Recent Submissions

 • Економічні аспекти страхової медицини 

  Стецюк, Тетяна Іванівна; Stetsiuk, Tetyana; Стецюк, Татьяна Ивановна; Пархета, Людмила Віталіївна; Parkheta, Liudmyla; Пархета, Людмила Витальевна (Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, 2019-05)
 • Проблеми впровадження накопичувальної пенсійної складової в Україні за сучасних умов 

  Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Olha; Дымнич, Ольга Владимировна (Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, 2019-05)
 • Оптимизация перестраховочной защиты: критерии релевантного выбора страховщика 

  Веретнов, Владимир Иванович; Veretnov, Volodymyr; Веретнов, Володимир Іванович (Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2019-06)
  Статья раскрывает возможности оптимизации перестраховочной защиты посредством использования страховщиком критериев релевантного выбора форм и методов перестраховочного покрытия. The article reveals the possibilities of ...
 • Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки 

  Васильчук, Ірина Петрівна; Vasylchuk, Irуna; Васильчук, Ирина Петровна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2015)
  Статтю присвячено розгляду теоретико-методологічних положень концепції фінансів для сталого розвитку. Мета статті – дослідити сутність, особливості і відмінності фінансів сталого розвитку як явища та надати теоретичне ...
 • Сталий розвиток як нова стратегія комерційних банків 

  Васильчук, Ірина Петрівна; Vasylchuk, Irуna; Васильчук, Ирина Петровна (Інтернет-холдінг Олег Соскіна, 2015)
  За результатами дослідження доведено необхідність розгляду розбудови банківського сектору на засадах сталого розвитку у двох площинах: банки як об’єкти глобального процесу поширення парадигми сталого розвитку та банки ...
 • Фінансові детермінанти результативності корпоративної соціальної діяльності компаній в Україні: методика та результати емпіричного дослідження 

  Васильчук, Ірина Петрівна; Vasylchuk, Irуna; Васильчук, Ирина Петровна (Харківський національний економічний університет, 2016)
  Успішність здійснення КСД залежить від розв’язання двох основних завдань: 1) створення адекватних вимірників результативності КСД, які б служили індикаторами формування політики у КСВ та системи винагороди менеджерів; 2) ...
 • Від корпоративної соціальної відповідальності до корпоративної сталості: особливості фінансування сталого розвитку 

  Васильчук, Ірина Петрівна; Vasylchuk, Irуna; Васильчук, Ирина Петровна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2018)
  Досліджено теоретичні витоки концепцій корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку. Виявлено, що науковці переважно виділяють два основні етапи еволюції концепції корпоративної соціальної відповідальності. ...
 • Трансформаційні можливості фінансів у забезпеченні переходу до сталого розвитку 

  Васильчук, Ірина Петрівна; Vasylchuk, Irуna; Васильчук, Ирина Петровна (Національний університет «Острозька академія», 2019-03)
  Досліджено й узагальнено наукові погляди на зміст поняття «стале фінансування» та надано його авторське визначення. Доведено, що з еволюцією поглядів на сутність сталого розвитку та відповідальність бізнесу відбувається ...
 • Дивідендна політика та її вплив на фінансову стійкість підприємства 

  Васильчук, Ірина Петрівна; Vasylchuk, Irуna; Васильчук, Ирина Петровна; Чміль, Дар’я Олександрівна; Chmil, Daria; Чмиль, Дарья Александровна (Харківський національний економічний університет, 2020)
  У статті проаналізовано та надано оцінку впливу дивідендної політики на фінансову стійкість підприємства на прикладі окремих гірничорудних підприємств Криворізького залізорудного басейну. На підставі аналізу фахових ...
 • Тенденції світового ринку структурованих фінансових інструментів 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna; Шевалдина, Валентина Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-25)
 • Зміна технологій банків як маркер їх сталого розвитку 

  Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoria; Белошапка, Виктория Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-25)
 • The main approaches for effective use of bank chatbots in the digital economy 

  Ivanova, Tetyana; Іванова, Тетяна Георгіївна; Иванова, Татьяна Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-25)
 • Оцінка впливу макроекономічних факторів на рівень доларизації в Україні 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Кот, Вікторія Вікторівна; Kot, Viktoriya; Кот, Виктория Викторовна (Харківський національний економічний університет, 2017)
  Цілі статті полягають у виявленні причинно-наслідкових залежностей між макроекономічними детермінантами та рівнем доларизації в Україні, а також у визначенні заходів дедоларізації. Розкрито передумови, причини та наслідки ...
 • Кластерізация українськіх банків в координатах «бізнес-модель - фінансова стійкість» 

  Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Бричка, С. М.; Brychka, S. M. (Global Science Center LP, 2017)
  Перехід до макропруденційного нагляду передбачає перехід до ризик-орієнтованого нагляду з урахуванням специфіки бізнес-моделі банків, що визначає актуальність дослідження. Надано типологізацію типів бізнес-моделей банків. ...
 • Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Громницька, Ірина Юріївна; Hromnytska, lryna; Громницкая, Ирина Юрьевна (Харківський національний економічний університет, 2018)
  Мета статті полягає у виявленні індикаторів ідентифікації та процесу розгортання кризи ліквідності, а також визначення шляхів попередження кризових явищ ліквідності в умовах циклічного розвитку фінансового ринку. Узагальнено ...
 • Розвиток системи страхування депозитів в Україні 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Татарікова, Ганна С.; Tatarikova, Hanna (Львівська економічна фундація, 2020)
  У статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти формування системи страхування депозитів в Україні. За результатами критичного аналізу категоріального апарату уточнено наукові підходи щодо розуміння поняття «страхування ...
 • Вплив форм консолідації на зростання вартості банків 

  Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Литвиненко, Олексій Костянтинович; Lytvynenko, Oleksii (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Мета статті полягає у дослідженні вартості банків та управління нею під час консолідації з метою виявлення взаємозв’язку між формою консолідації та зростанням вартості банку. Систематизовано й узагальнено основні форми ...
 • Фінансові інновації̈ в управлінні кліматичними ризиками 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna; Шевалдина, Валентина Геннадьевна (Artmedia24, 2021)
  У статті розглянуто доцільність управління кліматичними ризиками шляхом подальшого розвитку соціально відповідального інвестування (ESG), наведено способи трансформації кліматичних ризиків у фінансовий ризик та запропоновано ...
 • Integrated evaluation of financial inclusion in Ukraine 

  Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Олександрівна; Примостка, Людмила Александровна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Prymostka, Olena; Примостка, Олена Олександрівна; Примостка, Елена Александровна; Biloshapka, Viktoria; Білошапка, Вікторія Степанівна; Белошапка, Виктория Степановна; Lavreniuk, A.; Лавренюк, А. В. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021)
  Low level of financial literacy and coverage of the population with banking services is one of the urgent problems of Ukrainian society. Methodical approaches to a comprehensive integrated assessment of the level of ...
 • Роль малого та середнього бізнесу у сприянні інноваційного розвитку регіону 

  Сушкова, Олена; Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Осадчий, Евгений Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретично-практичні аспекти реалізації програм інноваційного розвитку регіону, визначена роль малих та середніх підприємств у створенні інноваційної екосистеми регіону. The authors of the thesis investigated ...

View More