яких може стати передумовою побудови інформаційної моделі обліку і аналізу цих видів ресурсів. При проектуванні такої моделі враховано можливості оптимізації розрахунків і прийняття управлінських рішень з використанням динамічних моделей оновлення структури матеріальних видів відтворюваних економічних ресурсів на підприємствах України. Теоретична значущість проведеного дослідження обумовлена тим, що висновки та рекомендації, викладені у монографії, служитимуть основою для подальшого прогнозування впливу процесу відтворення економічних ресурсів на рівень їх продуктивності. Монографія буде корисною для наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків, що займаються дослідженням сучасних проблем в економіці, напрямами розвитку прогнозування впливу процесу відтворення об’єктів економічних ресурсів на результативність діяльності та потенціал підприємства.
 • Item
  Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
  У монографії визначено сутність відтворення основних засобів, роль амортизації як внутрішнього джерела їх інвестування та теоретико-методологічні засади організації обліку основних засобів на підприємстві. Проаналізовано та визначено основні проблеми, що стримують процес відтворення основних засобів. Обґрунтовано напрями вдосконалення обліково-аналітичної та системи управління відтворенням основних засобів на підприємствах України. Запропоновано узагальнюючу методику обчислення амортизації та управління процесами інвестування основних засобів. Монографія стане у нагоді студентам, аспірантам, науковцям, викладачам вищих навчальних закладів економічного спрямування, а також фахівцям-аналітикам з амортизаційної політики та відтворення основних засобів.
 • Item
  Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку
  (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011) Трикозенко, О. Г.; Брітченко, Ігор Геннадійович; Бритченко, Игорь Геннадиевич
  У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти формування, впровадження та просування інноваційних підходів до клієнтели комерційного банку як інструменту визначення його вартості.
 • Item
  Маркетинговые стратегии продвижения образовательных услуг в национальном интернет-пространстве Украины
  (Полтавский университет экономики и торговли, 2014) Евич, Юрий Юрьевич; Бритченко, Игорь Геннадиевич; Брітченко, Ігор Геннадійович
  В монографии изложены актуальные вопросы продвижения образовательных продуктов в национальном интернет-пространстве Украины. Рассмотрены интернет-продукты образовательных учреждений, продвигающих продукты МВА на рынке образовательных услуг Украины.
 • Item
  Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення
  (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2013) Мікловда, В. П.; Брітченко, Ігор Геннадійович; Бритченко, Игорь Геннадиевич; Дідович, Ю. О.; Кубіній, Н. Ю.
  У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління та досліджені фактори, дія яких обумовлює ефективність стратегічного менеджменту в сучасних умовах господарювання.