№ 1 (4)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Логістика в системі агробізнесу України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Костіна, К. В.; Єранкін, Олександр Олександрович
  У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до трактування поняття «агробізнес», досліджено суть і дефініції терміну. Розглянуто роль і місце логістики в системі агробізнесу України.
 • Item
  Рівень оподаткування, економічний розвиток та якість життя: діалектика взаємозв’язку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Ходос, М. О.; Котіна, Ганна Михайлівна
  У статті наведено визначення рівня оподаткування, економічного розвитку та якості життя, проаналізовано взаємозв’язок між даними поняттями на прикладі України, Польщі та Німеччини.
 • Item
  Екологічне оподаткування в Україні: проблеми та перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Липко, А. С.; Котіна, Ганна Михайлівна
  У статті обґрунтовано актуальність удосконалення державної системи охорони навколишнього середовища. Проаналізовано систему екологічного оподаткування України, визначено її структуру основні проблеми та перспективи. Визначено основні наслідки змін податкового законодавства, що впливають на природоохоронну діяльність в Україні.
 • Item
  Роль науки в організаційно-економічному механізмі взаємодії учасників інноваційного процесу у технологічних парках
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Мороз, О. О.; Романець, І. В.
  У статті висвітлено проблеми національної науки, її ролі в механізмі взаємодії учасників інноваційного процесу. Оскільки дослідження і розробки в Україні зосереджені переважно у державному секторі і фінансуються з бюджету недостатньо, система управління наукою та процесами комерціалізації досліджень і розробок потребує удосконалення. У роботі наведено напрямки удосконалення управління наукою, переваги від її участі у сучасних структурах інтеграції науки та виробництва, зокрема у технопарках, запропоновано удосконалені механізми фінансування досліджень і розробок на засадах державно-приватного партнерства.
 • Item
  Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Іванець, Ірина Василівна; Иванец, Ирина Васильевна; Цицюрська, К. В.
  Висвітлено теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства в системі контролінгу та практичне застосування моделей на прикладі реального підприємства. Автори статті виділяють основні проблеми сучасного стану діагностики фінансового стану підприємства як дієвого інструменту контролінгу.
 • Item
  Формування конкурентних переваг на ринках з поглибленою диференціацією продукту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Кузьомко, Володимир Миколайович; Кузёмко, Владимир Николаевич; Стаховська, А. В.
  У статті розкрито сутність і зміст поняття «диференціація продукту». Визначено роль диференціації продукту в забезпеченні стійких конкурентних переваг підприємства. Розроблено рекомендації щодо формування конкурентних переваг на ринках з поглибленою диференціацією продукту.
 • Item
  Фінансово-кредитне забезпечення енергозбереження в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Данюк, І. В.
  У статті висвітлено основні проблеми на енергоринку України. Значну увагу приділено кредитному продукту UKEEP, розробленому у межах Програми енергозбереження та енергоефективності Європейського банку реконструкції та розвитку спеціально дляукраїнських приватних компаній будь-якого сектору економіки.
 • Item
  Фактори впливу на фінансову стійкість і платоспроможність підприємства в період кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Домшина, Т. Р.
  У статті визначено сутність фінансової стійкості підприємства. Розглянуто основні фактори, які впливають на формування фінансової стійкості підприємства. Визначено роль аналізу факторів впливу на фінансову стійкість у забезпеченні надійного фінансового стану підприємства.
 • Item
  Менеджмент вартості в процесі ліквідації підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Дворник, Наталія Андріївна
  У статті досліджено етапи проходження процедури ліквідації підприємства згідно із діючим законодавством України, проведено систематизацію та узагальнення правової бази, літературних джерел і практичних знань. Здійснено пошук шляхів оптимізації даного процесу, зважаючи на вітчизняний і міжнародний досвід, а також запропоновано його спрощення.
 • Item
  Політика просування АТ «Ощадбанк» у Хмельницькому регіоні: стан і шляхи покращення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Калюжна, І. Ю.; Бичікова, Л. А.
  В загальних рисах розглянуто політику просування банківських послуг АТ «Ощадбанк», конкретно досліджено ставлення клієнтів до банківської установи та рівень їх задоволення діяльністю банку; визначено основні заходи щодо покращення якості просування банківських послуг АТ «Ощадбанк» у Хмельницькому регіоні.
 • Item
  Адаптація збалансованої системи показників до вартісного менеджменту у реаліях української економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Ямненко, Галина Євгенівна; Ямненко, Галина Евгеньевна; Дронь, Т. О.
  У статті розглянуто методика визначення вартості підприємства на основі збалансованої системи показників, яка передбачає використання фінансових та нефінансових аспектів діяльності, їх комплексну взаємодію та взаємозалежність. Наведено перелік етапів і механізм впровадження такої системи. Збалансована система показників є важливим інструментом управління для вітчизняних підприємств в умовах сучасного ринкового середовища.
 • Item
  Визначення потенціалу та перспектив розвитку ринку органічної продукції в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Череп, О. Г.; Піун, М. В.
  У статті розглянуто питання визначення потенціалу ринку органічної продукції в Україні. Результатом роботи є визначення потенційного та цільового ринку у грошовому виразі та проведення сегментації за критерієм рівня доходів з урахуванням витрат споживачів на харчування. Відповідно до проведених розрахунківвказано на потенційні можливості галузі та сформовано перелік проблемних моментів, які заважають досягти цих показників.
 • Item
  Заощадження домогосподарств як джерело залучення інвестицій в економіку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Федорчук, М. Ю.; Гладчук, Ксенія Миколаївна
  У статті визначено сутність поняття «заощадження», а також його зв’язок з іншими макроекономічними категоріями. Встановлено залежність між рівнем доходів домогосподарств та обсягами їхніх заощаджень. Також визначено обсяг потенційних джерел для формування інвестицій в економіці. Досліджено рівень залучення заощаджень домашніх господарств у інвестиційний процес, а також визначено структуру інвестиційного портфелю домогосподарств України.
 • Item
  Ринок банківських споживчих кредитів: сучасний стан і перспективи розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Терент’єва, Н. Д.; Нікітін, Андрій Валерійович
  Висвітлено особливості ринку банківського споживчого кредитування як значного елементу кредитного ринку в Україні. В рамках аналізу його сучасного стану визначено лідерів у наданні споживчих позик та їхні конкурентні переваги. Приведено прогноз подальшого розвитку ринку з огляду на історичні тенденції, розкрито основні проблеми та перспективні напрями діяльності у цій сфері.
 • Item
  Світовий досвід трансформації трансмісійного механізму
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Кліщук, О. В.; Слав’янська, Н. Г.
  статті розглянуто еволюцію світового досвіду застосування трансмісійного механізму при подоланні регулятором макроекономічних шоків. Висвітлено нові інструменти грошово-кредитної стратегії світових центральних банків у відповідь на дефляційні очікування та сек’юритизацію фінансового ринку. За результатами дослідження наведено найчутливіші залежні змінні трансмісійного механізму, що стануть характерними після переходу Національним банком України до режиму інфляційного таргетування.
 • Item
  Сучасний стан розвитку ринку послуг ломбардів в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Баранова, О. Ю.; Парандій, Олег Володимирович
  У статті розкрито сутність ломбардів і ринку ломбардних послуг. Наведено послуги, які надаються ломбардами. Досліджено і проаналізовано сучасний стан розвитку ринку ломбардів в Україні. Виявлено переваги ринку ломбардних послуг і запропоновано шляхи подальшого розвитку ринку ломбардних послуг в Україні.
 • Item
  Доходи державного бюджету Франції та України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Калітвенцева, Ю. С.; Степура, Марина Михайлівна
  Сьогодні управління доходами бюджету в Україні належить до найпроблемніших галузевих напрямів управлінської діяльності. У статті розглянуто динаміку та структуру доходів державного бюджету України та Франції за період 2004-2014 роки. Проаналізовано ступінь централізації доходів у державному бюджеті. Автором знайдено спільні риси, відмінності та особливості доходів державного бюджету України та Франції. Визначено основні проблеми та шляхи їх вирішення, посилаючись на досвід Франції.
 • Item
  Причини та наслідки дефіцитного фінансування в країнах ЄС (на прикладі Польщі, Греції, Франції)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Фесенко, Д. С.; Котіна, Ганна Михайлівна
  У статті розглянуто економіко-соціальні причини дефіцитності державних бюджетів деяких країн ЄС (Польща, Греція та Франція). Проаналізовано наслідки такого явища, як дефіцит бюджету для даних країн. Здійснено спробу спрогнозувати подальший розвиток ситуації з дефіцитом державних бюджетів зазначених країн. Сформовано рекомендації щодо управління дефіцитністю бюджетів, які можуть застосовуватися у тому числі і для України. Актуальність теми полягає у необхідності дослідження дефіциту бюджету з огляду на його наявність у більшості країн світу та суттєвих макроекономічних наслідків такого явища.
 • Item
  Співпраця України з ЄБРР у сучасних умовах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Білойван, О. А.; Дегтярьова, Наталія Володимирівна
  У статті розглянуто динаміку та зміни інвестиційного клімату України в зв’язку з дією певних об’єктивних і суб’єктивних факторів. Для розуміння ролі та місця ЄБРР у процесі розбудови економіки України, проаналізовано попередні та майбутні проекти співробітництва України з ЄБРР як з надійним і стратегічним партнером в інвестиційній сфері, а також розглянуто найперспективніші та дохідні напрямки інвестування іноземних коштів.
 • Item
  Теоретико-методичні аспекти формування ефективної системи матеріального стимулювання персоналу підприємств торгівлі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Циганок, Д. І.; Котіна, Ганна Михайлівна
  У статті досліджені теоретико-методичні основи та принципи побудови ефективної системи матеріального стимулювання персоналу підприємств торгівлі. Проаналізовано сучасні підходи до побудови системи матеріального стимулювання на підприємствах торгівлі, сформовані пропозиції щодо напрямів підвищення ефективності побудови даної системи з урахуванням зарубіжного досвіду, сучасних наукових розробок з менеджменту персоналу й галузевої специфіки.