Recent Submissions

 • International tourism in the system of economic growth factors of regions 

  Tiukhtii, M.; Тюхтій, М. П.; Hromozdova, Larysa; Громоздова, Лариса Василіївна; Громоздова, Лариса Васильевна; Derbeneva, Yana; Дербенева, Я. В.; Hromozdov, Volodymyr; Громоздов, Володимир Володимирович; Громоздов, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The article highlights the world tendencies of the market development of services, it is determined that the service sector accounts for about 70% of the world gross domestic product. It is noted that the tourism sector ...
 • Міжнародний досвід здійснення державної політики страхування сільськогосподарських культур 

  Писаренко, Н. В.; Pysarenko, Nadiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено практику здійснення державної політики в сфері страхування сільськогосподарської продукції в зарубіжних країнах, що дасть можливість зрозуміти її закономірності і тенденції розвитку, а також використати ...
 • Державне регулювання екологізації лісопромислового комплексу України 

  Губарєва, І. О.; Hubarieva, I.; Ярошенко, І. В.; Yaroshenko, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті систематизовано наукові погляди на структуру та зміст системи державного регулювання екологізації лісопромислового комплексу України. Визначено напрями екологізації лісопромислового комплексу. Система державного ...
 • Академічні бізнес-інкубатори, як форми існування академічного підприємництва в Україні: організаційно-правовий аспект 

  Лайс, Л.; Lays, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена основним проблемам та перспективам запровадження такої форми академічного підприємництва як академічні бізнес-інкубатори. Досліджувалися можливості сучасного державно-правового забезпечення належним чином ...
 • Класифікація причин соціальної безвідповідальності маркетингу в Україні та шляхи її вирішення 

  Новіков, Д. Ф.; Novikov, D. F. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто приклади соціальної безвідповідальності деяких суб’єктів господарювання та їхнього маркетингу. На підставі досвіду роботи машинобудівних підприємств України складено класифікацію основних причин, що ...
 • Сучасні підходи до удосконалення режимів праці і відпочинку працівників 

  Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Сікорська, А. C.; Sikorska, A. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджуються соціальні аспекти застосування режимів праці та відпочинку, проаналізовано їх недоліки та переваги в сучасних умовах, досліджено шляхи удосконалення режимів праці та відпочинку. Здійснене дослідження ...
 • The assessmet of economic efficiency of implementation of consumers’ loyalty programs 

  Mysyliuk, V.; Мисилюк, В. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The article represents main approaches to the definition of «consumer loyalty» and «loyalty program». The author substantiates the importance of the implementation of consumers’ loyalty programs for the purpose of retaining ...
 • Міжнародні та національні імперативи розкриття у звітності нефінансової інформації 

  Бондар, Тетяна Анатоліївна; Bondar, Tetiana; Бондарь, Татьяна Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Якість складання нефінансової звітності та ефективність використання такої звітної інформації в Україні зацікавленими особами є основними складовими успішного соціально відповідального управління підприємством. Вітчизняна ...
 • Особливості формування архетипу організації бухгалтерського обліку 

  Олійник, Яна Вікторівна; Oliynyk, Yana; Олейник, Яна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Актуальним питанням усвідомлення організації бухгалтерського обліку як науки є формування її архетипу. Архетип наукового мислення складається із сукупності принципів наукового пізнання. У статті принципи організації ...
 • Розвиток біоекономіки як умова інноваційно-інвестиційної модернізації економіки 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті обґрунтовано основні засади біоекономіки, виявлені позитивні сторони зростання біоекономіки на сучасному етапі розвитку світової економіки. Обґрунтований розвиток біотехнологій як найважливіший фактор зростання ...
 • Плата за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності: теоретичні та практичні аспекти 

  Сердюк, Ірина Георгіївна; Serdyuk, I.; Сердюк, Ирина Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У даній статті порушені теоретичні та практичні питання визначення розмірів зборів за дії з об’єктами права інтелектуальної власності в Україні, досліджено зарубіжний досвід у цій сфері, розроблено рекомендації щодо ...
 • Покоління y : конкурентні переваги випускника спеціальності «управління персоналом та економікапраці» ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьманана ринку праці 

  Ільєнко, Алла В’ячеславівна; Ilyenko, A. V.; Ильенко, Алла Вячеславовна; Хасіна, О. М.; Khasina, O. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розкрито особливості покоління Y відповідно до теорії поколінь XYZ. Розглянуто відповідність поколінню Y студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» за результатами соціологічного дослідження, ...
 • Методологічний аналіз феномена невизначеності при оцінюванні економічної ефективності інвестиційного проекту 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, Oleksii; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті досліджуються ключові характеристики невизначеності під час економічної оцінки інвестиційного проекту. В межах цього розглянуто сутність, джерела, структуру і наслідки даного феномена. Окрему увагу приділено аналізу ...
 • Маркетинг партнерських відносин: моделювання та оптимізація параметрів взаємодії зі споживачами 

  Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті показано значущість і роль маркетингу партнерських відносин у розвитку ефективних взаємодій з різними групами зацікавлених у результатах діяльності підприємств осіб. Досліджено актуальні проблеми і можливості ...
 • Сучасні моделі інноваційного підприємництва 

  Якушева, Н. В.; Yakusheva, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В роботі досліджено сучасні моделі інноваційного підприємництва. Розглянуто міжнародний досвід та запропоновано бізнес-модель інноваційної діяльності з урахуванням особливостей української економіки. Щоб оцінити існуючі ...
 • Сучасні проблеми розвитку ринку продуктів вищої освіти в Україні 

  Жегус, О. В.; Jegus, O. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  За результатами статистичного аналізу показників ринку продуктів вищої освіти в Україні визначено тенденції попиту та пропозиції, охарактеризовано конкурентну ситуацію, установлено особливості розвитку та проаналізовано ...
 • Тенденції та перспективи розвитку ринку логістичної нерухомості України 

  Загородня, Ю. В.; Zagorodnia, J. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті висвітлено тенденції розвитку та перспективи українського ринку логістичної інфраструктури, що є невід’ємною складовою інтеграції України в Європейський Союз, яка стимулює розвиток та збільшення обсягу ...
 • Організаційно-методичні засади забезпечення якості управління на промислових підприємствах 

  Гринько, Т. В.; Hrynko, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Діяльність промислових підприємств на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Метою статті є дослідження організаційної і методичної ...
 • Ідентифікація проблеми при формуванні управлінських рішень 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsin, V.; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович; Syslov, O. P.; Самченко, Наталія Костянтинівна; Samchenko, N.; Самченко, Наталия Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Запропоновано дієвий засіб ідентифікації проблеми у вигляді її моніторингу, який здійснюють в ітераційному режимі, виконуючи аналіз та оцінювання поточного стану організаційної системи, ситуаційний аналіз розвитку проблеми ...
 • Впровадження комплексу маркетингових комунікацій підприємства та його ефективність 

  Пилипчук, Володимир Петрович; Pylypchuk, Volodymyr; Пилипчук, Владимир Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Маркетингове управління діяльністю підприємстві організацій передбачає ефективне використання інструментів комунікації в процесі доведення товарів і послуг від виробника до споживача, а також в процесі зворотного зв’язку; ...

View More