№ 15

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Вплив наукових розробок М. І. Туган-Барановського на становлення теорії підприємництва Й. А. Шумпетера
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-10) Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, Olga; Кудласевич, Ольга Николаевна
  У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва у працях М. Туган-Барановського та вплив його розробок на розвиток теорії підприємництва Й. А. Шумпетера
 • Item
  Аграрна економіка у контексті інноваційного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18) Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitalii; Чабан, Виталий Григорьевич
  Інноваційна діяльність є важливою складовою прискореного розвитку сільського господарства, підвищення його конкурентоспроможності й ефективності. В статті проаналізовано стан інноваційної діяльності в аграрному секторі, визначено фактори, які впливають на її розвиток. Запропоновано стратегічні напрямки інноваційної діяльності аграрного сектору.
 • Item
  До питання стійкості цін на ринку товарів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18) Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич
  Приведено результати практичного відшукання важливих характеристик (області стійкості цін при змінюваності однієї складової, часу встановлення ціни, точності перехідного режиму, число коливань, тощо) процесу встановлення ціни на ринку товарів, які не потребують традиційного обчислення коренів характеристичного рівняння економіко-математичної моделі.
 • Item
  Розв’язання нелінійної задачі оптимізації наближеним аналітичним методом малого параметру
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18) Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич
  Знайдено наближений розв’язок нелінійної задачі пошуку мінімуму функції прогнозованих витрат. Задача зводиться до розв’язання нелінійної системи рівнянь, що містить параметр. Для розв’язання цієї системи застосовується наближений аналітичний метод малого параметру, який ефективно застосовується для розв’язання багатьох задач механіки, фізики тощо. Розв’язки будуються у вигляді розкладів по степеням малого параметру. Похибка розрахунків для озглянутих у роботі прикладів у середньому не перевищує 1 %.
 • Item
  Облік результатів інвестиційної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-19) Сагова, Світлана Володимирівна; Sagova, Svitlana; Сагова, Светлана Владимировна; Сагова, О. В.; Sagova, О.; Сагова, О. В.
  Стаття має актуальний характер, оскільки перехід України до ринкового господарства супроводжується активізацією процесу іноземного інвестування. Для іноземного інвестора здійснення реальних інвестицій пов’язане з обгрунтуванням вибору інвестиційних проектів, аналізом іх ефективності та організацією своєчасного обліку надходження інвестицій. Проблема обліку результатів інвестиційної діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень економічних відносин в Україні залишається неповністю вирішеною. В даній статті автори висвітлюють особливості обліку доходів і витрат, що виникають при здійснення довгострокових та короткострокових інвестицій: дивідендів, процентів, премії, дисконту. Розглянуті доходи та витрати від участі в капіталі. Розкрито проблеми податкового обліку результатів інвестиційної діяльності.
 • Item
  Оцінка та класифікація поточної дебіторської заборгованості і створення резерву сумнівних боргів за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-02-02) Шевчук, В. Є.; Shevchuk, V.; Шевчук, В. Е.
  Мета, розглянутих в даній статті питань, полягає у визначенні місця обліку розрахунків по товарним операціям в системі управління підприємством. Автором розкрито поняття дебіторської заборгованості. Оцінка та класифікація дебіторської заборгованості, а також порядок створення резерву сумнівних боргів розглядалися відповідно за міжнардними стандартами бухгалтерського обліку. Представлено пропозиції щодо деталізації відображення інформації про стан дебіторської заборгованості в формах фінансової звітності. Відмічено, що дебіторська заборгованість повинна відповідати реальному стану інформації про розрахунки підприємства з дебіторами. Серед вказаних автором пріорітетних напрямків стратегії щодо роботи з майбутніми покупцями і замовниками чільне місце посідає напрямок оздоровлення взаємозв’язків підприємств і, насамперед, подолання затяжної кризи неплатежів.
 • Item
  Якісна підготовка спеціалістів з бухгалтерського обліку як один з елементів успішної організації бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-23) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна
  Статтю присвячено вивченню питання проблем підготовки вітчизняних спеціалістів — практиків та науковців — з бухгалтерського обліку в цілому та з обліку в бюджетних установах зокрема. Якість навчального процесу, ступінь освоєння навчального матеріалу студентами та реалізація останнього в процесі виробничої практики в часовому вимірі сьогодення, впливатимете на майбутній стан бухгалтерського обліку та його організації. На основі аналізу вітчизняної і закордонної науково-педагогічної думки, автором запропоновані до розгляду розроблені пропозиції по удосконаленню процесу підготовки майбутніх обліковців.
 • Item
  Ключові проблеми мінімізації ризиків у національній депозитарній системі України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18) Соколова, Є. В.; Sokolova, T.; Соколова, Е. В.
  Проблема мінімізації ризиків представляє собою особливий науковий інтерес. В останній час інвесторів по всьому світу цікавлять ризики, пов’язані з проблемами загального характеру, які посилюються глобалізацією економіки, тобто вже не стільки диверсифіковані ризики, скільки систематичні чи ринкові. Інвестор і емітент однаково зацікавлені у пошуку ліквідних і ефективних ринків які мали б надійну торгову систему, великій обіг і досконалу систему захисту прав інвесторів. Мінімізація ризиків повинна підвищити надійність функціонування депозитарної системи. Отже, і збільшення рівня довіри до неї з боку учасників, а також збільшення гарантій прав власності інвесторів на цінні папери. В роботі розглянуті і проаналізовані загальні проблеми і основні методи мінімізації ризиків у Національній депозитарній системі України.
 • Item
  Природа банківського нагляду
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-17) Поздняков, О. І.; Pozdnyakov, O.; Поздняков, О. И.
  Банки в усьому світі сильніше за підприємства інших видів діяльності підлягають державному нагляду, оскільки вони є сховищами для суспільних ліквідних коштів, використовують останні для надання позик і інвестицій, виступають посередником між центральним банком і реальним сектором економіки у питаннях монетарної політики, створюють основу механізму національних розрахунків. Саме банківський нагляд покликаний надійно захищати інтереси вкладників і кредиторів, забезпечуючи їхню довіру до банківської системи України, сприяючи її зміцненню і вдосконаленню. Для формування ж оптимальної моделі банківського нагляду необхідне обґрунтування його природи, а також необхідності, головних завдань, функцій і принципів організації наглядової діяльнос- ті в банківській сфері.
 • Item
  Діяльність банків з іноземним капіталом на роздрібному ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-25) Прісняк, Сергій Олександрович; Prisnyak, Sergiy; Присняк, Сергей Александрович
  У статті розглядаються питання ровитку ринку банківських послуг в Україні та роль банків з іноземним капіталом на роздрібному ринку.
 • Item
  Інституційні регулятори зовнішньої української міграції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04) Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна
  В статті розглянуті деякі аспекти з інституційного регулювання зовнішньої української міграції, роль міграційних процесів в сучасному глобалізованому суспільстві, проблеми регулювання трудових міграційних процесів, визначено систему першочергових заходів для покращення ефективності управління трудовими міграціями.
 • Item
  Міжнародний досвід розвитку сектору небанківських фінансових послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-03) Малий, Р. І.; Malyj, R.; Малый, Р. И.
  На прикладі зарубіжних країн розглянуто тенденції розвитку сектору небанківських фінансових послуг. Проаналізовано такі його складові елементи як фінансовий лізинг, венчурний капітал, інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.
 • Item
  Економічна модель Японії та чинники її трансформації на прикінці XX століття
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-17) Ліщук, Н. П.; Lіshchuk, N.; Лищук, Н. П.
  В статті визначаються особливості та основні риси японської економічної моделі. В ній аналізуються соціально-економічна та політична система Японії, розкриваються причини трансформації економічної моделі Японії та висвітлюється важливість розвитку торговельного, виробничого й науково-технічного співробітництва між Японією та Україною у сучасному глобалізованому світі.
 • Item
  Експорт конкурентної переваги через імпорт давальницької сировини: досвід України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-13) Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloshchenko, Viktoriia; Волощенко, Виктория Сергеевна
  В даній статті визначено причини, що змусили українські підприємства приймати участь у операціях з імпортною давальницькою сировиною (ДС); узагальнено негативні наслідки від використання імпортної ДС українськими підприємствами як для їх виробничої діяльності, так і для економіки країни в цілому, проаналізовано зміни в географічній структурі імпорту ДС в Україну за період з 1996 по 2004 рр., розглянуто зміни в законодавчій базі з питань операцій з ДС в зовнішньоекономічних відносинах за вищезазначений період та запропоновано методи (через зміни в нормативних актах країни) підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств від використання імпортної ДС.
 • Item
  Досвід застосування методів митного регулювання країнами Європейського Союзу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-23) Іванова, О. М.; Ivanova, O.; Иванова, О. М.
  Автор у своєї статті «Досвід застосування методів митного регулювання країнами Європейського Союзу» робить коротенькій огляд на різницю у дефініціях основних митних термінів, але ж основну увагу приділяє застосуванню тарифних методів на території країн-учасниць ЄС. Всі дані наведені в статті щодо основних тарифних ставок ЄС ґрунтуються на Митному кодексі Європейського Союзу — основному документі, що регулює введення та застосування цих податків. Значна увага приділяється різним тарифним режимам та умовам за якими вони діють, зокрема пільгам або преференціям та механізмам їх надання товарам з третіх країн. Цікавим пунктом статті є перелік товарів, які звільняються від мита. Аналіз застосування митного тарифу згідно Митного кодексу ЄС показує, що головними факторами для визначення ставки мита є документально та фактично визначені фізичні, історичні й вартісні властивості товару, які дають можливість застосувати ту чи іншу ставку мита під час його ввезення на митну територію Співтовариства або вивезення з нього.
 • Item
  Дослідження факторів впливу та розвитку міжнародного інвестиційного середовища: позиціювання українського ринку в міжнародному інвестиційному рейтингу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-20) Правик, Ю. М.; Pravyk, Yu.; Правик, Ю. М.; Шкода, Т. Н.; Shkoda, T.; Шкода, Т. Н.
  В статті проаналізовано внутрішнє середовище інвестиційного клімату в Україні з боку західних аналітиків у порівнянні з показниками ділового бізнес-середовища інших країн; відзначено відсутність системного підходу до позиціювання України в плані її інвестиційної привабливості і запропоновано напрямки розвитку сучасної інвестиційної політики України.
 • Item
  Сучасні корпоративні стратегії ТНК
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-27) Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleg; Швыданенко, Олег Анатольевич
  У статті висвітлено суть сучасних стратегій ТНК, обґрунтовано критерії та проведена їх системна класифікація; визначено, за результатами порівняльного аналізу, сфери застосування та обмеження основних теорій які виступають підґрунтям формування сучасних стратегій ТНК; обґрунтовано нові концептуальні положення формування стратегій ТНК за критерієм нарощення конкурентоспроможності.
 • Item
  Концептуальні основи глобальної конкурентоздатності країни
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04) Лук’янчук, О. В.; Lukjanchuk, O.; Лукьянчук, О. В.
  Однією з основних тенденцій формування системи міжнародних економічних відносин є процес глобалізації. Він забезпечує тісну взаємодію всіх держав світу та посилює їх економічну взаємозалежність. Цілі країни принципово відрізняються від цілей фірми, тому що країна — це місце життя і спосіб життя і тому конкурентоздатність країни особливе поняття. Порівняльний аналіз конкурентоздатності фірми, ТНК та держави робить можливим зрозуміти важливість поняття конкурентоздатності країни та визначити її фактори.
 • Item
  Регіональні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-30) Рибчак, В. І.; Rybchak, V.; Рыбчак, В. И.
  У статті розглядаються етапи розвитку малого бізнесу в Україні. Детально аналізується роль підприємницьких структур у забезпеченні розвитку регіональної економічної системи. Визначено основні фактори, що впливають на формування підприємницького середовища в Україні.
 • Item
  Визначення розміру сезонного зниження цін на основі теорії статистичних ігор
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-12) Скачков, О. М.; Sachkov, O.; Скачков, О. М.
  Метою статті є висвітлення теоретико-методологічних підходів до формування цін на продукцію сільгосппереробки. У статті висвітлено основні принципи ціноутворення на продукцію сільгосппереробки, викладено основні методологічні підходи до визначення розміру сезонного зниження цін на продукцію сільгосппереробки. Методологія визначення розміру сезонного зниження цін на продукцію сільгосппереробки розглядається з позицій теорії статистичних ігор.