Особливості формування системи управління ресурсами підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано основні елементи сучасної теоретичної конструкції «ринок-поведінка-ресурси-результат». Визначено основні елементи системи управління ресурсами в контексті даної моделі. Окреслено основні напрями управління стратегічними ресурсами для забезпечення стійких конкурентних переваг.
The basic elements of modern theoretical construct «market-conduct-resources-result» were determined in the article. The basic elements of the resource management system were described in the context of this model. The main directions of the strategic resources management for sustainable competitive advantage were determined.
В статье обоснованы основные элементы современной теоретической конструкции «рынок-поведение-ресурсы-результат». Определены основные элементы системы управления ресурсами в контексте данной модели. Представлена характеристика основных направлений управления стратегическими ресурсами для обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ.
Description
Keywords
стратегічні ресурси, компетенції, організаційні здатності, рутини, ресурсний ефект, strategic resources, competencies, organizational capabilities, routines, resource effect, стратегические ресурсы, компетенции, организационные способности, рутины, ресурсный эффект
Citation
Ревуцька Н. В. Особливості формування системи управління ресурсами підприємства / Н. В. Ревуцька // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 37–45.