Навчально-методичні посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 61
 • Item
  The Economy of Ukraine. A method guide for students’ professional self-development
  (Університет «Україна», 2013) Гузік, Тетяна Анатоліївна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна
  Навчально-методичний посібник «The Economy of Ukraine. A method guide for students’ professional self-development» представляє собою підбірку оригінальних текстів краєзнавчого загальноекономічного характеру з вправами, які спрямовані на розвиток та саморозвиток професійної мовної компетенції. Посібник укладений згідно з вимогами навчальної програми з іноземних мов за фаховим спрямуванням для студентів економічних спеціальностей.
 • Item
  Правові основи зовнішньоекономічної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005) Марченко, Віктор Борисович; Marchenko, Viktor; Марченко, Виктор Борисович; Шаповалов, Дмитро Валерійович
  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності представлене авторами як складна і розгалужена система норм актів різних галузей закоодавства, об’єднаних, у свою чергу, спільним предметом правового регуювання — сферою відносин відповідних суб’єктів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Основою системи пропонованого авторами посібника є загальноприйнятий підхід до сфери зовнішньоекономічної діяьності з точки зору цивільно-правового та адміністративно-правового реулювання, останнє з яких включає категорії митно-тарифних та нетарифих методів регулювання ЗЕД. Теми занять логічно структуровані у підрозділи на прийнятих у науковій літературі засадах. Посібник містить щодо кожної теми методичні вказівки, план семінарських занять, термінологічний словник ключових понять. Театика посібника супроводжується значним обсягом навчальних завдань та завдань для перевірки знань. Подано перелік джерел як до курсу в цілому та і до кожної теми зокрема, як нормативно-правових актів, так і наукової літеатури.
 • Item
  Податкове право
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004) Марченко, Віктор Борисович; Marchenko, Viktor; Марченко, Виктор Борисович; Легкова, Марія Федорівна
  Дисципліна «Податкове право» вивчається студентами спеціальності 6601 «Правознавство» всіх форм навчання. Головна мета пропонованого посібника — забезпечити студентів спеціальності «Правознавство» навчально-методичними матеріалами, освоєння яких сприятиме формуванню у майбутніх юристів ефективного методологічного підходу до аналізу сфери податків як правового явища, уміння відмежовувати юридичні аспекти податків від суто економічних та чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус, права і обов’язки їхніх учасників. Використання матеріалів посібника в процесі самостійної роботи, яка, як і аудиторна, є необхідною складовою навчання, має допомогти студентам засвоїти теоретичні положення податкового права, систему податкового законодавства, сформувати вміння застосовувати нормативно-правові акти за вирішення практичних ситуацій. Навчально-методичний посібник містить щодо кожної теми методичні вказівки, плани семінарських занять, термінологічні словники ключових понять, навчальні завдання та запитання (завдання) для перевірки знань, списки рекомендованої літератури, а також типову програму навчальної дисципліни «Податкове право», завдання для блочно-модульного контролю, критерії оцінювання знань студентів та список літератури до курсу в цілому.
 • Item
  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович
  У посібнику висвітлено необхідні матеріали для самостійного вивчення дисципліни «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», що викладається студентам спеціальності «Економіка агропромислових формувань». Наведено типову програму з дисципліни, методичні поради щодо вивчення кожної теми, плани практичних занять, словник основних термінів і понять, завдання для перевірки знань, завдання для розрахунку окремих технологічних показників та їх аналізу, інформаційно-довідникові таблиці, тематику рефератів. Навчальне видання розраховане на підготовку бакалаврів у вищих навчальних закладах ІІ—ІV рівнів акредитації. Посібник може використовуватись спеціалістами і магістрами, що виконують науково-дослідні розробки для переробних галузей агропромислового комплексу.
 • Item
  Технологія зберігання та переробки сільськогосподарської продукції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005) Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович
  У посібнику подано необхідні матеріали для самостійного вивчення дисципліни «Технологія зберігання та переробки сільськогосподарської продукції», що викладається студентам сільськогосподарських вузів та факультетів. Наведено типову програму з дисципліни, методичні поради щодо вивчення кожної теми, плани практичних занять, словник основних термінів і понять, завдання для перевірки знань, завдання для обчислення окремих технологічних показників та їх аналізу, інформаційно-довідкові таблиці, тематику курсових робіт (рефератів).
 • Item
  Системи технологій у тваринництві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001) Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir Viktorovych; Иваненко, Федор Викторович
  Обґрунтовано необхідність глибокого вивчення технологій, що визначають напрям і ступінь прискорення науково-технічного прогресу в галузях тваринництва. Основна мета посібника – навчити економіста, менеджера, аудитора аналізу, розробленню й упровадженню сучасних технологій, технологічних процесів з урахуванням природничих і виробничих чинників, біологічних особливостей сільськогосподарських тварин, енергетичних, екологічних та інших умов виробництва.
 • Item
  Економіка та організація інноваційної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002) Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Гончарова, Наталія Петрівна; Honcharova, Nataliia; Гончарова, Наталия Петровна; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна
  Посібник містить типову навчальну програму курсу «Економіка та організація інноваційної діяльності», комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, план семінарського заняття, список систематизованої літератури, тести, вправи), тематику контрольних робіт, критерії оцінювання знань студентів з дисципліни, а також список навчальної літератури для поглибленого вивчення курсу.
 • Item
  Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Іванов, Ігор Аркадійович; Иванов, Игорь Аркадьевич; Москаленко, Олена Анатоліївна
  Навчальний посібник «Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі» присвячено розгляду сутності активних методів навчання, їх місце і роль в освітньому процесі, а також сфери прикладного використання. Посібник містить опис та повне методичне забезпечення ділових ігор «Фірма» та «Бізнес-план», ситуаційної вправи «Три корочки хліба», а також збірку економічних кросвордів для самоконтролю знань студентів з дисципліни «Економіка підприємства».
 • Item
  Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001) Покропивний, Сергій Федорович; Соболь, Сергій Миколайович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Шапринська, Лада Михайлівна
  У навчально-методичному посібнику за навчальною програмою курсу «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування» основну увагу приділено навчально-методичному забезпеченню всіх тем курсу. Для кожної теми послідовно визначено: навчальні цілі, навчальні завдання для самостійної роботи, контрольні запитання, тести і рекомендовану літературу, подано методичні поради, логічно-ілюстративний матеріал.
 • Item
  Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001) Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Дубинський, О. Г.; Павленко, Анатолій Федорович; Степаненко, Сергій Васильович; Швиданенко, Генефа Олександрівна
  Навчально-методичний посібник «Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу» розглядає принципи впровадження інноваційних методів навчання у процес підготовки (перепідготовки) спеціалістів для сфери підприємництва.
 • Item
  Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001) Деревянко, Елена Георгиевна; Derevianko, Olena; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Репина, Инна Николаевна; Riepina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна; Дубинский, А. Г.; Павленко, Анатолий Фёдорович; Степаненко, Сергей Васильевич; Швиданенко, Генефа Александровна
  Учебно-методическое пособие «Современные тренинговые технологи обучения ведению бизнеса» рассматривает принципы внедрения инновационных методов обучения в процесс подготовки (переподготовки) специалистов для сферы предпринимательства.
 • Item
  Контролінг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна; Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana
  У посібнику викладено навчально-методичні матеріали, призначені для самостійного опанування та поглиблення вивчення курсу «Контролінг». До складу посібника увійшли типова навчальна програма курсу, навчально-методичне забезпечення до тем курсу, опис системи поточного та підсумкового контролю знань, завдання для студентів заочної форми навчання, вимоги до самостійної роботи студентів, а також рекомендована література.
 • Item
  Економіка підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Гончарова, Наталія Петрівна; Honcharova, Nataliia; Гончарова, Наталия Петровна; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dziubenko, Liubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович; Капарулін, Іван Сергійович; Kaparulin, Ivan; Капарулин, Иван Сергеевич; Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Nataliia; Норицына, Наталия Ивановна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Serhii; Позняк, Сергей Владимирович; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Liudmyla; Приходько, Людмила Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danylchenko, Serhii; Данильченко, Сергей Станиславович; Юр’єва, О. Г.
  У навчально-методичному посібнику відповідно до нормативної програми комплексно і послідовно викладено теоретико-методичні та прикладні аспекти формування, функціонування й розвитку економіки підприємства. Разом з розгорнутою програмою курсу посібник всебічно висвітлює кожну тему дисципліни у визначеній послідовності елементів: методичні поради до вивчення теми, терміноло-гічний словник, рекомендована література, план семінарського заняття, навчальні завдання для самостійної роботи студентів (вправи, приклади, задачі; питання для дискусій; орієнтовна тематика рефератів, тестові завдання для самоперевірки знань). Окремі розділи посібника висвітлюють систему оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентів; тематику курсових робіт та методичні вказівки до їх виконання; завдання для студентів заочної форми навчання.
 • Item
  Економіка підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович; Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dziubenko, Liubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Дуброва, Оксана Станіславівна; Дуброва, Оксана Станиславовна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна
  У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства» авторського колективу викладачів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відповідно до нормативної програми комплексно і послідовно викладено теоретико-методичні та прикладні аспекти формування, функціонування й розвитку економіки підприємства.
 • Item
  Організаційний розвиток підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005) Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна; Тоцький, Володимир Іванович
  У посібнику викладено навчально-методичні матеріали, призначені для самостійного опанування та поглиблення вивчення курсу «Організаційний розвиток підприємства». До складу посібника увійшли навчальні ситуації, кейси, розрахункові завдання, складені за матеріалами як вітчизняного, так і закордонного досвіду, тестові питання для контролю засвоєння знань. Кращому сприянню у вивченні курсу мають слугувати методичні поради щодо вивчення тем курсу, питання для проведення семінарських та практичних занять, теми рефератів, а також організаційно-методичні матеріали для проведення підсумкового контролю знань. Для викладачів, аспірантів, слухачів магістерських та бакалаврських курсів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.
 • Item
  Товарна інноваційна політика
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001) Кардаш, Віктор Якович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович
  Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання товарної інноваційної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних класифікаційних ознак ринкових характеристик товарів іпослуг, формування виробничого асортименту продукції та управління їїякістю. Розглянуто головні методичні засади оцінювання комерційних перспектив ринкових продуктових новацій, діючих алгоритмів планування та створення нових товарів, наукового пошуку та селекціонування вихідних ідей, функціонально-вартісного обґрунтування та ергономічної оцінки інноваційних проектів. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблені для кожної теми термінологічний словник ключових понять, питання для перевірки знань та практичні завдання.
 • Item
  Мікроекономічна теорія виробництва та витрат
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005) Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Liubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Задорожна, Неллі Василівна; Zadorozhna, Nelly; Задорожная, Нелли Васильевна
  Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення; методичні поради до опанування кожної з тем курсу у комплексі з запитаннями і тестами для самоконтролю та термінологічним словником; практикум, який вміщує плани семінарських і практичних занять, питання для поглибленого вивчення, підготовки рефератів, есе, дискусій, задачі, індивідуально-розрахункові завдання для самостійного опрацювання, приклади їх розв’язання тощо. У ньому висвітлено систему контролю знань студентів, наведено список основної літератури та літератури для поглибленого вивчення курсу. Посібник може бути використаний як у процесі вивчення курсу «Мікроекономічна теорія виробництва та витрат», так і для поглибленого розгляду нормативного й вищого рівнів дисципліни «Мікроекономіка».
 • Item
  Управління конкурентоспроможністю підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006) Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Барабась, Дмитро Олександрович; Барабась, Дмитрий Александрович; Вакуленко (Осокіна), Алла Вікторівна; Осокіна, Алла Вікторівна; Osokina, Alla; Осокина, Алла Викторовна
  Посібник є істотним внеском у комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів щодо вивчення дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки. Він містить навчальну програму та тематичний план дисципліни, методичні поради по самостійному вивченню тем курсу (визначення сутності основних понять і категорій; рекомендації щодо послідовності опанування навчального матеріалу; питання, на які варто звернути особливу увагу при вивченні теми та роз’яснення щодо проблемних аспектів; посилання на літературні джерела, в яких можна ознайомитися з матеріалом докладніше), термінологічний словник, тематику рефератів, дискусійні питання, ситуаційні вправи та задачі, плани семінарських та практичних занять, характеристику системи контролю знань студентів, список рекомендованої літератури та перелік використаних першоджерел.
 • Item
  Економічна інформатика
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна
  Запропонований посібник розроблений згідно освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 — «Економіка та підприємництво» та вміщує навчальні матеріали, необхідні для самостійного вивчення дисципліни «Економічна інформатика» — методичні рекомендації студентам щодо організації їх самостійної пізнавальної діяльності, типову програму курсу, навчально-методичне забезпечення, термінологічний словник та додатки. Теоретичний матеріал ілюструється значною кількістю структурно-логічних схем; практичні уміння та навички набуваються студентами під час опрацювання розроблених авторами завдань для практичного виконання та лабораторних робіт. Контроль якості засвоєння навчального матеріалу здійснюється за допомогою тестових завдань, наведених у виданні. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Стане в нагоді усім, хто прагне інтегруватися у сучасне інформаційне середовище та володіти комп’ютерними технологіями обробки та аналізу даних.
 • Item
  Підприємницька освіта як ключ до успіху
  (ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ», 2016) Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Лазарєва, Світлана Федорівна; Лазарева, Светлана Фёдоровна; Кицак, Тарас Григорович; Кицак, Тарас Григорьевич; Ільніцький, Ярослав Васильович; Ильницкий, Ярослав Васильевич; Марушевська, Валентина Іларіонівна; Марушевская, Валентина Илларионовна; Волинець, Оксана Володимирівна; Волинец, Оксана Владимировна; Волкова, І. В.; Дуріхіна, Олена В.; Дурихина, Елена В.; Кожухар, Н. М.; Крижанівська, М. В.; Макаренко, І. А.; Мартиненко, А. П.; Попова, З. А.; Циганок, І. В.; Грицак, Н. Ю.; Ющенко, Л. А.; Духота, Т. С.; Гусєва, Г. Ф.; Фортмюллер, Ріхард; Крапша, Анна; Рендль, Ева; Галкіна, Анастасія; Цеховски, Нора; Мартинс, Юлія; Концер, Керстин