Практикуми

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  European business-practices of corporate social responsibility: саse study
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петрівна; Martyniuk, Olena; Мартинюк, Олена Віталіївна
  The publication is prepared for the 30th anniversary of Jean Monnet Foundation. The practicum book «European business-practices of corporate social responsibility: саse study» is a collection of cases, which was created by a group of authors participating in the Joint Project «European Business Practices of Corporate Social Responsibility» between Jean Monnet Foundation and the SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman» (№553110-EPP-1-2014-1-UAEPPJMO- MODULE, Academic coordinator – Doctor of Economics, Professor Liudmyla Petrashko, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union «Lifelong Learning») The project was implemented with the participation of 45 authors, who represent 12 Ukrainian universities. The main aim is to provide a platform for dissemination of best practices of business practices of corporate social responsibility in the corporate sector of Ukraine. You will learn how companies can prosper and develop, simultaneously playing an important role in solving the global problems such as climate change, inequality of income and social injustice. The emphasis is made on the specific corporate solutions regarding advanced innovations in the technology sphere, liberal democratic values, including gender equality and human freedom, environmental responsibility and economic success at the global level. The collection of case studies is addressed to the students of economic specialties in the universities — to the future corporate elite, academic teachers and representatives of local self-governments, civil society and socially responsible business.
 • Item
  Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Петрашко, Людмила Петрівна; Мартинюк, Олена Віталіївна
  Публікацію підготовлено до 30-річчя діяльності фонду Jean Monnet. Практикум «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси» — є збіркою кейсів, створеною колективом авторів-учасників Спільного проекту Фонду Jean Monnet та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» (№553110-EPP-1-2014-1-UAEPPJMO-MODULE, Академічний координатор — д.е.н., професор Людмила Петрашко, за підтримки Erasmus+ Programme of the European Union «Lifelong Learning»). Проект реалізовано за участю 45 авторів, що представляють 12 університетів України. Кінцева мета — сформувати платформу для поширення передового досвіду бізнес-практик корпоративної соціальної відповідальності в корпоративному секторі України. Ви дізнаєтеся як компанії можуть процвітати та розвиватися, одночасно відіграючи важливу роль у вирішенні таких глобальних проблем, як зміна клімату, нерівність доходів та соціальна несправедливість. Акцент зроблено на конкретних корпоративних рішеннях щодо передових інновацій у сфері технологій, ліберальних демократичних цінностей, включаючи гендерну рівність і свободу людини, екологічну відповідальність і економічний успіх на глобальному рівні. Збірка кейсів адресована студентам економічних спеціальностей університетів — майбутній корпоративній еліті; академічним викладачам та представникам місцевого самоуправління, громадянського суспільства та соціально-відповідального бізнесу.
 • Item
  Математичні моделі та методи ринкової економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, V. V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Новоселецький, Олександр М.; Novoseletskyy, Olexandr
  У практикумі запропоновано розв’язування типових прикладів та завдання для практичних, самостійних та лабораторних робіт з математичного моделювання динаміки малого підприємництва, економічної безпеки регіонів, економічного зростання за участі людського капіталу та багатьох інших проблем сучасної ринкової економіки, що характеризується динамічністю, невизначеністю, конкуренцією, мобільністю ресурсів, потужними трансформаційними процесами. Значну увагу приділено ситуаційним вправам з моделювання й аналізу очікувань, діловій грі з моделювання динаміки малого підприємства з урахуванням зовнішніх інвестицій, його податкового навантаження за різних схем оподаткування тощо та застосування моделей для визначення оптимальних заходів щодо державної підтримки малого підприємництва. Виконання подібних завдань сприяє опануванню потужного інструментарію математичного моделювання, яке є методологією пізнання економічних процесів.
 • Item
  Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна; Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна
  У практикумі висвітлено практичні аспекти розроблення та експертизи бізнес-проекту, до кожної теми наведено ключові терміни, поняття, резюме, приклади розв’язання практичних задач. З метою більш глибокого сприйняття технології обґрунтування та експертизи бізнес-проектів сформульовано комплексні завдання, а також міжнародні вимоги до бізнес-планування. Особливу увагу приділено практиці розроблення бізнес-плану розвитку реального підприємства, який містить усі необхідні розрахунки та висновки. Наведений матеріал структуровано та логічно викладено.
 • Item
  Економіка та організація інноваційної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна
  Розглянуто комплекс навчально-методичних і прикладних аспектів дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності». В основу курсу покладено принцип висвітлення сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки з урахуванням системи державного регулювання і підтримки інноваційної діяльності суб`єктів господарювання, особливостей менеджменту, створення, моніторингу, фінансування інновацій, формування попиту та процесу їх комерціалізації.
 • Item
  Бізнес-діагностика
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович
  Практикум присвячений висвітленню актуальних теоретико-методичних і нормативних положень, практичних аспектів здійснення комплексної бізнес-діагностики промислового підприємства. Містить широке коло навчальних завдань, прикладів, задач, практичних ситуацій, кросвордів, кейсів, що дозволяють сформувати високий рівень компетентності у сфері дослідження діяльності суб’єкта господарювання.
 • Item
  Мікроекономічний аналіз
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Liubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Щербатюк, Олена Миколаївна; Shcherbatyuk, Olena; Щербатюк, Елена Николаевна
  Практикум створено до навчального посібника «Мікроекономічний аналіз». У ньому вміщено тестові завдання, приклади розв’язання задач і задачі до всіх розділів навчального посібника. Завдання, подані у практикумі, апробовано під час практичних занять з курсу «Мікроекономічний аналіз» викладачами, що забезпечують викладання даної дисципліни.
 • Item
  Створення власного бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Швыданенко, Генефа Александровна; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Бойченко, Катерина Степанівна; Бойченко, Екатерина Степановна; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Кицак, Тарас Григорович; Кицак, Тарас Григорьевич
  Практикум підготовлений в рамках реалізації в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» проекту ЕС Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців». Матеріал практикуму допоможе студентам, викладачам, бізнесменам-початківцям оволодіти компетенціями у сфері організації господарської діяльності підприємств, бізнес- проектування, маркетингових досліджень, фінансового аналізу. Студенти та бізнесмени-початківці набудуть умінь по проведенню бізнес-діагностики та визначенні результативності діяльності підприємств, оцінюванні рівня ризиків та економічної ефективності новоствореного бізнесу, визначенні напрямів реалізації соціально відповідальних практик.
 • Item
  Інформатика. Практикум на основі аналітико-реконструктивного методу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна
  У практикумі подано комплекс оригінальних навчальних завдань, що відповідають сучасному тренду реформування освітнього простору — активізації студентів у навчальній діяльності. Наведені завдання можуть використовуватись як під час проведення навчальних занять, так і в процесі самостійної роботи студентів. Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників, а також для всіх, хто використовує у своїй діяльності сучасні інформаційні технології, цікавиться освітніми новаціями.
 • Item
  Фінанси
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Романенко, Олена Романівна; Романенко, Елена Романовна; Даниленко, Любов Павлівна; Даниленко, Любовь Павловна; Гладченко, Лідія Петрівна; Гладченко, Лидия Петровна; Корнацька, Роксолана Михайлівна; Корнацкая, Роксолана Михайловна; Лісовенко, Віталій Васильович; Лисовенко, Виталий Васильевич
  У даному виданні вперше за кожною темою базового бакалаврського теоретичного курсу «Фінанси» розроблено комплексний пакет завдань, призначених для опрацювання теоретичних, нормативно-правових і наукових фінансових питань. Інноваційний характер практикуму зумовлений компетентісно-орієнтовним підходом та надзвичайно широким спектром завдань. Зокрема, пакет завдань за темою охоплює: роботу з категоріальним і понятійним апаратом, складання інтелект-карт, схематичні завдання, тести різного рівня складності, ситуаційні та аналітичні завдання (порівняльний і причинно-наслідковий аналіз, SWOT-аналіз), роботу із фінансовим законодавством, завдання для роботи в малих групах, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання. З метою сприяння формуванню високої якості компетентностей студентів кожна тема супроводжується коротким викладом змісту основних її питань.
 • Item
  Педагогічна риторика
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Савенкова, Людмила Олексіївна; Савенкова, Людмила Алексеевна
  Збірник міні-кейсів, необхідний для оволодіння майбутніми викладачами права мовленнєвими уміннями. Видання за структурою і змістом повністю відповідає програмі дисципліни «Педагогічна риторика», яка розроблена викладачами кафедри педагогіки та психології КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
 • Item
  Інформатика. Комп'ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Шарапов, Олександр Дмитрович; Sharapov, Oleksandr
  Збірник містить набори тестових завдань відкритої та закритої форми, спрямованих на перевірку теоретичної та практичної підготовки, письмові завдання та для виконання на комп’ютері стандартного та підвищеного рівня складності. Після кожного комплекту варіантів завдань з кожного навчального елементу дисципліни наведено приклад розв’язання завдання з його детальним обґрунтуванням. Також подано зразки завдань для модульного контролю. Запропонований авторами та реалізований у виданні підхід до організації поточно-модульного контролю дає можливість всебічно та об’єктивно оцінити рівень знань з інформатики та системології.
 • Item
  Інформатика: інноваційні технології навчання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна; Шарапов, Олександр Дмитрович; Sharapov, Oleksandr
  Практикум дає можливість закріпити знання, засвоєні на лекціях або під час самостійного опрацювання навчального матеріалу та формувати відповідні уміння та навички використання відповідних програмних засобів для вирішення конкретних економічних ситуацій.
 • Item
  Інформатика: комплексні кейси
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна; Шарапов, Олександр Дмитрович; Sharapov, Oleksandr
  Збірник містить кейси фахового спрямування, комплексне використання яких при навчанні інформатики студентів економічних спеціальностей забезпечить виконання інтегруючої функції їх знань та умінь на рівні трансформації та творчості.
 • Item
  Інформатика та комп'ютерна техніка: активізація навчання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006) Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна
  Подано навчально-методичне забезпечення основних тем дисципліни «Інформатика»: робота на персональному комп’ютері в середовищі ОС Windows і в комп’ютерних мережах, використання додатків пакета MS Office для організації та аналізу інформаційних потоків тощо.
 • Item
  Маркетинг: кейси, ситуаційні вправи, тестові завдання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Решетнікова, Ірина Леонідівна; Решетникова, Ирина Леонидовна
  У практикуму значна увага приділена практичним завданням, ситуаційним вправам і тестовим завданням відповідно до кожної теми типової програми маркетингу для маркетологів. Кросворди полегшують сприйняття основних категорій маркетингу і роблять процес самостійної підготовки невимушеним. Наприкінці посібник містить термінологічний словник, кейси, список рекомендованої літератури.
 • Item
  Історія політичної думки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Бульбенюк, Світлана Степанівна; Бульбенюк, Светлана Степановна; Манелюк, Юрій Михайлович; Манелюк, Юрий Михайлович
  Практикум адресований студентам, які вивчають вибіркову дисципліну «Історія політичної думки», а також широкому колу читачів, які цікавляться політологією і політикою.
 • Item
  Психология и педагогика
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Колесниченко, Лина Аликовна; Колесніченко, Ліна Аліковна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Борисенко, Лариса Леонідівна
  Сборник мини-кейсов разработан в соответствии с программой дисциплины «Психология и педагогика». В пособии представлены разнообразные задачи и практические ситуации. Сборник является информационно-методическим источником усвоения содержания данной дисциплины и формирования умений и навыков его использования в широких аспектах жизнедеятельности человека, а также — основой развития компетентности студента в процессе решения задач разного уровня сложности — от репродуктивного к творческому.
 • Item
  Соціально-психологічний тренінг «Розвиток особистісних якостей менеджера»
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Завірюха, Валентина Василівна; Завирюха, Валентина Васильевна; Сгадова, Валентина Василівна; Сгадова, Валентина Васильевна; Корват, Лариса Володимирівна; Корват, Лариса Владимировна; Медвідь, Людмила Андріївна; Медведь, Людмила Андреевна; Журавська, Лариса Миколаївна; Журавская, Лариса Николаевна; Брикова, Ірина Володимирівна; Брикова, Ирина Владимировна; Гайдай, Юлія Вікторівна; Гайдай, Юлия Викторовна; Сироватко, Вікторія Вікторівна; Сыроватко, Виктория Викторовна
  Практикум розроблено відповідно до програми соціально-психологічного тренінг-курсу «Розвиток особистісних якостей менеджера». У практикумі подано короткі теоретичні відомості про окремі соціально-психологічні аспекти діяльності менеджера, а також психологічні вправи, ігри, кейси, потрібні для розвитку і формування необхідних для ефективної професійної діяльності у різноманітних ситуаціях соціально- психологічних навичок, умінь, якостей, компетенцій слухачів Центру магістерської підготовки, які здобувають другу вищу освіту.
 • Item
  Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів економічного університету
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Радченко, Марина Ігорівна; Radchenko, Maryna Ihorivna; Радченко, Марина Игоревна; Артюшина, Марина Віталіївна; Артюшина, Марина Витальевна; Романова, Ганна Миколаївна; Романова, Анна Николаевна; Котикова, Олена Михайлівна; Котикова, Елена Михайловна; Матвієнко, Юлія Олексіївна; Матвиенко, Юлия Алексеевна; Саркісова, Оксана Юріївна; Саркисова, Оксана Юрьевна
  Науково-практичне видання присвячено актуальній темі модернізації контрольно-оцінної діяльності в контексті тих концептуальних змін, які відбуваються зараз в сфері освіти. Завданням даного видання є комплексне уявлення про стан теорії та практики контролю навчання, його інноваційні форми і методи, технології і техніки тестування, практики її застосування в навчальному процесі. Поряд з розкриттям теоретичних питань подаються конкретні методичні поради і рекомендації, описується досвід кафедри педагогіки та психології КНЕУ, що може бути корисним при викладанні економічних, а також широкого кола інших навчальних дисциплін.