Випуск № 31

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Інвестиційна діяльність як елемент управління великотоварними агропромисловими формуваннями
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-17) Сас, Олександр Олександрович; Sas, O.
  У роботі досліджено трактування основних понять стосовно інвестиційної діяльності,визначено її суть і поняття. Проаналізовано значення нвестиційної діяльності як елемента управління великотоварними агропромисловими формуваннями.
 • Item
  Світовий ринок молока та географічна типологія технологій його виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-15) Бутило, Р. І.; Butylo, R.
  У статті розглянуто підходи до виробництва молока в різних країнах світу. Розроблено та наведено географічну класифікацію технологій виробництва молока у світі.
 • Item
  Моделювання процесу вибору стратегії впровадження проектів інформатизації обліку на підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-15) Комаров, К. С.; Komarov, K.
  Стаття присвячена дослідженню моделі процесу вибору стратегії впровадження проектів інформатизації обліку на підприємствах. У статті розглянуто основні питання стосовно сутності та етапів здійснення процесу вибору стратегії проектів інформатизації обліку на підприємствах. Розглянуто визначення автоматизованої інформаційної системи обліку на підприємствах на основі повної комп’ютеризації. Досліджено сутність поняття «інформація».
 • Item
  Правові засади внутрішнього контролю та аудиту в судовій системі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-15) Кощинець, М. І.; Koshchynets, M.
  Стаття присвячена актуальним питанням внутрішнього контролю та аудиту органів судової влади, інституційному аспекту становлення таких органів і їх повноваженням.
 • Item
  Формування центрів фінансової відповідальності як основа побудови системи контролінгу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-12) Паскалова, Анна Георгіївна; Pascalova, A.
  Формування центрів відповідальності підприємства є одним із основних підходів до побудови ефективної системи контролінгу. У статті висвітлено сутність поняття «центри відповідальності», розглянуто їх класифікацію за функціональною ознакою. Наведено приклад визначення центрів відповідальності на молокопереробному підприємстві. Запропоновано форму звіту центру витрат для виробничого підприємства.
 • Item
  Інституціональні концепти реформування бюджетної системи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-01) Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Natalya
  У статті автор розглядає інституціональні концепти реформування бюджетної системи, які сприяють сталому соціально-економічному розвитку.
 • Item
  Технологічна складова в процесі банківського обслуговування фізичних осіб
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-27) Гордіца, Т. М.; Horditsa, T.
  У статті розглянуто значимість технологічної складової сучасного банківського обслуговування фізичних осіб. Автором визначено функціональні особливості розвитку національного ринку банківського обслуговування фізичних осіб через призму впливу світових фінансових інновацій, а також подані класифікаційні ознаки переваг дистанційного банківського обслуговування у порівнянні із традиційним.
 • Item
  Забезпечення благоустрою населених пунктів України — пріоритетна соціально-економічна проблема України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-23) Бородюк, В. М.; Borodyuk, V.; Метель, О. В.; Metel, O.
  У статті визначено роль і значення благоустрою населених пунктів у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави і суспільства, визначені причини, які негативно впливали на вирішення цієї проблеми, дана загальна характеристика його сучасного стану, визначені необхідні заходи, спрямовані на вирішення даної проблеми. Показано, що забезпечення високого рівня благоустрою населених пунктів є виключно важливим фактором, що впливає на розвиток бізнесу, збільшення доходів місцевих бюджетів, як бази для вирішення соціальних проблем.
 • Item
  Комплексна оптимізація сприйняття рекламних матеріалів, образу брендів споживачами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-16) Кравченко, К. М.; Kravchenko, K.
  У статті представлено результати систематизації досягнень науки у моделюванні і маркетинговій оптимізації параметрів і елементів комунікації зі споживачами.
 • Item
  Бенчмаркінг у сфері вищої освіти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-15) Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna
  У статті розглянуто основні питання щодо сутності й значення бенчмаркінгу в процесі стратегічного планування у вищих навчальних закладах.
 • Item
  Соціально-економічний вектор розвитку брендів у суспільстві споживання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-07) Шевченко, Олена Леонідівна; Shevchenko, Olena
  Стаття присвячена питанням розвитку брендів у сучасному суспільстві на базі соціально-економічних аспектів. Досліджено напрями змін і пріоритетів у процесах споживання, зважаючи на посилення ролі глобалізації та інформатизації суспільства. Визначено і проаналізовано ключову роль брендів за умов впливу чинників і тенденцій як маркетингового, так і соціально-економічного середовища. Сформовано основні орієнтири розвитку брендів у суспільстві споживання в епоху домінування цінностей.
 • Item
  Актуальні проблеми організації рекламної діяльності українських підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-31) Архипова, Тетяна Василівна; Arhypova, Tetyana
  У статті висвітлено проблеми, з якими стикаються вітчизняні підприємства в процесі організації рекламної діяльності. Розглянуто систему показників комплексного аналізу процесу організації рекламної діяльності підприємств.
 • Item
  Активи підприємства як об’єкт управління
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-19) Рєпіна, Інна Миколаївна; Rіepina, Inna
  Запропоновано систему оцінювання моделей управління активами підприємства яка базується на восьми критеріях.
 • Item
  Інноваційні закономірності розвитку Чернівецької області в контексті трансформації ринку праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-20) Антохова, О. Ю.; Antohova, O.
  У статті з’ясовано основні напрями детермінацій результатів інноваційної діяльності в регіоні і трансформаційних змін на ринку праці. Проведено аналіз показників інноваційної діяльності суб’єктів бізнесу промисловості в Чернівецькій області з наступним відображенням у можливостях інноваційної активності економічно активного населення. Здійснено співставлення участі суб’єктів господарювання у продукуванні й використанні інноваційних ідей. Виявлено структурні зміни витрат на інноваційні цілі з повним скороченням бюджетних асигнувань та іноземних капіталовкладень. Окреслено ключові загрози та перспективи трансформаційних змін на ринку праці задля посилення інноваційної активності населення.
 • Item
  Сучасні підходи до оцінки інноваційних проектів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-13) Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, V.; Томашевська, Т. В.; Tomashevska, T.
  Розглянуто методику квантово-економічного аналізу інвестиційних проектів, запропоновано використання даної методики як першого етапу комплексної оцінки інноваційних проектів.
 • Item
  Конфісковані активи суб’єктів міжнародної економічної діяльності як об’єкти обліку та контролю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-05) Кузьмінський, Б. Ю.; Kuzminskyi, B.
  Розглянуто економічну сутність специфічних об’єктів обліку й контролю — конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності, та уточнені їх класифікаційні ознаки.
 • Item
  Становлення і розвиток теорії лібералізації як інституційної основи макроекономічної стабільності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-25) Муталімов, В. А.
  У статті досліджено становлення і розвиток теорії економічної лібералізації як інституційної основи макроекономічної стабільності. Дано теоретичний аналіз і критичний розгляд історії протистояння протекціонізму та лібералізму.
 • Item
  Еволюція державно-приватного партнерства в контексті економічних теорій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-17) Потапенко, Д. О.; Potapenko, D.
  У статті розглянуто еволюцію теоретичних підходів до становлення, формування та розвитку державно-приватного партнерства як інструменту та механізму координації взаємодії суб’єктів господарювання.
 • Item
  Соціально відповідальне споживання: політекономічний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-11) Погоріла, Лідія Михайлівна; Pohorila, Lidiia
  Стаття присвячена опрацюванню теоретичних основ розуміння сутності соціальної відповідальності споживача.
 • Item
  Інститут соціального підприємництва: сутність та перспективи розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-09) Кудінова, Алевтина Віталіївна; Kudinova, Alevtyna; Кочук, С. І.; Kochuk, Sergii
  У статті досліджено проблему соціального підприємництва, його ключові відмінності від традиційного бізнесу, благодійних і державних організацій; визначено основні риси та характеристики соціального підприємництва, особливу увагу звернено на особистість підприємця як рушійну силу соціальних перетворень.