Випуск № 26

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Проблемні аспекти обліку основних засобів та напрями їх вирішення
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Буркова, Людмила А.; Burkova, Liudmyla; Зволь, Владислав О.; Zvol, Vladyslav
  Основні засоби є одним із головних елементів діяльності підприємства. Для забезпечення та підтримки своєї діяльності на високому рівні кожне підприємства повинно слідкувати за кількістю та станом основних засобів, щоб забезпечувати потреби виробництва. Наявність у достатній кількості таких об’єктів є одним із факторів, що впливають на ефективність виробництва. Застосування оптимального методу амортизації основних засобів становить підґрунтя для оптимізації оподаткування підприємств і збалансування відповідних сум сплачених податків і отримання чистого фінансового результату діяльності — прибутку. Достовірна оцінка стану і вартості основних засобів є предметом пильної уваги керівництва підприємства, його засновників, акціонерів, інвесторів тощо. На підставі цих даних можна зробити висновки про стан підприємства та приймати обґрунтовані управлінські рішення. Наявність у достатній кількості таких об’єктів є одним із факторів, що впливають на ефективність виробництва. Застосування оптимального методу амортизації є одним із елементів оптимізації податкового тягаря підприємства. Однак, на жаль, в Україні нині відсутня цілеспрямована державна амортизаційна політика, не розроблена концепція відновлення, ефективного використання фінансових ресурсів і їх накопичення. У результаті, велика кількість українських підприємств розглядають амортизаційну політику здебільшого як другорядну. Одним із шляхів вирішення проблем обліку основних засобів є розробка методології нарахування амортизації об’єктів основних засобів виробничого призначення на підприємстві у випадку їх тимчасового не використання (модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання, консервація) та вдосконалення класифікації основних засобів шляхом вилучення з їх складу в окрему групу інших необоротних матеріальних активів із розробкою відповідного П(С)БО щодо їх обліку внаслідок того, що їх сума не ураховується під час визначення податкових різниць при коригуванні фінансового результату до оподаткування, а їх застосування, на відміну від міжнародної практики обліку, є характерним для вітчизняної практики обліку та оподаткування. У рамках даного дослідження запропоновано зміни до: форми № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)», Плану рахунків бухгалтерського обліку та методологію обліку зносу (амортизації) основних засобів. Fixed assets are one of the main elements of the enterprise. To ensure and maintain its activities at a high level, each company must monitor the quantity and condition of fixed assets to meet production needs. The availability of a sufficient number of such facilities is one of the factors influencing the efficiency of production. The application of the optimal method of depreciation of fixed assets is the basis for optimizing the taxation of enterprises and balancing the corresponding amounts of taxes paid and obtaining a net financial result — profit. A reliable assessment of the condition and value of fixed assets is the subject of attention of both the administration and the founders, shareholders and investors. Based on these data, it is possible to draw conclusions about the state of the enterprise and make informed management decisions. The availability of such facilities is one of the factors that affect the efficiency of production. The use of the optimal method of depreciation is one of the elements of optimizing the tax burden of the enterprise. However, unfortunately, in Ukraine there is currently no purposeful state depreciation policy, the concept of recovery, efficient use of financial resources and their accumulation has not been developed. As a result, a large number of Ukrainian companies view depreciation policy as mostly secondary. One of the ways to solve the problems of accounting for fixed assets is to develop a methodology for depreciation of fixed assets at the enterprise in case of their temporary non-use (modernization, reconstruction, completion, equipment, conservation) and improve the classification of fixed assets by removing them from their composition. a separate group of other non-current tangible assets with the development of the relevant UAS for their accounting due to the fact that their amount is not taken into account when determining tax differences in adjusting the pre-tax financial result, and their use, unlike international accounting practice, is typical for domestic practice of accounting and taxation. In the framework of this study, changes were proposed to: Form № 1 «Balance Sheet (statement of financial position)», the Chart of Accounts and the methodology of accounting for depreciation (amortization) of fixed assets.
 • Item
  Інклюзивність професійно-кваліфікаційного розвитку персоналу підприємств енергетики України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Самборський, Олександр Володимирович; Samborskyi, Oleksandr; Самборский, Александр Владимирович; Самійленко, Андрій Петрович; Samiilenko, Andrii; Самойленко, Андрей Петрович; Михайлюк, Михайло Андрійович; Mykhailiuk, Mykhailo; Михайлюк, Михаил Андреевич; Мельник, Вадим В.; Melnyk, Vadym
  Стаття присвячена оцінці інклюзивності кар’єрного зростання працівників енергетичних компаній України. Для оцінки такої динаміки розроблено показники швидкості пересування по рівнях професійно-кваліфікаційної ієрархії (кількість рівнів, пройдених за одиницю часу) та амплітуди зростання кваліфікаційного рівня зайнятості (кількість рівнів пройдених за час зайнятості на підприємстві) по рівнях кваліфікаційно-професійної ієрархії. Порівнюючи ці показники для жінок і чоловіків, працівників з різним родинним станом одержано порівняльну характеристику інклюзивності кар’єрних можливостей, створених підприємствами енергетичного сектору (наявності передумов для поєднання родинних і професійних обов’язків). Одержані оцінки засвідчили наяшляхивність вагомих проблем та обмежень, що існують стосовно певних категорій працівників. Зокрема, частка жінок, працюючих в енергетичних компаніях, які не здійснюють жодного переходу на вищий рівень кваліфікації (амплітуда кар’єри «0» за 10-20 років роботи на підприємстві), значно перевищує частку чоловіків із подібною стагнацією професійного розвитку; Крім того, працівники енергетичних компаній, які займаються доглядом за дітьми, мають навіть вищі середні показники амплітуди та швидкості своєї кар’єри, ніж усі респонденти та респонденти, які не займаються вихованням дітей. Це можна пояснити більшими кар’єрними амбіціями людей, які почали сімейне життя і взяли на себе відповідальність за дітей. The article is devoted to the assessment of the inclusiveness of employees’ career growth by materials of Ukrainian energy companies. To assess such dynamics, indicators of speed of movement by levels of professional qualification hierarchy (number of levels passed per unit of time) and amplitude of growth (number of levels passed during employment at the enterprise) by levels of qualification and professional hierarchy were developed. Comparing these indicators for women and men, workers with different family status allow us to obtain a comparative description of the inclusiveness of career opportunities created by enterprises in the energy sector (the presence of prerequisites for combining family and professional responsibilities). The received assessments evidenced about existence of significant problems and restrictions that exist for certain categories of workers. In particular, the share of women working in energy companies who do not make any transition to a higher qualification level (career amplitude is «0» for 10 — 20 years of work at the enterprise) is much higher than the share of men with similar stagnation career. Employees of energy companies involved in the childcare have even higher averages of the amplitude and speed of their careers than the all respondents and respondents who are not involved in parenting. This can be explained by the greater career ambitions of people who have started a family-life and taken responsibility for the children
 • Item
  Інновації сфери транспортного підприємництва при реалізації концепції смарт-міст
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Маценко, Олександр М.; Matsenko, Oleksandr; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Пронович, Анна Р.; Pronovych, Anna; Чорна, Я. В.; Chorna, Yaroslava
  Обрана тема є досить актуальною, оскільки національні уряди все активніше відіграють стимулюючу роль у підтримці введення інноваційних рішень, нарощування потенціалу та масштабування, де створення розумних міст є мейнстрімом сучасності. У статті розкрито сучасні процесі урбаністичного планування, де задіяні місцеві органи влади, приватні підприємства, які в свою чергу прогнозують, які заходи можуть покращити будні городян. Авторами узагальнено приклади урбаністичного прогнозування, зокрема: впровадження системи, яка може в режимі реального часу оголошувати розклад руху громадського транспорту на кожній станції; введення екологічно чистих транспортних систем (громадські системи прокату велосипедів, зарядні станції для електричних і гібридних авто); впровадження інтелектуальних систем світлофорів і паркінгу; імплементація вуличного освітлення з використанням альтернативних джерел енергії та smart-датчиків. У статті узагальнено, що концепція розумного міста поєднує технології, уряд та різні верстви суспільства, з використанням технологічних інструментів (наприклад, Інтернет-речей (IoT) і штучний інтелект (AI)). Зокрема, автори наголошують, що задіяні технологічні інструменти сприяють розвитку різних аспектів розумного міста, особливо транспортну сферу, безпеку та зв’язок, що підтверджує актуальність даного дослідження. Разом з тим, автори відзначають, що саме пріоритизація транспортних ініціатив є один з основних способів підвищення операційної ефективності розумних міст по всьому світу, а рівень досконалості розробки та управління транспортними системами нині досягається масштабним впровадженням передових технологій, що сприяють імплементації та підтримці smart-рішень у сфері транспортного підприємництва: ШІ (AI), Інтернет-речей (IoT), 5G, BigData, цифрові близнюки та багато інших. The chosen topic is quite relevant, as national governments are increasingly playing a stimulating role in supporting the introduction of innovative solutions, capacity building and scaling, where the creation of smart cities is the mainstream of today. The article reveals the current process of urban planning, which involves local authorities, private enterprises, which in turn predict what measures can improve the lives of citizens. The authors summarize examples of urban forecasting, in particular: the introduction of a system that can announce in real time the schedule of public transport at each station; introduction of environmentally friendly transport systems (public bicycle rental systems, charging stations for electric and hybrid cars); introduction of intelligent traffic light and parking systems; implementation of street lighting using alternative energy sources and smart sensors. The article summarizes that the concept of a smart city combines technology, government and different segments of society, using technological tools (such as the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI)). In particular, the authors emphasize that the involved technological tools contribute to the development of various aspects of a smart city, especially transport, security and communications, which confirms the relevance of this study. However, the authors note that the prioritization of transport initiatives is one of the main ways to increase the operational efficiency of smart cities around the world, and the level of excellence in the development and management of transport systems is now achieved by large-scale implementation of advanced technologies. transport business: AI (AI), Internet of Things (IoT), 5G, BigData, digital twins and many more.
 • Item
  Гібридні оцінки результативності маркетингу та комерційної діяльності підприємств
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович
  Критично проаналізовано ключові проблеми і підходи щодо оцінювання результативності маркетингової та комерційної діяльності підприємств. Визначено перспективні напрямки їх еволюції і прогресу за умов нової економіки та розвитку бізнес-моделей сучасних компаній. Досліджено передумови та оцінено результативність класичних і сучасних підходів конструктивного обґрунтування та долання суб’єктивності у прийнятті управлінських рішень, пов’язаних з розвитком маркетингової і комерційної діяльності підприємств, у тому числі з урахуванням нових передумов ефективності бізнесу, інформаційно-сервісної домінанти глобальних економічних систем. Доведено доцільність конструктивного наукового й практичного опрацювання існуючих і популярних сьогодні підходів до аналітичного оцінювання ефективності комерційних і маркетингових проектів/операцій на базі трьох фундаментальних блоків використання інформації людиною: єдиного часового горизонту узагальнення та оцінювання, когнітивного наповнення та порівняльної логіки. Це забезпечує правильне розуміння відмінностей і корисності усіх KPI в управлінні розвитком комерційної діяльності, маркетингового менеджменту компаній. Показано і доведено перспективність сприйняття та застосування індикаторів результативності комерційної діяльності та маркетингу, за конструктивної систематизації оцінок із використанням гібридних характеристик задіяних показників. Розроблено й обґрунтовано практичні рекомендації та удосконалені методичні алгоритми гібридних оцінок результативності маркетингової і комерційної діяльності, у тому числі з комплексним урахуванням нефінансових її аспектів. Здійснено показову апробацію використання показників, що інтегрують у собі ресурсну, інформаційну та часову ефективність щодо процесів створення маркетингових повідомлень цільовим аудиторіям підприємства, з підтвердженням їх комерційної та економічної результативності. Демонструється значущість методологічної цілісності і чистоти, а також системності у розвитку концепцій та підходів в оцінюванні потенційних і фактичних ефектів управління діяльністю підприємств, визначено вектори прогресу за цим напрямком. The key problems and approaches to evaluating the effectiveness of marketing and commercial activities of enterprises are critically analyzed. The perspective directions of their evolution and progress under the conditions of the new economy and development of business models of modern companies are determined. The article examines the prerequisites and evaluates the effectiveness of classical and modern approaches to constructive justification and overcoming subjectivity in making management decisions related to the development of marketing and commercial activities of enterprises, including new prerequisites for business efficiency, information and service dominance of global economic systems. The expediency of constructive scientific and practical elaboration of existing and popular approaches to analytical evaluation of efficiency of commercial and marketing projects / operations on the basis of three fundamental blocks of human information use is proved: single time horizon of generalization and evaluation, cognitive content and comparative logic. This provides a correct understanding of the differences and usefulness of all KPIs in the management of business development, marketing management of companies. The prospects of perception and application of indicators of efficiency of commercial activity and marketing, at constructive systematization of estimations with use of hybrid characteristics of the involved indicators are shown and proved. Practical recommendations and methodical algorithms of hybrid estimations of efficiency of marketing and commercial activity are developed and proved, including with the complex consideration of its nonfinancial aspects. Demonstrative approbation of the use of indicators that integrate resource, information and time efficiency of the processes of creating marketing messages to target audiences of the enterprise, with confirmation of their commercial and economic effectiveness. The importance of methodological integrity and purity, as well as systematization in the development of concepts and approaches in assessing the potential and actual effects of enterprise management, demonstrates the vectors of progress in this area.
 • Item
  Порівняльний аналіз економічної динаміки України та країн ЄС і ОЕСР
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Махонін, Владислав І.; Makhonin, Vladyslav
  З огляду на незавершену трансформацію глобальної соціально-економічної парадигми у бік сталості та соціальної інклюзії, питання напрацювання, по-перше, стандартів переорієнтації, та, по-друге, інструментарію оцінювання успішності імплементації нових стратегій — сталого розвитку та насамперед інклюзивного зростання — із поступовим відходом від аналізу виключно крізь призму індикатору ВВП продовжує залишатися відкритим і для розвинутих країн, і для країн, які розвиваються. Останнім із інструментів економічного аналізу, покликаних замінити ВВП як основний — щоправда, водночас не виключаючи його — орієнтир світової громадськості в останні десятиліття, виступив запропонований у 2017 році ВЕФ Індекс інклюзивного розвитку (з англійської — Inclusive Development Index, або IDI). Структурний аналіз даного композитного індексу став предметом у дисертаційному дослідженні автора в рамках виконання програми PhD, тоді як дана стаття є елементом вищезгаданого дослідження автора й розкриває окрему частину отриманих результатів. У статті з метою отримання уявлення про загальний стан орієнтованого на ВВП світу з урахуванням соціально-історичного контексту презентовано порівняльно-описовий статистичний аналіз положення основних світових економічних об’єднань — Євро-пейського союзу, Організації економічного співробітництва та розвитку, офіційних країн-партнерів ЄС і претендентів на вступ до складу останнього і офіційних країн-партнерів ОЕСР — на тлі стану України за трьома головними типами ВВП на душу населення: реальним (який, відповідно до методології Всесвітнього економічного форуму, входить до композиції Індексу інклюзивного розвитку), номінальним і ВВП за паритетом купівельної спроможності. Аналіз було проведено шляхом застосуванням засобів описової статистики пакету Statistica. Отримані результати дозволяють говорити зокрема про те, що за всіма трьома типами індикатору ВВП ОЕСР як економічне об’єднання має найвищий рейтинг, порівняно з ЄС та іншими групами. Україна, зі свого боку, загалом (за винятком порівняльного рейтингу з країнами-партнерами ОЕСР за ВВП за паритетом купівельної спроможності) демонструє найнижчі показники з-поміж обраних для аналізу груп, однак в усіх випадках її динаміка має висхідний характер. Крім того, попри багаторічні намагання провідних наднаціональних інститутів змістити акценти у соціально-економічного розвитку з оцінки об’ємів виробництва на оцінку рівня добробуту, аналіз на прикладі різкого росту усіх трьох типів ВВП на рубежі XX та XXI століть і протягом безпосередньо XXI вказує на те, що ВВП залишається основним мірилом економічного розвитку для урядів країн світу. Given the ongoing transformation of the global social and economic paradigm towards sustainability and social and economic inclusion, the issue of developing, firstly, reorientation standards and, secondly, tools for assessing the success of the implementation of new strategies–of sustainable development and, above all, inclusive growth–with a gradual alienation from analysis only through the prism of GDP continues to be open to both developed and developing countries. The latest of these tools of economic analysis, designed to replace GDP as the main–but at the same time not excluding the last–benchmark of the world community in recent decades, was the Inclusive Development Index (or IDI) proposed by the World Economic Forum in 2017. Structural analysis of this composite index became the goal of the author’s dissertation research within the framework of the PhD program. In turn, this article is an element of the above-mentioned research of the author and part of the results obtained. In order to get an idea of the general state of the GDP-oriented world, taking into account the social and economic context, the article presents a comparative and descriptive statistical analysis of the position of the main world economic organisations–the EU, the OECD, the official partner countries of the EU, as well as partner countries OECD–against the background of the state of Ukraine in terms of three main types of GDP per capita: constant GDP (which, according to the WEF methodology, is included in the composition of the Inclusive Development Index), current GDP and GDP based on purchasing power parity. The analysis was carried out using the descriptive statistics tools of Statistica software package. The results obtained allow us to say, in particular, that within all three types of GDP, the Organization for Economic Cooperation and Development, as an economic association, has the highest rating in comparison with the EU and other groups. Ukraine, in turn, as a whole (with the exception of a comparative rating with OECD partner countries in terms of GDP based on PPP) demonstrates the lowest performance among the selected groups. At the same time, the dynamics of Ukraine in all cases has an upward character. In addition, despite many years of attempts by leading supranational institutions to shift the focus in social and economic development from assessing production volumes towards assessing the level of well-being, the example of a sharp increase in all three types of GDP at the turn of the 20th and 21st centuries and during the immediate 21st century, identified in the analysis, indicates the fact that GDP continues to be the main measure of economic development for the governments of the countries of the world.
 • Item
  Розвиток електовантажних перевезень — як інноваційний тренд екологізації логістичної сфери
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Яковчук, В. В.; Yakovchuk, V.
  У статті узагальнено сучасне розуміння концепції «зелена логістика», яка розглядається у науковій спільноті як сукупність різноманітних ініціатив, спрямованих на застосування енерго- і ресурсозберігаючих технологій логістики та сучасного обладнання в усіх ланках ланцюга поставок з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище та підвищення сукупної споживчої цінності продукції для споживачів. Форми прояву концепції, як свідчить практичний досвід, вельми різноманітні. Одним з інноваційних трендів її реалізації, який ще недостатньо представлений у науковій літературі, є розвиток перевезень з використанням е-вантажівок. На основі систематизації наявної статистичної інформації та експертних оцінок у статті наве-дено докази актуальності та перспективності розвитку логістичної діяльності на основі е-вантажівок із врахуванням загальносвітового курсу на озеленення економіки та з урахуванням шкоди, яка наноситься навколишньому середовищу використанням транспорту з бензиновими двигунами. Продаж електричних транспортних засобів останні 3 роки демонструє надзвичайно високі темпи зростання, що є результатом рішень та ініціатив урядів багатьох країн стосовно декарбонізації економіки та обмеженнями на продаж авто з бензиновими двигунами до 2030–2035 року. Виробниками електричних вантажівок уже організовано масове виробництво різноманітних е-вантажівок, техніко-експлуатаційні характеристики яких (грузопідйомність, дальність поїздки без заправки, ємкість батареї, час заправки тощо) є цілком прийнятними для використання в логістичній діяльності. Наявні успішні приклади комерційного використання е-вантажівок. Логістичні оператори України також можуть ефективно для себе (економічність перевезень) та суспільства (мінімізація шкоди навколишньому середовищу) використовувати е-вантажівки при умові розв’язання 3-х основних лімітуючих обмежень — цінового, техніко-експлутаційного та інфраструктурного. По кожному з обмежень визначені конкретні пропозиції та рекомендації. The article provides a general modern understanding of the concept of «green logistics», which is considered in the scientific community to be a set of various initiatives aimed at energy and resources saving technologies of logistics and modern equipment in all supply chains using minimization of negative environmental impact and aggregate resource consumption. product values for consumers. Forms of manifestation of the concept, depending on practical experience, are very diverse. One of the innovative trends in its implementation, which is still insufficiently represented in the scientific literature, is the development of transport movement using electronic trucks. Based on the systematization of some available statistical information and expert assessments, the article gives evidence of relevance and prospects for the development of logistics based on electronic trucks, taking into account the global greening of the economy and taking into consideration the damage caused to the environment by gasoline engines. The number of sales of electric vehicles over the last 3 years has shown extremely high growth, as a result of government decisions and initiatives in majority of countries to decarbonize the economy and limit sales of cars with gasoline engines until 2030–2035. Manufacturers of electric trucks are organized mass production of various electronic trucks, technical and operational characteristics of which (load capacity, range without refueling, battery capacity, charging time, etc.) are appropriate for use in logistics. Successful examples of commercial use of e-trucks are also available. Logistics operators in Ukraine can as well effectively use e-trucks for themselves (cost-effectiveness of transportation) and society (minimizing environmental damage) under the condition of solving 3 main obstacles — price, technical-operational and infrastructure. Specific recommendations are identified for each of the constraints.
 • Item
  Постіндустріальна трансформація механізмів економічної циклічності
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Дроб’язко, Марія М.; Drobiazko, Mariia
  У статті уточнено теоретичне бачення механізмів економічної циклічності в умовах постіндустріальної трансформації економічної системи, зокрема, вплив постіндустріальних трансформацій виробництва на характеристики економічних систем, що перебувають у фокусі інституціональних теорій. Обґрунтовано, що зниження сили впливу відтворення фізичного капіталу на формування імпульсів циклічності, вимагає не абсолютного зниження капіталомісткості національного продукту, а відносного. Це означає, що навіть за зростання капіталомісткості випуску, вагомість фізичного капіталу може скорочуватись унаслідок того, що інформаційна, чи наукова місткість продукції зростає швидше, отже питома вага належної капіталу складової нової вартості скорочується. Визначено, що оскільки нематеріальні активи не підлягають фізичному зношенню, а заміщуються лише в міру морального старіння, то інтенсивність використання таких активів не впливає на швидкість їх зношення. Така властивість нематеріальних активів сприяє обмеженню амплітуди циклічних колиань, тобто виступає «вбудованим стабілізатором», на відміну від механізмів відтворення фізичного капіталу, що сприяли її зростанню. That article is devoted to clarifying the theoretical vision of the economic cyclicality under the conditions of economic systems post-industrial transformation. In particular, taking into account the impact of post-industrial transformations (The increasing in the share of intangible production in gross value added and an increasing of the weight of intangible assets in gross capital formation were used as the indicators of such transformations) on the characteristics of economic systems, which are in focus of institutional theories (in particular the size of transactional costs, the costs and duration, inherent to processes of «imitation of leaders», the strength of motives and incentives for entrepreneurs’ innovation activities). It is substantiated that the reduction of the impact force, which the reproduction of physical capital has on the formation of cyclical impulses does not require an absolute reduction in the capital intensity of the national product (which is not observed in developed countries), but relative. This means that even with increasing capital intensity of output, the weight of physical capital may decrease due to the fact that information or scientific capacity of products grows faster, so the share of physical capital in the new value structure is reduced. It is also determined that since intangible assets are not subject to physical wear and tear, and are replaced only as they age, the intensity of its using does not affect the rate of capital depreciation. This property of intangible assets helps to limit the amplitude of cyclical fluctuations, i.e. acts as a «built-in stabilizer», in contrast to the mechanisms of reproduction of physical capital, which contributed to the increase in the amplitude of cyclical fluctuations.
 • Item
  Становлення мережевої економіки та оновлення рушійних сил макроекономічних коливань
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Верба, Денис Володимирович; Verba, Denys; Верба, Денис Владимирович
  У статті вдосконалено теоретичне відображення механізмів, які забезпечують біфуркацію макроекономічної динаміки завдяки врахуванню відмінностей, властивих механізмам циклічності індустріальної економіки, де економічна координація здійснюється через стихію ринку та ієрархію організації, і мережевої господарської системи, де рух інформації, управлінських імпульсів та реакцій об’єктів управління організовано за функціонування нової системи ролей. Зокрема, якісна зміна відносин між «іноватором» і «пасивним господарським середовищем» трансформує основи конфлікту, який Й. А. Шумпетер вважав центральним для механізму економічного циклу індустріальної економіки: накопичення надлишкових передумов «прориву інновацій», що виражається у понаднормовій інтенсивності експлуатації техніки, вбудованої в «усталені ланцюжки створення вартості». Стаття містить теоретичне обґрунтування гіпотези про те, що поширення мережевих зв’язків і форм організації господарської взаємодії створює додатковий «вбудований стабілізатор» у механізмах економічної циклічності, завдяки рівномірнішому розподілу витрат і виграшів від інноваційної діяльності: ролі «інноватора» і «наслідувача» розмиваються, згладжуючи коливання загального рівня економічної активності в періоди затухання і активізації інноваційної активності та поширення нових тех-нічних основ для «ланцюжків створення вартості». That article is devoted to improving the theoretical views of mechanisms that ensure the bifurcation of macroeconomic dynamics, taking into account the differences inherent to the cyclical mechanisms of the industrial economy (where economic coordination is through the market element and hierarchy of organizations) and in the networked economic system, where information movement, management impetus, and reactions of objects of managerial impact are organized through the new system of roles. In particular, a qualitative change in the relationship between the «innovator» and the «passive economic environment» transforms the foundations of the conflict that J. A. Schumpeter considered central to the mechanism of the economic cycle in the industrial economy: the accumulation of redundant preconditions for the «breakthrough of innovation», which is expressed in the excessive intensity of usage of technic, embedded in «established value chains». The article contains a theoretical substantiation of the hypothesis that the spread of networking and appropriate forms of economic interaction creates an additional «built-in stabilizer» in the mechanisms of economic cyclicality, due to a more equitable distribution of costs and benefits, caused by innovation. The role of «innovator» is blurred, smoothing fluctuations in the general level of economic activity in periods of attenuation and intensification of innovation activity and the spreading of new technical bases for «value chains».
 • Item
  Аналіз процесу цифрової трансформації в У країні: сучасні тенденції та перспективи розвитку
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Вридник, Володимир О.; Vrydnyk, Volodymyr
  У статті розглянуто стан ринку інформаційних технологій на сучасному етапі та визначено топ інформаційних послуг, які користуються найбільшою популярністю. Проаналізовано ринок діджитал-технологій в Україні та визначено ключові показники його росту та проаналізовані сучасні технології, які застосовують підприємства у своїй діяльності. На основі дослідження інформаційних технологій в державному управлінні України проведено SWOT-аналіз і визначено основні перспективи державної політики цифрової трансформації в Україні. Глобальна технологічна революція визначає появу нових моделей ведення бізнесу та державного управління, у тому числі заснованих на цифрових платформах та інструментах. Яскравими характеристиками цифрової трансформації виступають: можливість швидкого масштабування, створення нової цінності продукту чи послуги за рахунок передових техноголій, оптимізація коштів, технологічні цикли виробництва послуг і взаємозв’язку з кінцевими споживачами та ін. Інновації XXI століття визначили появу нового економічного феномену — трансформації усталених соціальних відносин за допомогою еволюції технологій, що є в інформаційну епоху головним драйвером змін глобальної економіки, зокрема на рівні розвинутих держав, транснаціональних компаній чи маленьких стартапів. Цифрова трансформація знаменує переосмислення того, як організація або держава використовує технології, людей і процеси для пошуку нових моделей розвитку. Цей процес є динамічним, адже на сучасному технологічному етапі розвитку глобальних економічних систем ще не існує єдиного стандартизованного плану або фреймворку, який би регламентував послідовний алгоритм впровадження цифрових змін, їх адаптацію до різних сфер соціально-економічних відносин. На даному етапі, ми маємо лише кілька вдалих прикладів і досвід піонерів цифрової трансформації, а саме серед країн: Естонії, Канади та Швеції, та серед компаній — Samsung, Grammarly і Tesla. Здебільшого, саме першопрохідники мають змогу бути на передовій і вирішувати проблеми, які в майбутньому допоможуть оптимізувати процес цифрової трансформації. The article examines the state of the information technology market at the present stage and identifies the top information services that are most popular. The market state of digital technologies in Ukraine and technologies used by enterprises in their activities were analyzed. Also, key indicators of growth were identified. Based on the study of information technologies in the public administration of Ukraine, a SWOT analysis was conducted and the main prospects of the state policy of digital transformation in Ukraine were determined. The global technological revolution is driving new models of business and governance, including those based on digital platforms and tools. Prominent characteristics of digital transformation are: the ability to quickly scale, create new value of a product or service through advanced technology, optimization of funds, technological cycles of production of services and relationships with end users, and others. 21st century innovation has marked the emergence of a new economic phenomenon — the transformation of established social relations through the evolution of technology, which in the information age is the main driver of change in the global economy, including developed countries, multinationals or small startups. Digital transformation marks a rethinking of how an organization or state uses technology, people and processes to find new models of development. This process is dynamic, because at the current technological stage of development of global economic systems there is no yet single standardized plan or framework that would regulate a consistent algorithm for implementing digital changes, their adaptation to different areas of socio-economic relations. At this stage, we have only a few successful examples and experiences of the pioneers of digital transformation, namely among the countries: Estonia, Canada and Sweden, and among the companies — Samsung, Grammarly and Tesla. For the most part, it is pioneers who have the opportunity to be at the forefront and solve problems that will help optimize the process of digital transformation in the future.
 • Item
  Критичний аналіз підходів до визначення сутності категорії «прибуток» та пропозиції щодо удосконалення його обліку на підприємстві
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Буркова, Людмила Анатоліївна; Burkova, Liudmyla; Ярова, Алла Б.; Yarova, Alla; Поросла, Поліна Вадимівна; Porosla, Polina
  Вирішальний чинник забезпечення сталого розвитку підприємства — здатність отримувати прибуток. Останній для підприємства є ключовою ціллю його діяльності, критерієм оцінювання її ефективності, вирішальним фактором, що відбиається на рівні його фінансової стабільності та спроможності уникнення небезпеки банкрутства. За результатами дослідження визначено, що багатогранність підходів до генезису категорії «прибуток» призвело до того, що з урахуванням різних цілей і завдань, що висуваються дослідниками, сфер управління прибутком, завдань до його аналізу, пошуку резервів до його зростання тощо науковцями пропонується до застосування велике розмаїття видів прибутку. За результатами проведеного огляду встановлено, що кількість пропонованих науковцями видів прибутку складає від 5 до 43. Серед них є як типові, так і доволі специфічні. Досліджено категорію «фінансовий результат». Підсумовано, що представниками наукового кола вона ототожнюється з поняттям «прибуток» (або позитивний фінансовий результат) і «збиток» (або негативний фінансовий результат). Крім того, науковцями категорія «прибуток» розглядається як один із видів економічних результатів діяльності підприємств та ототожнюється з позитивним значенням фінансового результату діяльності підприємства. У теперішніх умовах господарювання життєздатність бізнес-середовища, нестійкість ринкових відносин, важкість внутрішніх процесів підприємництва та обмеженість можливих шляхів розвитку підкреслюють актуальність створення ефективної системи обліку прибутку підприємства та управління ним, як однієї з базових складових теорії та практики. Не зменшуючи значимість існуючих на сьогодні наробок, окремі питання щодо продукування системи обліку прибутку підприємства та його розподілу й нині потребують певного доопрацювання, обґрунтування та уточнення. The decisive factor in ensuring the sustainable development of the enterprise is the ability to make a profit. The latter for the company is the key goal of its activities, the criterion for evaluating its effectiveness, the decisive factor reflected in the level of its financial stability and ability to avoid the risk of bankruptcy. According to the results of the study, the diversity of approaches to the genesis of the category «profit» has led to the fact that taking into account the different goals and objectives of researchers, areas of income management, tasks for its analysis, variety of types of income. According to the results of the survey, it was found that the number of profits offered by scientists is in the range from 5 to 43. Among them are both typical and quite specific. The category «financial result» is investigated. It is concluded that the representatives of the scientific community identify it with the concept of «profit» (or positive financial result) and «loss» (or negative financial result). In addition, scientists consider the category of «profit» as one of the economic results of enterprises and is identified with the positive value of the financial result of the enterprise. In the current economic environment, the viability of the business environment, instability of market relations, the difficulty of internal business processes and limited possible development paths emphasize the importance of creating an effective system of accounting and management of profits, as one of the basic components of theory and practice. Without diminishing the importance of existing developments, some issues regarding the production of the company’s profit accounting system and its distribution still need some refinement, justification and clarification.
 • Item
  Розвиток морської портової зернової інфраструктури та логістики в Україні
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Бабаченко, М. В.; Babachenko, M.; Яворська, А. Ф.; Yavorska, A.; Лисенко, Н. С.; Lysenko, N.; Кучер, І. С.; Kucher, I.; Бурмака, Л. О.; Burmaka, L.
  Економічний розвиток нерозривно пов’язаний з ефективним використання наявних ресурсів і можливого потенціалу суб’єктів господарювання. Останнім часом локомотивом розвитку виступають суб’єкти аграрного ринку. Зростання потреб агропродовольства змушує підприємницькі структури інвестувати у розвиток зернової інфраструктури, трейдентгу та логістики. Даний факт підтверджується щорічним зростанням валових зборів та експорту зерна за кордон. Так, у 2021–2022 маркетинговому році українські компанії наростили обсяги експорту на 20,2 % щодо попереднього року, що становить до 23,77 млн тонн. Інвестуванням в аграрний сектор і пов’язані з ним інфраструктурні об’єкти займаються українські та іноземні зернотрейдери та агрохолдинги. На теперішній час, на аграрному ринку в Україні функціонує 118 компаній, земельний банк яких коливається від 11 до 510 тис. га. Серед усіх компаній 14 мають земельний банк понад 100 тис. га. Лідером рейтингу є компанія Кернел із земельним банком 510 тис. га. Керівництво зосереджує свою увагу на всесторонньому розвитку компанії. Володіючи найбільшими зерновими елеваторами у Чорноморському басейні — Трансбалктермінал і Трансгрейнтермінал, компанія показує найкращі результати порівняно з конкурентами. Тільки за останній рік Кернел експортував 8 млн тонн сухих вантажів через Трансгрейнтермінал. Уведений в експлуатацію у 2019 році даний зерновий термінал має амбітні цілі щодо власного розвитку. Оснастивши його найпотужнішими зерносушарками, яких не має жодна компанія у світі, експериментальними судновантажними машини Bedeschi, спеціально сконструйованих на замовлення Кернел, є тому практичним втіленням стратегії розвитку. Поряд із розбудовою інфраструктури зернових комплексів, менеджмент Кернел інвестує у логістику. Як результат, запущено короткострокові проекти по модернізації та будівництву нових залізничних шляхів, інвестувано кошти у придбання 100 % акцій залізничного оператора «Рейл Транзит Карго України», збільшивши власний вагонний парк до 3400 вагонів. Окрім цього, компанія інвестує у майданчик з обробки автотранспорту, майданчик-накопичувач, нарощування максимальної добової продуктивності навантаження флоту та потужностей з одночасного зберігання зерна. Не дивлячись на те, що зернова інфраструктура та логістика ще далекі від досконалості, наведене дослідження є свідченням постійного нарощування інвестицій у даному напрямку та наближенні до міжнародного рівня у недалекому майбутньому. Economic development is inextricably linked to the efficient use of available resources and the potential of businesses. The participants of the agricultural market have recently become the locomotive of development. The growing needs of agri-food make business structures invest in the development of grain infrastructure, trade and logistics. This fact is confirmed by the annual growth of gross grain harvest and grain exports abroad. Thus, in the 2021–2022 marketing year, Ukrainian companies increased exports by 20.2 % over the previous year, amounting to 23.77 million tons. Ukrainian and foreign grain traders and agricultural holdings are investing in the agricultural sector and related infrastructure. Currently, there are 118 companies operating in the agricultural market in Ukraine. Their land bank ranges from 11 to 510 thousand hectares. Among all companies, 14 have a land bank of more than 100,000 hectares. The company Kernel with a land bank of 510 thousand hectares is the leader of the rating. The management focuses on the comprehensive development of the company. With the largest grain elevators in the Black Sea basin — Transbalterterminal and Transgrainterminal, the company demonstrates the best results compared to competitors. In the last year alone, Kernel has exported 8 million tons of dry cargo through the Transgrainterminal. This grain terminal, which was put into operation in 2019, has ambitious goals for its own development. The most powerful grain dryers that no company in the world possesses, Bedeschi’s experimental ship-loaders, specially designed for Kernel, are therefore a practical embodiment of the development strategy. Along with building the infrastructure of grain complexes, Kernel’s management is investing in logistics. As a result, short-term projects for modernization and construction of new railways were launched, funds were invested in the acquisition of 100 % of shares of the railway operator Rail Transit Cargo Ukraine, increasing its own car fleet to 3,400 cars. In addition, the company is investing in a vehicle handling site, a storage site, increasing the maximum daily productivity of the car fleet load and capacity for simultaneous grain storage. Despite the fact that grain infrastructure and logistics are still far from perfect, this study is evidence of continuous growth in investment in this sphere and approaching the international level in the near future.