Випуск № 2 (30)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Номенклатура статей витрат м’ясо-жирового виробництва на м’ясокомбінатах та їх обґрунтування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Кушнір, Володимир Олександрович; Kushnir, Volodymyr
  Мета дослідження. Метою статті є дослідження існуючої номенклатури статей калькуляції витрат для її удосконалення в цілях покращення управління та пошуку шляхів зниження собівартості виробництва м’яса. Методологія. У ході дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема, метод аналізу надав можливість оцінити діючу номенклатуру статей калькуляції; методи групування і порівняння допомогли удосконалити склад статей калькуляції. Розкриття сутності кожної статті калькуляції здійснено шляхом аналітичного групування. Отримані результати. У статті розглянуто та вдосконалено номенклатуру статей витрат основного виробництва на м’ясокомбінатах – м’ясо-жирового. Встановлено, що м’ясопереробні підприємства обліковують витрати та здійснюють бюджетування діяльності м’ясо-жирового виробництва в цілому за відділенням і використовують загальноприйняту номенклатуру статей калькуляції. Обґрунтовано, що удосконалена номенклатура статей витрат м’ясо-жирового виробництва залежно від значення витрат у виробництві слугуватиме надійною базою для планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Запропоновано обліковувати витрати м’ясо-жирового виробництва та здійснення бюджетування діяльності м’ясокомбінатів за об’єктами обліку витрат (виробничими дільницями) та за технологічними операціями. Цінність дослідження. Отриманий результат буде корисним для застосування у практичній діяльності м’ясопереробних підприємств для пошуку шляхів зниження собівартості продукції і підвищення ефективності виробництва, а також буде вагомою інформаційною базою для потреб калькулювання, контролю, аналізу та звітності.
 • Item
  Інтегрування фінансової звітності і корпоративної соціальної відповідальності підприємств України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Ямборко, Галина Анатоліївна; Yamborko, Halyna; Ямборко, Галина Анатольевна
  Мета дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні важливості розкриття не фінансової інформації, як додаткових показників фінансової звітності для розкриття інформації та її інтерпретації різними групами користувачів. Методологія. Відповідно до мети використано методи дослідження: аналітичний, діалектичний метод пізнання; монографічний метод та метод узагальнення при моніторингу позицій науковців щодо дефініції економічних і облікових понять «інтегрована звітність», «звітність сталого розвитку»; абстрактно-логічний метод для теоретичних узагальнень і формулювання висновків. Отримані результати. Охарактеризовано і розкрито зміст, призначення Концептуальної основи і міжнародних стандартів фінансової звітності та узгодженість з протоколами Глобальної ініціативи зі звітності (GRI), які визначають сукупність показників, що характеризують соціальну, екологічну та економічну складові діяльності підприємства. Досліджено роль і значення фінансової та не фінансової інформації розкритої у звітності соціа́льно відповідального бі́знесу, виокремлено проблему її аналітичної інтерпретації різними групам користувачів. Цінність дослідженняНапрямки подальших досліджень спрямовуватимуться на вивчення та запровадження практичного досвіду формування й інтерпретації показників фінансової і не фінансової інформації, зокрема корисності і надійності не фінансової інформації для прийняття рішення користувачами.
 • Item
  Вплив інформаційних потреб стратегічного менеджменту на квінтесенцію управлінської звітності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzitska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна; Ловінська, Ірина Георгіївна; Lovinska, Iryna; Ловинская, Ирина Георгиевна
  Мета дослідження: дослідити вплив основних інформаційних запитів стратегічного менеджменту на квінтесенцію та архітектоніку управлінської звітності господарюючих суб’єктів. Методологія базується на питаннях формування основного інформаційного потоку, щомотивує оптимізацію складу та структури управлінської звітності суб’єктів господарювання в інформаційному середовищі ухвалення стратегічних управлінських рішень. Отримані результати. Доведено, що однією із основних проблемуправлінської звітності залишається довільна форма представлення її показників. Концептуальні та організаційні етапи формування управлінської звітності виробничого підприємства характеризуються складністю як безпосередньо процесів, що відбуваються на такому підприємстві, так і різноманітністю та стрімким розвитком сучасних інформаційних технологій. Обгрунтовано, що застосування єдиних розроблених звітних управлінських форм для усіх підприємств виробничої галузі вкрай необхідно, не дивлячись на існування багатьох нерозв’язаних проблем. Цінність дослідження. Розглянутий вплив основних інформаційних запитів стратегічного менеджменту на квінтесенцію управлінської звітності надає можливість інформаційно оптимізувати архітектоніку управлінської звітності суб’єктів господарювання. Обґрунтовані підходи є основою формування сучасних облікових концепцій, спрямованих на забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень та створення стійких конкурентних переваг.
 • Item
  Удосконалення методики обліку доходів головних розпорядників бюджетних коштів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Соловйова, Наталія Володимирівна; Solovyovа, Natalia
  Мета дослідження. Дослідити методику обліку доходів головних розпорядників бюджетних коштів і запропонувати напрями вдосконалення облікових процедур у частині доходів за обмінними та необмінними операціями. Методологія. Відповідно до мети використано аналітичний метод дослідження та метод діалектичного пізнання, для формування висновків застосовано абстрактно-логічний метод. Отримані результати. Проаналізовано методику відображення операцій, пов’язаних з доходами бюджетних установ на рахунках бухгалтерського обліку в умовах застосування НП(С)БОДС. Запропоновано додаткові синтетичні рахунки з обліку доходів розпорядників бюджетних коштів з дотриманням вимог принципу відповідності. Цінність дослідження. Запропоновані рахунки у складі рахунків з обліку інших доходів за обмінними та необмінними операціями дозволять вести відокремлений облік коштів, які отримані як плата за роботи, послуги, продукцію, що виготовляється допоміжними підрозділами, майстернями, які функціонують при бюджетних установах.
 • Item
  Виплати працівникам у звітності кримінально-виконавчих установ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Олійник, Вікторія Сергіївна; Oliinyk, Vіktorіia
  Мета дослідження. У статті розглянуто порядок відображення інформації про виплати працівникам у податковій звітності та звітності зі страхування установ державного сектору з метою удосконалення існуючих форм у частині виплат засудженим кримінально-виконавчих установ. Методологія. На основі використання методів теоретичного узагальнення, порівняння, аналізу, синтезу та останніх законодавчих змін автор обґрунтовує необхідність формування інформації про виплати працівникам з числа засуджених у податковій звітності та звітності зі страхування. Отримані результати. Проведене дослідження дозволило встановити наступні факти: у звітності зі страхування не передбачено окремо виділених рядків для працівників-засуджених і категорії застрахованої особи «наймані працівники (засуджені)», у податковій звітності відсутній код ознаки доходу для відображення інформації про виплати засудженим, що працюють на основі строкових трудових договорів. Запропоновано виокремити дану категорію працівників, що забезпечить цілісний зв’язок юридичних та облікових норм у контексті реформування кримінально-виконавчої системи. Цінність дослідження. Зазначені пропозиції сприятимуть комплексному відображенню інформації про заробітну плату засуджених у формах звітності кримінально-виконавчих установ і відповідатимуть нормам законодавства України.
 • Item
  Формування облікової політики щодо нематеріальних активів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Кафка, Софія Михайлівна; Kafka, Sofiia
  Мета дослідження: аналіз історичного розвитку та сучасного етап розвитку облікової політики для розв’язання проблем її формування щодо нематеріальних активів підприємства. Методологія. Для цілей дослідження використано методи аналізу та синтезу, системний підхід – для дослідження процесів розроблення облікової політики підприємства щодо нематеріальних активів, логічний метод і моделювання – з метою систематизації інформаційного забезпечення зазначених процесів. Отримані результати. Розроблено комплексний підхід до формування облікової політики щодо нематеріальних активів, запропоновано і детально розкрито авторське бачення етапів складання облікової політики даного об’єкта обліку, їх зміст і викладено основні моменти, які доцільно враховувати в процесі формування облікової політики стосовно нематеріальних активів. Цінність дослідження полягає в тому, що основні положення, викладені у статті містять методичні рекомендації з удосконалення облікової політики підприємств щодо нематеріальних активів, які надають можливість отримувати своєчасну та достовірну інформації про них для цілей управління.
 • Item
  Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками і резервами підприємства, механізмами і інструментами бухгалтерського і фінансового інжинірингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Герасимович, Інна Анатоліївна; Herasymovych, Inna; Герасимович, Инна Анатольевна
  Метою дослідження є обґрунтування методики обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством, механізмами й інструментами бухгалтерського інжинірингу, як об’єктивної необхідності в умовах конкретного ринкового середовища. Методологія. Для досягнення вказаної мети запропоновано такі нові для наших підприємств механізми і інструменти, як укрупнені агрегати мега-рахунків, системи специфічних бухгалтерських проводок, похідні (трансформовані) балансові звіти, системи оцінок за ринковою (справедливою) вартістю. Отримані результати виражаються в можливості оперативного одержання інформації про фінансовий стан сучасного підприємства не тільки поточний, але й стратегічний і гіпотетичний з врахуванням ризиків, резервів платоспроможності. Цінність дослідження полягає в обґрунтуванні для українських підприємств, з врахуванням рівня нинішнього розвитку ринкових відносин в Україні, на підставі узагальнення зарубіжного досвіду, нової методики моніторингу фінансового сучасного стану підприємства, що веде свою діяльність в умовах глобалізованої конкурентної світової економіки з метою не тільки вижити, але й розвиватись.
 • Item
  Інформаційна функція фінансових посередників в постіндустріальній економіці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Стеценко, Богдан Станіславович; Stetsenko, Bogdan; Стеценко, Богдан Станиславович
  Мета дослідження. Мета дослідження – доповнення існуючих теоретичних і прагматичних положень щодо ролі інформації в конкурентних стратегіях фінансових посередників на постіндустріальних фінансових ринках. Методологія. Застосовано системний метод для дослідження особливостей постіндустріальної організації фінансових ринків, аксіоматичний метод – для вивчення інформаційної компоненти в стратегіях фінансових посередників, методи аналізу та синтезу – з метою окреслення ролі інформації на сучасному фінансовому ринку. Отримані результати. Встановлено, що постіндустріальний етап розвитку економіки суттєво трансформує відносини на фінансовому ринку. В таких умовах надзвичайно зростає роль інформаційної складової для учасників фінансового ринку. В свою чергу фінансові посередники формують принципово нові підходи до власної конкурентної стратегії на постіндустріальних фінансових ринках. Цінність дослідження. Отримані результати дають можливість оцінити сценарії розвитку фінансового посередництва в умовах зростання ролі інформації, віртуалізації постіндустріальних фінансових ринків.
 • Item
  Оподаткування малого підприємництва: зарубіжний досвід та проблематика України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Лебеда, Марина Олександрівна; Lebeda, Marina
  Мета дослідження. У статті проведено порівняльне дослідження загальних принципів оподаткування мікробізнесу в розвинутих країнах і в Україні. Методологія. Автор робить спробу простежити зв’язок між специфічними рисами оподаткування малого бізнесу в Україні і можливостями використовувати податкові важелі регулювання для вирішення як фіскальних, так і соціальних завдань уряду. Використовуються методи порівняльного аналізу, робиться наголос на специфічності оподаткування малого бізнесу в Україні, зокрема на домінуванні галузевих ознак в якості критерію диференціації режимів оподаткування та мінімальних розмірах доходів, що не оподатковуються. Отримані результати. Використовуючи досвід розвинутих країн автор обґрунтовує переваги для підвищення соціально-економічної ефективності оподаткування від використання інших ознак для диференціації податкового навантаження на різні групи платників: їхнього соціального статусу та характеристик господарської діяльності, таких як інвестиційна чи інноваційна активність. Цінність дослідження. На основі зарубіжного досвіду побудови системи оподаткування малого бізнесу визначено основні напрями його використання в українських умовах, а саме: підвищення вибірковості і соціальної ефективності надання фінансової підтримки суб’єктам малого бізнесу, а також спрощення процедур оподаткування.
 • Item
  Фінансовий контроль і підзвітність держави у демократичному суспільстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Гладченко, Лідія Петрівна; Hladchenko, Lidiia; Гладченко, Лидия Петровна
  Мета дослідження. Мета роботи полягає в дослідженні ролі фінансового контролю у забезпеченні підзвітності органів влади громадянському суспільству та ефективності функціонування урядових фінансів. Методологія. Об’єктом дослідження виступили фінансовий контроль і підзвітність держави. Для досягнення мети було визначено поняття підзвітності держави та окреслено її види; розкрито механізми забезпечення фінансової підзвітності держави у розрізі її окремих видів; обґрунтовано роль фінансового контролю як інструменту, що сприяє забезпеченню фінансової підзвітності держави та ефективності урядових фінансів. Дослідження має міждисциплінарний характер та охоплює предметні області політичних наук і публічних фінансів. Отримані результати. Дослідження проводилося у розрізі двох видів фінансової підзвітності – горизонтальної і вертикальної. Для кожної з них було визначено механізми реалізації: ухвалення парламентом податково-бюджетної політики, бюджетна звітність, зовнішній фінансовий контроль (державний аудит), демократичні вибори, відкритість і прозорість, участь громадян у бюджетному процесі та моніторинг з боку громадських організацій. У демократичних країнах вищий орган державного аудиту відіграє провідну роль у забезпеченні підзвітності уряду як перед парламентом, так і перед громадянським суспільством. Рахункова палата України діє як орган парламентського контролю, і фактично не має значення для громадського контролю. Цінність дослідження. У роботі розкрито механізми, які забезпечують фінансову підзвітність уряду, та визначено роль фінансового контролю у вертикальній і горизонтальній підзвітності. Це дозволить удосконалити організацію фінансового контролю з метою підвищення ефективності урядових фінансів.