Recent Submissions

 • Цифровий імператив трансформації діяльності університетів 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, Dmitro; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Мозгаллі, Ольга Петрівна; Мозгалли, Ольга Петровна; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Дворник, І. В.; Dvornyk, I.; Орєхов, М. О.; Oriekhov, M. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  Для останнього десятиліття притаманні феноменальні науковотехнологічні зрушення, відбувається наддинамічна цифрова трансформація бізнесу, мережевізація економіки і суспільства. Актуальним стає методологічний формат дослідження ...
 • Освіта, наука та інноваційні технології в епоху Індустрії 4.0. цифровізації і штучного інтелекту 

  Рамазанов, Султан Курбанович; Ramazanov, Sultan; Тішков, Богдан Олександрович; Tishkov, Bohdan; Тишков, Богдан Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11)
 • Організація підтримки прийняття рішень з розробки інформаційних систем 

  Денісова, Ольга Олександрівна; Denisova, Olga; Денисова, Ольга Александровна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2009-04)
 • Моделювання та ІТ-підтримка процесів діяльності банківської системи в контексті розвитку цифрової економіки 

  Степаненко, Ольга Петрівна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петровна (Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, 2017-04)
  В роботі розглянуто роль банківської системи у сучасних процесах цифрової економічної трансформації, проаналізовано підходи до моделювання та ІТ-підтримки процесів банківської діяльності, визначено основні задачі цифрової ...
 • Система управління кібербезпеки банків з використанням засобів штучного інтелекту 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Остапович, Т. В. (Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, 2020-04)
 • Сценарний аналіз розвитку банківської системи в сучасних економічних умовах 

  Степаненко, Ольга Петрівна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петровна (Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, 2016-04)
  В роботі розглянуто сучасні тенденції соціально-економічного розвитку України, проаналізована результативність діяльності вітчизняного банківського сектору, визначено роль банківської системи в забезпеченні реалізації ...
 • Цифровая трансформация банковской системы в условиях становления и развития цифровой экономики 

  Степаненко, Ольга Петровна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петрівна (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2017)
  Рассмотрена цифровая трансформация банковской системы в условиях становления и развития цифровой экономики, в том числе формирование цифровых активов системы, развития ее цифровой информационно-коммуникационной инфраструктуры ...
 • Аналіз використання інформаційного ресурсу з медіапідтримки заходів міста 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, S. V.; Устенко, Станислав Вениаминович; Валько, Т. В.; Valko, T. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена проблемам автоматизації процесу інформування суспільства культурно-масовими заходами міста у вигляді створення автоматизованої системи «Kyiv-events» з використанням сучасних інформаційних технологій, які ...
 • Інформаційна безпека у цифровій освіті в межах України 

  Мозгаллі (Степаненко), Ольга Петрівна; Мозгаллі, Ольга Петрівна; Mozgalli, O.P.; Мозгалли, Ольга Петровна; Рибалко, Я. В.; Rybalko, Y. V.; Синицький, Р. К.; Synytskyi, R. K. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті висвітлено терміни та основні аспекти пов’язані з цифровізацією освіти, кібербезпекою та персональними даними. Взявши за мету дослідити аспекти інформаційної безпеки у цифровій освіті в межах України, спираючись ...
 • Багатокритеріальна оптимізація з використанням показникових функцій 

  Галузинський, Георгій Петрович; Galuzinsky, G. P.; Галузинский, Георгий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Розглянуто інтерактивну процедури, яка дозволяє вирішувати безперервні задачі багатокритеріальної оптимізації без необхідності апріорного встановлення серед заданих критеріїв головного, або заміни цих критеріїв деякою ...
 • Можливості та перспективи криптовалют та технології Blockchain 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, S. V.; Устенко, Станислав Вениаминович; Загорний, І. Р.; Zagorovsky, І. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто процеси подальшої інтеграції сучасних інформаційних цифрових технологій в економіку країни, впровадження та широке використання електронних фінансових інструментів і технологій, тенденції їх поширення ...
 • Комп’ютерна підтримка управління процесом поселення в студентському містечку вищих навчальних закладів 

  Ситник, Ніна Василівна; Sytnyk, N. V.; Сытник, Нина Васильевна; Кузик, М. М.; Kuzyk, M. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто основні проблеми та завдання адміністрування процесу поселення в студмістечко вищого навчального закладу (надалі ВНЗ), ключові суб’єкти та їх ролі в цьому процесі. Описано основні задачі автоматизації ...
 • Проектування інфраструктури інноваційного програмного забезпечення комерційного банку 

  Остапович, Т. В.; Ostapovich, T. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена розробці архітектури програмного забезпечення. Головним завданням запропонованої архітектури є забезпечення можливості роботи пересувного банківського відділення. Технічна можливість зменшити кількість ...
 • Удосконалення процесів формування та реалізації інвестиційного потенціалу авіапідприємств 

  Гращенко, І. С.; Hrashchenko, I. S.; Краснюк, Максим Тарасович; Krasnyuk, Maxim; Краснюк, С. О.; Krasniuk, S. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена процесам формування та реалізації інвестиційного потенціалу авіапідприємств. З урахуванням багатоаспектної природи та динамічного характеру категорії «інвестиційний потенціал авіапідприємств» авторами ...
 • Концепція дослідження стійкого розвитку банків та його цифровізація 

  Гіваргізов, І. Г.; Hivarhizov, I. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто основні умови побудови концепції дослідження стійкого розвитку банків. Заходи, яких вживають банки щодо забезпечення свого розвитку та безпеки, не мають виваженого систематичного характеру, а спрямовуються ...
 • Економіко-математичні моделі і методи антикризового управління підприємством 

  Степаненко, Ольга Петрівна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петровна (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, 2005-01-14)
  У дисертації розглядаються теоретико-методологічні, методичні та прикладні аспекти антикризового управління підприємством. Обґрунтована необхідність розробки комплексу моделей та відповідних методів дослідження системи ...
 • Розвиток ІТ-сфери в банківському секторі в посткризовий період 

  Степаненко, Ольга Петрівна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петровна (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2010)
 • Оцінювання ефективності функціонування та розвитку банківської системи 

  Степаненко, Ольга Петрівна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петровна (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи», 2013)
  Проаналізовано підходи до оцінювання ефективності функціонування та розвитку банківської системи. Досліджено показники та коефіцієнти, які характеризують основні напрями діяльності банківської системи. Обґрунтовано ...
 • Моделювання синергетичних ефектів у розвитку банківської системи 

  Степаненко, Ольга Петрівна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петровна (Харківський національний економічний університет, 2013)
  У статті досліджуються процеси функціонування та розвитку банківської системи в сучасних умовах. Розглядаються питання корпоративної взаємодії в банківському секторі, а також будується модель узгодженої взаємодії між ...
 • Сучасні підходи до побудови системи корпоративного управління в банку 

  Степаненко, Ольга Петрівна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петровна (Харківський національний економічний університет, 2012)

View More