Випуск № 16

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Професійні посередники на ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Гладчук, Ксенія Миколаївна; Hladchuk, K.; Гладчук, Ксения Николаевна
  У статті розглянуто роль професійних посередників на ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (ІРО). Зокрема, визначено основні завдання, які переслідують учасники процесу ІРО. Досліджено функції андеррайтера, а також проаналізовано схеми його взаємодії з підприємством-емітентом. Розглянуто роль фондової біржі на ринку ІРО та здійснено порівняльну характеристику переваг і недоліків біржового і позабіржового розміщення акцій.
 • Item
  «Зелений урбанізм»: практика імплементації концепції сталого розвитку на місцевому рівні у країнах світу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Яншина, А. М.; Ianshyna, A. M.
  Досліджено наукові підходи до поняття, атрибутів і принципів зеленого урбанізму. Обґрунтовано проблеми імплементації концепції зеленого урбанізму у країнах світу та запропоновано шляхи їх розв’язання.
 • Item
  Реформа управління публічними фінансами Словацької республіки: дохідна частина
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Логвінов, П. В.; Logvinov, P.
  Проблеми, котрі постають перед Україною в ході реформування фіскальної та бюджетної політики, не є принципово новими чи унікальними. Беручи до уваги успішний досвід країн, можна уникнути багатьох помилок і взяти на озброєння елементи, що можуть бути вживані з урахуванням особливостей економічного устрою країни. Колишні постсоціалістичні країни мають найбільше спільних рис і проблем, що виникають у процесі трансформації державних фінансів у публічні фінанси, що кардинально змінює сприйняття та ставлення до відповідної категорії. Досвід Словацької Республіки, як держави, котра вважається зразковим прикладом проведення загальної фінансової реформи серед країн Європейської спільноти, є надзвичайно корисним для нашої країни. Саме зараз відбувається процес передачі частини повноважень і відповідний перерозподіл фінансового забезпечення «на місцях», що є нормальною Європейською практикою, проте не слід нехтувати досвідом інших країн. Приклад Словаччини розкриває успішні показники проведення реформи, а детальне вивчення зальної реформи фінансової системи допоможе уникати ризиків і складнощів, що прискорить і полегшить започатковані реформи в Україні.
 • Item
  Ключові тенденції розвитку науково-технологічного співробітництва в ЄС
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Бєлєнький, Олексій Юрійович; Belenkiy, O. Y.; Беленький, Алексей Юрьевич
  У статті розкрито сучасні форми та особливості розвитку науково-технологічного співробітництва країн-членів Європейського Союзу. Проаналізовано механізми підтримки міждержавної інноваційної співпраці, її стратегічні цілі, завдання та пріоритетні напрями. Значну увагу приділено аналізу рамкової програми інноваційного співробітництва в ЄС «Горизонт — 2020» як головного інструменту реалізації інноваційної політики в даному інтеграційному блоці.
 • Item
  Ефективність функціонування гірничо-збагачувальних комбінатів України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Криворучкіна, Олена Володимирівна; Krivoruchkіna, O. V.; Криворучкина, Елена Владимировна
  Здійснено ретроспективний аналіз ефективності діяльності вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів. Ідентифіковано проблемні аспекти їх функціонування. Актуалізовано проблематику підвищення техніко-технологічного рівня виробництва для забезпечення прогресивного вектору їх розвитку.
 • Item
  Політика управління валютним ризиком банку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, O. O.; Павлюк, Елена Александровна
  Закономірності валютної торгівлі та прогнозування динаміки валютних курсів впливають на прийняття ефективних управлінських рішень комерційного банку. Валютні ризики виникають у результаті несприятливих змін валютних курсів. Це обумовлює актуальність дослідження процесів, що відбуваються на світовому та локальному валютних ринках.
 • Item
  Потенціал забезпечення ефективності підприємств металургійної промисловості України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Буханець, Володимир Володимирович; Bukhanets, Volodymyr
  У статті представлено результати оцінювання ефективності діяльності національних металургійних підприємств за показниками фінансово-економічного стану та на основі ресурсних факторів, що безпосередньо впливають на рівень конкурентоспроможності металургійного бізнесу України на світовому ринку. Наведено аргументацію того, що однією з основних проблем металургійних підприємств є неефективні дії топ-менеджменту. Доведено необхідність розвитку управлінського потенціалу металургійних підприємств на засадах концепції динамічних здатностей.
 • Item
  Ефективність управління інтелектуальним капіталом гірничодобувних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Нусінов, В. Я.; Nusinov, V.; Рябикіна, К. Г.; Riabykina, K.
  Визначено пріоритетність структурних складових інтелектуального капіталу з урахуванням специфіки гірничодобувних підприємств. Доведено доцільність оцінювання ефективності управління інтелектуальним капіталом на підставі результуючих критеріїв. Представлено результати ретроспективного аналізу ефективності управління інтелектуальним капіталом гірничодобувних підприємств.
 • Item
  Напрями аналізу виробничих запасів підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, O. E.; Кузьминская, Ольга Эдуардовна
  Надано критичну оцінку інформації фахових джерел щодо напрямів аналізу виробничих запасів підприємств, уточнено напрями аналізу виробничих запасів вітчизняних підприємств на сучасному етапі поглиблення економічних реформ, систематизовані основні види аналітичних робіт за уточненими напрямами аналізу виробничих запасів підприємств.
 • Item
  Бюджетування в управлінському обліку бюджетних установ: загальновідомі підходи та новації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, S. V.; Свирко, Светлана Владимировна
  У статті розглянуті питання бюджетування в контексті управлінського обліку та кошторисного планування бюджетних установ.
 • Item
  Вплив регіонально-просторової організації економіки на активізацію соціально-економічного розвитку регіонів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, M. I.; Фащевский, Николай Иванович; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan; Белоконь, Иван Васильевич
  У статті визначено сутність просторової неоднорідності як методологічної основи поляризованості соціально-економічного розвитку регіонів. Показано вплив регіонально-просторової організації економіки на соціально-економічний розвиток сільських регіонів України. Обґрунтовано значення територіальних полюсів росту в розвитку сільських регіонів. Проаналізовано сучасний вплив полюсів росту на соціально-економічні процеси.
 • Item
  Державна фінансова підтримка інвестиційного розвитку суб’єктів малого підприємництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Буряк, Леонід Дмитрович; Буряк, Леонид Дмитриевич; Павліковський, Анатолій Миколайович; Павликовский, Анатолий Николаевич; Кремпова, Наталія Леонідівна; Кремпова, Наталия Леонидовна
  У статті проведено аналіз стану інвестиційного розвитку суб’єктів малого підприємництва, розглянуто основні форми державної фінансової підтримки малих підприємств, удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності, формування єдиної державної регуляторної політики, активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки розвитку суб’єктів малого підприємництва. Запропоновано створення Державного банку кредитування суб’єктів малого підприємництва.
 • Item
  Дослідження ролі та способів впливу бренду на поведінку внутрішнього і зовнішнього споживача
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Сайгайдак, М. П.; Sagaidak, М. P.; Лавреньов, Н. К.; Lavrenоv, N. К.
  Визначено роль і здійснено дослідження способів впливу бренду на внутрішнього і зовнішнього споживача в системі традиційного й внутрішнього маркетингу.
 • Item
  Оплата праці як інструмент управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна
  Виокремлено напрями та характерні риси науково-педагогічної діяльності. Визначено місце оплати праці в системі управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників. Обґрунтовано сутність, структуру та диференціацію заробітної плати як інструмента стимулювання професійного розвитку науково-педагогічного персоналу. Розкрито значення авторських гонорарів і контрактної системи наймання й оплати праці.
 • Item
  Базис концепції соціально-відповідального маркетингу у дослідженнях і стратегіях модифікації поведінки споживачів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, O.; Шафалюк, Александр Казимирович
  Стаття присвячена актуальним проблемам визначення базису закономірностей розвитку соціально-відповідального маркетингу. Розроблено пропозиції по вдосконаленню оцінювання ефективності діяльності підприємств на принципах соціальної відповідальності.
 • Item
  Освіта як фактор макроекономічного розвитку в сучасному світі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Авксєнтьєв, М. Ю.; Avksientiev, M.; Павленко, В. П.; Pavlenko, V.
  У статті викладено матеріал, який стосується доведення значного впливу вищої освіти на макроекономічний розвиток держави. Наведено конкретні статистичні дані аналізу, які підтверджують той факт, що освіта впливає на покращення матеріального становища не тільки окремого індивіда, а й держави в цілому. Доведено, якщо держава має намір здійснювати перехід до інформаційно-інноваційної економіки, то в першу чергу, вона повинна переглянути свою діяльність в освітній галузі.
 • Item
  Аналітичне забезпечення формування патентної політики інституційних одиниць підприємництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Vjacheslav; Дыба, Вячеслав Михайлович
  Стаття присвячена аналітичному та обліковому забезпеченню нематеріальних активів на інноваційно-орієнтованому підприємстві та формуванню його патентної політики.
 • Item
  Функціональна роль суб’єктів економічної безпеки в діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, M. M.; Шигун, Мария Михайловна
  Досліджено вплив різних видів ризиків на безпеку діяльності суб’єкта господарювання, обґрунтовано необхідність створення суб’єктів економічної безпеки на великих підприємствах, визначено функції та роль суб’єктів економічної безпеки в діяльності підприємства.
 • Item
  Управлінські аспекти забезпечення антикрихкості репутації підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, O. H.
  Автор науково обґрунтовує необхідність формувати та оцінювати репутацію підприємства за критерієм антикрихкості, при цьому пропонується відмовитись в теорії та практиці репутаційного менеджменту від поширеного словосполучення «висока репутація». В статті викладено авторську концепцію управління репутацією підприємства на засадах антикрихкості та доведено перспективність її широкого впровадження в практику менеджменту.
 • Item
  Розвиток інноваційного підприємництва: теоретико-методологічні та правові засади
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, I. A.; Павленко, Ирина Анатольевна
  Досліджено сутність економічних категорій «інновації», «інноваційне підпри-ємництво», «національна інноваційна система». Удосконалено понятійно-категоріальний апарат теорій інноваційного підприємництва та класифікацію інновацій із врахуванням сучасного рівня розвитку науки і техніки та потреб формування ефективного механізму державної підтримки інноваційного підприємництва. Доведено визначальну роль інноваційного підприємництва як джерела міжнародної конкурентоспроможності, трансформації та поступального розвитку економік країн. Запропоновано цілісну концепцію та розроблено організаційні, правові, фінансові й економічні засади розвитку національної інноваційної системи.