№ 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Моделі поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, Liudmyla; Тарасова, Людмила Григорьевна; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна
  Конкурентна боротьба за ринок збуту привела до виникнення проблеми поділу ринку на торгові зони та появи численних моделей торгових зон. Класичні моделі, які одержали назву «моделі просторової взаємодії», описують поділ на торгові зони в чітких умовах. Для побудови моделей, більш адекватних умовам сучасної економіки, доцільно використовувати теорію нечітких множин. У статті запропоновано новий підхід до поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах на підґрунті застосування відстані Хеммінга, який враховує економічний зміст задачі та усуває некоректності класичного підходу, основаного на композиції бінарних відношень. Введено нові поняття, такі як відстань Хеммінга з додатнім відхиленням для нечіткої множини та відстань Хеммінга з від’ємним відхиленням для нечіткої множини. Запропоновано методологію визначення порогу поділу, а також розширення поняття розв’язку задачі поділу на торгові зони. Запропоновано не тільки виділяти торгові зони, а й досліджувати первинні, вторинні, третинні торгові зони як ступінь належності до потенційного споживача, використовуючи значення функцій належності. Результати розв’язання прикладної задачі за допомогою запропонованого нами підходу є логічними і не суперечливими реальним процесам в економіці.
 • Item
  Об’єднання моделей logit-регресій як комітету експертів для оцінки кредитоспроможності позичальника
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна; Бень, В. П.; Ben’, Vladyslav
  Дослідження присвячено побудові економіко-математичних моделей оцінювання кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб. Для розв’язання даної задачі застосовано різноманітний математичний інструментарій, зокрема нейромережі типу багатошаровий персептрон та логістичні регресії. В роботі запропоновано новий методологічний підхід до відбору найбільш значущих чинників, на основі яких будуються моделі оцінки кредитоспроможності позичальників. Підхід ґрунтується на синтезі ймовірнісної нейромережі та генетичного алгоритму. Також розроблено методологічний підхід до реалізації «комітету експертів» за рахунок об’єднання кількох logit-регресійних моделей оцінювання кредитоспроможності позичальника. Проведено порівняльний експериментальний аналіз ефективності застосування однієї узагальненої logit-регресії та трьох моделей logit-регресій (комітету експертів), параметри яких оцінені окремо на основі масивів даних, що сформовані за виділеними якісними критеріями. Тестування побудованих економіко-математичних моделей підтвердило високий рівень їх адекватності, що свідчить про можливість на їх основі істотно підвищити точність оцінювання кредитоспроможності потенційного позичальника та мінімізувати рівень кредитного ризику банківської установи. В результаті проведення модельних експериментів одержано висновок щодо доцільності використання нейромережі типу багатошарового персептрону у разі необхідності розподілу позичальників лише за двома класами — надійних чи ненадійних; якщо ж дослідження передбачає необхідність більшої деталізації в оцінці кредитоспроможності, наприклад, визначення рівня ризикованості надання кредиту конкретній особі, то слід застосовувати комітет експертів (поєднання logit-регресій). Результати дослідження можуть бути використані банківськими установами та всіма структурами, що можуть бути зацікавленими в адекватній процедурі оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.
 • Item
  Унифицированная модель биологически подобного искусственного нейрона с подкреплением
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Рубаненко, А. Е.; Rubanenko, Oleksandr; Скнар, И. И.; Sknar, Illia
  Статья посвящена вопросу создания алгоритма функционирования биологически подобного искусственного нейрона как информационной единицы искусственной нейронной сети. На данный момент механизмы функционирования биологических нейронов (память, формирование и передача импульсов, мультиплексирование информации и т.д.) хорошо изучены нейробиологами, но при этом эти данные мало используются при создании вычислительного аппарата искусственных нейронных сетей. Объектом исследования является совокупность конструктивных и функциональных составляющих биологического нейрона, обеспечивающих возможность его функционирования в качестве элемента биологической нейронной сети. Предметом исследования является модель биологически подобного искусственного нейрона с подкреплением, как функциональной единицы искусственной нейронной сети. В результате проведенного исследования удалось объединить современные наработки нейробиологии, что позволило при составлении алгоритма функционирования искусственного нейрона учесть биологические компоненты нейрона как информационной единицы: спайкинговую природу передачи импульсов, синаптическую пластичность, продуцирование молекул нейромедиатора и их расходование и т.д. Предложенный алгоритм максимально приближен к биологическому аналогу и может быть использован для создания биологически подобных искусственных нейронных сетей.
 • Item
  Нейросетевой подход к моделированию поведения: анализ результатов эксперимента «Общественное благо»
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Меркулова, Т. В.; Merkulova, Tamara; Кононова, Е. Ю.; Kononova, Kateryna
  Целью исследования является нейросетевое моделирование типов поведения людей на основе данных лабораторных экспериментов «Общественное благо» (PG game) и интерпретация результатов с точки зрения поведенческих гипотез реципрокности и фри-райдерства. Исследование основано на методах экспериментальной экономики и кластеризации с помощью карт Кохонена. Информационной базой моделирования являются данные, полученные в результате экспериментов PG game в Украине. В статье рассмотрены основные допущения модели поведения человека в экономической теории и их экспериментальная проверка; базовая постановка эксперимента «Общественное благо» и обзор его результатов; кластеризация стратегий и выделение типов поведения на основе данных экспериментов PG, проведенных в Украине, и интерпретация результатов. Кластеризация исходов позволила выделить типы стратегий, которые отличаются вкладами и штрафами участников: стратегии сотрудничества, наказания и уклонения. Было показано, что стратегия сотрудничества является, во-первых, наиболее распространенной, во-вторых, наиболее устойчивой. Выделены типы поведения, которые характеризуются изменением стратегии участников. Тип поведения, основанный на сочетании стратегий сотрудничества и наказания, характеризует реакцию ориентированных на сотрудничество агентов, разочарованных фри-райдерским поведением партнеров. Тип поведения, сочетающий стратегии сотрудничества и уклонения, демонстрирует влияние наказания на поведение участников, склонных к уклонению от сотрудничества (фри-райдерству). Сравнительный анализ результатов кластеризации исходов и агентов позволил провести более тонкую структуризацию участников по поведенческим свойствам. Результаты анализа подтверждают гипотезы реципрокности и позитивного влияния наказания на сотрудничество, что согласуется с выводами зарубежных исследований.
 • Item
  Моделі оцінки кризовості коксохімічних підприємств на основі превентивного підходу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Клебанова, Т. С.; Klebanova, Tamara; Коваленко, К. С.; Kovalenko, Kateryna
  У статті представлено та обґрунтовано методологічне засади оцінки кризовості коксохімічних підприємств на основі превентивного підходу, що полягає в розбитті підприємств галузі на класи кризи на базі мінімального набору діагностичних ознак. Методом субтрактивного кластерного аналізу система діагностичних показників була скорочена до мінімально необхідного набору з метою проведення на його основі експрес-оцінки кризовості підприємства. Експрес-оцінка, виконана за допомогою методу Уорда і k-середніх, дозволила розподілити всі підприємства коксохімії на три класи кризовості: клас потенційної, середньої та глибокої кризи. З метою визначення ймовірності переходу досліджуваного підприємства у класи кризовості в наступному періоді побудовано прогноз діагностичних ознак за допомогою методів адаптивного прогнозування. Розпізнавання стану підприємства здійснювалось методами дискримінантного аналізу та нейронних мереж. Тестування усіх розроблених в роботі моделей показало високий рівень їх ефективності, проте нейронні мережі виявились більш адекватним інструментарієм для поставленого завдання, тому і були використані для розпізнавання прогнозного стану підприємства. Побудований комплекс моделей надає можливість оперативно визначати кризовість досліджуваних підприємств, що дозволяє використовувати його як ефективний інструмент превентивного управління.
 • Item
  Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Сугено
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Клебан, Ю. В.; Kleban, Yuriy
  У статті запропоновано новий методологічний підхід до моделювання платоспроможності підприємств на базі нечіткої логіки. В рамках розробленого підходу побудовано економіко-математичну модель, базу нечітких знань якої сформовано відповідно до алгоритму виведення Такагі-Сугено. Подібні моделі на нечіткій логіці дозволяють здійснювати розподіл досліджуваних підприємств за класами шляхом застосування різних функціональних залежностей, які спрацьовують у тих чи інших умовах. Це дає можливість врахувати в моделі різні умови, що призводять до неплатоспроможності, та наділяє таку систему суттєвою гнучкістю та робастністю, підвищуючи ефективність моделювання. Результати проведених модельних експериментів продемонстрували, що модель виявляється здатною адекватно оцінити неплатоспроможність компаній, які за набором фінансових показників є стабільними і явних причин для їх майбутнього дефолту немає (статистика для проведення дослідження була отримана від комерційного банку, яким в результаті аналізу фінансової звітності всіх підприємств з наявної вибірки було прийнято рішення про видачу кредиту). Результати експериментів показали, що запропонований методологічний підхід до діагностики платоспроможності та виконання кредитних зобов’язань компаніями дозволяє з досить високою точністю визначити ненадійних позичальників-юридичних осіб. Отже, застосування подібного роду математичних моделей на основі нечіткої логіки у діяльності банківських установ та інвестиційних компаній може дозволити істотно підвищити точність оцінювання платоспроможності потенційного позичальника та мінімізувати ризики кредитора, що матиме позитивний вплив і на стабільність економіки країни в цілому.
 • Item
  Нечеткий подход к оценке национального индекса удовлетворенности жизнью
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Иманов, К.; Imanov, Gorkhmaz; Іманов, К.; Байрамов, В.; Bayramov, Vugar
  В статье рассматриваются проблемы удовлетворенности жизнью населением в конкретных областях жизни, таких как работа, доход, жильё, здоровье, отдых и окружающая природная среда. С этой целью формируется модель оценки национального индекса удовлетворенности жизнью, базирующаяся на методах нечетких множеств и нечеткой логики. Предметом исследования является обеспеченность социальных групп Азербайджана в различных областях жизни. Полученные результаты показывают, что значения индекса удовлетворенности областями жизни рядом социальных групп, а именно – очень бедных, малообеспеченных, хорошо обеспеченных и высокообеспеченных, полностью совпадают со значениями лингвистических переменных, характеризующих разные степени удовлетворенности жизнью. Значения индекса второй группы (бедные) ближе к очень неудовлетворенной, а индексы малообеспеченной третьей группы – к неудовлетворенной. Проведенные расчеты также показывают, что общий уровень национального индекса удовлетворенности областями жизни находится между значениями неудовлетворенной и среднеобеспеченной. В работе впервые предлагается нечеткая лингвистическая модель оценки национального индекса удовлетворенности жизнью. Полученные результаты исследования дают возможность лицам, принимающим решения в области управления макросоциоэкономической системы, корректировать параметры управления адекватно текущей ситуации.
 • Item
  Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Заруцька, О. П.; Zarutska, Olena; Заруцкая, О. П.
  Для забезпечення ефективного безвиїзного банківського нагляду з боку регулятора необхідно використовувати інструментарій, адаптований до структури і профілю ризиків банків на певних етапах розвитку системи за допомогою виокремлення структурно-функціональних груп банків. У статті запропоновано використання диференційованого методу аналізу структурно-функціональних груп банків і динамічне моделювання фінансового стану банківської системи і окремих банків з використанням самоорганізаційних карт Кохонена. У результаті застосування подібного підходу фінансові показники кожного банку отримують нову якісну оцінку з точки зору його положення у банківській системі з урахуванням змінних умов діяльності. У статті розроблено підходи до формування однорідних структурно-функціональних груп банків як об’єктів банківського нагляду, критерії виокремлення цих груп, формалізовані правила їх ідентифікації на основі фінансових характеристик, досліджені тенденції та динаміка розвитку банківської системи на основі аналізу структурно-функціональних груп. Запропоновані методи дозволяють забезпечити ранню діагностику загроз втрати фінансової стабільності банків, диференціацію системи нагляду залежно від специфіки груп банків, вдосконалювати систему оціночних показників контролю за діяльністю банків.
 • Item
  Моделювання оцінки іміджу туристично-рекреаційного регіону
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович
  Стаття присвячена побудові економіко-математичної моделі оцінювання рівня сформованості іміджу регіону як складової потенціалу розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу. Проаналізовано сутність іміджу та процесу його формування для регіону, в якому розвивається туристично-рекреаційний комплекс. Побудовано структурну модель інформаційних потоків формування іміджу туристичного регіону. Запропоновано метод оцінювання ступеня сформованості іміджу туристичного регіону. Побудована в рамках розробленого методу економіко-математична модель враховує найважливіші функціональні складові іміджу туристичного регіону та дозволяє одержати не лише чисельну оцінку іміджу, але і рівень його сформованості. В основу моделі покладено методологію та апарат нечіткої математики, які дозволяють у більшій мірі врахувати той факт, що складові іміджу є слабкоформалізованими змінними. Застосування розробленої моделі для оцінки рівня сформованості іміджу курорту Анталія (Туреччина) на підставі оброблення експертної інформації представників туристичних фірм підтвердило її адекватність. Одержані оцінки дають змогу, по-перше, зробити висновки щодо тих функціональних складових іміджу, що потребують вдосконалення, по-друге, порівнювати різні туристично-рекреаційні комплекси за рівнем сформованості іміджу, який є довгостроковим інструментом управління очікуваннями і потребами різних цільових груп: мешканців регіону, підприємців, рекреантів, керівництва регіону і країни.