Випуск № 40

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  International tourism in the system of economic growth factors of regions
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Tiukhtii, M.; Тюхтій, М. П.; Hromozdova, Larysa; Громоздова, Лариса Василіївна; Громоздова, Лариса Васильевна; Derbeneva, Yana; Дербенева, Я. В.; Hromozdov, Volodymyr; Громоздов, Володимир Володимирович; Громоздов, Владимир Владимирович
  The article highlights the world tendencies of the market development of services, it is determined that the service sector accounts for about 70% of the world gross domestic product. It is noted that the tourism sector is one of the largest in the world economy, and its market for the efficiency of investment investments is in highly profitable markets, along with oil and gas, industrial and automotive markets. The purpose of the article was to conduct a comprehensive analysis of the current state of the tourist services market and identify the main trends of its further development. It has been established that the ability of the tourism industry to continue to generate growth, create jobs and promote national development and regional integration depends on whether it adapts to key trends and transformational issues that will affect the industry in the short, medium and long term. Thus, there are some global trends in shaping the future of the tourism industry in terms of qualitative changes.
 • Item
  Міжнародний досвід здійснення державної політики страхування сільськогосподарських культур
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Писаренко, Н. В.; Pysarenko, Nadiia
  У статті досліджено практику здійснення державної політики в сфері страхування сільськогосподарської продукції в зарубіжних країнах, що дасть можливість зрозуміти її закономірності і тенденції розвитку, а також використати прогресивний досвід при формуванні державної політики у сфері страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Визначено основні відмінні риси діючих зарубіжних моделей державної політики у сфері страхування сільськогосподаських культур.
 • Item
  Державне регулювання екологізації лісопромислового комплексу України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Губарєва, І. О.; Hubarieva, I.; Ярошенко, І. В.; Yaroshenko, I.
  У статті систематизовано наукові погляди на структуру та зміст системи державного регулювання екологізації лісопромислового комплексу України. Визначено напрями екологізації лісопромислового комплексу. Система державного регулювання призначена впливати на функціонування і забезпечення екологізації ЛПК за допомогою сукупності методів, інструментів, правил, прийомів, процедур, вона являє собою механізм взаємопов’язаних і взаємообумовлених заходів і дій, що реалізуються і коригуються органами влади національного, регіонального та муніципального рівнів, спрямованих на мобілізацію і ефективне використання інноваційного потенціалу, на активізацію і стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів з позиції досягнення тактичних і стратегічних цілей розвитку національної економіки. Виокремлено основні механізми державного регулювання екологізації лісопромислового комплексу: програмно-проектний, фінансовий, інноваційно-технологічний, державно-приватного партнерства, мотиваційний. Використання кожного із запропонованих механізмів екологізації буде виступати в якості каталізатора розвитку не тільки лісопромислового комплексу, а і національної економіки, сприяти забезпеченню економічної та екологічної безпеки країни.
 • Item
  Академічні бізнес-інкубатори, як форми існування академічного підприємництва в Україні: організаційно-правовий аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Лайс, Л.; Lays, L.
  Стаття присвячена основним проблемам та перспективам запровадження такої форми академічного підприємництва як академічні бізнес-інкубатори. Досліджувалися можливості сучасного державно-правового забезпечення належним чином охопити проблему функціонування академічних бізнес-інкубаторів. Розкрито особливості та недоліки сучасного стану законодавчого забезпечення такої форми академічного підприємництва. Досліджені проблеми та шляхи їх вирішення в сфері створення належної правової бази для функціонування бізнес-інкубаторів на базі закладів вищої освіти. Проведено аналіз ролі таких закладів у створенні та забезпечення практичної діяльності бізнес-інкубаторів. Визначено економічний зміст діяльності академічнихбізнес-інкубаторів. Простежена їх участь в процесі комерціалізації результатів інноваційної діяльності закладів вищої освіти.
 • Item
  Класифікація причин соціальної безвідповідальності маркетингу в Україні та шляхи її вирішення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Новіков, Д. Ф.; Novikov, D. F.
  У статті розглянуто приклади соціальної безвідповідальності деяких суб’єктів господарювання та їхнього маркетингу. На підставі досвіду роботи машинобудівних підприємств України складено класифікацію основних причин, що змушують керівників здійснювати різні махінації при просуванні своєї продукції. Проведено детальний аналіз цих причин і запропоновано заходи щодо усунення соціальної безвідповідальності маркетингу. Визначено два найбільш актуальних напрямки поліпшення соціально-відповідальногомаркетингу: поліпшення виробничої бази підприємства та поліпшення постачання сировиною, которые характерны практически для каждого отечественного предприятия машиностроения.
 • Item
  Сучасні підходи до удосконалення режимів праці і відпочинку працівників
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Сікорська, А. C.; Sikorska, A. S.
  У статті досліджуються соціальні аспекти застосування режимів праці та відпочинку, проаналізовано їх недоліки та переваги в сучасних умовах, досліджено шляхи удосконалення режимів праці та відпочинку. Здійснене дослідження показало, що головною проблемою в цій сфері є диспропорції між часом праці та часом відпочинку, необґрунтовано великі обсяги робіт, додаткових доручень, терміновість виконання завдань, натомість час відпочинку недостатній і не досягає своєї основної мети. Для удосконалення режимів праці та відпочинку в Україні підприємствам запропоновано залучати зарубіжний досвід, раціонально розподіляти роботу між працівниками, користуватись можливостями аутсорсингу тощо.
 • Item
  The assessmet of economic efficiency of implementation of consumers’ loyalty programs
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Mysyliuk, V.; Мисилюк, В. С.
  The article represents main approaches to the definition of «consumer loyalty» and «loyalty program». The author substantiates the importance of the implementation of consumers’ loyalty programs for the purpose of retaining existing consumers and encouragement new ones. These measures are aimed at strengthen the competitive position of the company at the market and provide a stable cash flow. The system of performance indicators for assessment the economic efficiency of loyalty programs is presented.
 • Item
  Міжнародні та національні імперативи розкриття у звітності нефінансової інформації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Бондар, Тетяна Анатоліївна; Bondar, Tetiana; Бондарь, Татьяна Анатольевна
  Якість складання нефінансової звітності та ефективність використання такої звітної інформації в Україні зацікавленими особами є основними складовими успішного соціально відповідального управління підприємством. Вітчизняна практика регламентування складання нефінансової звітності повинна ґрунтуватися на досвіді зарубіжних країн, що сприятиме контролю ефективності соціальної відповідальності та інтеграції показників діяльності українських підприємств у міжнародну спільноту. У даній публікації розкриті основні напрямки нормативно-правового регламентування нефінансової звітності міжнародною спільнотою у ХХІ сторіччі з метою ефективної оцінки фінансової стабільності підприємств. Висвітлені особливості розкриття нефінансової інформації окремими європейськими країнами та регламентації складання звіту про управління у рамках ЄС і ООН, яка ґрунтується на консолідації різних ініціатив. Представлена інформація про стан та розробку стандартів складання нефінансовоїзвітності в Україні на основі імплементації положень міжнародних документів, визначені напрямки удосконалення регулювання бухгалтерського обліку та складання звіту про управління.
 • Item
  Особливості формування архетипу організації бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Олійник, Яна Вікторівна; Oliynyk, Yana; Олейник, Яна Викторовна
  Актуальним питанням усвідомлення організації бухгалтерського обліку як науки є формування її архетипу. Архетип наукового мислення складається із сукупності принципів наукового пізнання. У статті принципи організації бухгалтерського обліку поділяються на дві групи. До першої з них належать сформовані уявлення про принципи організації бухгалтерського обліку. До другої групи включені специфічні принципи наукового пізнання організації бухгалтерського обліку. Осмислення архетипу організації бухгалтерського обліку сприяє розвитку методології організації бухгалтерського обліку та становленню її сучасної парадигми, котра враховує вплив змін, що відбуваються у політичній, економічній, соціальній сферах.
 • Item
  Плата за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності: теоретичні та практичні аспекти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Сердюк, Ірина Георгіївна; Serdyuk, I.; Сердюк, Ирина Георгиевна
  У даній статті порушені теоретичні та практичні питання визначення розмірів зборів за дії з об’єктами права інтелектуальної власності в Україні, досліджено зарубіжний досвід у цій сфері, розроблено рекомендації щодо вдосконалення існуючої системи зборів за дії з об’єктами права інтелектуальної власності та їх інтеграції в існуючу систему адміністративних послуг в Україні.
 • Item
  Покоління y : конкурентні переваги випускника спеціальності «управління персоналом та економікапраці» ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьманана ринку праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Ільєнко, Алла В’ячеславівна; Ilyenko, A. V.; Ильенко, Алла Вячеславовна; Хасіна, О. М.; Khasina, O. M.
  У статті розкрито особливості покоління Y відповідно до теорії поколінь XYZ. Розглянуто відповідність поколінню Y студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» за результатами соціологічного дослідження, а саме особливості використання ними соціальних мереж та фахових програм, прагнення бачити залежність між результатами роботи та винагородою за працю. Обґрунтовано конкурентні переваги випускника спеціальності 6505 через набуті фахові знання. Запропоновано напрямки підвищення конкурентоспроможності для майбутніх HR-ів КНЕУ ім. В. Гетьмана з метою покращення співпраці між роботодавцями та провайдерами освітніх послуг на ринку праці.
 • Item
  Розвиток біоекономіки як умова інноваційно-інвестиційної модернізації економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна
  В статті обґрунтовано основні засади біоекономіки, виявлені позитивні сторони зростання біоекономіки на сучасному етапі розвитку світової економіки. Обґрунтований розвиток біотехнологій як найважливіший фактор зростання економіки і зайнятості, і як основна умова інвестиційно-інноваційної модернізації економік країн світу. Виокремленні тенденції розвитку біологічної науки як основи розвитку біоекономіки; фактори, які впливають на зростання біологічних компаній та їх особливості. Проаналізований інноваційний капітал у США та ЄС, побудований тренд інноваційного капіталу та наданий прогноз до 2020 року. На основі проведеного аналізу виявлені чинники, від яких залежить розвиток біоекономіки на макро- і макрорівнях та доведено, що інноваційно- інвестиційна діяльність у секторі біотехнологій є поштовхом для подальшого розвитку біоекономіки.
 • Item
  Методологічний аналіз феномена невизначеності при оцінюванні економічної ефективності інвестиційного проекту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, Oleksii; Коцюба, Алексей Станиславович
  В статті досліджуються ключові характеристики невизначеності під час економічної оцінки інвестиційного проекту. В межах цього розглянуто сутність, джерела, структуру і наслідки даного феномена. Окрему увагу приділено аналізу основних підходів до моделювання невизначеності в економіці та інвестиційному проектуванні. Серед іншого з’ясовано, що в ситуації невизначеності економічна ефективність реальних інвестицій являє собою співвідношення шансів на позитивні економічні результати і ризику невдачі. Одержані результати узагальнені у формі набору положень, які фіксують базові властивості невизначеності та настанови з оперування нею в ході економічної оцінки інвестиційного проекту.
 • Item
  Маркетинг партнерських відносин: моделювання та оптимізація параметрів взаємодії зі споживачами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович
  В статті показано значущість і роль маркетингу партнерських відносин у розвитку ефективних взаємодій з різними групами зацікавлених у результатах діяльності підприємств осіб. Досліджено актуальні проблеми і можливості прогресивного розвитку маркетингових систем на принципах безперервного або сталого удосконалення бізнес-процесів, з урахуванням специфіки різних часових горизонтів та особливих умов України. Акцентовано увагу на перспективних напрямках і стратегічних аспектах підвищення ефективності маркетингової оптимізації взаємодії підприємств. Показано особливості і складності розвитку маркетингового менеджменту бізнес-мереж та холдингових структур в Україні. Доводиться результативність концептуального базису маркетингу партнерських відносин у гармонізації параметрів і процесів взаємодії учасників соціально-економічних систем.
 • Item
  Сучасні моделі інноваційного підприємництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Якушева, Н. В.; Yakusheva, N.
  В роботі досліджено сучасні моделі інноваційного підприємництва. Розглянуто міжнародний досвід та запропоновано бізнес-модель інноваційної діяльності з урахуванням особливостей української економіки. Щоб оцінити існуючі зміни у формуванні високоефективної моделі інноваційного розвитку бізнесу, потрібно проаналізувати існуючий досвід, порівняти найвигідніші елементи та застосувати на практиці. На даному етапі економічного розвитку України успішно будуть розвиватися ті підприємства, які першими впровадять зміни в своїй діяльності та створять стійкі конкурентні переваги, які першими впровадять нововведення або інновації, створять ефективні інноваційні моделі розвитку підприємництва. Показники інноваційної діяльності мають вирішальне значення не тільки для підприємців, а й для всієї економіки України.
 • Item
  Сучасні проблеми розвитку ринку продуктів вищої освіти в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Жегус, О. В.; Jegus, O. V.
  За результатами статистичного аналізу показників ринку продуктів вищої освіти в Україні визначено тенденції попиту та пропозиції, охарактеризовано конкурентну ситуацію, установлено особливості розвитку та проаналізовано їх вплив на функціонування ЗВО. Визначено, що основними загрозами для ЗВО є падіння попиту, яке відбувається внаслідок демографічної кризи, зростання студентської імміграції, розвитку альтернативних форм освіти, а також високий рівень насичення ринку пропозицією та загострення конкурентної ситуації. Обґрунтовано необхідність застосування адаптивних заходів для забезпечення стабільного функціонування ЗВО на ринку продуктів вищої освіти. Першочерговим завданням визначено необхідність формування системи маркетингу та активізація маркетингової діяльності.
 • Item
  Теоретико-методичні аспекти оцінки енергетичної безпеки національної економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Кизим, М. О.; Kyzym, M. O.; Рудика, В. І.; Rudyka, V.
  У статті представлено аналіз існуючих підходів до оцінки енергетичної безпеки національної економіки та обґрунтовано теоретико-методичні аспекти такої оцінки. Запропоновано методичний підхід до проведення оцінки енергетичної безпеки в сфері виробництва та споживання рідкого моторного палива, який складається з таких пов’язаних етапів: побудова структурно-логічної аналітичної моделі оцінки енергетичної безпеки в сфері виробництва та споживання рідкого моторного палива; визначення компонент інтегрального показника енергетичної безпеки в сфері виробництва та споживання рідкого моторного палива; синтез часткових показників компонент енергетичної безпеки зі структурно-логічної аналітичної моделі; розрахунок часткових показників енергетичної безпеки в сфері виробництва та споживання рідкого моторного палива; обґрунтування порогових значень часткових показників енергетичної безпеки в сфері виробництва та споживання рідкого моторного палива; побудова інтегрального показника енергетичної безпеки в сфері виробництва та споживання рідкого моторного палива; матричне позиціонування країн за значеннями часткових показників; інтерпретація ризиків та стійкостей інтегрального рівня енергетичної безпеки в сфері виробництва та споживання рідкого моторного палива національної економіки.
 • Item
  Тенденції та перспективи розвитку ринку логістичної нерухомості України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Загородня, Ю. В.; Zagorodnia, J. V.
  В статті висвітлено тенденції розвитку та перспективи українського ринку логістичної інфраструктури, що є невід’ємною складовою інтеграції України в Європейський Союз, яка стимулює розвиток та збільшення обсягу зовнішньоекономічних торговельних операцій, що позитивно впливає на розвиток національної економіки та сприяє залученню іноземних інвестицій. Виявлено вплив міжнародних транспортних коридорів в питаннях підвищення обсягу експортно-імпортних операцій між країнами. Проаналізовано стан національної логістичної системи та виявлено актуальні проблеми необхідності її удосконалення та трансформації до європейського рівня. Запропоновано створення нових раціональних підходів до логістичного супроводу транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі, шляхом оптимізації, розширення та вдосконалення існуючих та створення інноваційних об’єктів логістичної нерухомості, від яких безпосередньо залежить ефективність роботи національних логістичних компаній та які сприятимуть подальшому розширенню транзитного потенціалу України.
 • Item
  Організаційно-методичні засади забезпечення якості управління на промислових підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Гринько, Т. В.; Hrynko, T.
  Діяльність промислових підприємств на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Метою статті є дослідження організаційної і методичної складових для забезпечення якості управління на промислових підприємствах. Проведений аналіз організаційно-методичних засад функціонування систем якості на основі TQM та Комплексної системи управління якістю продукції (КСУЯП). Запропоновано інтеграцію систем якості TQM + КСУЯП для українських промислових підприємств. Використання такої інтеграційної системи дозволяє уникнути негативного результату масштабної реорганізації структури підприємства і розподілити функції нової системи між стандартними, відомими вітчизняним промисловцям, структурними підрозділами підприємства.
 • Item
  Ідентифікація проблеми при формуванні управлінських рішень
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsin, V.; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович; Syslov, O. P.; Самченко, Наталія Костянтинівна; Samchenko, N.; Самченко, Наталия Константиновна
  Запропоновано дієвий засіб ідентифікації проблеми у вигляді її моніторингу, який здійснюють в ітераційному режимі, виконуючи аналіз та оцінювання поточного стану організаційної системи, ситуаційний аналіз розвитку проблеми і діагностику стану організаційної системи на кінець заданого періоду.