Випуск № 1 (20)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-11) Карасьова, Наталія Анатоліївна; Karasova, Nataliia
  Досліджено глобалізаційні передумови розвитку експорту аграрного сектора України. На основі узагальнення результатів попередніх досліджень висвітлено сутнісні характеристики поняття «експортоорієнтована діяльність», встановлено сучасні тенденції, факторні умови та характер впливу глобалізації на розвиток експорту аграрної продукції. Розкрито динаміку та особливості товарно-географічної структури експорту в агарному секторі. Виявлено проблемні аспекти та причини уразливості українських позицій на світовому агропродовольчому ринку. Обґрунтовано напрями розвиту експортоорієнтованої діяльності в контексті світової економічної глобалізації.
 • Item
  Світовий досвід фінансування розвитку інфраструктури міст
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-12) Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Гераймович, Людмила Василівна; Heraimovych, Liudmyla
  У статті обґрунтовано необхідність наукового дослідження стану фінансування місцевої інфраструктури, ефективного управління наявними інфраструктурними об’єктами. Зазначено, що під впливом таких факторів, як глобалізація, урбанізація та інформаційна революція, значення міста та його роль у суспільстві невпинно зростають. На основі аналізу бюджетних і демографічних показників доведено, що Київ як столиця посідає виняткове місце в економічному житті України, будучи її фінансовим та інвестиційним центром. Підтверджено, що критичний рівень зносу ключових об’єктів інфраструктури міста свідчить про брак адекватного муніципального менеджменту в даній сфері. Констатовано високий рівень монополізації галузі житлово-комунальних послуг, обґрунтовано необхідність розроблення новітніх конкурентних механізмів фінансового забезпечення житлово-комунального господарства. Продемонстровано існування значних диспропорцій між розвитком території міста та будівництвом необхідної транспортної інфраструктури, що спричинено невідповідністю обсягів залученого фінансування та реальної потреби в інвестиціях. Зважаючи на іноземний досвід, запропоновано способи модернізації наявної інфраструктури міста та джерела фінансового забезпечення нових інфраструктурних проектів.
 • Item
  Глобальні економічні процеси та Україна
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-20) Радзієвська, Світлана Олександрівна; Radzievska, Svitlana
  У статті розглянуто основні тенденції економічного розвитку світу та їх вплив на Україну. Характерною рисою сучасного світу є прискорення розвитку глобалізації, зумовленого досягненнями науково-технічного прогресу, який створив технічні засоби для успішного подолання факторів часу і простору, ущільнивши світ, зробивши реальною можливість його функціонування як єдиного господарського механізму. Збільшення можливостей розв’язання світових проблем супроводжується їх загостренням: зростанням чисельності населення, вичерпанням природних ресурсів, погіршенням стану оточуючого середовища, зростаючою загрозою кліматичних змін, унеможливленням забезпечення населення продовольством, питною водою. Спостерігається зростання соціальної нерівності у світі, посилення диференціації населення за рівнем доходів, яка інтенсифікує міграційні процеси і тим самим породжує нові проблеми внаслідок співіснування людей, які належать до різних цивілізацій, культур і систем цінностей. Невід’ємною складовою глобалізації є утворення регіональних об’єднань, що вимагає від України прийняти участь у цьому етапі глобалізації, ставши членом регіонального інтеграційного об’єднання з метою підвищення своєї конкурентоспроможності і забезпечення гідного життя українському народу в умовах функціонування людства як єдиного планетарного організму.
 • Item
  Глобальна сервісна природа сучасних крипто-валют
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-01-23) Молчанова, Еллана Юріївна; Molchanova, Ellana; Солодковський, Юрій Мечиславович; Solodkovskyy, Yuriy
  Стаття присвячена проблемі, спричиненій кризою Ямайської валютної системи, а саме, пошуку нових форм грошей, що здатні замінити долар у світових розрахунках. Пошуком альтернативних грошей як оптимальної світової валюти пере- ймаються як уряди окремих країн, так і міжнародні організації, провідні науковці світу. Всі сучасні дослідження, а також наше дослідження ґрунтуються на історичному визначенні сутності грошей, їх форм тощо. Вивчення теоретичних постулатів дозволило підтвердити наші гіпотези щодо існування абсолютно нових форм грошей, зокрема електронних. В цьому дослідженні обґрунтовані всі умови існування електронних грошей як нової світової валюти. Проаналізовані основні ризики та можливі напрями нівелювання цих ризиків. В світлі цього проаналізована гіпотеза впровадження фідуціарних електронних грошей, вивчені історичні факти їх існування та здійснено обґрунтування доцільності їх впровадження.
 • Item
  Оцінка економічних реформ: наслідки трансформації внутрішньогалузевої торгівлі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-07) Грошек, Джеральд; Hroshek, Herald
  Україна в порівнянні зі своїми центральноєвропейськими сусідами пройшла менш успішний шлях реформування та інтеграції економіки з моменту здобуття нею незалежності, зберігаючи достатньо високий рівень корупції та низькі, важкопрогнозовані темпи економічного зростання. Такі невтішні результати були очікуваними, враховуючи пострадянське минуле країни та постійні внутрішньополітичні конфлікти. Предметом дослідження даної статті виступає розвиток внутрішньогалузевих торгівельних зв’язків України з країнами ЄС та Росією як критерій та прогнозуючий показник інтенсивності її зусиль щодо проведення реформ. Базою для порівняння інтенсивності внутрішньогалузевої торгівлі України обрано її найближчого західноєвропейського сусіда – Словаччину. За допомогою використання внутрішньогалузевої торгівлі як універсального показника, котрий базується на моделі попиту і пропозиції, можливо визначити рівень ефективності реформ, впроваджених українським та словацьким урядами. Основним предметом дискусії даної статті є проблема вибору між шляхом реформ, поглибленням інтеграції з ЄС та захистом існуючих інтересів, тобто збереження зв’язків із традиційними торговими партнерами. Дослідження тенденцій розвитку внутрішньогалузевої торгівлі в Словаччині та Україні дасть можливість зрозуміти, котрий із шляхів домінує в наш час.
 • Item
  Європейський валютний союз: межі зростання або точка біфуркації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-07) Шаров, Олександр Миколайович; Sharov, Oleksandr
  У статті розглядаються передумови та процес створення валютного союзу країн ЄС з урахуванням історичного досвіду європейських країн стосовно попередніх спроб валютної інтеграції між окремими країнами. Автор також аналізує шляхи вирішення різних теоретичних та практичних проблем, які виникали в ході цього процесу. Зокрема, вказується на те, що значна частина їх обумовлена ігноруванням тих принципів валютної інтеграції, необхідність дотримання яких чітко виявилися ще на попередніх етапах інтеграційного процесу. Окрему увагу приділено розгляду сучасного етапу розвитку валютного союзу, зокрема проблемам, які обумовлені фінансовою кризою в «периферійних країнах» Союзу, а також паралельним поглибленням співробітництва в банківських та фіскальних питаннях. В даному контексті розглянуті також напрямки подальшого розвитку європейської валютної інтеграції. За результатами такого аналізу автор доходить висновку, що Європейський валютний союз вичерпав енергію свого розвитку по раніше заданій траєкторії і знаходиться в точці біфуркації, від напрямку проходження якої залежить його подальше вдосконалення або поступова консервація та занепад.
 • Item
  Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: наслідки та уроки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03) Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii
  Розглянуто теоретичні аспекти сутності, наслідки формування та розвитку двох феноменів сучасності – індивідуалізації особистості, а також формування індивідуалізованого суспільства. Проведене дослідження переконує у тому, що суспільне життя за умов індивідуалізації наповнене не лише можливостями самореалізації, утвердженням пріоритетності інтересів особистості, а й суперечностями, неочікуваними наслідками, асиметріями, які оточують «індивідуалів». Зворотна сторона тренду, яким є індивідуалізація – брак стабільності, передбачуваності, стійкості стану членів соціуму, зниження масштабів залучення економічно активного населення до колективної взаємодії, ерозія культури солідарності, «атомізація» людини через втрату звичних, традиційних у минулому соціальних зв’язків.